Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

Instrument- och steriltekniker

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

315 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 1 fysisk träff

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en steriltekniker? 

Nya operationsmetoder och komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter. Som steriltekniker har du en viktig del av vårdkedjan, där du bidrar till att sjukvården har rätt förutsättningar till att förhindra att vårdrelaterade infektioner uppstår. I din yrkesroll hanterar du kirurgiska instrument från det att de kommer från operationssal, till att de blir sterila och kan användas på nytt. Vanliga arbetsuppgifter är instrumentvård, funktionskontroller och paketering av kirurgiska instrument, samt att ansvara för desinfektions- och steriliseringsprocesser.

 

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i Sverige, vilket gör att en sterilteknikers kunskap krävs för att kunna utföra patientsäkra operationer och ingrepp. En steriltekniker behöver ha teknisk kompetens, kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien. Yrkesrollen passar dig som är noggrann, strukturerad och som vill ha ett viktigt jobb där du är med och gör skillnad!

 

Jobbmöjligheter efter examen

Som utbildad instrument- och steriltekniker finns stora möjligheter att få jobb. Många sjukhus bygger nya och modernare steriltekniska enheter och mer personal rekryteras. Detta tillsammans med pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade steriltekniker är stor. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen med studieort Kristianstad/Växjö är helt på distans. Vi träffas varje vecka i vårt digitala klassrum på zoom. Utbildningen i Linköping/Stockholm har en fysisk uppstartsträff (1-2 dagar) i Linköping och Stockholm under utbildningens 1,5 år. Resterande ses vi varje vecka i vårt digitala klassrum på zoom.

 

Utbildningarna sker på heltid oavsett studieort så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Instrument- och steriltekniker i VR-miljö

Som studerande hos oss kommer du att få träna att arbeta på en Sterilteknisk enhet i vår Steriltekniska enhet i VR miljö, detta leder till att du är bättre förberedd när du går ut på din LIA (lärande i arbete). Genom att använda den här tekniken får du som studerande uppleva mer naturlig interaktion och lära dig att arbeta säkert med kliniska verktyg.

 

 Se en video om hur man använder VR för att skapa en naturlig arbetsmiljö:

 

STERILTEKNIKER I VR-MILJÖ

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta christina.bunne@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Anatomi och instrumentkunskap, 35 yhp

Kursen ger dig basal kunskap i anatomi för att du ska kunna knyta instrumenten till ett visst kirurgiskt ingrepp, funktion och användningsområden. Vi går också igenom kirurgiska instrument, endoskop och dentalinstrument och dess regelverk, konstruktion,
användningsområde samt funktionskontroller. Du lär dig om olika uppkomna skador, dess orsaker och förebyggande åtgärder. Du ska självständigt kunna förbereda, inspektera, funktionskontrollera och montera kirurgiska instrument samt välja rätt desinfektering, steriliserings- och underhållsmetod.

Kommunikation och handledning, 10 yhp

Under kursen lär du dig att på ett professionellt sätt handleda och instruera medarbetare och studenter på en sterilteknisk enhet i frågor som berör vård och produktion av medicintekniska produkter. Vi går igenom ämnen som gruppdynamik, konflikthantering, muntlig och skriftlig instruktion, kundbetjäning, kommunikation och stresshantering.

Kvalitetsledningssystem, 40 yhp

Under kursen lär du dig att utveckla och övervaka kvalitetssäkringssystemet på
sterilenheten samt att delta praktiskt i uppbyggnad av metoder och rutiner, baserat på lagar och standarder. Kursen berör också ämnen som byggvetenskap och flöden, arbetsmiljö, skyddsutrustning och ergonomi.

Mikrobiologi och vårdhygien, 30 yhp

Under kursen lär du dig om mikroorganismers uppbyggnad och förökning, orsaken till infektioner och smittspridning samt olika inaktiveringsmetoder, för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och öka patientsäkerheten. Vi går igenom vårdhygienisk organisation i Sverige och övriga världen, nationella och internationella åtgärdsprogram för förhindrande av smitta samt åtgärdsprogram vid olika utbrott inom vården. Kursen berör också mikrobiologi, immunologi, smittskydd och vårdhygien.

