Mina studier

YA Holding offentliggör information om sin likviditetssituation, överenskommelse med obligationsinnehavare under Bolagets obligation, uppdaterade uppskattningar och preliminär finansiell information

7 februari, 2023

Som tidigare meddelats av YA Holding AB (publ) (”YA” eller ”Bolaget”) den 12 december 2022 föranledde Arbetsförmedlingens preliminära prognos från november 2022 för utbetalningar 2023 att koncernens EBIT för helåret 2023 kan komma att påverkas väsentligen negativt jämfört med de uppskattningar som Bolaget kommunicerade den 15 september 2022.

Bolagets likviditetssituation och överenskommelse med obligationsinnehavarna

Mot bakgrund av den nedreviderade prognosen som Arbetsförmedlingen publicerade i november 2022 och som Arbetsförmedlingen bekräftade 6 februari 2023 i kombination med de försämrade marknadsförutsättningarna som Bolaget upplevt, finns en risk att bolaget inom en relativt nära framtid kan hamna i en utmanande likviditetssituation. Bolaget har som en åtgärd bland andra till Skatteverket ansökt om tillfälligt skatteanstånd för vissa ytterligare perioder under åren 2020-2021 (så kallat Covid 19-anstånd, vilket är en lagstiftning som avser att hjälpa företag som i grunden är livskraftiga och sunda över en tillfälligt utmanande period). Bolaget har denna dag fått beviljat anstånd om cirka 39,5 miljoner från Skatteverket. Det tillfälliga anståndet är enligt Bolagets bedömning tillräckligt för att ta sig förbi den tillfälligt utmanande likviditetssituationen.

Med anledning av den utmanande likviditetssituationen finns även en risk för att Bolaget inte kommer att uppfylla vissa finansiella nyckeltal och åtaganden i Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor som emitterades den 17 december 2021 (”Obligationerna”). Bolaget har därför en kommitté av obligationsinnehavare som motsvarar cirka 51,8 procent av samtliga Bolagets obligationsinnehavare (”Kommittén”) gjort en överenskommelse avseende ändring av vissa krav under Obligationerna, dels avseende efterlevnad av vissa finansiella nyckeltal rörande likviditet, dels avseende möjlighet att få uppta ytterligare krediter i form av tillfälligt skatteanstånd (så kallat Covid 19-anstånd). Deltagarna i Kommittén har åtagit sig dels att rösta för ett skriftlig förfarande avseende ovan nämnda ändringar av Obligationsvillkoren, dels att inte rösta för förtida återbetalning av Obligationerna till följd av omständigheter som efter det skriftliga förfarandet inte längre utgör brott mot Obligationsvillkoren.

Bolaget avser mot denna bakgrund att i närtid skicka en notis om skriftligt förfarande till samtliga obligationsinnehavare avseende de ovan angivna ändringarna avseende vissa finansiella nyckeltal rörande likviditet samt möjlighet att få uppta ytterligare krediter i form av tillfälligt skatteanstånd.

Bolagets förväntan är att det skriftliga förfarandet kommer att godkännas givet de röståtaganden som Bolaget erhållit från deltagarna i Kommittén.

Offentliggörande av viss preliminär finansiell information för helåret 2022

Med anledning av de förhandlingar som har pågått med Kommittén, offentliggör YA också viss preliminär finansiell information för helåret 2022 på koncernnivå, omsättningen uppgick till cirka 882 mkr och EBIT uppgick till cirka -92 mkr.

EBIT anges exklusive poster av engångskaraktär (goodwill och tilläggsköpeskilling Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB) vilka tillsammans har en negativ icke operationell nettopåverkan på koncernens EBIT för helåret 2022 om cirka -64 miljoner kronor.

Alla siffror för helåret 2022 som anges ovan är preliminära och har ej granskats av YA:s revisor. Slutliga siffror för helåret 2022 kan därför komma att skilja sig från vad som anges ovan. YA:s bokslutskommuniké för helåret 2022 avses att publiceras den 24 februari 2023.

Uppdatering av vissa uppskattningar för koncernens finansiella utveckling

YA offentliggör också en uppdatering av vissa uppskattningar avseende koncernens finansiella utveckling för helåret 2023. För helåret 2023 uppskattar Bolaget att omsättningen kommer att uppgå till cirka 900–950 miljoner kronor med en EBIT om cirka 4–12 miljoner kronor. Dessa siffror är bolagets uppskattningar baserade på vissa antaganden, bland annat att deltagarvolymerna för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och matchningstjänster inte minskar jämfört med antagandena i Arbetsförmedlingens den 6 februari 2023 offentliggjorda prognos avseende arbetsmarknadsutbildningar samt matchningstjänster. Siffrorna har varken reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Slutligt utfall för omsättning och EBIT 2023 kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets uppskattningar.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare med anledning av det ovanstående.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-07 09:48 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se