Mina studier

ADR, Transport av farligt gods – Så väljer du rätt kravutbildning för din yrkesroll

 

 

 

 

VARFÖR BEHÖVER JAG ADR-INTYG? 

 

 Du som i tjänsten ska framföra fordon med farligt gods i lasten, eller på annat sätt arbetar med transport av farligt gods, måste först genomgå en utbildning och få ADR-intyg. YrkesAkademin är Sveriges största aktör för utbildningar inom tunga förarlicenser och hos oss får du rätt utbildning till rätt pris – från ADR 1.3 till mer avancerade intyg. 

 

Se alla ADR-utbildningar här

 

 

VAD BEHÖVER JAG VETA OM ADR OCH FARLIGT GODS? 

 

Begreppet ”Farligt gods” innefattar ämnen och olika produkter som kan innebära risk för människors hälsa eller miljö. När sådan last ska transporteras finns därför ett regelverk som du behöver följa.  

 

Vad betyder då ADR? Ja, kanske lite oväntat givet bokstavskombinationen, så står förkortningen för ”European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”, ett regelverk som gäller inom EU-länderna och som inom Sverige kallas ADR-S och skiljer sig genom några tilläggsregler för transporter på svenska vägar. Men både i Sverige och i resten av EU behövs ADR-intyget för dig som jobbar med transport av farligt gods. Nu kan du skaffa detta snabbt och effektivt genom YrkesAkademins utbildningar!  

 

 

HUR KAN JAG UTBILDA MIG FÖR ATT FÅ ADR-INTYG? 

 

 

Hos YrkesAkademin kan du finna de utbildningar du behöver för att frakta och hantera farligt gods – från ADR 1:3 och ADR Grund till specialiserade intyg så som Klass 1 Explosiva ämnen och ADR Tank. 

 

Se alla ADR-klasser

 

Vad kostar en utbildning? 

 

Det kan variera beroende på innehåll, längd och ifall utbildningen är lärarledd eller ges som E-Learningkurs (läs mer nedan). Men på YrkesAkademin ser vi till att du får rätt utbildning till rätt pris för att du snabbt och effektivt ska kunna erhålla de ADR-intyg du behöver i tjänsten. 

 

Här är utbildningarna. 

 

ADR 1:3 Grund – E-Learning 

 

ADR 1.3 grund är en webbaserad självstudiekurs. Den ger grundkompetens för att vara delaktig i hantering av farligt gods i mindre mängder. Slutförd kurs ger kompetensbevis för ADR 1.3 Kursen ges också på engelska.

 

 

LÄS MER OM ADR 1:3 Grund och boka här

 

 

 

ADR Utbildning Grund, hantering av farligt gods

 

Utbildningen för förare som transporterar farligt gods. Anpassat upplägg, 2 dagar på plats + webbaserade egenstudier som ersätter 1 dag. Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg. 

 

 

LÄS MER OM ADR Grund OCH BOKA här

 

 

ADR Utbildning Grund – Repetition 

 

Repetitionsutbildning för dig som genomgått ADR Grund under den senaste femårsperioden. Godkänt prov på Trafikverket ger förnyat ADR intyg. 

 

 

Läs mer om ADR Grund Repetition och boka här

 

ADR Utbildning Klass 1 Explosiva ämnen 

 

Utbildningen vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund. 

 

 

Läs mer om ADR Klass 1 och boka här

 

 

ADR Utbildning klass 1 repetition 

 

Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR klass 1 under den senaste femårsperioden. 

 

Läs mer om ADR Klass 1 repetition och boka här

 

ADR Utbildning Tank 

ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter. 

 

Läs mer om ADR Tank och boka här

 

ADR Utbildning Tank Repetition 

ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter. 

 

Läs mer om ADR Tank repetition och boka här

 

 

 

LÄR DIG MER OM FARLIGT GODS 

 

Vilka typer av farligt gods finns det? 

 

Farligt gods delas in i nio olika klasser. Här kan du läsa mer om dessa. 

 

Klass 1: Sprängämnen 

 

Sprängämnen är ämnen eller föremål är explosiva. Det kan till exempel handla om saker som ammunition, sprängämnen, tändmedel och pyrotekniska varor såsom fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. Explosiva ämnen kan vara både i fast och flytande form. 

