Mina studier

Vi bryr oss om dina personuppgifter

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på YrkesAkademin behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter/data och vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter.

GDPR påverkar inte din utbildning med oss, men vi kommer be dig om att få ditt godkännande/samtycke att behandla dina personuppgifter för att du t.ex. ska kunna gå en utbildning hos oss.

Din trygghet hos oss

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra dina personuppgifter, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

YrkesAkademin har arbetat målmedvetet med skydd av personuppgifter i nästan 20 år, och vi välkomnar den nya förordningen. Vi kommer säkerställa att vi uppfyller kraven enligt GDPR senast i maj 2018. Vår personal är även bundna av sekretessavtal och vi har policyer och säkerhetsrutiner som vi följer.

Under Dina rättigheter har vi förtydligat vilka rättigheter du har. Under Personuppgifter & Data förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs gärna igenom det. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilken behandling av data/personuppgifter som sker, och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data/dina personuppgifter behandlas, hur länge den pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du har även större möjlighet att bestämma över din data. Nedan har vi listat dina rättigheter.

1. Rätt till rättelse av dina uppgifter

Vi har ett ansvar för att de data/uppgifter vi behandlar är korrekt, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att denna rättelse har ägt rum. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Om det gäller integritetskänsliga uppgifter som t.ex. betyg så måste vi verifiera och styrka identiteten på dig som hör av dig. Vi skickar en bekräftelse till din folkbokföringsadress.

E-posta din begäran till: gdpr@ya.se

2. Kan jag begära en kopia av min personliga data?

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag per år där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Om du vill begära registerutdrag flera gånger per år, så kommer det tillkomma en kostnad för varje utdrag.

Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Om det gäller integritetskänsliga uppgifter som t.ex. betyg så måste vi verifiera och styrka identiteten på dig som hör av dig. Registerutdraget skickas per post till din folkbokföringsadress.

E-posta din begäran till: gdpr@ya.se

3. Rätt till radering av dina uppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du är inskriven hos YrkesAkademin och den tid som vi måste spara uppgifterna enligt rådande lagar och förordningar. Fakturauppgifter, fakturabilagor och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som inskriven har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum.

Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Om det gäller integritetskänsliga uppgifter som t.ex. betyg så måste vi verifiera och styrka identiteten på dig som hör av dig. Vi skickar en bekräftelse till din folkbokföringsadress.

E-posta din begäran till: gdpr@ya.se

4. Invändning till behandling av data

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Det kan t.ex. vara underlag som läraren har för betygssättning.

Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Om det gäller integritetskänsliga uppgifter så måste vi verifiera och styrka identiteten på dig som hör av dig.

E-posta din begäran till: gdpr@ya.se

5. Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Det är en säkerhetsåtgärd för dig som inskriven hos oss. Du kan begära begränsning:

 • När du anser att din data inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att dataportera). Du kan t.ex. flytta dina betyg eller intyg till en annan skola. Efter att vi har flyttat datan finns den inte längre kvar hos YrkesAkademin.

Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Om det gäller integritetskänsliga uppgifter som t.ex. betyg så måste vi verifiera och styrka identiteten på dig som hör av dig. Registerutdraget skickas per post till din folkbokföringsadress.

E-posta din begäran till: gdpr@ya.se

7. Anmälan om överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast.

Kontaktuppgifter hittar du här.

YrkesAkademin samarbetar med Datainspektionen. Datainspektionen är en svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du även lämna in ett klagomål till dem.

8. Återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst kontakta oss för att återkalla ditt samtycke.

Din begäran ska göras skriftligt samt innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer. Om det gäller integritetskänsliga uppgifter så måste vi verifiera och styrka identiteten på dig som hör av dig. Vi skickar en bekräftelse till din folkbokföringsadress.

E-posta din begäran till: gdpr@ya.se

YrkesAkademins integritetspolicy gäller när du använder dig av YrkesAkademins tjänster och utbildningar. Den gäller inte för något annat företags webbplats eller tjänster, även om de kan nås via Yrkesakademin. Om integritetspolicyn uppdateras meddelar vi det på ya.se/integritet. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv.

 

YrkesAkademin integritetspolicy

Dina personuppgifter och data & hur vi hanterar det

Data är uppgifter som t.ex. dina personuppgifter som vi har och samlar in om dig för att kunna ge dig en riktigt bra utbildning. Nedan får du bl.a. veta vilken typ av personuppgifter vi tar in, varför vi tar in dem och vad vi använder dem till.

1. Typ av personuppgifter vi samlar in

De mest förekommande uppgifterna vi tar in är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer som är kopplade till din utbildning. Det kan även vara information som du lämnat samtycke till.

2. Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:

 • Du uppger själv när du blir inskriven hos oss och när du kommunicerar med oss i form av t.ex. e-post
 • Som skapas när du använder våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida eller loggar in i våra system.
 • Som vi behandlar genom våra uppdragsgivare– som t.ex. Arbetsförmedlingen, Komvux m.fl. Det är uppgifter som du har gett ditt samtycke till.
 • Cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om dig, beror på vilken/vilka av våra utbildningar du går samt vilka uppgifter du har gett ditt samtycke till.

3. Vad använder ni personuppgifterna till?

För att vi ska kunna tillhandahålla en bra utbildning och registrera betyg etc. behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter För att behandla dem måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund.

För att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig, krävs det att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en för YrkesAkademins rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina uppgifter får även göras efter en intresseavvägning eller om du har lämnat ditt samtycke till den behandlingen.

Nedan följer information i vilken rättslig grund behandlingen har stöd i, samt vad vi använder din data till.

