Mina studier

Program YH

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en träbyggnadsprojektör?

Vill du arbeta med att skapa hållbara och energieffektiva byggnader med minimal miljöpåverkan? Som träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar i datorprogram och arbetar med både bygglovsunderlag och konstruktionshandlingar i CAD-verktyg. Du ingår i team där du projekterar byggprojekt, planerar produktion och ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs. I yrkesrollen är det även vanligt att arbeta med ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen.

 

Detta är en spännande yrkesroll där det är bra att vara kreativ, fokuserad och noggrann. 

 

Jobbmöjligheter

Som träbyggnadsprojektör kommer din framtida arbetsplats att vara exempelvis konsultbolag, arkitektkontor, fabriker som tillverkar hus eller byggelement och bygg- och anläggningsföretag. Du kan även bli en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

 

Intresset för träbyggande ökar hos såväl byggherrar och byggföretag, till exempel hos kommuner, arkitekter, tillverkare av prefabricerade hus med flera. Med ett ökande användande av trä följer även ett behov av trämaterial- och träbyggkunniga specialister. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar i Växjö under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Stora delar av utbildning består även av praktik, vilket innebär att du får möjligheten att lära dig praktiskt på riktiga arbetsplatser. Du får fördelen att knyta viktiga kontakter inför framtida jobb och en hel del kunskap.

 

Inspiration

 

Därför utbildade sig Mattias till träbyggnadsprojektör

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Bli behörig genom förutbildning! 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du här

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Jonas Widtfelter om du har frågor om utbildningen.

Kontakta vårt antagningsteam om du har frågor gällande antagning och behörigheter.

Matematik

Kursen ger dig kunskap att lösa tillämpade matematiska problem i utbildningens bygg- och konstruktionstekniska kurser samt att utföra förekommande beräkningar i yrkesrelaterade uppgifter. Kursens innehåll ger dig en grund för de hållfastberäkningar som krävs i grundläggande konstruktions- och produktionsberäkningar.

Digitala verktyg och teknisk kommunikation

Under kursen lär du dig att använda grundläggande IT-verktyg för webbaserat lärande. Vi går också igenom hur du använder IT-verktyg för att planera, dokumentera och beräkna uppdrag inom projektering, byggande, konstruktion och produktion av träkomponenter och byggnader i trä. Du får också förståelse för vikten av IT-säkerhet, backup och arkivering av dokument.

Byggnadsteknik

Du får kunskap om olika material och produkter och hur olika byggdelar är uppbyggda och sätts samman till en byggnad. Kursen syftar till att ge dig kunskap om hur en byggnad upprättas, med fokus på träkonstruktion. Efter avslutad kurs också kunna tolka byggtekniska ritningar.

Byggregler

Efter avslutad kurs ha en övergripande kunskap om de regler som styr byggandet i Sverige. Du fördjupar dig i Boverkets byggregler, BBR och vilka avsnitt denna berör. Du lär dig kraven för tillgänglighet, brand, energi mm. Du får lära dig att med enkelhet hitta regler och lagar som styr byggandet i Sverige.

3D CAD och Ritteknik

Under kursen lär du dig att självständigt nyttja 3D-CAD-teknik i kombination med rittekniska regler i byggnadsteknisk och mekanisk projektering, konstruktionsarbete och ritningsframställning. Du får en grundläggande kunskap och förståelse för hur tekniken kan nyttjas inom design- och konstruktionsteknik med fokus på industriellt byggande, prefabricerade byggsystem samt effektiv produktion.

Byggmekanik och träkonstruktion

Under kursen får du en inblick i grundläggande statik och hållfasthetslära samt lär dig hur analyser av mekaniska och termiska laster påverkar dimensionering av träkonstruktioner och materialval. Du får också förståelse för hur krafter, moment och laster ger upphov till olika typer av påkänningar i konstruktioner samt hur man uppnår säkra och hållbara konstruktioner.

Lärande i arbete 1

På en arbetsplats får du uppleva hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö.

Konstruktion för Industriell träbyggnad
Ledig plats

Kursen ger dig kunskaper för att kunna konstruera för modernt och effektivt industriellt träbyggande. Vi går också igenom grundläggande tillverkning och träproduktion, användningsområden för träbaserade byggmaterial och komponenter samt metoder och byggsystem för flervåningsbyggnader som används idag. Du lär dig också om hur funktionskrav och ekonomi påverkar val av material, byggtekniska lösningar och produktionsmetoder.

Sök ledig plats

Byggstyrning och kalkyl
Ledig plats

Under kursen lär du dig att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn i allmänhet och träbyggnad i synnerhet. Du får insikt i de ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- och produktionsmetoder och lär dig att skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för projekt inom industriell och traditionell träbyggnad.

Sök ledig plats

Projektledning och ledarskap
Ledig plats

Under den här kursen lär du dig grundläggande principer för modernt ledarskap. Vi går igenom delar som projektstyrning, organisationsformer, planering, genomförande, leverans och uppföljning. Kursen berör också ämnen som kommunikation, gruppdynamik och interkulturella relationer.

