Mina studier

Program YH

Specialistundersköterska neuropsykiatrikompetens i Uppsala

Program YH

Längd

225 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en specialistundersköterska med inriktning mot neuropsykiatrikompetens?

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens har du spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdpunkt på alla neuropsykiatriska diagnoser.

I din yrkesroll som specialistundersköterska analyserar och åtgärdar du hinder för din patient, samt tillämpar stödjande insatser. En stor del av arbetet innebär också att identifiera och analysera problem, ha kunskap om samverkansformer och bedöma risker och lämpliga behandlingar för din patient.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Sveriges kommuner har svårt att hitta specialistutbildade undersköterskor. Efter utbildningen har du stora chanser att få jobb i till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och Kriminalvården.

 

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta yhvard@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Psykologi, 25 yhp

Kursen innehåller centrala psykologiska begrepp och teorier med fokus på neuropsykologi och kognitivpsykologi. Kursen omfattar människans normala utveckling och faktorer som påverkar och formar en personlighet.
Kursen inriktar sig på mångfaldsfrågornas betydelse i samspelet mellan individer med särskild inriktning mot beteendepsykologi och teorier om utvecklings- och gruppsykologi. Kursen behandlar också delar som kommunikation, motivation, perception, attityder, förändringsprocesser och konflikthantering.
Den studerande ska ha förmågan att analysera vilka faktorer som påverkar och formar en personlighet, redogöra för centrala begrepp och självständigt analysera teorier inom psykologin och därmed öka sin förståelse för egna och andra människors orsak till agerande, reaktioner samt dess interaktion i vardags- och yrkesliv.

Sociologi och kriminologi , 25 yhp

Kursens innehåller sociologiska idétraditioner med dess begrepp och teoribildningar. Kursen omfattar delar som moderna samhället, sociala problems orsaker, dess yttringar och konsekvenser för individer, grupper och samhällen samt överblick över det mångkulturella samhällets förutsättningar utifrån det sociokulturella perspektivet.
Kursen behandlar sociologins dominerade idéer och dess påverkan samt förklaring och förståelse för människors handlingar och sociala identiteter. Kursen omfattar kriminalitet, den kriminelles tankemönster och risksituationer för återfall i brott samt kriminalvårdens behandlingsstrategier.
Den studerande ska kunna identifiera, formulera och visa på sociologiska frågeställningar samt redogöra för sociologins samhällsrelevans. Den studerande ska redogöra utförligt för begreppet sociologi, sociologiska perspektiv och dess verksamhetsområden. Den studerande ska kunna reflektera över och självständigt analysera mångfalden av perspektiv i sociologins arbetsfält där jämlikhet i livsvillkor och delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning ingår.

Pedagogik, 25 yhp

Kursen innehåller pedagogisk teoribildning, där motivation, samarbete och inlärning är centrala begrepp. Vidare innehåller kursen specialpedagogiska metoder och pedagogiska hjälpmedel där kommunikationshjälpmedel har en central roll. Kursen omfattar grunderna i kommunikation och samtalsteknik där betoningen ligger på betydelsen av den personliga motiverande närvaron i samtalet och i kommunikation med vårdtagare, närstående och övriga.
Den studerande ska utveckla färdigheter i att redogöra för och reflektera över hur man kan ta vara på individens egna resurser. Den studerande ska kunna använda sig av pedagogisk anpassning, användbara hjälpmedel, struktur, pedagogiska samtal och positivt bemötande i yrkeslivet.

Neuropsykiatri och psykiatri, 50 yhp

Kursen innehåller neuropsykiatrins bakgrund, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar deras symtom, prognos och orsaksfaktorer. Kursen omfattar dagens organisationer, lagstiftning och människosynen gällande psykiatri och samhällets insatser. Kulturella och etniska faktorer med avseende psykiatri och neuropsykiatri.
Vidare behandlas riskfaktorer och friskvård som påverkar hälsan för individer med neuropsykiatriska och psykiatrisk problematik. Grundläggande kunskap om suicid och självmordsprevention. Kursen tar upp relevanta utrednings- och skattningsinstrument, behandlingsmetoder och faktorer som påverkar livsvillkor och möjligheter till utveckling enligt diagnoser baserat på DSM och ICD.
Den studerande ska kunna redovisa vad som kännetecknar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, symptom och konsekvenser i vardagen. Den studerande ska kunna analysera och kritiskt värdera vårdens innehåll samt ha tillägnat sig en yrkesrelevant handlingsberedskap och trygghet inför yrkesrollen.

Beroende, 25 yhp

Kursen innehåller sociala insatser, lagar och författningar inom området psykiatri och neuropsykiatri i kombination med beroendeproblematik samt samsjuklighet kopplat till trauma.
Den studerande kan beskriva de grundläggande orsakerna bakom uppkomsten av missbruk och beroende. Den studerande ska kunna problematisera och ha kunskap om att arbeta behandlande utifrån olika begrepp kopplat till beroende. Den studerande ska ha kunskap om att vara aktivt i samverkan med andra vårdgivare med intervention, återhämtning och prevention.

