Mina studier

Program YH

Tandsköterska

Program YH

Längd

325 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en tandsköterska?

Att jobba som tandsköterska innebär ett socialt yrke där du får träffa nya människor, ingå i team men även jobba självständigt med dina patienter. Rollen innebär ofta att assistera tandläkaren vid vård av patienter.

 

Arbetsuppgifter kan vara att rengöra och sterilisera instrument, se till att utrustning är tillgängligt, puts, polering och fluorbehandling. Arbetsuppgifterna kan också variera beroende på tandsköterskans utbildning och erfarenhet. Du kan även bli delegerad arbetsuppgifter som rör patientens behandling, som att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra tillfälliga fyllningar.

 

Förutom arbetet som är kopplat till undersökningen och behandlingen av patienten, så har en tandsköterska även administrativa arbetsuppgifter. Rollen inkluderar ofta att ta emot patienter i reception, kalla patienter till behandling, journalhantering och inköp.

 

Framtiden för en tandsköterska

Det är stor efterfrågan på tandsköterskor. Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta tandsköterskor och efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 4 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. De fysiska träffarna sker i Sundsvall eller Helsingborg, du väljer själv vilken orts träffar du vill vara med på.

 

YrkesAkademin har startat upp ett projekt tillsammans med Gleechi där vi utvecklat två digitala rum i VR miljö, ett behandlingsrum samt ett sterilrum där våra studerande kan träna på tandsköterskans olika arbetsuppgifter i kombination med att läsa utbildningens alla teoretiska kurser. Vi kan idag låta våra studerande träna på kursernas olika praktiska moment i VR som komplement till metodövningar på fysiska träffar.

 

I denna video kan du ser hur övningsmomenten ser ut i VR: Dental Nurse Training in Virtual Reality.

 

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. En stor del av utbildningen innefattar även LIA (Lärande I Arbete). Det ger dig chansen att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare malgorzata.nylen@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Anatomi, anestesi och farmakologi, 25 yhp

Kursen ska ge kunskaper i farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt ge färdigheter för att kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter som till exempelvis ge infiltrationsanestesi.
Kursen behandlar huvudets och halsens anatomi. Vidare behandlar kursen användandet av sedativa och anestetiska läkemedel som används inom tandvård samt träning i injektionsteknik.

Etik, bemötande och kommunikation, 15 yhp

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga. Kursen behandlar även arbetsmiljöfaktorer i relation till kollegor, patienter och anhöriga. Dessutom ska kursen ge teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt på svenska och engelska.

Examensarbete, 20 yhp

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Kursen syfte är att ge den studerande möjligheten att behandla innehållet i ett arbetsområde inom tandvården med anknytning till någon eller några av kurserna i utbildningen. Det valda området ska ge den studerande inblickar i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

LIA 1, Lärande i arbete, 15 yhp

Kursen behandlar rutinmässiga arbetsuppgifter på en tandvårdsklinik så som till exempel hygienrutiner. Vidare ger kursen erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar och överblick över arbetet i tandvårdsteamet med alla dess yrkeskompetenser
Kursen genomförs på tandvårdsklinik i tre veckor och ska ge den studerande en uppfattning om yrket och arbetsuppgifterna i tandvårdsteamet. Under kursen ska den studerande få lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner, klinik- och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

LIA2, 25 yhp

Kursen är förlagd på tandvårdsklinik, heltid i fem veckor och behandlar tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete. Vidare ger kursen erfarenhet av att assistera vid behandlingar, att informera om munhygien samt medverka vid och utföra profylaktiska behandlingar. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.

LIA3, 40 yhp

Kursen behandlar assistans vid tandvårdsbehandlingar och teamtandvård på tandvårdsklinik. Innehållet är delvis en fördjupning av innehållet i Lärande i arbete 2.
Kursen är förlagd på tandvårdsklinik, heltid, under åtta veckor och ska ge kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupade färdigheter i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.

Material, miljö och farligt avfall, 20 yhp

Kursen ska ge kunskap om material och hantering av farligt avfall inom tandvården. Vidare ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material samt instrument inom tandvården och hantering av dessa ur arbetsmiljöperspektivet.
Kursen ska ge kunskap om miljöfrågor och systematiskt miljöarbete inom tandvården.

Odontologi 1, 40 yhp

Kursen behandlar kariologi, endodonti, och parodontologi. Vidare tar kursen upp oral radiologi och assistans vid tandvårdsbehandlingar.
Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter som att till exempel informera/instruera patienter i syfte att förebygga uppkomst av karies och parodontit.

Odontologi 2, 30 yhp

Kursen behandlar pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi samt orofaciala symtom. Vidare tar kursen upp assistans vid tandvårdsbehandlingar, ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och utföra mer specialiserade arbetsuppgifter inom området.

Oral hälsa 1, 25 yhp

Kursen behandlar oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför.
Kursens ska ge kunskaper om allmän hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i förebyggande arbete inom oral hälsa.

