Mina studier

YrkesAkademin initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån samt offentliggör vissa uppskattningar för koncernens finansiella utveckling

15 september, 2022

Som tidigare meddelats den 13 september 2022 har YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) nått en uppgörelse med en majoritet av obligationsinnehavarna under Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) om att genomföra vissa ändringar i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) i syfte att förbättra Bolagets ansträngda likviditetssituation. De huvudsakliga ändringarna av Obligationsvillkoren som överenskommits med en majoritet av obligationsinnehavarna framgår av Bolagets pressmeddelande 13 september 2022 (”Ändringsförslagen”).

YA meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under Obligationsvillkoren i syfte att få obligationsinnehavarnas formella godkännande att ändra Obligationsvillkoren i enlighet med Ändringsförslagen.

Bolaget har idag begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 14 september 2022. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 21 september 2022 och sista dag för röstning är den 4 oktober 2022. Dock kan det Skriftliga Förfarandet upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

I samband med publiceringen av det Skriftliga Förfarandet offentliggör Bolaget även vissa uppskattningar avseende koncernens finansiella utveckling för resterande del av 2022 samt för helåret 2023. Bolaget uppskattar att koncernens omsättning för 2022 kommer att vara cirka 867 miljoner kronor med en EBIT på minus cirka 71 miljoner kronor (exklusive cirka 8 miljoner kronor i engångskostnader). För helåret 2023 uppskattar Bolaget att omsättningen kommer att uppgå till cirka 1 044 miljoner kronor med en EBIT på cirka 61 miljoner kronor (0 kronor i engångskostnader). Dessa siffror är bolagets uppskattningar baserade på vissa antaganden, bland annat att deltagarvolymerna för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och matchningstjänster ökar till vissa nivåer under hösten 2022 och under 2023. Siffrorna har varken reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Slutligt utfall för omsättning och EBIT avseende 2022 och 2023 kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets uppskattningar.

YA har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som rådgivare med anledning av det ovanstående. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-15 14:36 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se