Mina studier

Program YH

UAS fjärrpilot och operatör inom kategori specifik

Program YH

Längd

180 YH-poäng, Ca 1 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad innebär arbetet som UAS fjärrpilot och operatör?

UAS står för ”Unmanned aerial system”.  I reglerna för drönare finns det i huvudsak tre kategorier – öppen, specifik och certifierad. Som utbildad UAS fjärrpilot och operatör inom kategori specifik planerar och genomför du uppdrag i och kring befolkade områden, med höga krav på säkerheten i luftrum och marken. Denna yrkesroll behövs inom flera branscher, och efter utbildningen kan du arbeta med allt från inspektion av fastigheter och infrastruktur, till inom lantbruk, skogsbruk, media, mätning, utbildning och blåljusverksamhet.

 

Att arbeta som UAS-operatör och fjärrpilot ställer höga krav på personlig lämplighet och ansvarstagande. Har du ett intresse för flyg och teknik, är initiativtagande och kan behålla fokus i stressade situationer? Då kan detta vara ett karriärval för dig!  
 

Vad är skillnaden mellan en UAS fjärrpilot och operatör? 

Vid all flygning med drönare måste det finnas en UAS-operatör som ansvarar för var, hur och när flygningen får genomföras. Som operatör genomför du riskanalyser för uppdraget enligt en operativ manual (OM) som följer S.O.R.A. (Specific Operation Risk Assament) eller annan säkerhetsrestriktion enligt Transportstyrelsen och EASA.  

 

För att operatören/organisationen ska få genomföra flygningar inom kategori specifik krävs en fjärrpilot med godkänt intyg från en auktoriserad drönarskola. Fjärrpiloten behöver ha goda kunskaper inom flygteori, juridik, teknik, meteorologi och människans begränsningar.

 

Jobbmöjligheter efter examen 

Användningen av UAS-tjänster har ökat explosionsartat och efterfrågan på utbildade UAS fjärrpiloter och operatörer är hög på arbetsmarknaden – både i privata och offentliga organisationer. Detta beror dels på den tekniska utvecklingen, dels nya EU-lagförändringar, samt företags ökade fokus på klimat- och miljömål. 
 

Få kompetensbevis för flyguppdrag inom den Specifika kategorin

Flygningar inom kategori specifik genomförs med operativa tillstånd, som innehåller allt från tekniska krav till kompetenskrav och operationella begränsningar. YH Akademins utbildning uppfyller både Transportstyrelsens och arbetslivets krav inom kategori specifik. Efter godkänd utbildning erhåller du kompetensbevis för att arbeta som UAS-fjärrpilot med flyguppdrag inom den Specifika kategorin.
 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 1 år och ger 180 YH-poäng. Det är totalt 6 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Örnsköldsvik. Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri. Delar av undervisningen och kursmaterialet är på engelska. En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen. 

 

Inspiration

Möt ledningsgrupp – “Ny YH-utbildning ska möta efterfrågan av UAS-fjärrpiloter och operatörer

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare Jonas Wadin

Flygteori, 30 yhp

Kursen skall ge de studerande grundläggande kunskap om flygkommunikation flygmeterologi, och aerodynamik. Kursen behandlar generell flygplanslära för rotor som fast vinge. Kursen innehåller även moment som flygpsykologi och förståelsen för människan i arbete med Unmanned Aerial Vehicle/Unmanned Aerial Systems, UAV/UAS. Delar av innehållet i kursen är på engelska.

Kursen innehåller:
• Luftfartsskydd, restriktions- och naturskyddsområden
• Försäkringskrav och pilot- och operatörsansvar
• Flygpsykologi: Mänskliga förutsättningar och begränsningar
• Flygteknisk kunskap med fokus på elmotorer, batterier och rotorer
• Säkerhetskultur, riskanalys och incidentrapportering

Flygträning UAV/UAS, 40 yhp

I kursen skall den studerande lära sig och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser att självständigt framföra Unmanned Aerial Vehicle/Unmanned Aerial Systems, UAV/UAS på ett säkert sätt. Kursen är praktisk och innehåller många olika moment där den studerande skall sammantaget bedöma säkerhet och funktion i flygövningar.

