Mina studier

YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB ansöker om företagsrekonstruktion

4 september, 2023

Styrelsen i YA Holding AB (publ) (”YA Holding” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget YrkesAkademin AB idag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Falu tingsrätt.

”Målet är att rädda verksamheten, jobb och samhällsviktiga utbildningsplatser.”

YrkesAkademin AB är en av Sveriges ledande leverantörer av samhällsviktiga arbetsmarknads- och kommunala yrkesvux-utbildningar inom bristyrken som transport, entreprenad, service och teknik samt industri. Verksamheten har bedrivits i cirka 25 år men har nu hamnat i en akut likviditetssituation som tvingar styrelse och ledning att agera. Flera omständigheter har lett fram till dagens läge, men framför allt handlar det om lägre intäkter och kraftigt ökande kostnader för att bedriva utbildningarna. I huvudsak beror detta på en stor avvikelse i Arbetsförmedlingens anvisningar av deltagare till yrkesförarutbildningar. När anvisade deltagare i stor utsträckning har varit för få är det inte långsiktigt möjligt att bära kostnaderna för personal, fordon och lokaler. Ökade kostnader i spåren av Rysslands invasion av Ukraina och den höga inflationen har även spelat in, däribland kraftigt ökande priser för drivmedel och el. Även effekter från pandemin har påverkat verksamheten. Ansökan om företagsrekonstruktion har därför idag lämnats in till Falu tingsrätt. YrkesAkademin AB har föreslagit jur. kand. Mikael Kubu från Ackordscentralen Stockholm som rekonstruktör.

Syftet med rekonstruktionen är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att trygga verksamheten, jobb och utbildningsplatser. Den dagliga verksamheten kommer att fortsätta, men arbetsmarknads- och yrkesvux-utbildningar med allt för få deltagare kommer att påverkas under processen. YrkesAkademin AB kommer att göra sitt yttersta för att verka för att deltagare som påverkas ska kunna söka sig till andra utbildningar.

Företagsrekonstruktion är ett verktyg för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten under rekonstruktionen.

– Trots att det exempelvis råder en mycket stor förarbrist inom transportsektorn så kommer det inte in det antal sökande som branschen behöver, som Arbetsförmedlingen har uppskattat som behov och som vi har dimensionerat vår verksamhet för. Vi tvingas anpassa verksamheten efter den verkliga efterfrågan. Det är ett mycket tråkigt och tufft beslut att ansöka om rekonstruktion men vi måste ta ansvar i det här ansträngda läget och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för verksamheten, säger Martin Modig, VD.

YA Holding har parallellt med beslutet om att ansöka om rekonstruktion i YrkesAkademin AB förhandlat lösningar för att finansiera rekonstruktionen med vissa av innehavarna under de utestående obligationerna med ISIN SE0016831150 (”Obligationsinnehavarkommittén”). Obligationsinnehavarkommittén representerar cirka 49,2 procent av justerat nominellt belopp under obligationerna. Förhandlingarna mellan YA Holding och Obligationsinnehavarkommittén har resulterat i en överenskommelse som omfattar att (i) vissa deltagare i Obligationsinnehavarkommittén åtar sig att bidra med lånefinansiering upp till 34 miljoner kronor nominellt (ca 32,3 miljoner kronor kontant efter så kallad Original Issue Discount) samt (ii) ett åtagande från Obligationsinnehavarkommittén om att godkänna avstående från vissa av villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren), inklusive att företagsrekonstruktionen inte ska utgöra ett så kallat Event of Default under Obligationsvillkoren, och att godkänna vissa ändringar av Obligationsvillkoren. Ändringarna av Obligationsvillkoren genomförs för att möjliggöra upptagandet av lånefinansieringen vars likvid huvudsakligen kommer användas för att finansiera rekonstruktionen. Ett skriftligt förfarande rörande detta (det ”Skriftliga Förfarandet”) avses att initieras så snart som möjligt.

Utöver att förhandla lösningar för att säkra rekonstruktionsfinansiering har Obligationsinnehavarkommittén instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna att under den tid som det Skriftliga Förfarandet pågår inte accelerera återbetalning av Obligationerna och att inte realisera de säkerheter som är ställda enligt Obligationsvillkoren med anledning av företagsrekonstruktionen.

Bolaget har även en pågående dialog med Swedbank som har ställt sig positiva till företagsrekonstruktionen.

Avsändare

Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:

Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se