Mina studier

Öppen för sen ansökan

Program YH

Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning Ängelholm

Öppen för sen ansökan

Program YH

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 3 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en arbetsledare inom grönyteförvaltning? 

Vill du vara med och forma framtidens gröna utemiljö? Är du intresserad av människor och ledarskap? Som arbetsledare inom grönyteförvaltning ansvarar du för att planera och leda genomförandet av projekt som rör skötsel, underhåll och förvaltning av grönområden. Det kan handla om allt från plantering av nya växter, beskärning av träd, renhållning och snöröjning. Du ansvarar för att leda personal och hitta effektiva lösningar för att gemensamt med ditt arbetslag nå uppsatta mål.

 

Rollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning passar dig som har ledaregenskaper och tycker om att arbeta utomhus. Du är ansvarstagande, driven och brinner för att skapa en hållbar arbetsmiljö med medarbetare som trivs på jobbet. I din roll arbetar du med budget, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utför också regelbundna besiktningar av grönområden för att identifiera områden som behöver åtgärdas eller förbättras.

 

Sveriges städer växer, så också utemiljön. Utemiljön skall skötas och förvaltas med rätt kvalitet och till rätt pris. Du kan få vara med och leda arbetet!

 

Jobbmöjligheter efter examen

Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är därför väldigt stort. Efter utbildningen kan du arbeta på exempelvis:

 

 • Fastighetsbolag
 • Parkförvaltningar eller kyrkogårdsförvaltningar
 • Entreprenörsföretag med skötselåtaganden

Inspiration

 

Möt tidigare studerande: LIA – Den självklara vägen i din karriär som arbetsledare”

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tre fysiska träffar i Ängelholm och varje träff är två till tre dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. YrkesAkademin Yrkeshögskola bedriver denna utbildning i samarbete med Trädgårdsakademin. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska. En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter.

 

För denna utbildning ingår inte Växtkunskap 1 i kursplanen. Om du saknar Växtkunskap 1 kan du gå vår Preparandutbildning, läs mer om detta under fliken “Behörighet“. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta gronautbildningar@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Arbetsledning, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande efter avslutad kurs ska ha utvecklat färdighet i arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar samt om arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet. Kursen ska vidare ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda underställd personal mot en verksamhets mål. Målet är att den studerande under kursens gång ska ha utvecklat en medvetenhet om sig själv som arbetsledare och om konstruktiv personalhantering.

Kvalificerad och hållbar planering av drift i utemiljö, 20 yhp

Den studerande ska efter avslutad kurs har förståelse för betydelsen av en skötselplan i arbetet och hur en sådan ska utformas utifrån branschens behov. Vidare ska den studerande kunna hantera och planera vinterväghållning. Den studerande ska dessutom kunna identifiera risker samt säkerställa säkerheten på en arbetsplats för att sedan kunna bedöma och utföra kvalitetssäkring av utfört arbete.

Den studerande ska efter avslutad kurs ha förståelse för en skötselplans olika delar, så som platsens historia, kartmaterial, målbild, nulägesbeskrivning och kvalitetssäkring. Den studerande ska ha kunskap om vinterväghållning och dess planering, maskiner, materialval och hur detta kan styras och kvalitetssäkras, även med digitala system. Den studerande ska dessutom kunna identifiera risker samt säkerställa säkerheten på en arbetsplats för att sedan kunna bedöma och utföra kvalitetssäkring av utfört arbete.

Kvalificerad och hållbart utförande av drift i utemiljö, 40 yhp

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna leda driften av utemiljö. Detta genom att använda sig av vedertagen branschterminologi för drift/skötsel/tillsyn och kvalitetssäkring. Vidare ska den studerande kunna avgöra om olika drift-/skötselarbeten är fackmannamässigt, hållbart och effektivt utförda och digitalt dokumenterade. Den studerande ska även kunna läsa, tillämpa och upprätta skötselplaner. Kunna identifiera invasiva arter, ha kunskap om biologisk mångfald, strandskydd och biotopskyddsområden och hur man arbetar med dessa inom grönytebranschen.

