Mina studier

Program YH

Vindkraftstekniker

Program YH

Längd

300 YH-poäng, 1.5 år

Studieform

Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en vindkraftstekniker?

Som vindkraftstekniker har du mycket frihet under ansvar. Du sköter din egen planering och ser till att sköta drift- och underhållningsarbetet i en eller flera vindkraftsparker. I snitt sköter man fem vindkraftverk och jobbar vanligtvis i team. Det är ett yrke där du får upptäcka många nya platser från höjden och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

Under utbildningen får du kunskaper om bland annat elnätets uppbyggnad, förnybar elproduktion och elnätsautomation. Du får en specialistkompetens som är efterfrågad inom området.

 

Hur ser framtiden ut för vindkraftstekniker?

Framtiden för vindkraftstekniker ser ljus ut. Det råder stor efterfrågan på vindkraftstekniker med kunskap om vindkraftens roll i elnätet och fördjupad kunskap och elnätsautomation, digitalisering i elnätet och digital kommunikation. Det finns även efterfrågan internationellt för den som vill jobba utanför Sveriges gränser. Behovet av energi kommer att öka kraftigt fram till 2050 och där är vindkraften en viktig del. Vindkraften expanderar kraftigt men kompetensbristen kan försvåra klimatomställningen.

 

Därför behövs Vindkrafttekniker

 

Exempel på roller du kan få efter utbildningen:

 

 • Vindkraftstekniker
 • Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller energidistribution
 • Servicetekniker-drift och underhållsmekaniker inom energiproduktion

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är en distansutbildning med totalt åtta fysiska träffar, två till tre dagar per träff. Utbildningsort är Trollhättan, men träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet och ger dig möjligheten att testa de riktiga arbetsuppgifterna. Du får chansen knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

 

Krav på godkänd hälsoundersökning

För att bli vindkraftstekniker behöver du en godkänd hälsoundersökning enligt krav för mast-, och stolparbete (AFS:2000:6). Vi erbjuder denna undersökning under utbildningen, men om du vill vara säker på att du kan utföra arbete som vindkraftstekniker bör du göra undersökningen innan ansökan. Vid ej godkänd hälsoundersökning kan du även jobba som service- eller underhållstekniker.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rebecka.nordstrom@ya.se

Kommunikation och kundbemötande, 15 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kommunikativa förmåga och ge redskap för att effektivt kommunicera i grupp, hantera interkulturella relationer och konfliktsituationer på ett professionellt sätt. De studerande ges kunskaper i affärsmannaskap och kundbemötande, förmåga att vårda och utveckla långsiktiga kundrelationer, samt att förstå sambandet mellan kvalitet, kundnöjdhet och hållbarhet. De studerande ska kunna möta kunden på ett förtroendegivande och affärsmässigt sätt samt återkoppla till kunden med givna förutsättningar.

Ellära för vindkrafttekniker, 20 yhp

Kursen syfte är att utveckla de studerandes färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem med belastningar av olika slag. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem. Dessutom ska kursen utveckla de studerandes förståelse av hur ledningsbundna störningar uppkommer samt deras verkan på elsystemet. Kursens syfte är också att ge de studerande möjlighet att praktiskt utföra mätning och beräkning av elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem. Den ska också bidra till att de studerande ges möjlighet att praktiskt söka och avhjälpa elektriska fel i vindkraftverk med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och övrig utrustning.

Elkraftteknik och elnätets uppbyggnad, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få en introduktion till utbildningen och yrkesrollen. Genom kunskap om elkraft, energiframställning och energidistribution i Sverige får den studerande ett sammanhang och en förståelse för elnätens uppbyggnad och vilka aktörer som verkar på elmarknaden. Kursen behandlar olika typer av energiframställning och energiomvandlingar och hur dessa påverkar miljön och samhället. Samhällets sårbarhet vid och konsekvenser av driftstörningar och avbrott behandlas samt Energimyndigheten och andra aktörers roller och ansvar för energileverans.