Sök ledig plats

Examensarbete

Du genomför en undersökning kring en frågeställning rörande antingen att konstruera flervåningshus i trä eller att producera och bygga flervåningshus i trä.

Lärande i arbete 2

På en arbetsplats får du ta del av hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö.

Entreprenadjuridik
Ledig plats

Under kursen lär du dig grunderna i avtalsrätt, standardavtal och entreprenadjuridik samt AB, ABT och AMT. Du får förståelse för byggbranschens standardavtal för material, projektering och utförande samt kunskap om branschspecifika termer och begrepp. Du lär dig om uppbyggnaden av en teknisk beskrivning, mät- och ersättningsregler samt struktur i AMA-systemet.

Sök ledig plats

Byggfysik

Efter avslutad kurs förstår du den fysikaliska påverkan på en byggnad. Du får lära sig om påverkan av fukt, klimat, stomljud och luftburna ljud, brand, samt inomhusmiljö. Du lär dig kring underhållsintervall vid val av olika material och lösningar och hur detta påverkar en byggnads beständighet. Kursen utgår från hus/byggnader med trästomme.

Totalt: 400 YH-poäng

 

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik: Ma 2 
 • Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning

 

Saknar du behörighet i Bygg och anläggning 1 eller Matematik 2 går det att läsa en preparandutbildning.

Denna är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

 

Läs preparandutbildning “Bygg och anläggning 1”

 

 

 

Läs preparandutbildning “matematik 2”

 

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA. 

 

Beskrivning

Vad gör en träbyggnadsprojektör?

Vill du arbeta med att skapa hållbara och energieffektiva byggnader med minimal miljöpåverkan? Som träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar i datorprogram och arbetar med både bygglovsunderlag och konstruktionshandlingar i CAD-verktyg. Du ingår i team där du projekterar byggprojekt, planerar produktion och ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs. I yrkesrollen är det även vanligt att arbeta med ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen.

 

Detta är en spännande yrkesroll där det är bra att vara kreativ, fokuserad och noggrann. 

 

Jobbmöjligheter

Som träbyggnadsprojektör kommer din framtida arbetsplats att vara exempelvis konsultbolag, arkitektkontor, fabriker som tillverkar hus eller byggelement och bygg- och anläggningsföretag. Du kan även bli en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

 

Intresset för träbyggande ökar hos såväl byggherrar och byggföretag, till exempel hos kommuner, arkitekter, tillverkare av prefabricerade hus med flera. Med ett ökande användande av trä följer även ett behov av trämaterial- och träbyggkunniga specialister. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar i Växjö under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Stora delar av utbildning består även av praktik, vilket innebär att du får möjligheten att lära dig praktiskt på riktiga arbetsplatser. Du får fördelen att knyta viktiga kontakter inför framtida jobb och en hel del kunskap.

 

Inspiration

 

Därför utbildade sig Mattias till träbyggnadsprojektör

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Bli behörig genom förutbildning! 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du här

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Jonas Widtfelter om du har frågor om utbildningen.

Kontakta vårt antagningsteam om du har frågor gällande antagning och behörigheter.

Innehåll
Matematik

Kursen ger dig kunskap att lösa tillämpade matematiska problem i utbildningens bygg- och konstruktionstekniska kurser samt att utföra förekommande beräkningar i yrkesrelaterade uppgifter. Kursens innehåll ger dig en grund för de hållfastberäkningar som krävs i grundläggande konstruktions- och produktionsberäkningar.

Digitala verktyg och teknisk kommunikation

Under kursen lär du dig att använda grundläggande IT-verktyg för webbaserat lärande. Vi går också igenom hur du använder IT-verktyg för att planera, dokumentera och beräkna uppdrag inom projektering, byggande, konstruktion och produktion av träkomponenter och byggnader i trä. Du får också förståelse för vikten av IT-säkerhet, backup och arkivering av dokument.

Byggnadsteknik

Du får kunskap om olika material och produkter och hur olika byggdelar är uppbyggda och sätts samman till en byggnad. Kursen syftar till att ge dig kunskap om hur en byggnad upprättas, med fokus på träkonstruktion. Efter avslutad kurs också kunna tolka byggtekniska ritningar.

Byggregler

Efter avslutad kurs ha en övergripande kunskap om de regler som styr byggandet i Sverige. Du fördjupar dig i Boverkets byggregler, BBR och vilka avsnitt denna berör. Du lär dig kraven för tillgänglighet, brand, energi mm. Du får lära dig att med enkelhet hitta regler och lagar som styr byggandet i Sverige.

3D CAD och Ritteknik

Under kursen lär du dig att självständigt nyttja 3D-CAD-teknik i kombination med rittekniska regler i byggnadsteknisk och mekanisk projektering, konstruktionsarbete och ritningsframställning. Du får en grundläggande kunskap och förståelse för hur tekniken kan nyttjas inom design- och konstruktionsteknik med fokus på industriellt byggande, prefabricerade byggsystem samt effektiv produktion.

