Mina studier

Refinansieringsuppgörelsens slutförande och nedskrivning av YA Holdings befintliga obligationer

27 maj, 2024

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 maj 2024, vann YA Holding AB (publ):s (”YA Holding”) dotterbolag YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsplan laga kraft den 7 maj 2024. Den 22 maj 2024, meddelade Falu tingsrätt beslut om upphörande av företagsrekonstruktionen i YrkesAkademin AB och därmed kan den refinansieringsuppgörelse som YA Holding offentliggjorde genom pressmeddelande den 1 mars 2024 och som godkändes av obligationsinnehavarna den 20 mars 2024 nu genomföras.

Refinansieringsuppgörelsen innebär en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i YA Holding, genom bland annat (i) en nedskrivning av YA Holdings utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0016831150 (de ”Befintliga Obligationerna”) till cirka 115 miljoner kronor samt vissa ändringar av villkoren för de Befintliga Obligationerna, (ii) upptagande av ny finansiering om 100 miljoner kronor av ett nybildat holdingbolag (den ”Nya Finansieringen”) som avses ta över ägandet av samtliga aktier i YA Holding i samband med slutförandet av refinansieringsuppgörelsen, och (iii) en intern omstrukturering av vissa bolag i koncernen samt koncerninterna mellanhavanden i syfte att uppnå en mer effektiv struktur.

Refinansieringsuppgörelsen i YA Holding förväntas att slutföras omkring den 30 maj 2024 och de Befintliga Obligationerna kommer att skrivas ned den 7 juni 2024, med avstämningsdag den 30 maj 2024.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-27 09:00 CEST.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se