Ansökningsprocessen Yrkeshögskola

Vi behandlar och lagrar personuppgifter för att bedöma din behörighet till utbildningen du söker, samt att vi som utbildningsanordnare har krav från myndigheter att följa olika lagar och förordningar. Uppgifterna som rör ansökningsprocessen sparas i 2 år efter ansökningsperiodens slut och raderas sedan.

Rättslig grund: Myndighetsutövning.

Tillhandahållande av utbildningar

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som inskriven och för att hantera och leverera tjänster i enlighet med rådande avtal.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Fullfölja utbildningar

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra utbildningar, nyhetsbrev och erbjudanden.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, viktig information om din utbildning, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster. Vi tar även in kontaktuppgifter om närmast anhörig, för att kunna kontakta dem om det händer dig något akut under utbildningen.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke, fullgörande av avtal och myndighetsutövning.

Utveckling av våra utbildningar och processer

Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra utbildningar samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov, t.ex. vid enkätundersökningar.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Säkerhet och förhindrande av missbruk av tjänster

Vi filtrerar trafik i nätverket som inte är av relevans för utbildningen. Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig/olämplig användning eller användning som på annat sätt strider mot våra policys. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Sociala kanaler som Facebook, Instagram och ya.se

Under tiden du studerar hos oss kan du bli tillfrågad om att medverka som referensperson på ya.se, för att blivande studeranden ska få en uppfattning om våra utbildningar. Om du vill medverka, så kommer vi publicera bild på dig och ditt uttalande om utbildningen. Vi kan även fråga dig om du vill medverka på våra sociala kanaler som Facebook och Instagram. Det kan vara att vi vill gratulera dig för avslutad utbildning.

Innan vi publicerar dig kommer vi be om ditt samtycke. Du kan när som helst kontakta oss och återkalla ditt samtycke, om du ångrar din medverkan.

Rättslig grund: Samtycke

4. Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen och enligt dina samtycken. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och som vi har skyldighet till enligt lag och avtal. När vi inte längre behandlar dina uppgifter meddelar vi partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

5. Till vem lämnar ni ut data/personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut data till underleverantörer och andra bolag inom YrkesAkademin som behandlar data för vår räkning.

Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som inskriven. De får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi vidtar skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra leverantörer. Vi gör löpande kontroller för att säkerställa att de följer våra villkor.

Vilka är vi skyldiga att lämna ut uppgifter till?

Myndigheter
Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till Arbetsförmedlingen, Skolverket och CSN.

Övriga företag, organisationer eller personer
Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför YrkesAkademin, t.ex. till praktikplatser.

6. Hur skyddar ni min data?

 

Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Kryptering av data sker med erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra system. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera information som personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Det är även ett krav vi ställer på våra leverantörer.

7. Kamerabevakning

Vi bevakar vissa anläggningsområden med kamera. Det är för att skydda våra anläggningsmaskiner och fordon mot skadegörelse, stöld och även för miljösäkerhet. Vid varje kamerabevakat område har vi tydliga skyltar som talar om att vi bevakar, samt kontaktuppgifter till oss.

Vi har rättsligt stöd i Intresseavvägning för övervakningen. Materialet hanteras av våra anlitade bevakningsbolag. De raderar kontinuerligt material, och sparar endast informationen så länge det finns ett syfte för behandlingen.

Kontakta oss på gdpr@ya.se om du t.ex. vill begära ut uppgifter eller om du har andra frågor kring vår bevakning. När du kontaktar oss är det viktigt att du uppger:

 • Vilken anläggning och ort kamerabevakningen gäller som du har frågor kring
 • Kontaktuppgifter till dig

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud Ola Andersson genom att mejla till gdpr@ya.se

Cookies

 

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som vår webbplats begär att få spara på din dator. Kakor används för att ge dig tillgång till olika fiffiga funktioner. Det går även att använda informationen i kakan för att följa hur du surfar på vår webbplats.

 

Den här webbplatsen använder kakor. Du som besöker vår webbplats måste enligt lag få information om att webbplatsen sätter kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. Det kan du göra genom att klicka här på ”Acceptera” i den gula rutan på toppen av sidan.

 

Följande kakor används på vår webbplats

 

 

Vad är en kaka?

 

En kaka är en liten textfil som lagras på beökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

 

 • Varaktiga kakor är en fil som sparas på besökarens dator som ligger kvar tills varaktighetstiden går ut. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen. De försvinner om besökaren väljer att rensa bort kakor från webbläsaren.
 • Sessionskakor lagras temporärt i besökarens dators minne under den tiden som besökaren är på webbplatsen. De försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

 

Stänga av kakor

 

Om du inte accepterar att vår webbplats använder kakor kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator. Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du även stänga av den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga kakor att lagras.

 

Klicka här för att läsa mer om inställningen ”Privat bläddring” och hantera cookie-inställningar i Firefox.

Klicka här för att läsa mer om ”Incognito” och hantera cookie-inställningar i Chrome.

Klicka här för att lära dig mer om ”InPrivate” och hantera cookie-inställningar i Internet Explorer.

Klicka här för att läsa mer om ”Privat bläddring” och hantera cookie-inställningar i Safari.

 

Du kan även välja bort specifika kakor genom att ändra dina val här: inställningar

 

Om du vill lära dig mer om cookies, eller hur du kontrollerar, inaktiverar eller tar bort dem, besök https://www.aboutcookies.org för detaljerad vägledning. Dessutom tillåter vissa tredjepartsannonsnätverk, inklusive Google, användare att välja bort eller anpassa inställningar som är förknippade med din webbläsning.

 

Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats