Mina studier

YA Holding ingår en refinansieringsuppgörelse inklusive en nedskrivning av sitt utestående obligationslån samt initierar ett skriftligt förfarande och YrkesAkademin AB begär planförhandling

1 mars, 2024

Som meddelats genom pressmeddelanden den 4 september 2023 och 12 december 2023 är YA Holding ABs (publ) (“YA Holding” eller “Bolaget”) dotterbolag YrkesAkademin AB under företagsrekonstruktion (”Företagsrekonstruktionen”). YA Holding har idag beslutat att anta en överenskommelse med en kommitté av obligationsinnehavare (”Obligationsinnehavarkommittén”) under Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0016831150 (de ”Befintliga Obligationerna”) om bland annat en refinansieringsuppgörelse, innebärandes en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i Bolaget (”Refinansieringsuppgörelsen”) i syfte att säkra den fortsatta driften av verksamheten i koncernen, skapa långsiktigt hållbara förutsättningar samt trygga verksamheten, jobb och utbildningsplatser.

Obligationsinnehavarkommittén representerar cirka 64,8 procent av justerat nominellt belopp under de Befintliga Obligationerna och överenskommelsen med Obligationsinnehavarkommittén innebär i huvudsak (i) en nedskrivning av de Befintliga Obligationerna (inklusive upplupen ej betald ränta) till 115 miljoner SEK och godkännande av vissa ändringar av villkoren för de Befintliga Obligationerna ursprungligen daterade 17 december 2021 (såsom ändrade från tid till annan, de ”Befintliga Obligationsvillkoren”), (ii) att obligationsinnehavarna godkänner vissa avståenden från de Befintliga Obligationsvillkoren, (iii) ett erbjudande till samtliga innehavare av de Befintliga Obligationerna att genom teckning av nya obligationer och aktier delta i ny finansiering om 100 miljoner SEK som avses tillskjutas YA Holding efter Företagsrekonstruktionens slutförande (när kapitalbehov uppstår) (den ”Nya Finansieringen”), (iv) ingående av ett nytt aktieägaravtal för de obligationsinnehavare som deltar i den Nya Finansieringen, och (v) en intern omstrukturering av vissa bolag i koncernen i syfte att uppnå en mer effektiv struktur (tillsammans ”Ändringsförslagen”).

Instrumenten avseende den Nya Finansieringen ska emitteras genom ett nybildat holdingbolag med ett sammanlagt nominellt belopp om 100 miljoner SEK. Det nybildade holdingbolaget avses ta över ägandet av samtliga aktier i YA Holding i samband med slutförandet av Refinansieringsuppgörelsen. Deltagande i den Nya Finansieringen kommer erbjudas de som på avstämningsdagen den 1 mars 2024 är innehavare av de Befintliga Obligationerna. Emissionen av instrumenten i den Nya Finansieringen är fullt ut garanterad av vissa medlemmar av Obligationsinnehavarkommittén och nettointäkterna från emissionen av den Nya Finansieringen ska användas för att bland annat finansiera föreslagen ackordsbetalning i Företagsrekonstruktionen, återbetala den finansiering vissa medlemmar i Obligationsinnehavarkommittén lämnat under Företagsrekonstruktionen för att finansiera Företagsrekonstruktionen, säkra likviditeten i koncernen och för generella allmänna företagsändamål. För att teckna sig för deltagande i den Nya Finansieringen måste berättigade innehavare av de Befintliga Obligationerna fylla i och underteckna den teckningssedel som finns i Bilaga 5 (”Teckningssedeln”) till Meddelandet om Skriftligt Förfarande (så som definierat nedan), och skicka den undertecknade Teckningssedeln till Roschier i enlighet med instruktionerna i Teckningssedeln så att den är Roschier till handa senast den 22 mars 2024, 15.00 CET.

YA Holding kommer idag att initiera ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under de Befintliga Obligationerna i syfte att få obligationsinnehavarnas formella godkännande att ändra de Befintliga Obligationsvillkoren i enlighet med Ändringsförslagen samt genomföra de andra åtgärder som följer av Refinansieringsuppgörelsen. Det Skriftliga Förfarandet är giltigt om det accepteras av minst två tredjedelar av obligationsinnehavarna som väljer att rösta i det Skriftliga Förfarandet.

Bolaget kommer idag begära att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet (”Meddelandet om Skriftligt Förfarande”) inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av de Befintliga Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 29 februari 2024. Meddelandet om Skriftligt Förfarande kommer att vara tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av Ändringsförslagen hänvisas till Meddelandet om Skriftligt Förfarande på Bolagets respektive Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 1 mars 2024 och sista dag för röstning är den 20 mars 2024. Det Skriftliga Förfarandet kan dock komma att avslutas i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

YrkesAkademin AB kommer idag även att lämna in en begäran om planförhandling vid Falu tingsrätt inom ramen för Företagsrekonstruktionen. Tingsrättens beslut avseende planförhandling kommer att meddelas särskilt genom pressmeddelande på Bolagets hemsida, www.ya.se. Slutförandet av Refinansieringsuppgörelsen är bland annat villkorad av att rekonstruktionsplanen i Företagsrekonstruktionen vinner laga kraft, varför slutförande av Refinansieringsuppgörelsen förväntas inträffa inom en (1) månad efter att rekonstruktionsplanen i Företagsrekonstruktionen vinner laga kraft. Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 12 december 2023 förlängde tingsrätten den dagen Företagsrekonstruktionen till och med den 4 mars 2024. YrkesAkademin AB kommer därför också att lämna in en ansökan om förlängning av Företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader. Även om en begäran om planförhandling har lämnats in, krävs enligt tillämplig lag, att YrkesAkademin AB ansöker om förlängning.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00. För frågor om teckning av den Nya Finansieringen, vänligen kontakta Roschier Advokatbyrå på andrew.laderman@roschier.com eller +46 8 553 192 04 eller Gustaf Alhanko på gustaf.alhanko@roschier.com eller +46 8 553 191 36. För frågor om Företagsrekonstruktionen, vänligen kontakta Ackordscentralen på ya@ackordscentralen.se eller +46 8 670 44 00.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare till YA Holding och koncernen med anledning av det ovanstående. Roschier Advokatbyrå har anlitats som legal rådgivare åt Agenten och Obligationsinnehavarkommittén.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-01 14:06 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se