Kursen innehåller:
• Funktioner, system och uppbyggnad hos UAV/UAS
• Applikationer för manövrering av UAV/UAS och dess inställningar
• Säkerhetskultur, checklistor, loggbok, operationsmanualer
• Grundläggande manuell flygträning och säkert hantering av UAV/UAS

Introduktion till UAV/UAS, 15 yhp

I kursen ges den studerande inblick i många områden där tillämpning av drönar/UAS-teknik används idag. Gästföreläsare föreläser om specialiserade användningsområden där Unmanned Aerial Vehicle/Unmanned Aerial Systems, UAV/UAS används idag. Kursen ger även den studerande kunskaper om UAV/UAS som klimatsmart värdeskapare för verksamheter där arbete med tekniken bidrar till satta miljömål.

Kusens mål är att den studerande skall ha kunskaper, färdigheter och kompetenser att undersöka möjliga tillämpningar, funktioner och affärsmodeller för UAV/UAS i verksamheter och organisationer.

Juridik för UAV/UAS, 25 yhp

Kursen skall ge den studerande grundläggande kunskaper i det svenska rättssystemet samt insikt i gällande luftfartslagar och bestämmelser i relation till verksamhet med Unmanned Aerial Vehicle/Unmanned Aerial Systems, UAV/UAS.

Vidare innehåller kursen genomgång av de regler som gäller inom EU och dess medlemsstater.

Kursen innehåller:
• Transportstyrelsens nya regelverk från EU
• Tillstånd och möjligheter inom regelkategorin specifik
• GDPR och Kamerabevakningslagen
• Försäkringar och ansvarsfrågor
• Naturskyddsområden
• Trafiklednings- och luftfartssystem för UAS

Lärande i Arbete, 30 yhp

I kursen skall den studerande arbeta praktiskt som fjärrpilot UAV/UAS och operatör för drönare. Vidare skall den studerande undersöka, förbereda, planera samt genomföra drönarflygningar under vilka efterfrågade data skall inhämtas. Den studerande skall analysera och sammanställa data samt presentera för uppdragsgivare/handledare i lämpligt format. Kursen skall genomföras på fältet i en organisation eller verksamhet med handledare.

Syftet är att den studerande skall tillämpa kunskaper, färdigheter och kompetenser från kurser i utbildningen. Syftet är också att ge möjlighet för specialisering inom en eller flera av de många tillämpningsområden där UAV/UAS används som verktyg.

Mjuk- och hårdvara för UAV/UAS, 25 yhp

Kursen skall ge den studerande kunskaper om den teknik som används för UAV/UAS. Den studerande skall ges möjlighet att undersöka, modifiera, justera eller konstruera teknik för UAV/UAS.

Kursen innehåller:
• Modifiering av drönare med moduler och sensorer
• Konfigurering av drönare
• Hantering av dubbla controllers och annan extern styrning
• Arbete med grundläggande programmering
• Hantering av markstation
• Introduktion till programmering för drönare/UAS

Upphandling, Anbud och Försäljning, 15 yhp

Efter genomförd kurs skall den studerande ha grundläggande förståelse för upphandling, anbud och försäljning av UAV/UAS relaterade tjänster.

Målet med kursen är att de studerande ska känna till stegen i upphandling innebär samt principerna i offentlig upphandling för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Vidare skall den studerande vara förtrogen med metoder för försäljning och offertarbete.

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om upphandlingsprocessen och upphandlingsförfaranden. Vidare skall den studerande kunna simulera anbudsprocessen från förberedande arbete till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan. Den studerande skall ges en grund inom arbete med försäljning och relevanta metoder för att rekrytera UAV/UAS uppdrag.

Kursen innehåller:
• Upphandlingsprocessens uppbyggnad som förfrågningsunderlagets innehåll och krav, upphandlingsvillkor, uteslutningsgrunder, kvalificering, krav, utvärdering, avtalsvillkor
• Planering, kravställning, ta fram förfrågningsunderlag
• Uppsökande arbete för försäljning
• Säljsamtal och behovsanalys
• Att skriva offert

Totalt: 180 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

Grundläggande behörighet:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, 
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Andra kunskaper eller villkor

 

 • Du som söker ska vid ansökan även kunna visa upp en flyglogg av UAV/UAS om minst 20 h. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till tre dagar. Vid dessa tillfällen kommer vi fokusera på flygträning men du kan också få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.  