Fördjupad växtmateriallära, 30 yhp

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om ett brett urval kulturväxter som är relevanta för grönyteförvaltning. Målet med kursen är att ge kunskaper i ståndortslära samt applicera dessa på den urbana miljöns särskilda förutsättningar. Växtinventering, växtbäddsuppbyggnad samt växtkvalitet är moment som ingår i kursen.

Arbetsledning med handledning (LIA 1), 40 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få praktiska kunskaper om arbetsledning, planering, organisation och administration i en verksamhet inom grönyteförvaltning. Efter avslutad kurs ska den studerande, med handledning, kunna utföra arbetsledande arbetsuppgifter i en verksamhet inom grönyteförvaltning. Den studerande ska även få kunskap om arbetsledningens psykologi, relationer och kommunikation. Vidare ska den studerande få ökad kunskap i hur verksamheten arbetar med arbetsmiljö och säkerhet. Den studerande ska dessutom få praktisk erfarenhet av arbetsmomenten inom skötsel och förvaltning av utemiljö.

Underhåll av utemiljö, 20 yhp

Kursens syfte är att ge förståelse för hur viktigt det är att underhålla utemiljön på ett hållbart sätt för att ekonomiska, estetiska och funktionella värden inte ska förloras. Den ger insikt i många av de underhållsåtgärder som är vanligt förekommande i en utemiljö. Den studerande ges verktygen för att självständigt kunna göra en bedömning av underhållsbehoven av en utemiljö och att upprätta en underhållsplan för denna.

Kalkylering och ekonomi, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska kunna beräkna kostnader för vanligt förekommande drift- och underhållsarbeten inom grönyteförvaltning, genom beräkning av tids- och resursåtgång samt materialkostnader mm. Den studerande ges även insikt i grundläggande ekonomiska termer och begrepp.

Entreprenadjuridik, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik, såsom förståelse och tillämpning av branschens standardavtal och tolkning av upprättade avtal. Vidare ger kursen kunskap om vad som gäller vid upphandling och anbudslämnande utifrån såväl beställarens som utförarens perspektiv.

Examensarbete, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska genomföra ett projekt/examensarbete inom grönyteförvaltning på arbetsledande nivå genom att lösa en förvaltningsuppgift inom givna förutsättningar, ekonomi och kundkrav. Den studerande ska kunna kommunicera samt svara på frågor rörande arbetsprocess, kvalitetskriterier, åtagande och lösningar på ett säljande sätt inför en tänkt beställare.

Självständig arbetsledning (LIA 2), 50 yhp

Kursens fokus ligger i det egna ledarskapet och på yrkesrollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning. Målet är att den studerande under kursens gång ges möjlighet att utföra arbetsledande uppgifter och att hantera personalfrågor.

Totalt: 300 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Växtkunskap 1, 100 poäng 

 

Yrkeserfarenhet

 

För att bli behörig för utbildningen krävs det yrkeserfarenhet. 

 

 • Yrkeserfarenhet, minst motsvarande en säsong eller 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård och/eller skötsel av utemiljö. Eller minst motsvarande 6 månader, heltid relevant yrkeserfarenhet av att leda medarbetare eller projekt.

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning om du saknar behörighet i Växtkunskap 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

PREPARANDUTBILDNING

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning   och bifoga den i din ansökan tillsammans med eventuella bilagor som kan styrka dina meriter.

 

 

Följande bör vara med i kompetenskartläggning innan du skickar den till oss:

 • Utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, moment, utbildningar m.m. som du anser motsvara de förkunskapskrav som inte kan styrkas formellt.
 • Tidsperioder för när kunskapen inhämtats.

OSB! Din underskrift ska vara med för att vi ska godkänna din kompetenskartläggning. Du kan skriva på och skanna underlaget innan du bifogar din kompetenskartläggning eller fotografera din ansökan med en smarttelefon.

