Mina studier

Överprövning av tilldelningsbeslut

15 juni, 2021

Det har inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning gällande Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för buss. Överprövningen kan leda till osäkerheter avseende tilldelningsbeslutet. Som tidigare meddelats så tilldelades YrkesAkademin utbildningarna i 20 av 23 leveransområden, till ett potentiellt värde av cirka 100 mkr årligen.

Sedan tidigare har meddelats att även upphandlingen av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för lastbil har överprövats. YrkesAkademin genomför därför tillfälliga sparåtgärder och kapacitetsanpassningar fram till rättens avgörande. En fördröjning av avtalsperiodernas start, eller ett negativt utfall för YrkesAkademin av överprövningen, kan försämra YrkesAkademins förmåga att uppfylla kovenanter enligt obligationsvillkoren.

VD Martin Modig kommenterar:

– Det är inte ovanligt att Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut överklagas. Ofta blir det ingen förändring i sak, men en överklagan kan ta lång tid och därmed få negativa effekter. Vi hoppas på ett snabbt juridisk klargörande och förbereder en uppstart i enlighet med våra anbud så snart frågan har avgjorts. Vi ser över våra kostnader i det korta perspektivet och senarelägger vissa investeringar som är kopplade till avtalsstarten.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 klockan 12.20.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se