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad innebär arbetet som UAS fjärrpilot och operatör?

UAS står för ”Unmanned aerial system”.  I reglerna för drönare finns det i huvudsak tre kategorier – öppen, specifik och certifierad. Som utbildad UAS fjärrpilot och operatör inom kategori specifik planerar och genomför du uppdrag i och kring befolkade områden, med höga krav på säkerheten i luftrum och marken. Denna yrkesroll behövs inom flera branscher, och efter utbildningen kan du arbeta med allt från inspektion av fastigheter och infrastruktur, till inom lantbruk, skogsbruk, media, mätning, utbildning och blåljusverksamhet.

 

Att arbeta som UAS-operatör och fjärrpilot ställer höga krav på personlig lämplighet och ansvarstagande. Har du ett intresse för flyg och teknik, är initiativtagande och kan behålla fokus i stressade situationer? Då kan detta vara ett karriärval för dig!  
 

Vad är skillnaden mellan en UAS fjärrpilot och operatör? 

Vid all flygning med drönare måste det finnas en UAS-operatör som ansvarar för var, hur och när flygningen får genomföras. Som operatör genomför du riskanalyser för uppdraget enligt en operativ manual (OM) som följer S.O.R.A. (Specific Operation Risk Assament) eller annan säkerhetsrestriktion enligt Transportstyrelsen och EASA.  

 

För att operatören/organisationen ska få genomföra flygningar inom kategori specifik krävs en fjärrpilot med godkänt intyg från en auktoriserad drönarskola. Fjärrpiloten behöver ha goda kunskaper inom flygteori, juridik, teknik, meteorologi och människans begränsningar.

 

Jobbmöjligheter efter examen 

Användningen av UAS-tjänster har ökat explosionsartat och efterfrågan på utbildade UAS fjärrpiloter och operatörer är hög på arbetsmarknaden – både i privata och offentliga organisationer. Detta beror dels på den tekniska utvecklingen, dels nya EU-lagförändringar, samt företags ökade fokus på klimat- och miljömål. 
 

Få kompetensbevis för flyguppdrag inom den Specifika kategorin

Flygningar inom kategori specifik genomförs med operativa tillstånd, som innehåller allt från tekniska krav till kompetenskrav och operationella begränsningar. YH Akademins utbildning uppfyller både Transportstyrelsens och arbetslivets krav inom kategori specifik. Efter godkänd utbildning erhåller du kompetensbevis för att arbeta som UAS-fjärrpilot med flyguppdrag inom den Specifika kategorin.
 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 1 år och ger 180 YH-poäng. Det är totalt 6 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Örnsköldsvik. Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri. Delar av undervisningen och kursmaterialet är på engelska. En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen. 

 

Inspiration

Möt ledningsgrupp – “Ny YH-utbildning ska möta efterfrågan av UAS-fjärrpiloter och operatörer

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare Jonas Wadin

Innehåll
Flygteori, 30 yhp

Kursen skall ge de studerande grundläggande kunskap om flygkommunikation flygmeterologi, och aerodynamik. Kursen behandlar generell flygplanslära för rotor som fast vinge. Kursen innehåller även moment som flygpsykologi och förståelsen för människan i arbete med Unmanned Aerial Vehicle/Unmanned Aerial Systems, UAV/UAS. Delar av innehållet i kursen är på engelska.

Kursen innehåller:
• Luftfartsskydd, restriktions- och naturskyddsområden
• Försäkringskrav och pilot- och operatörsansvar
• Flygpsykologi: Mänskliga förutsättningar och begränsningar
• Flygteknisk kunskap med fokus på elmotorer, batterier och rotorer
• Säkerhetskultur, riskanalys och incidentrapportering

Flygträning UAV/UAS, 40 yhp

I kursen skall den studerande lära sig och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser att självständigt framföra Unmanned Aerial Vehicle/Unmanned Aerial Systems, UAV/UAS på ett säkert sätt. Kursen är praktisk och innehåller många olika moment där den studerande skall sammantaget bedöma säkerhet och funktion i flygövningar.