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Utbildningens tre fysiska träffar är betygsgrundande och vid dessa tillfällen får du dessutom möjlighet att nätverka, träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisning dagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egna studier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetoden förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med heltidsarbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).  

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarier verktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Beskrivning

Vad gör en arbetsledare inom grönyteförvaltning? 

Vill du vara med och forma framtidens gröna utemiljö? Är du intresserad av människor och ledarskap? Som arbetsledare inom grönyteförvaltning ansvarar du för att planera och leda genomförandet av projekt som rör skötsel, underhåll och förvaltning av grönområden. Det kan handla om allt från plantering av nya växter, beskärning av träd, renhållning och snöröjning. Du ansvarar för att leda personal och hitta effektiva lösningar för att gemensamt med ditt arbetslag nå uppsatta mål.

 

Rollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning passar dig som har ledaregenskaper och tycker om att arbeta utomhus. Du är ansvarstagande, driven och brinner för att skapa en hållbar arbetsmiljö med medarbetare som trivs på jobbet. I din roll arbetar du med budget, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utför också regelbundna besiktningar av grönområden för att identifiera områden som behöver åtgärdas eller förbättras.

 

Sveriges städer växer, så också utemiljön. Utemiljön skall skötas och förvaltas med rätt kvalitet och till rätt pris. Du kan få vara med och leda arbetet!

 

Jobbmöjligheter efter examen

Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är därför väldigt stort. Efter utbildningen kan du arbeta på exempelvis:

 

 • Fastighetsbolag
 • Parkförvaltningar eller kyrkogårdsförvaltningar
 • Entreprenörsföretag med skötselåtaganden

Inspiration

 

Möt tidigare studerande: LIA – Den självklara vägen i din karriär som arbetsledare”

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tre fysiska träffar i Ängelholm och varje träff är två till tre dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. YrkesAkademin Yrkeshögskola bedriver denna utbildning i samarbete med Trädgårdsakademin. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska. En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter.

 

För denna utbildning ingår inte Växtkunskap 1 i kursplanen. Om du saknar Växtkunskap 1 kan du gå vår Preparandutbildning, läs mer om detta under fliken “Behörighet“. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta gronautbildningar@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Innehåll
Arbetsledning, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande efter avslutad kurs ska ha utvecklat färdighet i arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar samt om arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet. Kursen ska vidare ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda underställd personal mot en verksamhets mål. Målet är att den studerande under kursens gång ska ha utvecklat en medvetenhet om sig själv som arbetsledare och om konstruktiv personalhantering.

Kvalificerad och hållbar planering av drift i utemiljö, 20 yhp

Den studerande ska efter avslutad kurs har förståelse för betydelsen av en skötselplan i arbetet och hur en sådan ska utformas utifrån branschens behov. Vidare ska den studerande kunna hantera och planera vinterväghållning. Den studerande ska dessutom kunna identifiera risker samt säkerställa säkerheten på en arbetsplats för att sedan kunna bedöma och utföra kvalitetssäkring av utfört arbete.

Den studerande ska efter avslutad kurs ha förståelse för en skötselplans olika delar, så som platsens historia, kartmaterial, målbild, nulägesbeskrivning och kvalitetssäkring. Den studerande ska ha kunskap om vinterväghållning och dess planering, maskiner, materialval och hur detta kan styras och kvalitetssäkras, även med digitala system. Den studerande ska dessutom kunna identifiera risker samt säkerställa säkerheten på en arbetsplats för att sedan kunna bedöma och utföra kvalitetssäkring av utfört arbete.

Kvalificerad och hållbart utförande av drift i utemiljö, 40 yhp

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna leda driften av utemiljö. Detta genom att använda sig av vedertagen branschterminologi för drift/skötsel/tillsyn och kvalitetssäkring. Vidare ska den studerande kunna avgöra om olika drift-/skötselarbeten är fackmannamässigt, hållbart och effektivt utförda och digitalt dokumenterade. Den studerande ska även kunna läsa, tillämpa och upprätta skötselplaner. Kunna identifiera invasiva arter, ha kunskap om biologisk mångfald, strandskydd och biotopskyddsområden och hur man arbetar med dessa inom grönytebranschen.

