Mina studier

YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB har finansiella svårigheter, lämnade uppskattningar om finansiell utveckling inaktuella och uppskattningar för koncernens finansiella utveckling offentliggörs

1 september, 2023

Styrelsen i YA Holding AB (publ) (”YA Holding” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget YrkesAkademin AB har finansiella svårigheter och utreder förutsättningarna för ansökan om insolvensförfarande i YrkesAkademin AB, i första hand företagsrekonstruktion.

YrkesAkademin AB:s verksamhet och resultat har inte utvecklats som förväntat under sommaren till följd av svagare intäkter då elevantalet har varit avsevärt lägre än förväntat i förening med högre kostnader för verksamheten, vilket har medfört en likviditetsbrist i YrkesAkademin AB. Detta har i sin tur medfört att YrkesAkademin AB:s ekonomiska ställning under nuvarande operativa och finansiella förhållanden inte är hållbar och att YrkesAkademin AB inom kort kan komma att bli insolvent. Styrelsen överväger därför att ansöka om insolvensförfarande i YrkesAkademin AB, i första hand företagsrekonstruktion, och utreder förutsättningarna härför. Företagsrekonstruktion är ett verktyg för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning i YrkesAkademin AB som företräder och ansvarar för verksamheten under rekonstruktionen. Syftet med rekonstruktionen är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att trygga verksamheten, jobb och utbildningsplatser inom YrkesAkademin AB.

Bolaget bedömer att det finns förutsättningar för att verksamheten i Yrkesakademin AB återigen kan bli lönsam, förutsatt bl.a. att nödvändiga finansiella och operationella åtgärder kan vidtas samt att YrkesAkademin AB kan säkra finansiering för fortsatt drift. YA Holding för positiva diskussioner med vissa innehavare av YA Holdings utestående obligationslån med ISIN SE0016831150 kring att säkra finansiering för fortsatt drift för YrkesAkademin AB. Vissa innehavare har bekräftat sitt intresse för att tillhandahålla sådan finansiering inom ramen för en företagsrekonstruktion av YrkesAkademin AB och diskussioner om närmare villkor samt struktur för sådan finansiering pågår. Bolaget genomför för närvarande också dialog med YrkesAkademin AB:s övriga kreditgivare rörande situationen.

Styrelsen har för avsikt att fortsatt utreda förutsättningarna för att inom ramen för en företagsrekonstruktion göra de förändringar som styrelsen finner nödvändiga för att komma tillrätta med YrkesAkademin AB:s svårigheter, inklusive att försöka säkra finansiering för att kunna genomföra företagsrekonstruktionen.

Det är för närvarande inte möjligt att lämna information om förväntad tidplan för en eventuell företagsrekonstruktion i YrkesAkademin AB och vilka närmare åtgärder som i sådana fall kan komma att vidtas inom ramen för ett sådant förfarande.

Om YA Holding misslyckas med att säkra fortsatt finansiering för YrkesAkademin AB, kommer YrkesAkademin AB att inom kort befinna sig på obestånd och behöva ansöka om konkurs.   

Bolaget offentliggjorde den 7 februari 2023 en uppskattning avseende koncernens finansiella utveckling för 2023. Som en följd av YrkesAkademin AB:s nuvarande situation är den uppskattning av Bolagets finansiella utveckling som offentliggjordes inte längre aktuell.

YA Holding offentliggör även vissa preliminära uppskattningar avseende koncernens finansiella utveckling för resterande del av 2023 samt för helåret 2024. Dessa siffror är Bolagets uppskattningar baserade på vissa mycket osäkra antaganden, bland annat att en företagsrekonstruktion i YrkesAkademin AB kan genomföras samt att deltagarvolymerna för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar uppnår vissa nivåer under 2023 och 2024. Siffrorna har varken reviderats eller översiktligt granskats av YA Holdings revisor. Slutligt utfall för omsättning och EBIT avseende 2023 och 2024 är mycket osäkert och kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets uppskattningar. YA Holding uppskattar preliminärt att koncernens omsättning för 2023 kommer att vara cirka 790 miljoner kronor med en EBIT på cirka minus 39 miljoner kronor. För helåret 2024 uppskattar YA Holding att omsättningen kommer att uppgå till cirka 720 miljoner kronor med en EBIT på cirka 46 miljoner kronor.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-01 00:16 CET.

Avsändare

Martin Modig, CEO YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:

Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se