Mina studier

Vår värdegrund RESA

 

RESPEKT
Vi ser våra olikheter som en tillgång och varandra som resurser.

 

EFFEKTIVITET
Vi är nyfikna och målmedvetna när vi arbetar för att nå framgång.

 

SAMARBETE
Vi arbetar aktivt tillsammans för att fånga möjligheter.

 

ANSVAR
Vi gör det vi lovar och vi bidrar till ett bättre samhälle.

Informationssäkerhet

 

Informationssäkerhet omfattar YrkesAkademin:s verksamhet och all information utan undantag oavsett den hanteras i cyberrymden, i datorer, i ett telefonsamtal eller på ett papper.

 

Då stora delar av informationen hanteras med hjälp av IT-system handlar informationssäkerhet även om att kravställa hur våra tekniska lösningar skall fungera.

Insiderpolicy

 

Denna policy har upprättats för att förebygga att personer med insynsställning eller personer som har mottagit insiderinformation använder informationen på ett otillbörligt sätt.
Insiderinformation är sådan information som om den offentliggjordes sannolikt skulle ha en väsentlig påverkan på företagets värde och därmed på priset på obligationen. I YrkesAkademins fall kan det till exempel handla om specifik information om investeringar/avyttringar, upphandlingar/avtal, juridiska spörsmål, priser, väsentliga beslut eller förändringar eller annat som på ett påtagligt sätt påverkar företagets affärsmässiga utveckling. Insiderpolicyn ska vara ett komplement till rådande insiderlagstiftning i Sverige och hållas löpande uppdaterad.

Ladda ner

Likabehandlingsplan

 

Denna likabehandlingsplan omfattar samtliga inom YrkesAkademin AB och dess dotterbolag.

 

HR-chefen ansvarar för att planen uppdateras vid behov och görs tillgänglig för samtlig personal. Chefer med underställd personal ansvarar för att planen efterlevs.

 

Syftet med likabehandlingsplanen och arbetet som utgår från den är att främja all personal och alla deltagares rätt till likabehandling i en arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling.

I planen ingår de insatser som behöver genomföras samt vilka åtgärder som ska vidtas vid en eventuell kränkning eller diskriminering.

 

YrkesAkademins uppdrag är att utbilda och kompetensutveckla vuxna. Vi vill att alla ska ha möjlighet att växa som individer och därigenom stärka kompetensen i samhället. Därför är det självklart för YrkesAkademin att aktivt arbeta med att främja lika rättigheter och möjligheter för medarbetare och deltagare samt att förebygga och förhindra varje form av trakasseri.

 

Nedan kan du ladda ned vår likabehandlingsplan.

Ladda ner

Plan-for-likabehandling

1 januari 2024

Visselblåsning

 

Vår visslarfunktions syfte är att ha en neutral, öppen och säker kanal för den som misstänker missförhållanden inom YrkesAkademin. Genom detta system kan anställda, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet.

 

Visslarfunktionen sköts av extern part, företaget 2Secure, och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör därför i första hand ta kontakt med den verksamhetens ansvariga chef eller lämna dina synpunkter i kontaktformulär längre ned på denna sida.

Visselfunktion

 

Visslarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Olagliga aktiviteter
  • Finansiella bedrägerier (t.ex. oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer, förskingring eller bedrägeri)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på YrkesAkademins vitala intressen

 

Du kan göra din anmälan på olika sätt:

 

  1. Rapportera anonymt genom rapporteringsverkstyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden DBL817 (Du behöver koden för att komma till vår företagssida så att vår externa part ska veta att ärendet avser YrkesAkademin)
  2. Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm
  3. Ring till 0771-77 99 77 mellan kl 08:00-16:00 under vardagar.

 

Gå till visselblåsarfunktionen

 

Om jag lämnar mina kontaktuppgifter, finns det risk för att de lämnas till YrkesAkademin?

 

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har 2Secure säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare fritt till YrkesAkademin utan din tydliga tillåtelse.