Kursen innehåller:
• Funktioner, system och uppbyggnad hos UAV/UAS
• Applikationer för manövrering av UAV/UAS och dess inställningar
• Säkerhetskultur, checklistor, loggbok, operationsmanualer
• Grundläggande manuell flygträning och säkert hantering av UAV/UAS

Introduktion till UAV/UAS, 15 yhp

I kursen ges den studerande inblick i många områden där tillämpning av drönar/UAS-teknik används idag. Gästföreläsare föreläser om specialiserade användningsområden där Unmanned Aerial Vehicle/Unmanned Aerial Systems, UAV/UAS används idag. Kursen ger även den studerande kunskaper om UAV/UAS som klimatsmart värdeskapare för verksamheter där arbete med tekniken bidrar till satta miljömål.

Kusens mål är att den studerande skall ha kunskaper, färdigheter och kompetenser att undersöka möjliga tillämpningar, funktioner och affärsmodeller för UAV/UAS i verksamheter och organisationer.

Juridik för UAV/UAS, 25 yhp

Kursen skall ge den studerande grundläggande kunskaper i det svenska rättssystemet samt insikt i gällande luftfartslagar och bestämmelser i relation till verksamhet med Unmanned Aerial Vehicle/Unmanned Aerial Systems, UAV/UAS.

Vidare innehåller kursen genomgång av de regler som gäller inom EU och dess medlemsstater.

Kursen innehåller:
• Transportstyrelsens nya regelverk från EU
• Tillstånd och möjligheter inom regelkategorin specifik
• GDPR och Kamerabevakningslagen
• Försäkringar och ansvarsfrågor
• Naturskyddsområden
• Trafiklednings- och luftfartssystem för UAS

Lärande i Arbete, 30 yhp

I kursen skall den studerande arbeta praktiskt som fjärrpilot UAV/UAS och operatör för drönare. Vidare skall den studerande undersöka, förbereda, planera samt genomföra drönarflygningar under vilka efterfrågade data skall inhämtas. Den studerande skall analysera och sammanställa data samt presentera för uppdragsgivare/handledare i lämpligt format. Kursen skall genomföras på fältet i en organisation eller verksamhet med handledare.

Syftet är att den studerande skall tillämpa kunskaper, färdigheter och kompetenser från kurser i utbildningen. Syftet är också att ge möjlighet för specialisering inom en eller flera av de många tillämpningsområden där UAV/UAS används som verktyg.

Mjuk- och hårdvara för UAV/UAS, 25 yhp

Kursen skall ge den studerande kunskaper om den teknik som används för UAV/UAS. Den studerande skall ges möjlighet att undersöka, modifiera, justera eller konstruera teknik för UAV/UAS.

Kursen innehåller:
• Modifiering av drönare med moduler och sensorer
• Konfigurering av drönare
• Hantering av dubbla controllers och annan extern styrning
• Arbete med grundläggande programmering
• Hantering av markstation
• Introduktion till programmering för drönare/UAS

Upphandling, Anbud och Försäljning, 15 yhp

Efter genomförd kurs skall den studerande ha grundläggande förståelse för upphandling, anbud och försäljning av UAV/UAS relaterade tjänster.

Målet med kursen är att de studerande ska känna till stegen i upphandling innebär samt principerna i offentlig upphandling för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Vidare skall den studerande vara förtrogen med metoder för försäljning och offertarbete.

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om upphandlingsprocessen och upphandlingsförfaranden. Vidare skall den studerande kunna simulera anbudsprocessen från förberedande arbete till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan. Den studerande skall ges en grund inom arbete med försäljning och relevanta metoder för att rekrytera UAV/UAS uppdrag.