LIA, Lärande i arbete, 50 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 25 yhp

Totalt: 225 YH-poäng

För att vi ska kunna bedöma dina förkunskaper är det viktigt att du skickar med dina tidigare intyg, betyg och övriga utbildningar du genomfört.

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande:

• Etik och människans livsvillkor
• Hälsopedagogik Medicin 1
• Medicin 1
• Psykiatri 1
• Psykologi 1
• Specialpedagogik 1
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
• Vård- och omsorgsarbete 1
• Vård- och omsorgsarbete 2

 

ELLER

 

• Anatomi och fysiologi 1
• Anatomi och fysiologi 2
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
• Hälso- och sjukvård 1 Hälso- och sjukvård 2
• Omvårdnad 1 Omvårdnad 2
• Psykiatri 1
• Psykologi 1
• Social omsorg 1
• Social omsorg 2
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
• Gerontologi och geriatrik

 

Yrkeserfarenhet: Minst motsvarande 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom vården som undersköterska.

 

Skyddad yrkestitel

Tänk på att vi enbart bedömer din behörighet till utbildningen och det är Socialstyrelsen som bedömer och godkänner din titel till undersköterska.

 

Du behöver själv söka hos Socialstyrelsen för att få din titel prövad och godkänd som undersköterska.

 

YrkesAkademin YH fråntar sig ansvaret för titeln som undersköterska som Socialstyrelsen bedömer och godkänner.

 

För mer info, se https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en specialistundersköterska med inriktning mot neuropsykiatrikompetens?

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens har du spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdpunkt på alla neuropsykiatriska diagnoser.

I din yrkesroll som specialistundersköterska analyserar och åtgärdar du hinder för din patient, samt tillämpar stödjande insatser. En stor del av arbetet innebär också att identifiera och analysera problem, ha kunskap om samverkansformer och bedöma risker och lämpliga behandlingar för din patient.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Sveriges kommuner har svårt att hitta specialistutbildade undersköterskor. Efter utbildningen har du stora chanser att få jobb i till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och Kriminalvården.

 

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta yhvard@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Psykologi, 25 yhp

Kursen innehåller centrala psykologiska begrepp och teorier med fokus på neuropsykologi och kognitivpsykologi. Kursen omfattar människans normala utveckling och faktorer som påverkar och formar en personlighet.
Kursen inriktar sig på mångfaldsfrågornas betydelse i samspelet mellan individer med särskild inriktning mot beteendepsykologi och teorier om utvecklings- och gruppsykologi. Kursen behandlar också delar som kommunikation, motivation, perception, attityder, förändringsprocesser och konflikthantering.
Den studerande ska ha förmågan att analysera vilka faktorer som påverkar och formar en personlighet, redogöra för centrala begrepp och självständigt analysera teorier inom psykologin och därmed öka sin förståelse för egna och andra människors orsak till agerande, reaktioner samt dess interaktion i vardags- och yrkesliv.

Sociologi och kriminologi , 25 yhp

Kursens innehåller sociologiska idétraditioner med dess begrepp och teoribildningar. Kursen omfattar delar som moderna samhället, sociala problems orsaker, dess yttringar och konsekvenser för individer, grupper och samhällen samt överblick över det mångkulturella samhällets förutsättningar utifrån det sociokulturella perspektivet.
Kursen behandlar sociologins dominerade idéer och dess påverkan samt förklaring och förståelse för människors handlingar och sociala identiteter. Kursen omfattar kriminalitet, den kriminelles tankemönster och risksituationer för återfall i brott samt kriminalvårdens behandlingsstrategier.
Den studerande ska kunna identifiera, formulera och visa på sociologiska frågeställningar samt redogöra för sociologins samhällsrelevans. Den studerande ska redogöra utförligt för begreppet sociologi, sociologiska perspektiv och dess verksamhetsområden. Den studerande ska kunna reflektera över och självständigt analysera mångfalden av perspektiv i sociologins arbetsfält där jämlikhet i livsvillkor och delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning ingår.

Pedagogik, 25 yhp

Kursen innehåller pedagogisk teoribildning, där motivation, samarbete och inlärning är centrala begrepp. Vidare innehåller kursen specialpedagogiska metoder och pedagogiska hjälpmedel där kommunikationshjälpmedel har en central roll. Kursen omfattar grunderna i kommunikation och samtalsteknik där betoningen ligger på betydelsen av den personliga motiverande närvaron i samtalet och i kommunikation med vårdtagare, närstående och övriga.
Den studerande ska utveckla färdigheter i att redogöra för och reflektera över hur man kan ta vara på individens egna resurser. Den studerande ska kunna använda sig av pedagogisk anpassning, användbara hjälpmedel, struktur, pedagogiska samtal och positivt bemötande i yrkeslivet.

