Mina studier

YrkesAkademin säkrar bankfinansiering med bolagets relationsbank och därmed ytterligare kapitaltillskott från CapMan

22 september, 2022

Som tidigare meddelats den 13 september 2022 har YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) fört diskussioner med Bolagets relationsbank om en förlängning av Yrkesakademin AB:s existerande checkräkningskredit (”Checkräkningskrediten”). Bolagets relationsbank har idag fattat ett positivt kreditbeslut om en förlängning av Checkräkningskrediten om 40 miljoner kronor till den 31 december 2023 (”Förlängningen”). Samtliga villkor som Bolagets ägare, vissa CapMan-fonder, ställt avseende tillskjutandet av totalt 65 miljoner kronor (eller ytterligare 43 miljoner kronor i tillägg till redan tillskjutna 22 miljoner kronor) till YA via Bolagets moderbolag YA Invest AB har i samband med Förlängningen uppfyllts. Därmed är även de överenskomna ändringsförslagen avseende Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer (”Obligationerna”), inklusive bland annat framskjutande av vissa kupongbetalningar, nu ovillkorade och kommer omedelbart att träda i kraft om Bolagets utestående skriftliga förfarande godkänns av obligationsinnehavarna. Förlängningen innebär att Bolagets likviditet är säkrad förutsatt att det pågående skriftliga förfarandet röstas igenom av obligationsinnehavarna och således att ändringsförslagen avseende Obligationerna träder ikraft. Bolagets förväntan är att det skriftliga förfarandet kommer att godkännas givet de röståtaganden som Bolaget i förväg har samlat in där en majoritet av obligationsinnehavarna åtagit sig att rösta för det skriftliga förfarandet.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-22 16:56 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se