Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande Distans

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Träbyggnadsprojektör

 

Trä är ett hållbart byggnadsmaterial som är på stark tillväxt, med nya användningsområden och tekniker i storskaligt byggande där betong och stål tidigare dominerat. Byggproduktionen utvecklas dessutom allt mer mot ett industriellt och rationellt byggande, där trä är ett utmärkt förnyelsebart material.

 

Utbildningen ger en bred insikt i byggnadsprojekteringens alla delar och byggprocessen. Beroende på intresse och framtida arbetsplats så kommer man få en bra grund i att specialisera sig inom något av dem efter genomförd utbildning. Med kurser i t.ex. trämateriallära, projektledning, husprojektering och entreprenadjuridik, parallellt med LIA (Lärande i Arbete/praktik), får deltagaren en bra grund att stå på i många olika roller inom träbyggnadsbranschen.

 

Som träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar i datorprogram och arbetar med ritningar och CAD som stöd i konstruktions- och utformningsarbetet. Du ingår i team där du projekterar byggprojekt, planerar produktion och ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs. Efter att ha arbetat ett tag, kan arbets- och projektledning med personalansvar ingå i din kommande yrkesroll. Även ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen, är relevanta arbetsområden.

 

En del av arbetet innebär också att arbeta med ingenjörsmässiga metoder på ett strukturerat arbetssätt.  Det är därför viktigt att vara kunnig, fokuserad, noggrann och att alltid tänka på lagstiftning, säkerhet och miljö. Som Träbyggnadsprojektör kommer din framtida arbetsplats att kunna vara exempelvis konsultbolag, arkitektkontor, fabriker som tillverkar hus eller byggelement och bygg- och anläggningsföretag. Du kan även bli en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

 

Jobbmöjligheter

 

Intresset för träbyggande ökar hos såväl byggherrar och byggföretag, till exempel kommuner, arkitekter, tillverkare av prefabricerade hus med flera. Träbyggande ger även möjlighet till en hög grad av industriell tillverkning, vilket ger effektivare och kortare byggprocesser. Industriellt träbyggandet ger därmed även lägre klimatpåverkan än andra byggmetoder.

 

Med ett ökande användande av trä följer även ett behov av trämaterial- och träbyggkunniga specialister. Det finns därmed ett stort behov av kunniga projektörer inom trä när branschen ställer om mot ett miljömässigt hållbarare byggande, inom hela Sverige och även utomlands.

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar i Skellefteå, för den som valt studieort Skellefteå och sex fysiska träffar i Växjö för den som valt Växjö som studieort, under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen i Skellefteå? Kontakta ann-catrin.haggstahl@ya.se

 

Har du frågor om utbildningen i Växjö? Kontakta ulrika.svensson@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du här

 

VIDARE INSPIRATION FÖR DIG SOM VILL VETA MED OM UTBILDNINGEN:

 

“Det är som att någon har släppt ner ett hus rakt från himlen”

 

KLICKA HÄR FÖR HELA ARTIKELN

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Matematik, 30 YH-poäng
 • Digitala verktyg och teknisk kommunikation, 10 YH-poäng
 • Materiallära och hållfasthet, 30 YH-poäng
 • Byggregler och hållbart byggande, 35 YH-poäng
 • 3D CAD och Ritteknik, 25 YH-poäng
 • Byggmekanik och träkonstruktion, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 50 YH-poäng
 • Konstruktion industriell träbyggnad, 45 YH-poäng
 • Byggstyrning och kalkyl, 15 YH-poäng
 • Projektledning och ledarskap, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 50 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 YH-poäng

Totalt 400 yhp

Kursbeskrivning

 

Matematik:  Du får en matematisk grund för att kunna lösa tillämpade matematiska problem i utbildningens bygg- och konstruktionstekniska kurser samt att utföra förekommande beräkningar i yrkesrelaterade uppgifter.

 

Digitala verktyg och teknisk kommunikation: Du får en grunderna i IT-verktyg för webbaserat lärande och IT-verktyg för beräkningar, dokumentation och kommunikation.

 

Material- och hållfasthetslära: Du får kunskaper om byggmaterialet trä, de olika konstruktionsmaterialen och dess egenskaper samt kunskaper inom hållfasthetslära som tillämpas i träkonstruktion.

 

Byggregler och hållbart byggande: Du får grundläggande kännedom om byggfysik, säkerhetskrav, val av byggmaterial utifrån miljöpåverkan, industriellt och hållbart byggande med avsikt att minimerar  negativ miljöpåverkan samt de regler och lagar som styr utveckling och konstruktion inom träbyggnadssektorn.

