Mina studier

YrkesAkademin initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

7 februari, 2023

Som tidigare idag meddelats har YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) nått en uppgörelse med en kommitté av obligationsinnehavare (”Kommittén”) under Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) om att genomföra vissa ändringar i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) i syfte att förbättra Bolagets likviditetssituation. De huvudsakliga ändringarna av Obligationsvillkoren som överenskommits med Kommittén framgår av Bolagets pressmeddelande från tidigare idag (”Ändringsförslagen”).

YA meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under Obligationsvillkoren i syfte att få obligationsinnehavarnas formella godkännande att ändra Obligationsvillkoren i enlighet med Ändringsförslagen.

Bolaget har idag begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 6 februari 2023. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 14 februari 2023 och sista dag för röstning är den 24 februari 2023. Dock kan det Skriftliga Förfarandet upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare med anledning av det ovanstående.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se