Mina studier

Tingsrätten fastställer YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsplan

15 april, 2024

Falu tingsrätt har idag, den 15 april 2024, fastställt YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsplan. Ett viktigt steg har därmed tagits för att skapa långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för verksamheten.

Som meddelats genom pressmeddelande den 4 mars 2024 kallades berörda parter i YA Holding AB:s (publ) (”YA Holding”) helägda dotterbolag YrkesAkademin AB:s pågående företagsrekonstruktion till planförhandling som en del av YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsprocess. Planförhandlingen hölls den 8 april 2024 i Falu tingsrätt. YA Holding meddelar nu att Falu tingsrätt har fastställt den av YrkesAkademin AB framlagda rekonstruktionsplanen som YrkesAkademin AB erbjudit sina borgenärer. Tingsrättens beslut kan överklagas i tre veckor, senast den 6 maj 2024, därefter vinner beslutet laga kraft. Förutsatt att beslutet vinner laga kraft kommer den företagsrekonstruktion i YrkesAkademin AB som pågått sedan den 4 september 2023 att upphöra därefter.

– ”Att vi idag har fått en fastställd rekonstruktionsplan är ett glädjande besked och vi är mycket tacksamma för det stora stöd vi har fått under processens gång. Nu har YrkesAkademin goda möjligheter att fortsatt bedriva samhällsviktig verksamhet som utbildar arbetssökande till yrken där det råder brist på arbetskraft, och nu inväntar vi att beslutet ska vinna laga kraft”, säger vd Martin Modig.

YA Holding avser att, efter att tingsrättens beslut vunnit laga kraft, påbörja genomförandet av den refinansieringsuppgörelse som YA Holding offentliggjorde genom pressmeddelande den 1 mars 2024. Ytterligare information avseende närmare tidplan för genomförandet av refinansieringsuppgörelsen för YA Holding kommer att offentliggöras via pressmeddelande i samband med att företagsrekonstruktionen i YrkesAkademin AB upphör. Refinansieringsuppgörelsen i YA Holding förväntas genomföras inom fyra veckor därefter.

Med anledning av företagsrekonstruktionen i YrkesAkademin AB och dagens beslut från tingsrätten har YA Holding beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för YA Holding till den 15 maj 2024.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-15 11:13 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se