 

3D CAD och Ritteknik: Du får kunskap att självständigt använda 3D-CAD teknik i kombination med rittekniska regler i byggnadsteknisk och mekanisk projektering, konstruktionsarbete och ritningsframställning.

 

Byggmekanik och träkonstruktion: Du lär dig om rådande normer och regelverk grundläggande statik (beräkningar), hållfasthetslära, olika typer av påkänningar i konstruktioner, dimensioneringsmetodik med avseende på säkerhet samt konstruktionsteknik.

 

Lärande i arbete 1: På en arbetsplats får du uppleva hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö.

 

Konstruktion för Industriell träbyggnad: I denna kurs kommer du att utveckla dina kunskaper inom konstruktion samt utveckla dina kunskaper att innefatta modernt och industriellt byggande, grundläggande tillverkning och träproduktion, nyttjande av trä i byggproduktionen, användningsområden för träbaserade byggmaterial och komponenter samt metoder och byggsystem för flervåningsbyggnader som används idag.

 

Byggstyrning och kalkyl: Du får kunskap kring de ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- och produktionsmetoder inom byggnation i allmänhet och träbyggnation i synnerhet samt att skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för projekt inom industriellt och traditionella träbyggnader.

 

Projektledning och ledarskap: Du får grundläggande kunskap för modernt ledarskap, projektstyrning, organisation, kommunikation och gruppdynamik.

 

Examensarbete: Du genomför en undersökning kring en frågeställning rörande antingen att konstruera flervåningshus i trä eller att producera och bygga flervåningshus i trä.

 

Lärande i arbete 2: På en arbetsplats får du ta del av hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö.

Entreprenadjuridik: Du lär dig om avtalsrätt, standardavtal och entreprenadjuridik.

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik: Ma 2 
 • Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Konstruktion 1, Bygg och anläggning 1 eller Matematik 2 går det att läsa en preparandutbildning.

 

Saknar du behörighet i Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1 kan du läsa preparandutbildning för Bygg och anläggning 1. Beställ den nedan: 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Bygg & Anläggning 1”

 

Saknar du behörighet i Matematik 2 kan du gå en preparandutbildning, beställ den nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA. 

 

Beskrivning

Träbyggnadsprojektör

 

Trä är ett hållbart byggnadsmaterial som är på stark tillväxt, med nya användningsområden och tekniker i storskaligt byggande där betong och stål tidigare dominerat. Byggproduktionen utvecklas dessutom allt mer mot ett industriellt och rationellt byggande, där trä är ett utmärkt förnyelsebart material.

 

Utbildningen ger en bred insikt i byggnadsprojekteringens alla delar och byggprocessen. Beroende på intresse och framtida arbetsplats så kommer man få en bra grund i att specialisera sig inom något av dem efter genomförd utbildning. Med kurser i t.ex. trämateriallära, projektledning, husprojektering och entreprenadjuridik, parallellt med LIA (Lärande i Arbete/praktik), får deltagaren en bra grund att stå på i många olika roller inom träbyggnadsbranschen.

 

Som träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar i datorprogram och arbetar med ritningar och CAD som stöd i konstruktions- och utformningsarbetet. Du ingår i team där du projekterar byggprojekt, planerar produktion och ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs. Efter att ha arbetat ett tag, kan arbets- och projektledning med personalansvar ingå i din kommande yrkesroll. Även ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen, är relevanta arbetsområden.

 

En del av arbetet innebär också att arbeta med ingenjörsmässiga metoder på ett strukturerat arbetssätt.  Det är därför viktigt att vara kunnig, fokuserad, noggrann och att alltid tänka på lagstiftning, säkerhet och miljö. Som Träbyggnadsprojektör kommer din framtida arbetsplats att kunna vara exempelvis konsultbolag, arkitektkontor, fabriker som tillverkar hus eller byggelement och bygg- och anläggningsföretag. Du kan även bli en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

 

Jobbmöjligheter

 

Intresset för träbyggande ökar hos såväl byggherrar och byggföretag, till exempel kommuner, arkitekter, tillverkare av prefabricerade hus med flera. Träbyggande ger även möjlighet till en hög grad av industriell tillverkning, vilket ger effektivare och kortare byggprocesser. Industriellt träbyggandet ger därmed även lägre klimatpåverkan än andra byggmetoder.

 

Med ett ökande användande av trä följer även ett behov av trämaterial- och träbyggkunniga specialister. Det finns därmed ett stort behov av kunniga projektörer inom trä när branschen ställer om mot ett miljömässigt hållbarare byggande, inom hela Sverige och även utomlands.

