Mina studier

YA Holding erhåller obligationsinnehavarnas godkännande avseende föreslagen refinansieringsuppgörelse samt för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

20 mars, 2024

YA Holding AB (publ) (“Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades den 1 mars 2024 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende bland annat en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i Bolaget (Refinansieringsuppgörelsen”) samt vissa ändringar i villkoren (”Villkorsändringarna”) för Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”), har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av de deltagande obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets begäran i enlighet med det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt genomförandet av åtgärderna inom ramen för Refinansieringsuppgörelsen och Villkorsändringarna, vilka framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. Som framgår närmare av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet är Villkorsändringarna villkorade av bland annat slutförandet av vissa åtgärder inom ramen för Refinansieringsuppgörelsen såväl som slutförandet av vissa åtgärder inom ramen för företagsrekonstruktionen i YrkesAkademin AB.

De nya ändrade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida när de träder i kraft och information om Refinansieringsuppgörelsen samt Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets och Agentens hemsida. Närmare information om tidplan för slutförandet av Refinansieringsuppgörelsen kommer att offentliggöras i april–maj 2024.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-20 16:00 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se