Arbetsmiljö och elsäkerhet för vindkraftstekniker, 30 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet. Kursen ska även utveckla den studerandes färdigheter att arbeta inom vindkraftsbranschen på ett säkert sätt. I kursen så ingår utbildningen GWO work at height med erbjudande om certifiering.

Kraftgenerering och förnybar elproduktion, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap om kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion såsom solel, biogas, vattenkraft och vindkraft. Kursen behandlar möjligheter och utmaningar med småskalig elproduktion i det befintliga elnätet med avseende på de tekniska förutsättningarna för bibehållen elkvalitet. Den studerande ska efter genomgången kurs ha kompetens att bedöma risker och utvärdera förutsättningar med förnybar elproduktion.

Vindkraftteknik och vindkraftverkets konstruktion, 35 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om vindkraftverket och dess konstruktion samt olika tekniska lösningar. Kursen omfattar också vindens energi, de krafter som påverkar vindkraftverket, on och offshore etableringar samt vindkraft i kallt klimat.

Elnätsautomation - Smarta Elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes övergripande kunskaper om elektriska kraftsystem så som de fungerar idag samt hur dessa kan optimeras. Vi lär oss hur dagens elnät måste fungera tillsammans det mer flexibla smarta elnätet och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Kursen syftar också till att utveckla den studerandes färdighet att identifiera och förstå de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar.

Transformatorer, reaktorer, reläskydd och IED, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska kunna analysera och utvärdera funktionen hos reläskydd och IED samt transformatorer, reaktorer och kondensatorer. Den studerande ska ha kunskaper om hjälpsystemen för avbrottsfri kraftförsörjning samt ges övning i att läsa schema och instruktioner för installation och idrifttagning samt till- och frånslag

Hydraulik och hållbart mekaniskt underhåll, 20 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om hydraulik, mekanik samt mekaniskt underhåll. De studerande skall ges färdighet att med hjälp av hydraulikschema, underhållsrutiner och driftsförhållande utföra service och löpande underhåll på mekaniska och hydrauliska komponenter i vindkraftsanläggningar.

Övervakning, service och underhåll av vindkraftsanläggningar, 35 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om underhållsrutiner och strategier samt färdigheter och kompetenser att utföra service och löpande underhåll i vindkraftsanläggningar.

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Lärande i arbete - LIA, 60 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Totalt: 300 YH-poäng

Vilken behörighet krävs för att bli vindkraftstekniker?

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

B-körkort (för personbil) 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så här fungerar det att studera vindkraftstekniker på distans

Att studera vindkraftstekniker på distans ger dig friheten att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.Utbildningen kommer att till stora delar ske på fasta tider under dagtid. 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade verktyg för seminarier. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Vad gör en vindkraftstekniker?

Som vindkraftstekniker har du mycket frihet under ansvar. Du sköter din egen planering och ser till att sköta drift- och underhållningsarbetet i en eller flera vindkraftsparker. I snitt sköter man fem vindkraftverk och jobbar vanligtvis i team. Det är ett yrke där du får upptäcka många nya platser från höjden och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

Under utbildningen får du kunskaper om bland annat elnätets uppbyggnad, förnybar elproduktion och elnätsautomation. Du får en specialistkompetens som är efterfrågad inom området.

 

Hur ser framtiden ut för vindkraftstekniker?

Framtiden för vindkraftstekniker ser ljus ut. Det råder stor efterfrågan på vindkraftstekniker med kunskap om vindkraftens roll i elnätet och fördjupad kunskap och elnätsautomation, digitalisering i elnätet och digital kommunikation. Det finns även efterfrågan internationellt för den som vill jobba utanför Sveriges gränser. Behovet av energi kommer att öka kraftigt fram till 2050 och där är vindkraften en viktig del. Vindkraften expanderar kraftigt men kompetensbristen kan försvåra klimatomställningen.

