Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q1 2024

30 maj, 2024

YA Holding AB (publ) (”YA Holding” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2024–31 mars 2024.

Första kvartalet (januari – mars) 2024

  • Omsättningen minskade med 21,2% och var 191,3 MSEK (242,8).
  • EBIT var -12,4 MSEK (-6,4).
  • EBIT exkluderat engångskostnader var 3,1 MSEK (-6,4).
  • Totalt kassaflöde för kvartalet var -14,6 MSEK (2,6).
  • Det genomsnittliga antalet deltagare och elever var 10 053 (10 498).
  • Andelen deltagare som har fått anställning tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 50% (59%).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Den 22 januari 2024 vann YA Koncernen 9 nya avtal avseende arbetsmarknadsutbildning för yrkesförare buss och lastbil. Värdet av de vunna avtalen beräknas, avseende intäkter, till cirka 90–100 MSEK årligen för YA Koncernen baserat på YA Holdings uppskattade deltagarnivåer. Avtalsperioden är två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett plus ett år. Avtalen har tecknats och första leveransdag för alla avtalen var 1 april 2024.

Den 8 februari 2024 hölls en extra bolagsstämma i YA Holding där det beslutades att Johan Pålsson inte längre skulle vara styrelseledamot. Efter den extra bolagsstämman bestod styrelsen av Katarina Axelsson Lindgren (ordförande), Conny Karlsson och Daniel Nejman.

Den 1 mars 2024 lämnade YrkesAkademin AB in ett föreslag till rekonstruktionsplan till Falu tingsrätt och lämnade samma dag in en begäran om planförhandling. Den 4 mars 2024 godkände Falu tingsrätt YrkesAkademin AB:s begäran om planförhandling och tingsrätten kallade berörda parter till en planförhandling som en del av YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsprocess. Den 12 mars 2024 beviljade också Falu tingsrätt YrkesAkademin AB:s begäran om att förlänga företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader till den 4 juni 2024.

I mars 2024 antog YA Holding en överenskommelse med en kommitté av obligationsinnehavare under Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om bland annat en refinansieringsuppgörelse och vissa ändringar i villkoren för det utestående obligationslånet. För att genomföra refinansieringsuppgörelsen och implementera de föreslagna villkorsändringarna initierade YA Holding ett skriftligt förfarande den 1 mars 2024 och obligationsinnehavarnas godkännande erhölls den 20 mars 2024.

Den 8 april 2024 hölls YrkesAkademin AB:s planförhandling i Falu tingsrätt och den 15 april 2024 fastställde Falu tingsrätt YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsplan. Tingsrättens beslut överklagades inte, varför rekonstruktionsplanen vann laga kraft den 7 maj 2024. Som ett resultat lämnade YrkesAkademin AB in en begäran till Falu tingsrätt den 10 maj 2024 om att företagsrekonstruktionen ska upphöra och den 22 maj 2024 beslutade tingsrätten att företagsrekonstruktionen formellt upphör.

Vidare påbörjades arbetet i relation till genomförandet av refinansieringsuppgörelsen i samband med att rekonstruktionsplanen för YrkesAkademin AB vann laga kraft den 7 maj 2024. Som tidigare kommunicerats, innebär refinansieringsuppgörelsen bland annat en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i Bolaget, inklusive en nedskrivning av det utestående obligationslånet, vissa ändringar av villkoren för de utestående obligationerna och upptagande av ny finansiering. Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 27 maj 2024, förväntas implementeringen av refinansieringsuppgörelsen att slutföras omkring den 7 juni 2024. För mer information om de justerade villkoren för det utestående obligationslånet, vänligen se avsnittet ”Revised bond terms” i kvartalsrapporten.

Rapporten finns tillgänglig på www.ya.se

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-30 09:00 CEST.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se