Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q3 2023.

28 november, 2023

YA Holding AB (publ) ("YA" eller "Bolaget") offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2023 t o m 30 september 2023.

Tredje kvartalet (Juli – September) 2023

 • Omsättningen minskade med 12,2% till 173,9 mnkr (198,1).
 • EBIT för det tredje kvartalet var -132,6 mnkr (-33,0).
 • EBIT exkluderat engångskostnader var -16,6 mnkr (-33,0).
 • Totalt kassaflöde för kvartalet var 6,7 mnkr (-48,0).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 8 272 (9 104).
 • Andelen deltagare som har fått anställning tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 68% (66%).

Första nio månaderna (Januari – September) 2023

 • Omsättningen ökade med 0,5% till 638,9 mnkr (636,0).
 • EBIT för perioden var -152,5 mnkr (-68).
 • EBIT exkluderat engångskostnader var -36,5 mnkr (-68).
 • Totalt kassaflöde för perioden var 3,0 mnkr (-76,5).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 9 540 (10 115).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd utbildning var 63% (64%) för perioden.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Som kommunicerats av Bolaget den 31 augusti 2023 har det helägda dotterbolaget YrkesAkademin AB haft finansiella svårigheter och en likviditetsbrist under kvartalet. Styrelsen för YrkesAkademin AB beslutade därför att ansöka om företagsrekonstruktion den 4 september 2023 och Falu Tingsrätt beviljade ansökan samma dag. För mer information, vänligen se pressmeddelanden kring detta som publicerades den 31 augusti 2023 och den 4 september 2023.

Borgenärssammanträde hölls i Falu tingsrätt den 25 september och tingsrätten beslutade att företagsrekonstruktionen kan fortsätta fram till och med den 4 december 2023, varefter företagsrekonstruktionens fortsättning prövas på nytt av tingsrätten. De engångskostnader om 116 mnkr som finns i denna rapport är hänförliga till rekonstruktionen, nedskrivningar och omvärderingar av ansvarsförbindelser. För mer detaljer, vänligen se sektionen Revenues and Earnings i rapporten.

På en extra bolagsstämma den 26 september i YA Holdings moderbolag YA Invest AB beslutades att ställa ut en köpoption avseende en eventuell vederlagsfri avyttring av samtliga aktier i YA Holding. Köpoptionen avses att ställas ut till vissa innehavare av YA Holdings utestående obligationer. Beslutet är en följd av de diskussioner som ledde fram till att vissa innehavare av obligationslånet ingick åtaganden om att lämna finansiering för YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB:s företagsrekonstruktion. Optionen avser aktierna i YA Holding och påverkar därmed inte direkt YA Holdings koncernredovisning. Däremot gör optionen att det redovisade värdet för dotterbolagsaktier reduceras och att en likvidationsplan avseende YA Invest behöver tas fram så snart optionen nyttjas.

Utnyttjandet av optionen förutsätter att innehavarna av obligationslånet genom ett särskilt skriftligt förfarande lämnar sitt godkännande till att en överlåtelse av aktierna i YA Holding kan genomföras. YA Invest avses även erhålla en säljoption innebärande en rätt att sälja samtliga sina aktier i YA Holding till innehavarna av köpoptionen, eller en köpare som anvisas av dem, från och med den 1 april 2024 om inte köpoptionen utnyttjas senast 31 mars 2024. För mer information, vänligen se Bolagets pressmeddelande kring detta som publicerades den 26 september 2023.

Den 2 oktober 2023 erhöll YA Holding obligationsinnehavarnas godkännande för vissa villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån som kommunicerats i samband med det skriftliga förfarandet som initierades den 13 september 2023 avseende Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer. Villkorsändringarna trädde ikraft den 2 oktober 2023 i samband med att röstningsperioden löpte ut. De justerade villkoren för obligationslånet finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida. De reviderade villkoren innehåller en räntefri period till och med 17 september 2024.

Nedskrivningstesterna för Goodwill genomfördes per 30 september 2023. Testerna indikerade ett behov för nedskrivning och Bolaget har tagit upp en nedskrivning om 21,3 mnkr avseende segmentet kommunal vuxenutbildning (VUX) och 2,1 mnkr avseende segmentet Matchning.

Per den 30 september omvärderade Bolaget värdet av den resultatbaserade tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB. Som en effekt av detta har det redovisade värdet av ansvarsförbindelsen omvärderats från 34 mnkr till 14,4 mnkr.

Som ett resultat av företagsrekonstruktionen av YrkesAkademin AB har en analys av potentiella effekter i YA Holding och behovet för eventuella nedskrivningar av värdet av YA Holdings innehav i dotterbolag behövt genomföras efter kvartalets slut i november 2023. Som ett resultat av de nedskrivningar av värdena i dotterbolagen som beslutades var nödvändiga i november 2023 och som skulle ha effekt per sista dagen av rapporteringsperioden, 30 september 2023, så fanns det anledning att anta att YA Holdings egna kapital var mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Således har en kontrollbalansräkning tagits fram. YA Holding avser och förväntar sig att återhämta underskottet i eget kapital tids nog och i samband med slutförandet av rekonstruktionen av YrkesAkademin AB.

Den 20 november 2023 ingick YA Holding AB det lånefinansieringsavtal, och genomförde därefter en dragning av det nominella beloppet om 34 mnkr (ungefär 32,3 mnkr i likvida medel efter en så kallad Original Issue Discount), som lämnats av vissa innehavare av YA Holdings obligation och vilket lån godkändes genom det skriftliga förfarandet, där lånebeloppet huvudsakligen kommer användas för att finansiera rekonstruktionen av YrkesAkademin AB.

Rapporten finns tillgänglig på www.ya.se

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-28 11:15 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se