Rengöring och desinfektion, 40 yhp

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer adekvata rengörings- och desinfektionsmetoder för sjuk- och dentalvård samt hur man handhar avancerad medicinteknisk utrustning och genomför underhåll, test och kontroller av dessa, i enlighet med standarder och lagar. Vi går igenom olika processer och styrsystem för utrustningen för att du självständigt ska kunna genomföra processer, utföra kontroller och delta i valideringsarbetet. Kursen berör också kemiska medel och dess verkan och användning.

Sterilisering, 40 yhp

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer
steriliseringsmetod och förpackningsmaterial, handhar medicinteknisk
utrustning inom sjuk- och dentalvård samt genomför tester och kontroller i enlighet med
gällande standarder och lagar. Du får djup kunskap om steriliseringsprocessen, produktfrisläppning och tester och kontroller som styr detta arbete. Vi går igenom olika förpackningsmaterial och förslutningsmetoder som säkrar en säker sterilhantering av
godset i sterilförråd eller under distribution.

Lärande i arbete 1 (LIA) – Sterilteknisk enhet, 85 yhp

I denna kurs får studerande lära sig att praktiskt genomföra hela rengörings-, desinfektions- och steriliseringsprocessen
Inspektera, underhålla och kontrollera kirurgiska instrument och flexibla endoskop i syfte att säkra funktion, rengörings- och desinfektionsresultat.
Praktiskt iordningställa instrumentgaller inklusive packning, märkning och registrering i spårbarhetssystem samt sköta arbete i sterilförråd.
Kursen är förlagd på sterilteknisk enhet inom sjukvård, dentalklinik eller djursjukvård och är indelad i tre delar fördelat på tre terminer, sammanlagt sjutton veckor.
Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.

Lärande i arbete 2 (LIA) – Operationavdelning och dentalklinik, 20 yhp

I den här kursen ska den studerande delta i förberedelser och avslut i arbetet vid ingrepp eller behandlingar på operationssal. Studerande får lära sig hur dentala och kirurgiska instrument hanteras och används under kirurgiska ingrepp eller behandlingar. Kursen innehåller även hospitering på dentalklinik och endoskopienhet.

Syftet är att fokusera på instrumentens kritiska punkter för att på så sätt kunna förebygga skador och verka för ökad patientsäkerhet.

Examensarbete, 15 yhp

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna. Kursen syfte är att ge den studerande möjligheten att behandla innehållet i ett arbetsområde inom sterilteknik med anknytning till någon eller några av kurserna i utbildningen. Det valda området ska ge den studerande inblickar i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

Totalt: 315 YH-poäng

 

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningsdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Beskrivning

Vad gör en steriltekniker? 

Nya operationsmetoder och komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter. Som steriltekniker har du en viktig del av vårdkedjan, där du bidrar till att sjukvården har rätt förutsättningar till att förhindra att vårdrelaterade infektioner uppstår. I din yrkesroll hanterar du kirurgiska instrument från det att de kommer från operationssal, till att de blir sterila och kan användas på nytt. Vanliga arbetsuppgifter är instrumentvård, funktionskontroller och paketering av kirurgiska instrument, samt att ansvara för desinfektions- och steriliseringsprocesser.

 

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i Sverige, vilket gör att en sterilteknikers kunskap krävs för att kunna utföra patientsäkra operationer och ingrepp. En steriltekniker behöver ha teknisk kompetens, kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien. Yrkesrollen passar dig som är noggrann, strukturerad och som vill ha ett viktigt jobb där du är med och gör skillnad!

 

Jobbmöjligheter efter examen

Som utbildad instrument- och steriltekniker finns stora möjligheter att få jobb. Många sjukhus bygger nya och modernare steriltekniska enheter och mer personal rekryteras. Detta tillsammans med pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade steriltekniker är stor. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen med studieort Kristianstad/Växjö är helt på distans. Vi träffas varje vecka i vårt digitala klassrum på zoom. Utbildningen i Linköping/Stockholm har en fysisk uppstartsträff (1-2 dagar) i Linköping och Stockholm under utbildningens 1,5 år. Resterande ses vi varje vecka i vårt digitala klassrum på zoom.