 

Därför behövs Vindkrafttekniker

 

Exempel på roller du kan få efter utbildningen:

 

 • Vindkraftstekniker
 • Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller energidistribution
 • Servicetekniker-drift och underhållsmekaniker inom energiproduktion

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är en distansutbildning med totalt åtta fysiska träffar, två till tre dagar per träff. Utbildningsort är Trollhättan, men träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet och ger dig möjligheten att testa de riktiga arbetsuppgifterna. Du får chansen knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

 

Krav på godkänd hälsoundersökning

För att bli vindkraftstekniker behöver du en godkänd hälsoundersökning enligt krav för mast-, och stolparbete (AFS:2000:6). Vi erbjuder denna undersökning under utbildningen, men om du vill vara säker på att du kan utföra arbete som vindkraftstekniker bör du göra undersökningen innan ansökan. Vid ej godkänd hälsoundersökning kan du även jobba som service- eller underhållstekniker.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rebecka.nordstrom@ya.se

Innehåll
Kommunikation och kundbemötande, 15 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kommunikativa förmåga och ge redskap för att effektivt kommunicera i grupp, hantera interkulturella relationer och konfliktsituationer på ett professionellt sätt. De studerande ges kunskaper i affärsmannaskap och kundbemötande, förmåga att vårda och utveckla långsiktiga kundrelationer, samt att förstå sambandet mellan kvalitet, kundnöjdhet och hållbarhet. De studerande ska kunna möta kunden på ett förtroendegivande och affärsmässigt sätt samt återkoppla till kunden med givna förutsättningar.

Ellära för vindkrafttekniker, 20 yhp

Kursen syfte är att utveckla de studerandes färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem med belastningar av olika slag. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem. Dessutom ska kursen utveckla de studerandes förståelse av hur ledningsbundna störningar uppkommer samt deras verkan på elsystemet. Kursens syfte är också att ge de studerande möjlighet att praktiskt utföra mätning och beräkning av elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem. Den ska också bidra till att de studerande ges möjlighet att praktiskt söka och avhjälpa elektriska fel i vindkraftverk med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och övrig utrustning.

Elkraftteknik och elnätets uppbyggnad, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få en introduktion till utbildningen och yrkesrollen. Genom kunskap om elkraft, energiframställning och energidistribution i Sverige får den studerande ett sammanhang och en förståelse för elnätens uppbyggnad och vilka aktörer som verkar på elmarknaden. Kursen behandlar olika typer av energiframställning och energiomvandlingar och hur dessa påverkar miljön och samhället. Samhällets sårbarhet vid och konsekvenser av driftstörningar och avbrott behandlas samt Energimyndigheten och andra aktörers roller och ansvar för energileverans.

Arbetsmiljö och elsäkerhet för vindkraftstekniker, 30 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet. Kursen ska även utveckla den studerandes färdigheter att arbeta inom vindkraftsbranschen på ett säkert sätt. I kursen så ingår utbildningen GWO work at height med erbjudande om certifiering.

Kraftgenerering och förnybar elproduktion, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap om kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion såsom solel, biogas, vattenkraft och vindkraft. Kursen behandlar möjligheter och utmaningar med småskalig elproduktion i det befintliga elnätet med avseende på de tekniska förutsättningarna för bibehållen elkvalitet. Den studerande ska efter genomgången kurs ha kompetens att bedöma risker och utvärdera förutsättningar med förnybar elproduktion.

Vindkraftteknik och vindkraftverkets konstruktion, 35 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om vindkraftverket och dess konstruktion samt olika tekniska lösningar. Kursen omfattar också vindens energi, de krafter som påverkar vindkraftverket, on och offshore etableringar samt vindkraft i kallt klimat.

Elnätsautomation - Smarta Elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes övergripande kunskaper om elektriska kraftsystem så som de fungerar idag samt hur dessa kan optimeras. Vi lär oss hur dagens elnät måste fungera tillsammans det mer flexibla smarta elnätet och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Kursen syftar också till att utveckla den studerandes färdighet att identifiera och förstå de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar.

