Mina studier

YA Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma samt offentliggör kvartalsrapport för första kvartalet 2023

31 maj, 2023

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att resultatet balanseras i ny räkning och ingen utdelning således betalas för räkenskapsåret 2022.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter (i stället för som tidigare sex ledamöter) utan suppleanter och att omvälja Katarina Axelsson Lindgren (ordförande), Johan Pålsson och Conny Karlsson som styrelseledamöter samt om nyval av Daniel Nejman som styrelseledamot. 

Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Alexandros Kouvatsos är fortsatt huvudansvarig revisor.

Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 505 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 325 000 kronor och Conny Karlsson ska erhålla 180 000 kronor.

Kvartalsrapport

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) offentliggör även kvartalsrapporten för perioden 1 januari 2023 till 31 mars 2023.

Första kvartalet (Januari – Mars) 2023

  • Omsättningen ökade med 11,9% till 242,8 mnkr (216,9).
  • EBIT för kvartalet var -6,4 mnkr (-8,1).
  • Totalt kassaflöde för kvartalet var 2,6 mnkr (-8,8).
  • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 10 498 (10 643).
  • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 59% (61%) för det första kvartalet.

Väsentliga händelser

  • I februari erhöll YA godkännande för villkorsändringar i Obligationerna, dels avseende efterlevnad av vissa finansiella nyckeltal rörande likviditet, dels avseende möjlighet att få uppta ytterligare krediter i form av tillfälligt skatteanstånd (så kallat Covid 19-anstånd). För mer information se sektionen ”Cash flow and the financial position” i kvartalsrapporten.
  • YAs dotterbolag Yrkesakademin YH AB har registrerats under ett nytt namn, YH Akademin AB, för att specialisera och tydligare positionera företaget i marknaden.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31 12:18 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se