 

Utbildningarna sker på heltid oavsett studieort så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Instrument- och steriltekniker i VR-miljö

Som studerande hos oss kommer du att få träna att arbeta på en Sterilteknisk enhet i vår Steriltekniska enhet i VR miljö, detta leder till att du är bättre förberedd när du går ut på din LIA (lärande i arbete). Genom att använda den här tekniken får du som studerande uppleva mer naturlig interaktion och lära dig att arbeta säkert med kliniska verktyg.

 

 Se en video om hur man använder VR för att skapa en naturlig arbetsmiljö:

 

STERILTEKNIKER I VR-MILJÖ

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta christina.bunne@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Anatomi och instrumentkunskap, 35 yhp

Kursen ger dig basal kunskap i anatomi för att du ska kunna knyta instrumenten till ett visst kirurgiskt ingrepp, funktion och användningsområden. Vi går också igenom kirurgiska instrument, endoskop och dentalinstrument och dess regelverk, konstruktion,
användningsområde samt funktionskontroller. Du lär dig om olika uppkomna skador, dess orsaker och förebyggande åtgärder. Du ska självständigt kunna förbereda, inspektera, funktionskontrollera och montera kirurgiska instrument samt välja rätt desinfektering, steriliserings- och underhållsmetod.

Kommunikation och handledning, 10 yhp

Under kursen lär du dig att på ett professionellt sätt handleda och instruera medarbetare och studenter på en sterilteknisk enhet i frågor som berör vård och produktion av medicintekniska produkter. Vi går igenom ämnen som gruppdynamik, konflikthantering, muntlig och skriftlig instruktion, kundbetjäning, kommunikation och stresshantering.

Kvalitetsledningssystem, 40 yhp

Under kursen lär du dig att utveckla och övervaka kvalitetssäkringssystemet på
sterilenheten samt att delta praktiskt i uppbyggnad av metoder och rutiner, baserat på lagar och standarder. Kursen berör också ämnen som byggvetenskap och flöden, arbetsmiljö, skyddsutrustning och ergonomi.

Mikrobiologi och vårdhygien, 30 yhp

Under kursen lär du dig om mikroorganismers uppbyggnad och förökning, orsaken till infektioner och smittspridning samt olika inaktiveringsmetoder, för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och öka patientsäkerheten. Vi går igenom vårdhygienisk organisation i Sverige och övriga världen, nationella och internationella åtgärdsprogram för förhindrande av smitta samt åtgärdsprogram vid olika utbrott inom vården. Kursen berör också mikrobiologi, immunologi, smittskydd och vårdhygien.

Rengöring och desinfektion, 40 yhp

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer adekvata rengörings- och desinfektionsmetoder för sjuk- och dentalvård samt hur man handhar avancerad medicinteknisk utrustning och genomför underhåll, test och kontroller av dessa, i enlighet med standarder och lagar. Vi går igenom olika processer och styrsystem för utrustningen för att du självständigt ska kunna genomföra processer, utföra kontroller och delta i valideringsarbetet. Kursen berör också kemiska medel och dess verkan och användning.

Sterilisering, 40 yhp

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer
steriliseringsmetod och förpackningsmaterial, handhar medicinteknisk
utrustning inom sjuk- och dentalvård samt genomför tester och kontroller i enlighet med
gällande standarder och lagar. Du får djup kunskap om steriliseringsprocessen, produktfrisläppning och tester och kontroller som styr detta arbete. Vi går igenom olika förpackningsmaterial och förslutningsmetoder som säkrar en säker sterilhantering av
godset i sterilförråd eller under distribution.

Lärande i arbete 1 (LIA) – Sterilteknisk enhet, 85 yhp

I denna kurs får studerande lära sig att praktiskt genomföra hela rengörings-, desinfektions- och steriliseringsprocessen
Inspektera, underhålla och kontrollera kirurgiska instrument och flexibla endoskop i syfte att säkra funktion, rengörings- och desinfektionsresultat.
Praktiskt iordningställa instrumentgaller inklusive packning, märkning och registrering i spårbarhetssystem samt sköta arbete i sterilförråd.
Kursen är förlagd på sterilteknisk enhet inom sjukvård, dentalklinik eller djursjukvård och är indelad i tre delar fördelat på tre terminer, sammanlagt sjutton veckor.
Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.

Lärande i arbete 2 (LIA) – Operationavdelning och dentalklinik, 20 yhp

I den här kursen ska den studerande delta i förberedelser och avslut i arbetet vid ingrepp eller behandlingar på operationssal. Studerande får lära sig hur dentala och kirurgiska instrument hanteras och används under kirurgiska ingrepp eller behandlingar. Kursen innehåller även hospitering på dentalklinik och endoskopienhet.

