Mina studier

YA Holding senarelägger datum för offentliggörande av bokslutskommuniké till den 27 februari 2023

15 februari, 2023

Som tidigare meddelats av YA Holding AB (publ) (”YA” eller ”Bolaget”) den 7 februari 2023 har YA haft för avsikt att offentliggöra sin bokslutskommuniké för helåret 2022 (”Bokslutskommunikén”) den 24 februari 2023.

Som också har kommunicerats den 7 februari 2023 pågår ett skriftligt förfarande under Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor som emitterades den 17 december 2021. Sista dag för röstning i det skriftliga förfarandet är den 24 februari 2023.

Styrelsen har idag beslutat att senarelägga datum för offentliggörande av Bokslutskommunikén till den 27 februari 2023 så att det skriftliga förfarandet är avslutat när Bokslutskommunikén offentliggörs.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se