Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q2 2023.

1 september, 2023

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2023 t o m 30 juni 2023.

Andra kvartalet (April – Juni) 2023

 • Omsättningen ökade med 0,6% till 222,2 mnkr (221,0).
 • EBIT för det andra kvartalet var -13,5 mnkr (-26,9).
 • Totalt kassaflöde för det tredje kvartalet var -6,3 mnkr (-19,6).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 9 850 (10 599).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 62% (66%) för kvartalet.

Första sex månaderna (Januari – Juni) 2023

 • Omsättningen ökade med 6,2% till 465,0 mnkr (437,9).
 • EBIT för perioden var -19,9 mnkr (-35,1).
 • Totalt kassaflöde för perioden var -3,7 mnkr (-28,4).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 10 174 (10 621).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd utbildning var 60% (63%) för perioden.

Väsentliga händelser

 • I 2022 tilldelade Arbetsförmedlingen Arcus Utbildning & Jobbförmedlingen (Arcus) 40 av 83 orter i den nya rehabiliteringstjänsten, Steg till Arbete (STA). Tilldelningen överprövades i Förvaltningsrätten och i Kammarrätten. Alla överprövningar avslogs under andra kvartalet. Avtalen är nu signerade och tjänsten kommer att implementeras under hösten.
 • Efter slutet på rapporteringsperioden har styrelsen i YA Holding AB (publ) (”YA” eller ”Företaget””) informerat att dess helägda dotterbolag YrkesAkademin AB har finansiella svårigheter och utreder förutsättningarna för ansökan om insolvensförfarande i YrkesAkademin AB, i första hand företagsrekonstruktion. YrkesAkademin AB:s verksamhet och resultat har inte utvecklats som förväntat under sommaren till följd av svagare intäkter då elevantalet har varit avsevärt lägre än förväntat i förening med högre kostnader för verksamheten, vilket har medfört en likviditetsbrist i YrkesAkademin AB. Detta har i sin tur medfört att YrkesAkademin AB:s ekonomiska ställning under nuvarande operativa och finansiella förhållanden inte är hållbar och att YrkesAkademin AB inom kort kan komma att bli insolvent. Styrelsen överväger därför att ansöka om insolvensförfarande i YrkesAkademin AB, i första hand företagsrekonstruktion, och utreder förutsättningarna härför. Företagsrekonstruktion är ett verktyg för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning i YrkesAkademin AB som företräder och ansvarar för verksamheten under rekonstruktionen. Syftet med rekonstruktionen är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att trygga verksamheten, jobb och utbildningsplatser inom YrkesAkademin AB. För mer information, vänligen se den separata pressreleasen i detta ämne som koncernen publicerat den 1 september 2023.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

 

Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-01 00:18 CET.

Avsändare

Martin Modig, CEO YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:

Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se