Fördjupad växtmateriallära, 30 yhp

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om ett brett urval kulturväxter som är relevanta för grönyteförvaltning. Målet med kursen är att ge kunskaper i ståndortslära samt applicera dessa på den urbana miljöns särskilda förutsättningar. Växtinventering, växtbäddsuppbyggnad samt växtkvalitet är moment som ingår i kursen.

Arbetsledning med handledning (LIA 1), 40 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få praktiska kunskaper om arbetsledning, planering, organisation och administration i en verksamhet inom grönyteförvaltning. Efter avslutad kurs ska den studerande, med handledning, kunna utföra arbetsledande arbetsuppgifter i en verksamhet inom grönyteförvaltning. Den studerande ska även få kunskap om arbetsledningens psykologi, relationer och kommunikation. Vidare ska den studerande få ökad kunskap i hur verksamheten arbetar med arbetsmiljö och säkerhet. Den studerande ska dessutom få praktisk erfarenhet av arbetsmomenten inom skötsel och förvaltning av utemiljö.

Underhåll av utemiljö, 20 yhp

Kursens syfte är att ge förståelse för hur viktigt det är att underhålla utemiljön på ett hållbart sätt för att ekonomiska, estetiska och funktionella värden inte ska förloras. Den ger insikt i många av de underhållsåtgärder som är vanligt förekommande i en utemiljö. Den studerande ges verktygen för att självständigt kunna göra en bedömning av underhållsbehoven av en utemiljö och att upprätta en underhållsplan för denna.

Kalkylering och ekonomi, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska kunna beräkna kostnader för vanligt förekommande drift- och underhållsarbeten inom grönyteförvaltning, genom beräkning av tids- och resursåtgång samt materialkostnader mm. Den studerande ges även insikt i grundläggande ekonomiska termer och begrepp.

Entreprenadjuridik, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik, såsom förståelse och tillämpning av branschens standardavtal och tolkning av upprättade avtal. Vidare ger kursen kunskap om vad som gäller vid upphandling och anbudslämnande utifrån såväl beställarens som utförarens perspektiv.

Examensarbete, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska genomföra ett projekt/examensarbete inom grönyteförvaltning på arbetsledande nivå genom att lösa en förvaltningsuppgift inom givna förutsättningar, ekonomi och kundkrav. Den studerande ska kunna kommunicera samt svara på frågor rörande arbetsprocess, kvalitetskriterier, åtagande och lösningar på ett säljande sätt inför en tänkt beställare.

Självständig arbetsledning (LIA 2), 50 yhp

Kursens fokus ligger i det egna ledarskapet och på yrkesrollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning. Målet är att den studerande under kursens gång ges möjlighet att utföra arbetsledande uppgifter och att hantera personalfrågor.

Totalt: 300 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Växtkunskap 1, 100 poäng 

 

Yrkeserfarenhet

 

För att bli behörig för utbildningen krävs det yrkeserfarenhet. 

 

 • Yrkeserfarenhet, minst motsvarande en säsong eller 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård och/eller skötsel av utemiljö. Eller minst motsvarande 6 månader, heltid relevant yrkeserfarenhet av att leda medarbetare eller projekt.

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning om du saknar behörighet i Växtkunskap 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

PREPARANDUTBILDNING

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning   och bifoga den i din ansökan tillsammans med eventuella bilagor som kan styrka dina meriter.

 

 

Följande bör vara med i kompetenskartläggning innan du skickar den till oss:

 • Utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, moment, utbildningar m.m. som du anser motsvara de förkunskapskrav som inte kan styrkas formellt.
 • Tidsperioder för när kunskapen inhämtats.

OSB! Din underskrift ska vara med för att vi ska godkänna din kompetenskartläggning. Du kan skriva på och skanna underlaget innan du bifogar din kompetenskartläggning eller fotografera din ansökan med en smarttelefon.