Oral Hälsa 2, 30 yhp

Kursen behandlar arbetet med oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför. Kursen är en fördjupning av innehållet i Oral hälsa 1.
Kursen ska ge färdigheter i att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förbyggande arbete som till exempel utföra munhygienkontroll.
Dessutom ska kursen ge kunskaper om tandvårdsmiljöer och olika former för tandvård.

Tandvårdens verksamhet och organisation, 15 yhp

Kursen behandlar hur arbetet på en tandvårdsklinik är organiserat och hur bakomliggande regelverk styr verksamheten. Vidare behandlar kursen hur de olika funktionerna på tandvårdskliniken samverkar och vilken roll tandsköterskan har i det större sammanhanget. Kursen ska även ge kunskap i IT–användning, ekonomi, centrala begrepp, arbetsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete.

Vårdhygien och smittskydd, 25 yhp

Kursen behandlar ansvarsfördelning samt regler och metoder för god vårdhygien och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik. Kursen ger kunskaper om mikroorganismer och deras smittspridningsvägar, kunskaper om kroppens immunförsvar och vårdrelaterade infektioner samt förebyggande åtgärder

Totalt: 325 YH-poäng

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap
 • Engelska 5 (A)

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera tandsköterska på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna innehåller bland annat viktiga metodövningar, kliniska moment och gruppövningar. Träffarna sker parallellt i Sundsvall eller Helsingborg – du väljer själv vilken studieort som passar dig bäst.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Läs mer om hur det fungerar att studera på distans.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Vad gör en tandsköterska?

Att jobba som tandsköterska innebär ett socialt yrke där du får träffa nya människor, ingå i team men även jobba självständigt med dina patienter. Rollen innebär ofta att assistera tandläkaren vid vård av patienter.

 

Arbetsuppgifter kan vara att rengöra och sterilisera instrument, se till att utrustning är tillgängligt, puts, polering och fluorbehandling. Arbetsuppgifterna kan också variera beroende på tandsköterskans utbildning och erfarenhet. Du kan även bli delegerad arbetsuppgifter som rör patientens behandling, som att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra tillfälliga fyllningar.

 

Förutom arbetet som är kopplat till undersökningen och behandlingen av patienten, så har en tandsköterska även administrativa arbetsuppgifter. Rollen inkluderar ofta att ta emot patienter i reception, kalla patienter till behandling, journalhantering och inköp.

 

Framtiden för en tandsköterska

Det är stor efterfrågan på tandsköterskor. Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta tandsköterskor och efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 4 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. De fysiska träffarna sker i Sundsvall eller Helsingborg, du väljer själv vilken orts träffar du vill vara med på.

 

YrkesAkademin har startat upp ett projekt tillsammans med Gleechi där vi utvecklat två digitala rum i VR miljö, ett behandlingsrum samt ett sterilrum där våra studerande kan träna på tandsköterskans olika arbetsuppgifter i kombination med att läsa utbildningens alla teoretiska kurser. Vi kan idag låta våra studerande träna på kursernas olika praktiska moment i VR som komplement till metodövningar på fysiska träffar.

 

I denna video kan du ser hur övningsmomenten ser ut i VR: Dental Nurse Training in Virtual Reality.

 

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. En stor del av utbildningen innefattar även LIA (Lärande I Arbete). Det ger dig chansen att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare malgorzata.nylen@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Anatomi, anestesi och farmakologi, 25 yhp

Kursen ska ge kunskaper i farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt ge färdigheter för att kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter som till exempelvis ge infiltrationsanestesi.
Kursen behandlar huvudets och halsens anatomi. Vidare behandlar kursen användandet av sedativa och anestetiska läkemedel som används inom tandvård samt träning i injektionsteknik.

Etik, bemötande och kommunikation, 15 yhp

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga. Kursen behandlar även arbetsmiljöfaktorer i relation till kollegor, patienter och anhöriga. Dessutom ska kursen ge teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt på svenska och engelska.

Examensarbete, 20 yhp

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Kursen syfte är att ge den studerande möjligheten att behandla innehållet i ett arbetsområde inom tandvården med anknytning till någon eller några av kurserna i utbildningen. Det valda området ska ge den studerande inblickar i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

LIA 1, Lärande i arbete, 15 yhp

Kursen behandlar rutinmässiga arbetsuppgifter på en tandvårdsklinik så som till exempel hygienrutiner. Vidare ger kursen erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar och överblick över arbetet i tandvårdsteamet med alla dess yrkeskompetenser
Kursen genomförs på tandvårdsklinik i tre veckor och ska ge den studerande en uppfattning om yrket och arbetsuppgifterna i tandvårdsteamet. Under kursen ska den studerande få lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner, klinik- och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

LIA2, 25 yhp

Kursen är förlagd på tandvårdsklinik, heltid i fem veckor och behandlar tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete. Vidare ger kursen erfarenhet av att assistera vid behandlingar, att informera om munhygien samt medverka vid och utföra profylaktiska behandlingar. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.

LIA3, 40 yhp

Kursen behandlar assistans vid tandvårdsbehandlingar och teamtandvård på tandvårdsklinik. Innehållet är delvis en fördjupning av innehållet i Lärande i arbete 2.
Kursen är förlagd på tandvårdsklinik, heltid, under åtta veckor och ska ge kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupade färdigheter i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.

