Mina studier

YA Holding emitterar framgångsrikt sociala hållbarhetslänkade obligationer

9 december, 2021

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda sociala hållbarhetslänkade obligationer till ett belopp om 480 miljoner kronor inom ett rambelopp om 650 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 875 baspunkter och förfaller den 17 december 2024. Emissionen möttes av stort intresse och blev övertecknad.

Emissionslikviden kommer användas till förtidsinlösen av Bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005990835) (”Befintliga Obligationerna”) i sin helhet samt för generella bolagsändamål, inklusive finansiera delar av förvärvet av Arcus Utbildning och Jobbförmedling AB (”Arcus”).

Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 2 december 2021 var förtida inlösen villkorat av en framgångsrik emission av Obligationerna (”Villkoret”). YA meddelar härmed att Villkoret idag har uppfyllts och att förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna därmed är ovillkorat och kommer att genomföras på inlösendagen den 29 december 2021. Tidigare inlösenpris som meddelats av YA kommer betalas till varje person som är registrerad som innehavare av de Befintliga Obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden på avstämningsdagen den 21 december 2021.

YA meddelar samtidigt att villkoret för finansiering i samband med förvärvet av Arcus därmed är uppfyllt.

Obligationerna är länkade till Bolagets nyligen lanserade ramverk för hållbarhetslänkade obligationer, Sustainability-Linked Bond Framework, baserat på ett socialt nyckeltal. Nyckeltalet mäter Yrkesakademins framgång i att få deltagare från sina kurser in i arbetslivet och således hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden tillbaka in i arbete.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat rådgivare inom hållbarhetsstrukturering och sole bookrunner med anledning av emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-09 17:20 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se