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Utbildningens tre fysiska träffar är betygsgrundande och vid dessa tillfällen får du dessutom möjlighet att nätverka, träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisning dagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egna studier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetoden förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med heltidsarbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).  

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarier verktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Arbetsledare Grönyteförvaltning

#Produktionschef - Trädgård & Skötsel

#Egen företagare - Skötsel & underhåll av utemiljöer

#Arbetsledare - Kyrkogård/Begravningsverksamhet

#Arbetsledare - Skötsel/Underhåll av utemiljöer

#Arbetsledare - Trädgård

Se fler utbildningar i

Ängelholm

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning Ängelholm

Längd : 300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform : Distans med 3 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en arbetsledare inom grönyteförvaltning? 

Vill du vara med och forma framtidens gröna utemiljö? Är du intresserad av människor och ledarskap? Som arbetsledare inom grönyteförvaltning ansvarar du för att planera och leda genomförandet av projekt som rör skötsel, underhåll och förvaltning av grönområden. Det kan handla om allt från plantering av nya växter, beskärning av träd, renhållning och snöröjning. Du ansvarar för att leda personal och hitta effektiva lösningar för att gemensamt med ditt arbetslag nå uppsatta mål.

 

Rollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning passar dig som har ledaregenskaper och tycker om att arbeta utomhus. Du är ansvarstagande, driven och brinner för att skapa en hållbar arbetsmiljö med medarbetare som trivs på jobbet. I din roll arbetar du med budget, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utför också regelbundna besiktningar av grönområden för att identifiera områden som behöver åtgärdas eller förbättras.

 

Sveriges städer växer, så också utemiljön. Utemiljön skall skötas och förvaltas med rätt kvalitet och till rätt pris. Du kan få vara med och leda arbetet!

 

Jobbmöjligheter efter examen

Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är därför väldigt stort. Efter utbildningen kan du arbeta på exempelvis:

 

 • Fastighetsbolag
 • Parkförvaltningar eller kyrkogårdsförvaltningar
 • Entreprenörsföretag med skötselåtaganden

Inspiration

 

Möt tidigare studerande: LIA – Den självklara vägen i din karriär som arbetsledare”

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tre fysiska träffar i Ängelholm och varje träff är två till tre dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. YrkesAkademin Yrkeshögskola bedriver denna utbildning i samarbete med Trädgårdsakademin. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska. En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter.

 

För denna utbildning ingår inte Växtkunskap 1 i kursplanen. Om du saknar Växtkunskap 1 kan du gå vår Preparandutbildning, läs mer om detta under fliken “Behörighet“. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta gronautbildningar@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 


Innehåll

Totalt: 300 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Växtkunskap 1, 100 poäng 

 

Yrkeserfarenhet

 

För att bli behörig för utbildningen krävs det yrkeserfarenhet. 

 

 • Yrkeserfarenhet, minst motsvarande en säsong eller 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård och/eller skötsel av utemiljö. Eller minst motsvarande 6 månader, heltid relevant yrkeserfarenhet av att leda medarbetare eller projekt.

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning om du saknar behörighet i Växtkunskap 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

PREPARANDUTBILDNING

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning   och bifoga den i din ansökan tillsammans med eventuella bilagor som kan styrka dina meriter.

 

 

Följande bör vara med i kompetenskartläggning innan du skickar den till oss:

 • Utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, moment, utbildningar m.m. som du anser motsvara de förkunskapskrav som inte kan styrkas formellt.
 • Tidsperioder för när kunskapen inhämtats.

OSB! Din underskrift ska vara med för att vi ska godkänna din kompetenskartläggning. Du kan skriva på och skanna underlaget innan du bifogar din kompetenskartläggning eller fotografera din ansökan med en smarttelefon.


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Utbildningens tre fysiska träffar är betygsgrundande och vid dessa tillfällen får du dessutom möjlighet att nätverka, träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisning dagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egna studier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetoden förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med heltidsarbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).  

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarier verktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.