Mina studier

Rekonstruktionsplanen i YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB vinner laga kraft

8 maj, 2024

YA Holding AB (publ):s (”YA Holding”) dotterbolag YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsplan som fastställdes av Falu tingsrätt den 15 april 2024 har inte överklagats. Rekonstruktionsplanen har därmed vunnit laga kraft. YrkesAkademin AB kommer därför att nu lämna in en begäran till tingsrätten om att företagsrekonstruktionen formellt ska upphöra, vilket tingsrätten förväntas besluta om kort därefter.  

– Att rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft är en viktig milstolpe som markerar slutet på rekonstruktionen i YrkesAkademin AB. Vi är mycket tacksamma över det stora stöd vi har fått under processen och vi ser nu fram emot att fortsätta erbjuda samhällsviktiga yrkesutbildningar som leder till jobb, säger VD Martin Modig.

Mot bakgrund av att YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsplan nu vunnit laga kraft kommer YA Holding påbörja genomförandet av den refinansieringsuppgörelse som YA Holding offentliggjorde genom pressmeddelande den 1 mars 2024 och som godkändes av obligationsinnehavarna den 20 mars 2024. Refinansieringsuppgörelsen innebär en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i YA Holding, genom bland annat (i) en nedskrivning av YA Holdings utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0016831150 (de ”Befintliga Obligationerna”) till cirka 115 miljoner kronor samt vissa ändringar av villkoren för de Befintliga Obligationerna, (ii) upptagande av ny finansiering om 100 miljoner kronor av ett nybildat holdingbolag (den ”Nya Finansieringen”) som avses ta över ägandet av samtliga aktier i YA Holding i samband med slutförandet av refinansieringsuppgörelsen, och (iii) en intern omstrukturering av vissa bolag i koncernen samt koncerninterna mellanhavanden i syfte att uppnå en mer effektiv struktur. Närmare information om tidplanen för refinansieringsuppgörelsen kommer att offentliggöras av YA Holding särskilt.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-08 10:55 CEST.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se