Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2023

29 februari, 2024

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “YA Holding”) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2023.

Fjärde kvartalet (oktober – december) 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 25,9 % till 182,5 mnkr (246,2).
 • EBIT för kvartalet var -35,8 mnkr (-89,8).
 • EBIT exkluderat engångskostnader var -8,3 mnkr (-25,8).
 • Totalt kassaflöde för kvartalet var 31,5 (-1,8).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 9 045 (9 960).
 • Andelen deltagare som har fått anställning tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 50 % (59 %).

Helår (januari – december) 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 6,9 % till 821,3 mnkr (882,2).
 • EBIT för perioden var -188,4 mnkr (-157,8).
 • EBIT exkluderat engångskostnader var -44,7 mnkr (-93,8).
 • Totalt kassaflöde för perioden var 34,5 (-78,3).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 9 417 (10 076).
 • Andelen deltagare som har fått anställning tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 61 % (63 %).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

En extra bolagsstämma den 26 september 2023 i YA Holdings moderbolag YA Invest AB beslutade att ställa ut en köpoption avseende en eventuell vederlagsfri avyttring av samtliga aktier i YA Holding. Utnyttjandet av optionen förutsätter att innehavarna av YA Holdings utstående seniora säkrade hållbarhetslänkade företagsobligationer med ISIN SE0016831150 (Obligationslånet) genom ett särskilt skriftligt förfarande lämnar sitt godkännande till att en överlåtelse av aktierna i YA Holding kan genomföras. YA Invest har också erhållit en säljoption innebärande en rätt att sälja samtliga sina aktier i YA Holding till innehavarna av köpoptionen, eller en köpare som anvisas av dem, från och med den 1 april 2024 om inte köpoptionen utnyttjas senast 31 mars 2024. Optionen avser aktierna i YA Holding och påverkar därmed inte direkt YA Holdings dotterbolag. För mer information, vänligen se koncernens pressmeddelande avseende detta som publicerades den 26 september 2023.

Den 2 oktober 2023 erhöll YA Holding obligationsinnehavarnas godkännande för vissa villkorsändringar i sitt befintliga Obligationslån. Villkorsändringarna trädde ikraft samma dag i samband med att röstningsperioden löpte ut. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på YA Holdings hemsida. De reviderade villkoren inkluderar en räntefri period till och med 17 september 2024.

Den 20 november 2023 ingick YA Holding ett lånefinansieringsavtal och genomförde därefter en dragning av det nominella beloppet om 34 mnkr (ungefär 32,3 mnkr i likvida medel efter en så kallad ursprunglig emissionsrabatt (Eng. Original Issue Discount)), som lämnats av vissa innehavare av YA Holdings Obligationslån och där likviden huvudsakligen kommer användas för att finansiera rekonstruktionen av YH Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB.

Den 1 december 2023 lämnade YrkesAkademin AB in en begäran till Falu tingsrätt om en förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen. Den 12 december 2023 beviljade Falu tingsrätt YrkesAkademin AB:s begäran om förlängning av företagsrekonstruktionen med ytterligare tre (3) månader till och med den 4 mars 2024. Engångskostnaderna om 144 mnkr för 2023, varav 28 mnkr under det fjärde kvartalet, är hänförliga till företagsrekonstruktionen samt nedskrivningar och omvärderingar av en eventualförpliktelse (dvs. tilläggsköpeskilling till Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB). För mer detaljer, vänligen se avsnittet Financial performance.

Den 31 december 2023 genomfördes ytterligare analys av de potentiella effekterna i YH Holding mot bakgrund av företagsrekonstruktionen i YrkesAkademin AB samt behovet av eventuella nedskrivningar på värdet av YH Holdings innehav i dess dotterbolag. Resultatet av nedskrivningarna av värdena i dotterbolagen visade fortfarande att YA Holdings egna kapital vara mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet, vilket var i linje med den sedan tidigare upprättade kontrollbalansräkningen per den 30 september 2023. YA Holding avser och förväntar sig att återställa underskottet i eget kapital genom och i samband med slutförandet av företagsrekonstruktionen av YrkesAkademin AB.

Den 22 januari 2024 meddelade Arbetsförmedlingen att de avser att teckna avtal med ett dotterbolag till YA Holding avseende 8 av totalt 22 avtal i upphandlingarna av yrkesförarutbildning för buss och lastbil. Efter tilldelningsbeslutet den 22 januari 2024, meddelande Arbetsförmedlingen därefter att YA Holding vunnit ytterligare ett avtal, vilket resulterade i totalt 9 avtal. Värdet av det totala antalet vunna avtal beräknas, avseende intäkter, till cirka 90–100 miljoner kronor årligen för koncernen baserat på YA Holdings uppskattade deltagarnivåer och är således något högre än vad som kommunicerades genom pressmeddelande av YA Holding den 22 januari 2024. Avtalsperioden är två år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett plus ett år. Avtalen har signerats och planerad första leveransdag för samtliga avtal är preliminärt 1 april 2024.

YA Holding och YrkesAkademin AB arbetar med att ta fram en refinansieringsuppgörelse för YA Holding och koncernen samt en rekonstruktionsplan för YrkesAkademin AB. När detta arbete är färdigställt kommer YA Holding att offentliggöra information avseende detta genom ett separat pressmeddelande.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se