Mina studier

YA Holding lämnar villkorligt meddelande om förtidsinlösen av utestående obligationer och planerar emittera sociala hållbarhetslänkade obligationer

2 december, 2021

YA Holding (“YA” eller “Bolaget”) undersöker möjligheten att emittera seniora säkerställda sociala hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta till ett belopp om 480 miljoner kronor med en löptid om tre (3) år (”Nya Obligationerna”), med förbehåll för marknadsförhållanden. I samband med finansieringen har Bolaget utvecklat ett hållbarhetslänkat obligationsramverk som kopplar de Nya Obligationerna till ett materiellt och ambitiöst socialt hållbarhetsmål. Emissionslikviden från emissionen av de Nya Obligationerna kommer användas till förtidsinlösen av Bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005990835) (”Befintliga Obligationerna”) i sin helhet samt för generella bolagsändamål, inklusive finansiera delar av förvärvet av Arcus Utbildning och Jobbförmedling AB.

I samband med obligationsemissionen har YA idag meddelat samtliga innehavare av Bolagets Befintliga Obligationer att Bolaget utövar sin rätt till förtidsinlösen av samtliga Befintliga Obligationer. Inlösen är villkorad av framgångsrik emission av de Nya Obligationerna (”Villkoret”).

Dagen för inlösen kommer infalla den 29 december 2021 (”Inlösendagen”) och avstämningsdagen för inlösen kommer infalla den 21 december 2021 (”Avstämningsdagen”).

Under förutsättning att Villkoret är uppfyllt (eller att inlösen på annat sätt förklaras ovillkorlig av Bolaget), kommer de Befintliga Obligationerna att lösas in på Inlösendagen till ett inlösenpris motsvarande 103,00 procent av det totala utestående nominella beloppet för de Befintliga Obligationerna (dvs. 1 030 000 kronor per obligation), tillsammans med upplupen men ej utbetald ränta, i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna. Inlösenbeloppet kommer betalas ut till de som är direktregistrerade ägare av Befintliga Obligationer samt till registrerade förvaltare av de Befintliga Obligationerna per Avstämningsdagen enligt den skuldbok som tillhandahålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information om förtida inlösen, vänligen se Bolagets meddelande om förtidsinlösen som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ya.se). Bolagets meddelande om förtida inlösen regleras av svensk rätt. Denna kommunikation utgör, för undvikande av tvivel, inte ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument.

YA har engagerat Carnegie Investment Bank AB (publ) som arrangör, rådgivare inom hållbarhetsstrukturering och sole bookrunner med anledning av emissionen av de Nya Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har engagerats som legal rådgivare.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-02 10:00 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se