 

Vanliga frågor och svar

 

Information om behandling av personuppgifter

 

YrkesAkademin AB är personuppgiftsansvariga för uppgifterna. Det innebär bl.a. att YrkesAkademin har skyldighet att informera om dina rättigheter, och att YrkesAkademin måste ha det rättsliga stödet för att 2SecureAB ska kunna behandla inkommande ärenden och personuppgifterna som inkommer till deras system.

 

Mottagare av personuppgifter:

 

2SecureAB

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

 

Personuppgifter i visselblåsartjänsten används för att ta ställning till de rapporter som lämnats i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktiga i allvarliga oegentligheter. Den rättsliga grunden för behandlingen är att YrkesAkademin har ett berättigat intresse av att 2SecureAB behandlar personuppgifter för det ovan nämnda syftet.

 

Uppgifter som behandlas

 

I visselblåsartjänsten behandlas de uppgifter som lämnats i en anmälan samt de kompletterande uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en utredning. Detta kan bl.a. omfatta namn, befattning och uppgifter om påstådda oegentligheter såsom lagöverträdelser. Uppgifterna tas bort snarast möjligt om en anmälan befinns vara uppenbart ogrundad. Om en anmälan leder till utredning tas uppgifterna bort när utredningen är avslutad, eller när uppgifterna inte längre behövs för detta ändamål.

 

Rätt till registerutdrag

 

Du har rätt att av YrkesAkademin begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du kan kontakta YrkesAkademin för mer information om dessa rättigheter. Om du är missnöjd med vår behandling, eller i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du har vidare rätt att ge in klagomål avseende YrkesAkademins behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter gällande dina uppgifter som finns i 2SecureAB system, måste du först kontakta YrkesAkademin då vi är personuppgiftsansvariga, vi kontaktar sedan 2SecureAB, och framför din begäran.

Du kan vända dig till gdpr@ya.se eller ringa vår kundtjänst om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och YrkesAkademins integritetspolicy på www.ya.se/integritet.

Kvalitetspolicy

 

Företagets Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Ladda ner

Fuskpolicy YrkesAkademin Yrkeshögskola

 

Syftet med YA YH:s fuskpolicy är att ge våra studerande likvärdiga förutsättningar att få det betyg som motsvarar den faktiska kunskapen som innehas. Fuskpolicyn tar också hänsyn till den lagstiftning som finns kring upphovsrätt(Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960:729).För att du som studerande skall vara medveten om vad som anses vara fusk och plagiering är det viktigt attdu tar del av denna policy.Du kommer vid utbildningsstart också att få skriva under på att du har läst och godkänt policyn.

Ladda ner

Fuskpolicy maj 2023

19 maj 2023

Alkohol- och drogpolicy

 

YrkesAkademin strävar efter att vara en attraktiv utbildningsanordnare som kännetecknas av god arbetsmiljö, hög kvalité och engagerade elever.

 

Studerande/deltagare/medarbetare/utbildare som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen/skolan försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för både sig själva och sina kurskamrater.

Alkohol- och drogpolicy YrkesAkademin

Alkohol- och drogpolicy

17 augusti 2022

Ladda ner

Uppförandekod YrkesAkademin

 

För att våra studerande ska kunna studera hos oss på ett säkert, respektfullt och tryggt sätt behöver våra studerande läsa igenom och godkänna vår uppförandekod samt vår behandling av personuppgifter (GDPR) nedan. Det är en förlängning av våra policys och vid eventuella händelser agerar vi utifrån dessa policys och därför är det viktigt att våra studerande läser igenom dessa.

Du hittar Uppförandekoden nedan.

Riktlinjer och kommenteringsregler för sociala medier

 

Klicka här för att komma till våra riktlinjer. 

 

Riktlinjer AI – studerande

 

 

AI är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig i dina studier, men det är viktigt att använda det ansvarsfullt, etiskt och enligt gällande regler för din utbildning. AI kan användas som ett stöd i ditt lärande, men ska inte ersätta egna idéer och eget arbete. I vissa fall kan användandet av AI betraktas som fusk. Här nedan hittar du de riktlinjer vi arbetar utifrån på Yh Akademin.