Kursen innehåller:
• Upphandlingsprocessens uppbyggnad som förfrågningsunderlagets innehåll och krav, upphandlingsvillkor, uteslutningsgrunder, kvalificering, krav, utvärdering, avtalsvillkor
• Planering, kravställning, ta fram förfrågningsunderlag
• Uppsökande arbete för försäljning
• Säljsamtal och behovsanalys
• Att skriva offert

Totalt: 180 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, 
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Andra kunskaper eller villkor

 

 • Du som söker ska vid ansökan även kunna visa upp en flyglogg av UAV/UAS om minst 20 h. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till tre dagar. Vid dessa tillfällen kommer vi fokusera på flygträning men du kan också få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.  

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Fjärrpilot för UAV/UAS

#Fjärrpilot UAV/UAS kategori Specifik

#UAV/UAS pilot

#UAV/UAS pilot kategori Specifik

Se fler utbildningar i

Örnsköldsvik

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

UAS fjärrpilot och operatör inom kategori specifik

Längd : 180 YH-poäng, Ca 1 år

Studieform : Distans

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad innebär arbetet som UAS fjärrpilot och operatör?

UAS står för ”Unmanned aerial system”.  I reglerna för drönare finns det i huvudsak tre kategorier – öppen, specifik och certifierad. Som utbildad UAS fjärrpilot och operatör inom kategori specifik planerar och genomför du uppdrag i och kring befolkade områden, med höga krav på säkerheten i luftrum och marken. Denna yrkesroll behövs inom flera branscher, och efter utbildningen kan du arbeta med allt från inspektion av fastigheter och infrastruktur, till inom lantbruk, skogsbruk, media, mätning, utbildning och blåljusverksamhet.

 

Att arbeta som UAS-operatör och fjärrpilot ställer höga krav på personlig lämplighet och ansvarstagande. Har du ett intresse för flyg och teknik, är initiativtagande och kan behålla fokus i stressade situationer? Då kan detta vara ett karriärval för dig!  
 

Vad är skillnaden mellan en UAS fjärrpilot och operatör? 

Vid all flygning med drönare måste det finnas en UAS-operatör som ansvarar för var, hur och när flygningen får genomföras. Som operatör genomför du riskanalyser för uppdraget enligt en operativ manual (OM) som följer S.O.R.A. (Specific Operation Risk Assament) eller annan säkerhetsrestriktion enligt Transportstyrelsen och EASA.  

 

För att operatören/organisationen ska få genomföra flygningar inom kategori specifik krävs en fjärrpilot med godkänt intyg från en auktoriserad drönarskola. Fjärrpiloten behöver ha goda kunskaper inom flygteori, juridik, teknik, meteorologi och människans begränsningar.

 

Jobbmöjligheter efter examen 

Användningen av UAS-tjänster har ökat explosionsartat och efterfrågan på utbildade UAS fjärrpiloter och operatörer är hög på arbetsmarknaden – både i privata och offentliga organisationer. Detta beror dels på den tekniska utvecklingen, dels nya EU-lagförändringar, samt företags ökade fokus på klimat- och miljömål. 
 

Få kompetensbevis för flyguppdrag inom den Specifika kategorin

Flygningar inom kategori specifik genomförs med operativa tillstånd, som innehåller allt från tekniska krav till kompetenskrav och operationella begränsningar. YH Akademins utbildning uppfyller både Transportstyrelsens och arbetslivets krav inom kategori specifik. Efter godkänd utbildning erhåller du kompetensbevis för att arbeta som UAS-fjärrpilot med flyguppdrag inom den Specifika kategorin.
 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 1 år och ger 180 YH-poäng. Det är totalt 6 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Örnsköldsvik. Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri. Delar av undervisningen och kursmaterialet är på engelska. En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen. 

 

Inspiration

Möt ledningsgrupp – “Ny YH-utbildning ska möta efterfrågan av UAS-fjärrpiloter och operatörer

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare Jonas Wadin


Innehåll

Totalt: 180 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, 
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Andra kunskaper eller villkor

 

 • Du som söker ska vid ansökan även kunna visa upp en flyglogg av UAV/UAS om minst 20 h. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till tre dagar. Vid dessa tillfällen kommer vi fokusera på flygträning men du kan också få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.  

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.