Transformatorer, reaktorer, reläskydd och IED, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska kunna analysera och utvärdera funktionen hos reläskydd och IED samt transformatorer, reaktorer och kondensatorer. Den studerande ska ha kunskaper om hjälpsystemen för avbrottsfri kraftförsörjning samt ges övning i att läsa schema och instruktioner för installation och idrifttagning samt till- och frånslag

Hydraulik och hållbart mekaniskt underhåll, 20 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om hydraulik, mekanik samt mekaniskt underhåll. De studerande skall ges färdighet att med hjälp av hydraulikschema, underhållsrutiner och driftsförhållande utföra service och löpande underhåll på mekaniska och hydrauliska komponenter i vindkraftsanläggningar.

Övervakning, service och underhåll av vindkraftsanläggningar, 35 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om underhållsrutiner och strategier samt färdigheter och kompetenser att utföra service och löpande underhåll i vindkraftsanläggningar.

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Lärande i arbete - LIA, 60 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Totalt: 300 YH-poäng

Behörighet

Vilken behörighet krävs för att bli vindkraftstekniker?

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

B-körkort (för personbil) 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

Så här fungerar det att studera vindkraftstekniker på distans

Att studera vindkraftstekniker på distans ger dig friheten att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.Utbildningen kommer att till stora delar ske på fasta tider under dagtid. 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade verktyg för seminarier. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Se fler utbildningar i

Trollhättan
 

Vindkraftstekniker

Längd : 300 YH-poäng, 1.5 år

Studieform : Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en vindkraftstekniker?

Som vindkraftstekniker har du mycket frihet under ansvar. Du sköter din egen planering och ser till att sköta drift- och underhållningsarbetet i en eller flera vindkraftsparker. I snitt sköter man fem vindkraftverk och jobbar vanligtvis i team. Det är ett yrke där du får upptäcka många nya platser från höjden och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

Under utbildningen får du kunskaper om bland annat elnätets uppbyggnad, förnybar elproduktion och elnätsautomation. Du får en specialistkompetens som är efterfrågad inom området.

 

Hur ser framtiden ut för vindkraftstekniker?

Framtiden för vindkraftstekniker ser ljus ut. Det råder stor efterfrågan på vindkraftstekniker med kunskap om vindkraftens roll i elnätet och fördjupad kunskap och elnätsautomation, digitalisering i elnätet och digital kommunikation. Det finns även efterfrågan internationellt för den som vill jobba utanför Sveriges gränser. Behovet av energi kommer att öka kraftigt fram till 2050 och där är vindkraften en viktig del. Vindkraften expanderar kraftigt men kompetensbristen kan försvåra klimatomställningen.

 

Därför behövs Vindkrafttekniker

 

Exempel på roller du kan få efter utbildningen:

 

 • Vindkraftstekniker
 • Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller energidistribution
 • Servicetekniker-drift och underhållsmekaniker inom energiproduktion

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är en distansutbildning med totalt åtta fysiska träffar, två till tre dagar per träff. Utbildningsort är Trollhättan, men träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet och ger dig möjligheten att testa de riktiga arbetsuppgifterna. Du får chansen knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

 

Krav på godkänd hälsoundersökning

För att bli vindkraftstekniker behöver du en godkänd hälsoundersökning enligt krav för mast-, och stolparbete (AFS:2000:6). Vi erbjuder denna undersökning under utbildningen, men om du vill vara säker på att du kan utföra arbete som vindkraftstekniker bör du göra undersökningen innan ansökan. Vid ej godkänd hälsoundersökning kan du även jobba som service- eller underhållstekniker.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rebecka.nordstrom@ya.se


Innehåll

Totalt: 300 YH-poäng


Behörighet

Vilken behörighet krävs för att bli vindkraftstekniker?

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

B-körkort (för personbil) 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 


Distans

Så här fungerar det att studera vindkraftstekniker på distans

Att studera vindkraftstekniker på distans ger dig friheten att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.Utbildningen kommer att till stora delar ske på fasta tider under dagtid. 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade verktyg för seminarier. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.