Mina studier

YrkesAkademin befinner sig i en ansträngd likviditetssituation

1 september, 2022

Koncernens likviditetssituation är ansträngd och koncernen är engagerad i en översyn av olika finansierings- och verksamhetsalternativ för att undvika en akut brist på likviditet under andra halvan av september 2022 och därmed i förlängningen en risk för insolvens.

Som tidigare meddelats den 12 augusti 2022 och i kvartalsrapporten den 26 augusti 2022 ser YA Holding AB (publ) (”YA” eller ”Bolaget” och den koncern vari Bolaget ingår ”Koncernen”) en risk för att Bolaget inte skulle uppfylla vissa finansiella nyckeltal och åtaganden i Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor som emitterades den 17 december 2021 (”Obligationerna”). Detta som en följd av att antalet deltagare som har anvisats till de nya yrkesförarutbildningarna hittills har varit väsentligt lägre än de prognoser som Arbetsförmedlingen presenterade i samband med upphandlingarna av utbildningarna under 2021.

Sedan datumet för kvartalsrapporten har situationen kommit att bli allt mer ansträngd och Bolaget bedömer att Bolaget inte kommer att kunna erlägga räntan på Obligationerna som förfaller till betalning måndagen den 19 september 2022. Likviditetssituationen är för närvarande sådan att Bolaget endast via lån från Bolagets ägare, indirekt vissa CapMan-fonder, kan hantera sin likviditet på kort sikt.

Så som också meddelades i pressmeddelandet av den 12 augusti 2022, avsåg Bolaget att inleda diskussioner med obligationsinnehavarna avseende Obligationerna. Sådana diskussioner pågår för närvarande. Diskussionerna avser olika alternativ för att framför allt skjuta upp ränteförfallen från och med 19 september 2022 fram till och med 17 december 2023 och att sådan uppskjuten ränta istället ska erläggas på den slutliga förfallodagen för Obligationerna, samt att efterge krav på efterlevnad av vissa finansiella nyckeltal under Obligationerna. Bolaget utreder också förutsättningslöst andra finansierings- och verksamhetsrelaterade alternativ för att hantera Bolagets likviditetssituation. Bolaget för även diskussioner med Arbetsförmedlingen för att söka nå en lösning avseende de ovan nämnda yrkesförarutbildningarna.

Om inte någon uppgörelse kan nås med obligationsinnehavarna och/eller Koncernen fortsatt kan få tillskott, lån eller liknande från ägaren och/eller annan extern part, i tid till ränteförfallet den 19 september 2022, eller någon annan finansierings- eller verksamhetsrelaterad lösning på Koncernens situation inte kan erhållas, finns det en risk att Bolaget under andra halvan av september 2022 kan hamna i en situation av likviditetsbrist, vilket i förlängningen kan riskera att medföra insolvens.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-01 14:11 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se