 

Klass 2: Gaser 

 

Här handlar det om många olika gaser – brandfarliga så som butan, metan och eten; icke brandfarliga gaser så som koldioxid och helium; men även giftiga gaser. Hit räknas också artiklar och behållare av olika gaser – tillexempel tuber med gasol eller syrgas, burkar med hårspray eller sprayfärg, cigarettändare, svetsgaser och så vidare. 

 

Klass 3: Brandfarliga vätskor 

 

Brandfarliga vätskor kan innebära extrem fara i och med sin höga volatilitet eller brännbarhet, vilket betyder att de kan orsaka eller sprida allvarliga bränder. Några exempel på sådan last är bensin och diesel, flygbränsle, högprocentig alkohol, entanol, metanol, olika sorters olja, fotogen, lim, färger och parfymeriprodukter. 

 

Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen 

 

Brandfarliga fasta ämnen är material som är lättantändliga eftersom de själva kan orsaka brand eller bidra till brand genom till exempel friktion. I den här klassen hittas också ämnen som kan utsättas för spontan upphettning under transport, eller upphettning i kontakt med luft och därför riskerar att fatta eld. Men det kan också handla om ämnen som avger brandfarliga gaser eller blir spontant brandfarliga i kontakt med vatten. 

 

Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

 

Oxidationsmedel är nödvändigtvis inte brännbara i sig, men kan ge syre och därigenom orsaka eller bidra till antändning av andra material. Det kan handla om bland annat blekmedel, vissa hårprodukter och syror. Vanliga exempel inom denna klass är väteperoxid, ammoniumnitrat gödselmedel eller klorater, nitrater, sulfater och klorater. 

 

Klass 6: Giftiga och smittfarliga ämnen 

 

Giftiga och smittfarliga ämnen är sådana som innebär allvarlig hälsofara eller dödsrisk vid förtäring, inandning eller hudkontakt. Det kan också vara ämnen som är kända eller kan förväntas innehålla patogener, alltså mikroorganismer såsom bakterier, virus, rickettsier, parasiter och svampar, eller andra ämnen som är farliga för människor och djur. 

 

Klass 7: Radioaktiva ämnen 

 

Ämnen som genomgår radioaktivt förfall avger joniserande strålning och det kan innebära påtagliga risker för hälsan hos människor och djur. 

Det kan handla om bland annat kärnavfall eller råvaror som på olika sätt har anknyting till tillverkning av kärnbränsle. Det kan vara radioaktiva ämnen som brukas inom sjukvården, forskningen eller indutstrin. Det kan också vara både använt och oanvänt kärnbränsle. I den här klassen hittar du bland annat anrikat uran, radioaktiva malmer, yellowcake uranium och olika föremål som fått ytföroreningar av radioaktiv natur. 

 

Klass 8: Frätande ämnen 

 

Om frätande ämnen läcker ut eller på annat sätt får kontakt med människor, djur eller växtlighet kan de vålla stora skador på all levande vävnad. 

Till den här klassen räknas frätande ämnen – till exempel syror och syrelösningar så som ättiksyra, jod, svavelsyra, fosforsyra, salpetersyra etcetera. Det kan även röra sig om artiklar som batterier och batterivätska eller bränslecellspatroner. 

 

Klass 9: Övrigt farligt gods 

 

I den här kategorin hittas saker som innebär möjliga faror för både hälsa och säkerhet för människor eller infrastruktur i allmänhet. 

Det kan därför handla om allt från fordon och förbränningsmotorer, motorsågar, livräddningsapparater batterier och batteridriven utrustning till byggprodukter som asbest eller även torr-is, men också vissa första hjälpen-produkter. 

 

Läs mer om farligt gods på MSB:s hemsida.

 

YrkesAkademin guidar dig till rätt utbildning!

 

På YrkesAkademin har vi utbildningen du behöver för att uppfylla kompetenskraven för din yrkesroll. Vi berättar gärna mer om vårt kursutbud och guidar dig till rätt utbildning. Kontakta Kim Eriksson så hjälper han dig vidare!

 

 

För frågor, anmälan eller mer information – kontakta oss, så hjälper vi dig vidare! Hör av dig till foretag@ya.se eller 023 – 584 50.