Mina studier

Uppdatering avseende vissa uppskattningar för koncernens finansiella utveckling

12 december, 2022

Hänvisning görs till YA Holding AB:s (”YA” eller ”Bolaget”) pressmeddelande den 15 september 2022, vari vissa uppskattningar för koncernens finansiella utveckling kommunicerades, samt till Bolagets kvartalsrapport för perioden 1 januari 2022 t.o.m. 30 september 2022.

Såvitt Bolaget kan bedöma kan Arbetsförmedlingens uppdaterade preliminära prognos för utbetalningar 2023, som baseras på regeringens budgetproposition, komma att påverka koncernens EBIT för helåret 2023 väsentligen negativt jämfört med de uppskattningar som Bolaget kommunicerade den 15 september 2022. Bolaget utreder för närvarande närmare hur Arbetsförmedlingens uppdaterade prognos kan komma att påverka koncernens verksamhet. Bolaget noterar att Arbetsförmedlingen upplyst om att den uppdaterade prognosen kan komma att revideras när regeringens regleringsbrev samt myndighetens verksamhetsplan för 2023 är fastställda. Bolaget noterar vidare att regeringen i sin budgetproposition visserligen föreslagit minskade anslag till Arbetsförmedlingen men samtidigt också bedömt att det finns utrymme för effektivisering och prioriteringar som kan ge utrymme för en fortsatt ökning av vissa tjänster i förhållande till nuvarande nivåer som svarar mot utmaningarna på arbetsmarknaden. Bland annat tas matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning upp som exempel på prioriterade insatser.

Vidare kommer Bolaget i samband med färdigställande av årsbokslutet för 2022 att värdera vissa bokslutsposter som riskerar att leda till en negativ (icke operationell) nettopåverkan på koncernens EBIT för helåret 2022 jämfört med de uppskattningar som kommunicerades den 15 september 2022. Värderingarna och den eventuella effekten på koncernens EBIT för helåret 2022 kan fastställas och kommuniceras först när den slutliga värderingen är klarlagd, vilket beräknas ske i samband med färdigställande av årsbokslutet.

Den nu kommunicerade informationen är Bolagets uppskattningar baserade på vissa antaganden, bland annat avseende deltagarvolymerna för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och matchningstjänster under 2023. Uppskattningarna har varken reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Slutligt utfall för omsättning och EBIT avseende 2022 och 2023 kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets uppskattningar i såväl positiv som negativ bemärkelse.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-12 22:52 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se