Mina studier

YA Holding initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

13 september, 2023

Som meddelats genom pressmeddelanden den 4 september 2023 har YA Holding ABs (publ) (“YA Holding” eller “Bolaget”) dotterbolag YrkesAkademin AB ansökt om företagsrekonstruktion (”Företagsrekonstruktionen”). Parallellt med beslutet om att ansöka om Företagsrekonstruktionen har Bolaget nått en överenskommelse med en kommitté av obligationsinnehavare (”Obligationsinnehavarkommittén”) under Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) om att bland annat genomföra vissa ändringar i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) i syfte att finansiera rekonstruktionen i YrkesAkademin AB.

Obligationsinnehavarkommittén representerar cirka 53 procent av justerat nominellt belopp under Obligationerna och överenskommelsen med Obligationsinnehavarkommittén innebär i huvudsak (i) att vissa deltagare i Obligationsinnehavarkommittén åtar sig att bidra med lånefinansiering upp till 34 miljoner kronor nominellt (ca 32,3 miljoner kronor kontant efter så kallad Original Issue Discount) som ska ha prioritet framför Obligationerna, vilket huvudsakligen ska lånas vidare till YrkesAkademin AB och användas för finansiering av Företagsrekonstruktionen (”Rekonstruktionslånet”), (ii) ett åtagande från Obligationsinnehavarkommittén om att godkänna avstående från vissa av Obligationsvillkoren, inklusive att Företagsrekonstruktionen inte ska utgöra ett så kallat Event of Default under Obligationsvillkoren, och att godkänna vissa ändringar av Obligationsvillkoren (inklusive en förlängning av den räntefria perioden (eng. Interest Free Period) till 17 september 2024), samt (iii) att Bolaget ska ingå ett borgenärsavtal (eng. Intercreditor Agreement) i syfte att tillse att Rekonstruktionslånet får överenskommen prioritet (tillsammans ”Ändringsförslagen”).

YA Holding meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under Obligationsvillkoren i syfte att få obligationsinnehavarnas formella godkännande att ändra Obligationsvillkoren i enlighet med Ändringsförslagen.

Bolaget har idag begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 12 september 2023. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 20 september 2023 och sista dag för röstning är den 2 oktober 2023. Dock kan det Skriftliga Förfarandet upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare med anledning av det ovanstående.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-13 16:10 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se