Byggmekanik och träkonstruktion

Under kursen får du en inblick i grundläggande statik och hållfasthetslära samt lär dig hur analyser av mekaniska och termiska laster påverkar dimensionering av träkonstruktioner och materialval. Du får också förståelse för hur krafter, moment och laster ger upphov till olika typer av påkänningar i konstruktioner samt hur man uppnår säkra och hållbara konstruktioner.

Lärande i arbete 1

På en arbetsplats får du uppleva hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö.

Konstruktion för Industriell träbyggnad
Ledig plats

Kursen ger dig kunskaper för att kunna konstruera för modernt och effektivt industriellt träbyggande. Vi går också igenom grundläggande tillverkning och träproduktion, användningsområden för träbaserade byggmaterial och komponenter samt metoder och byggsystem för flervåningsbyggnader som används idag. Du lär dig också om hur funktionskrav och ekonomi påverkar val av material, byggtekniska lösningar och produktionsmetoder.

Sök ledig plats

Byggstyrning och kalkyl
Ledig plats

Under kursen lär du dig att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn i allmänhet och träbyggnad i synnerhet. Du får insikt i de ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- och produktionsmetoder och lär dig att skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för projekt inom industriell och traditionell träbyggnad.

Sök ledig plats

Projektledning och ledarskap
Ledig plats

Under den här kursen lär du dig grundläggande principer för modernt ledarskap. Vi går igenom delar som projektstyrning, organisationsformer, planering, genomförande, leverans och uppföljning. Kursen berör också ämnen som kommunikation, gruppdynamik och interkulturella relationer.

Sök ledig plats

Examensarbete

Du genomför en undersökning kring en frågeställning rörande antingen att konstruera flervåningshus i trä eller att producera och bygga flervåningshus i trä.

Lärande i arbete 2

På en arbetsplats får du ta del av hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö.

Entreprenadjuridik
Ledig plats

Under kursen lär du dig grunderna i avtalsrätt, standardavtal och entreprenadjuridik samt AB, ABT och AMT. Du får förståelse för byggbranschens standardavtal för material, projektering och utförande samt kunskap om branschspecifika termer och begrepp. Du lär dig om uppbyggnaden av en teknisk beskrivning, mät- och ersättningsregler samt struktur i AMA-systemet.

Sök ledig plats

Byggfysik

Efter avslutad kurs förstår du den fysikaliska påverkan på en byggnad. Du får lära sig om påverkan av fukt, klimat, stomljud och luftburna ljud, brand, samt inomhusmiljö. Du lär dig kring underhållsintervall vid val av olika material och lösningar och hur detta påverkar en byggnads beständighet. Kursen utgår från hus/byggnader med trästomme.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Behörighet

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik: Ma 2 
 • Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning

 

Saknar du behörighet i Bygg och anläggning 1 eller Matematik 2 går det att läsa en preparandutbildning.

Denna är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

 

Läs preparandutbildning “Bygg och anläggning 1”

 

 

 

Läs preparandutbildning “matematik 2”

 

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

 

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA. 

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Träbyggnadsprojektör

#Träbyggnadsingenjör

#Arbetsledare/Platschef inom Bygg/Trä

#Konstruktör Bygg/Trä

Se fler utbildningar i

Växjö

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en träbyggnadsprojektör?

Vill du arbeta med att skapa hållbara och energieffektiva byggnader med minimal miljöpåverkan? Som träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar i datorprogram och arbetar med både bygglovsunderlag och konstruktionshandlingar i CAD-verktyg. Du ingår i team där du projekterar byggprojekt, planerar produktion och ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs. I yrkesrollen är det även vanligt att arbeta med ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen.

 

Detta är en spännande yrkesroll där det är bra att vara kreativ, fokuserad och noggrann. 

 

Jobbmöjligheter

Som träbyggnadsprojektör kommer din framtida arbetsplats att vara exempelvis konsultbolag, arkitektkontor, fabriker som tillverkar hus eller byggelement och bygg- och anläggningsföretag. Du kan även bli en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

 

Intresset för träbyggande ökar hos såväl byggherrar och byggföretag, till exempel hos kommuner, arkitekter, tillverkare av prefabricerade hus med flera. Med ett ökande användande av trä följer även ett behov av trämaterial- och träbyggkunniga specialister. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar i Växjö under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Stora delar av utbildning består även av praktik, vilket innebär att du får möjligheten att lära dig praktiskt på riktiga arbetsplatser. Du får fördelen att knyta viktiga kontakter inför framtida jobb och en hel del kunskap.

 

Inspiration

 

Därför utbildade sig Mattias till träbyggnadsprojektör

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Bli behörig genom förutbildning! 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du här

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Jonas Widtfelter om du har frågor om utbildningen.

Kontakta vårt antagningsteam om du har frågor gällande antagning och behörigheter.


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng

 


Behörighet

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik: Ma 2 
 • Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning

 

Saknar du behörighet i Bygg och anläggning 1 eller Matematik 2 går det att läsa en preparandutbildning.

Denna är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

 

Läs preparandutbildning “Bygg och anläggning 1”

 

 

 

Läs preparandutbildning “matematik 2”

 

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

 

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA.