Mina studier

YA Holding planerar att söka godkännande för lättnad av finansiellt nyckeltal och uppskjutande av räntebetalningar under utestående obligation

12 augusti, 2022

YA Holding (“YA” eller “Bolaget”) emitterade den 17 december 2021 seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor (de “Hållbarhetslänkade Obligationerna”).

Under de Hållbarhetslänkade Obligationerna har Bolaget bland annat åtagit sig att kvartalsvis erlägga räntebetalningar till obligationsinnehavarna samt att löpande uppfylla vissa finansiella nyckeltal, däribland en skuldsättningsgrad (netto räntebärande skuld/justerad EBITDA).

Efter framgångsrika upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar till Arbetsförmedlingen lanserade Bolaget under mars 2022 yrkesförarutbildningar för buss på 20 orter och under april 2022 yrkesförarutbildningar för lastbil på 25 orter. Antalet deltagare som har anvisats till de nya yrkesförarutbildningarna har hittills varit väsentligt lägre än de prognoser som Arbetsförmedlingen presenterade för Bolaget i samband med upphandlingarna av utbildningarna under 2021, vilket enligt Arbetsförmedlingen bland annat beror på bristande produktionskapacitet hos Arbetsförmedlingen och att Arbetsförmedlingen har svårt att hitta deltagare med rätt förutsättningar för att delta i och klara av utbildningarna. YA förväntar sig att antalet deltagare kommer att öka mot slutet av 2022, förutsatt att Arbetsförmedlingens prognoser inte justeras ytterligare.

Baserat på Arbetsförmedlingens initiala prognoser för de nya yrkesförarutbildningarna skulle Bolaget ha uppfyllt skuldsättningsgraden. På grund av att anvisningarna har varit väsentligt lägre än prognostiserat, vilket har haft en negativ påverkan på EBITDA, ser Bolaget emellertid en risk för att Bolaget under en period inte kommer att uppfylla skuldsättningsgraden.

De lägre anvisningarna har vidare haft en negativ påverkan på Bolagets likviditet. Bolagets ägare, vissa CapMan-fonder, och Bolagets styrelse förbereder åtgärder för att säkerställa Bolagets likviditet. För att kunna säkerställa betalningar av andra prognostiserade och löpande utgifter avser Bolaget bland annat att söka godkännande för uppskjutande av räntebetalningarna under de Hållbarhetslänkade Obligationerna per räntebetalningsdagarna 17 september 2022 och 17 december 2022.

Bolaget avser att i närtid inleda diskussioner med obligationsinnehavarna avseende förutsättningarna för ett skriftligt förfarande och godkännande av lättnad av skuldsättningsgraden och uppskjutande av räntebetalningarna.

YA har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som rådgivare med anledning av det ovanstående. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-12 19:36 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Modig, CEO YA Holding AB (publ)
Tel: +46 (0) 72 369 66 80
E-mail: martin.modig@ya.se

Antti Rokala, CFO YA Holding AB (publ)
Tel: +46 (0) 76 899 49 73
E-mail: antti.rokala@ya.se