Material, miljö och farligt avfall, 20 yhp

Kursen ska ge kunskap om material och hantering av farligt avfall inom tandvården. Vidare ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material samt instrument inom tandvården och hantering av dessa ur arbetsmiljöperspektivet.
Kursen ska ge kunskap om miljöfrågor och systematiskt miljöarbete inom tandvården.

Odontologi 1, 40 yhp

Kursen behandlar kariologi, endodonti, och parodontologi. Vidare tar kursen upp oral radiologi och assistans vid tandvårdsbehandlingar.
Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter som att till exempel informera/instruera patienter i syfte att förebygga uppkomst av karies och parodontit.

Odontologi 2, 30 yhp

Kursen behandlar pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi samt orofaciala symtom. Vidare tar kursen upp assistans vid tandvårdsbehandlingar, ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och utföra mer specialiserade arbetsuppgifter inom området.

Oral hälsa 1, 25 yhp

Kursen behandlar oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför.
Kursens ska ge kunskaper om allmän hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i förebyggande arbete inom oral hälsa.

Oral Hälsa 2, 30 yhp

Kursen behandlar arbetet med oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför. Kursen är en fördjupning av innehållet i Oral hälsa 1.
Kursen ska ge färdigheter i att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förbyggande arbete som till exempel utföra munhygienkontroll.
Dessutom ska kursen ge kunskaper om tandvårdsmiljöer och olika former för tandvård.

Tandvårdens verksamhet och organisation, 15 yhp

Kursen behandlar hur arbetet på en tandvårdsklinik är organiserat och hur bakomliggande regelverk styr verksamheten. Vidare behandlar kursen hur de olika funktionerna på tandvårdskliniken samverkar och vilken roll tandsköterskan har i det större sammanhanget. Kursen ska även ge kunskap i IT–användning, ekonomi, centrala begrepp, arbetsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete.

Vårdhygien och smittskydd, 25 yhp

Kursen behandlar ansvarsfördelning samt regler och metoder för god vårdhygien och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik. Kursen ger kunskaper om mikroorganismer och deras smittspridningsvägar, kunskaper om kroppens immunförsvar och vårdrelaterade infektioner samt förebyggande åtgärder

Totalt: 325 YH-poäng

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap
 • Engelska 5 (A)

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera tandsköterska på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna innehåller bland annat viktiga metodövningar, kliniska moment och gruppövningar. Träffarna sker parallellt i Sundsvall eller Helsingborg – du väljer själv vilken studieort som passar dig bäst.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Läs mer om hur det fungerar att studera på distans.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Tandsköterska

Se fler utbildningar i

Sundsvall/Helsingborg

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Tandsköterska

Längd : 325 YH-poäng, 1,5 år

Studieform : Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en tandsköterska?

Att jobba som tandsköterska innebär ett socialt yrke där du får träffa nya människor, ingå i team men även jobba självständigt med dina patienter. Rollen innebär ofta att assistera tandläkaren vid vård av patienter.

 

Arbetsuppgifter kan vara att rengöra och sterilisera instrument, se till att utrustning är tillgängligt, puts, polering och fluorbehandling. Arbetsuppgifterna kan också variera beroende på tandsköterskans utbildning och erfarenhet. Du kan även bli delegerad arbetsuppgifter som rör patientens behandling, som att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra tillfälliga fyllningar.

 

Förutom arbetet som är kopplat till undersökningen och behandlingen av patienten, så har en tandsköterska även administrativa arbetsuppgifter. Rollen inkluderar ofta att ta emot patienter i reception, kalla patienter till behandling, journalhantering och inköp.

 

Framtiden för en tandsköterska

Det är stor efterfrågan på tandsköterskor. Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta tandsköterskor och efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 4 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. De fysiska träffarna sker i Sundsvall eller Helsingborg, du väljer själv vilken orts träffar du vill vara med på.

 

YrkesAkademin har startat upp ett projekt tillsammans med Gleechi där vi utvecklat två digitala rum i VR miljö, ett behandlingsrum samt ett sterilrum där våra studerande kan träna på tandsköterskans olika arbetsuppgifter i kombination med att läsa utbildningens alla teoretiska kurser. Vi kan idag låta våra studerande träna på kursernas olika praktiska moment i VR som komplement till metodövningar på fysiska träffar.

 

I denna video kan du ser hur övningsmomenten ser ut i VR: Dental Nurse Training in Virtual Reality.

 

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. En stor del av utbildningen innefattar även LIA (Lärande I Arbete). Det ger dig chansen att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare malgorzata.nylen@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 325 YH-poäng

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap
 • Engelska 5 (A)

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera tandsköterska på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna innehåller bland annat viktiga metodövningar, kliniska moment och gruppövningar. Träffarna sker parallellt i Sundsvall eller Helsingborg – du väljer själv vilken studieort som passar dig bäst.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Läs mer om hur det fungerar att studera på distans.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.