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar i Skellefteå, för den som valt studieort Skellefteå och sex fysiska träffar i Växjö för den som valt Växjö som studieort, under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen i Skellefteå? Kontakta ann-catrin.haggstahl@ya.se

 

Har du frågor om utbildningen i Växjö? Kontakta ulrika.svensson@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du här

 

VIDARE INSPIRATION FÖR DIG SOM VILL VETA MED OM UTBILDNINGEN:

 

“Det är som att någon har släppt ner ett hus rakt från himlen”

 

KLICKA HÄR FÖR HELA ARTIKELN

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Matematik, 30 YH-poäng
 • Digitala verktyg och teknisk kommunikation, 10 YH-poäng
 • Materiallära och hållfasthet, 30 YH-poäng
 • Byggregler och hållbart byggande, 35 YH-poäng
 • 3D CAD och Ritteknik, 25 YH-poäng
 • Byggmekanik och träkonstruktion, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 50 YH-poäng
 • Konstruktion industriell träbyggnad, 45 YH-poäng
 • Byggstyrning och kalkyl, 15 YH-poäng
 • Projektledning och ledarskap, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 50 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 YH-poäng

Totalt 400 yhp

Kursbeskrivning

 

Matematik:  Du får en matematisk grund för att kunna lösa tillämpade matematiska problem i utbildningens bygg- och konstruktionstekniska kurser samt att utföra förekommande beräkningar i yrkesrelaterade uppgifter.

 

Digitala verktyg och teknisk kommunikation: Du får en grunderna i IT-verktyg för webbaserat lärande och IT-verktyg för beräkningar, dokumentation och kommunikation.

 

Material- och hållfasthetslära: Du får kunskaper om byggmaterialet trä, de olika konstruktionsmaterialen och dess egenskaper samt kunskaper inom hållfasthetslära som tillämpas i träkonstruktion.

 

Byggregler och hållbart byggande: Du får grundläggande kännedom om byggfysik, säkerhetskrav, val av byggmaterial utifrån miljöpåverkan, industriellt och hållbart byggande med avsikt att minimerar  negativ miljöpåverkan samt de regler och lagar som styr utveckling och konstruktion inom träbyggnadssektorn.

 

3D CAD och Ritteknik: Du får kunskap att självständigt använda 3D-CAD teknik i kombination med rittekniska regler i byggnadsteknisk och mekanisk projektering, konstruktionsarbete och ritningsframställning.

 

Byggmekanik och träkonstruktion: Du lär dig om rådande normer och regelverk grundläggande statik (beräkningar), hållfasthetslära, olika typer av påkänningar i konstruktioner, dimensioneringsmetodik med avseende på säkerhet samt konstruktionsteknik.

 

Lärande i arbete 1: På en arbetsplats får du uppleva hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö.

 

Konstruktion för Industriell träbyggnad: I denna kurs kommer du att utveckla dina kunskaper inom konstruktion samt utveckla dina kunskaper att innefatta modernt och industriellt byggande, grundläggande tillverkning och träproduktion, nyttjande av trä i byggproduktionen, användningsområden för träbaserade byggmaterial och komponenter samt metoder och byggsystem för flervåningsbyggnader som används idag.

 

Byggstyrning och kalkyl: Du får kunskap kring de ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- och produktionsmetoder inom byggnation i allmänhet och träbyggnation i synnerhet samt att skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för projekt inom industriellt och traditionella träbyggnader.

 

Projektledning och ledarskap: Du får grundläggande kunskap för modernt ledarskap, projektstyrning, organisation, kommunikation och gruppdynamik.

 

Examensarbete: Du genomför en undersökning kring en frågeställning rörande antingen att konstruera flervåningshus i trä eller att producera och bygga flervåningshus i trä.

 

Lärande i arbete 2: På en arbetsplats får du ta del av hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö.

Entreprenadjuridik: Du lär dig om avtalsrätt, standardavtal och entreprenadjuridik.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik: Ma 2 
 • Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Konstruktion 1, Bygg och anläggning 1 eller Matematik 2 går det att läsa en preparandutbildning.

 

Saknar du behörighet i Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1 kan du läsa preparandutbildning för Bygg och anläggning 1. Beställ den nedan: 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Bygg & Anläggning 1”

 

Saknar du behörighet i Matematik 2 kan du gå en preparandutbildning, beställ den nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

 

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA. 

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Träbyggnadsprojektör

#Träbyggnadsingenjör

#Arbetsledare/Platschef inom Bygg/Trä

#Konstruktör Bygg/Trä

Se fler utbildningar i

Växjö

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.