Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör reviderade uppskattningar för koncernens finansiella utveckling för helåret 2024

9 juli, 2024

YA Holding AB (publ) (”YA Holding” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 1 september 2023 uppskattningar avseende koncernens finansiella utveckling för helåret 2024. YA Holding offentliggör idag en revidering av uppskattningarna för 2024 som en följd av att dotterbolaget Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB:s (”Arcus”) finansiella utveckling utvecklats mer negativt än förväntat. Under hösten 2023 påverkades marknadsvolymerna för Arcus negativt på grund av en växling till en ny matchningstjänst och under det fjärde kvartalet 2023 påbörjande Arcus den nya arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänsten Steg till arbete, vilken har haft högre uppstarts- och operationella kostnader än förväntat, också under det andra kvartalet 2024, vilket har påverkat koncernens kostnader.

Som en följd av ovan behöver uppskattningarna av koncernens finansiella utveckling som offentliggjordes den 1 september 2023 revideras. För år 2024 uppskattar YA Holding att koncernens omsättning kommer att uppgå till cirka 800 (720) miljoner kronor. Även om omsättningen förväntas öka, så förväntar YA Holding att EBIT kommer att bli betydligt lägre än de 46 miljoner kronor (exklusive engångskostnader) som offentliggjordes den 1 september 2023. Siffrorna har varken reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor och slutligt utfall för omsättning avseende 2024 kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets uppskattningar.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-09 22:02 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se