Syftet är att fokusera på instrumentens kritiska punkter för att på så sätt kunna förebygga skador och verka för ökad patientsäkerhet.

Examensarbete, 15 yhp

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna. Kursen syfte är att ge den studerande möjligheten att behandla innehållet i ett arbetsområde inom sterilteknik med anknytning till någon eller några av kurserna i utbildningen. Det valda området ska ge den studerande inblickar i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

Totalt: 315 YH-poäng

 

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningsdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Steriltekniker

Se fler utbildningar i

FalunKristianstad/VäxjöLinköping/Stockholm

Redan efter min första LIA blev jag erbjuden jobb och fick en timanställning. Jag är så glad att jag valde att studera till Instrument- och Steriltekniker hos Yrkesakademin YH och känner att jag har valt helt rätt yrke!

Pernilla Furuström

Jag startade utbildningen till Instrument- och steriltekniker under hösten 2022. Utbildningen går på distans vilket passar mig bra. YrkesAkademin YH bistår med bra föreläsningar och svarar alltid hjälpsamt på frågor. På din LIA får du praktisk kunskap och även förutsättningar för att skapa kontakt med arbetslivet. För mig blev utbildningen ett lyckokast!

Sofia Wennerholm

Jag började studera Instrument- och steriltekniker under augusti 2022. Jag har erbjudits sommarjobb på US Linköping efter min första LIA-period, och är otroligt glad över möjligheten att få prova på yrket så snabbt efter påbörjad utbildning!

Linda Öhr

Jag blev erbjuden en timanställning under tiden som jag studerar. Så när jag får min examen som Instrument och Steriltekniker vet jag att det finns stora möjligheter för mig att få en heltidstjänst!

Josefin Bergqvist

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Instrument- och steriltekniker

Längd : 315 YH-poäng, 1,5 år

Studieform : Distans med 1 fysisk träff

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en steriltekniker? 

Nya operationsmetoder och komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter. Som steriltekniker har du en viktig del av vårdkedjan, där du bidrar till att sjukvården har rätt förutsättningar till att förhindra att vårdrelaterade infektioner uppstår. I din yrkesroll hanterar du kirurgiska instrument från det att de kommer från operationssal, till att de blir sterila och kan användas på nytt. Vanliga arbetsuppgifter är instrumentvård, funktionskontroller och paketering av kirurgiska instrument, samt att ansvara för desinfektions- och steriliseringsprocesser.

 

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i Sverige, vilket gör att en sterilteknikers kunskap krävs för att kunna utföra patientsäkra operationer och ingrepp. En steriltekniker behöver ha teknisk kompetens, kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien. Yrkesrollen passar dig som är noggrann, strukturerad och som vill ha ett viktigt jobb där du är med och gör skillnad!

 

Jobbmöjligheter efter examen

Som utbildad instrument- och steriltekniker finns stora möjligheter att få jobb. Många sjukhus bygger nya och modernare steriltekniska enheter och mer personal rekryteras. Detta tillsammans med pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade steriltekniker är stor. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen med studieort Kristianstad/Växjö är helt på distans. Vi träffas varje vecka i vårt digitala klassrum på zoom. Utbildningen i Linköping/Stockholm har en fysisk uppstartsträff (1-2 dagar) i Linköping och Stockholm under utbildningens 1,5 år. Resterande ses vi varje vecka i vårt digitala klassrum på zoom.

 

Utbildningarna sker på heltid oavsett studieort så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Instrument- och steriltekniker i VR-miljö

Som studerande hos oss kommer du att få träna att arbeta på en Sterilteknisk enhet i vår Steriltekniska enhet i VR miljö, detta leder till att du är bättre förberedd när du går ut på din LIA (lärande i arbete). Genom att använda den här tekniken får du som studerande uppleva mer naturlig interaktion och lära dig att arbeta säkert med kliniska verktyg.

 

 Se en video om hur man använder VR för att skapa en naturlig arbetsmiljö:

 

STERILTEKNIKER I VR-MILJÖ

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta christina.bunne@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 315 YH-poäng

 

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningsdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.