Neuropsykiatri och psykiatri, 50 yhp

Kursen innehåller neuropsykiatrins bakgrund, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar deras symtom, prognos och orsaksfaktorer. Kursen omfattar dagens organisationer, lagstiftning och människosynen gällande psykiatri och samhällets insatser. Kulturella och etniska faktorer med avseende psykiatri och neuropsykiatri.
Vidare behandlas riskfaktorer och friskvård som påverkar hälsan för individer med neuropsykiatriska och psykiatrisk problematik. Grundläggande kunskap om suicid och självmordsprevention. Kursen tar upp relevanta utrednings- och skattningsinstrument, behandlingsmetoder och faktorer som påverkar livsvillkor och möjligheter till utveckling enligt diagnoser baserat på DSM och ICD.
Den studerande ska kunna redovisa vad som kännetecknar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, symptom och konsekvenser i vardagen. Den studerande ska kunna analysera och kritiskt värdera vårdens innehåll samt ha tillägnat sig en yrkesrelevant handlingsberedskap och trygghet inför yrkesrollen.

Beroende, 25 yhp

Kursen innehåller sociala insatser, lagar och författningar inom området psykiatri och neuropsykiatri i kombination med beroendeproblematik samt samsjuklighet kopplat till trauma.
Den studerande kan beskriva de grundläggande orsakerna bakom uppkomsten av missbruk och beroende. Den studerande ska kunna problematisera och ha kunskap om att arbeta behandlande utifrån olika begrepp kopplat till beroende. Den studerande ska ha kunskap om att vara aktivt i samverkan med andra vårdgivare med intervention, återhämtning och prevention.

LIA, Lärande i arbete, 50 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 25 yhp

Totalt: 225 YH-poäng

Behörighet

För att vi ska kunna bedöma dina förkunskaper är det viktigt att du skickar med dina tidigare intyg, betyg och övriga utbildningar du genomfört.

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande:

• Etik och människans livsvillkor
• Hälsopedagogik Medicin 1
• Medicin 1
• Psykiatri 1
• Psykologi 1
• Specialpedagogik 1
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
• Vård- och omsorgsarbete 1
• Vård- och omsorgsarbete 2

 

ELLER

 

• Anatomi och fysiologi 1
• Anatomi och fysiologi 2
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
• Hälso- och sjukvård 1 Hälso- och sjukvård 2
• Omvårdnad 1 Omvårdnad 2
• Psykiatri 1
• Psykologi 1
• Social omsorg 1
• Social omsorg 2
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
• Gerontologi och geriatrik

 

Yrkeserfarenhet: Minst motsvarande 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom vården som undersköterska.

 

Skyddad yrkestitel

Tänk på att vi enbart bedömer din behörighet till utbildningen och det är Socialstyrelsen som bedömer och godkänner din titel till undersköterska.

 

Du behöver själv söka hos Socialstyrelsen för att få din titel prövad och godkänd som undersköterska.

 

YrkesAkademin YH fråntar sig ansvaret för titeln som undersköterska som Socialstyrelsen bedömer och godkänner.

 

För mer info, se https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens

#Specialistundersköterska

#Specialistskötare/vårdare

#Behandlare

#Behandlingsassistent

#Stödpedagog

Se fler utbildningar i

Uppsala

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Specialistundersköterska neuropsykiatrikompetens

Längd : 225 YH-poäng, 1 år

Studieform : Distans

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en specialistundersköterska med inriktning mot neuropsykiatrikompetens?

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens har du spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdpunkt på alla neuropsykiatriska diagnoser.

I din yrkesroll som specialistundersköterska analyserar och åtgärdar du hinder för din patient, samt tillämpar stödjande insatser. En stor del av arbetet innebär också att identifiera och analysera problem, ha kunskap om samverkansformer och bedöma risker och lämpliga behandlingar för din patient.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Sveriges kommuner har svårt att hitta specialistutbildade undersköterskor. Efter utbildningen har du stora chanser att få jobb i till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och Kriminalvården.

 

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta yhvard@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 225 YH-poäng


Behörighet

För att vi ska kunna bedöma dina förkunskaper är det viktigt att du skickar med dina tidigare intyg, betyg och övriga utbildningar du genomfört.

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande:

• Etik och människans livsvillkor
• Hälsopedagogik Medicin 1
• Medicin 1
• Psykiatri 1
• Psykologi 1
• Specialpedagogik 1
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
• Vård- och omsorgsarbete 1
• Vård- och omsorgsarbete 2

 

ELLER

 

• Anatomi och fysiologi 1
• Anatomi och fysiologi 2
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
• Hälso- och sjukvård 1 Hälso- och sjukvård 2
• Omvårdnad 1 Omvårdnad 2
• Psykiatri 1
• Psykologi 1
• Social omsorg 1
• Social omsorg 2
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
• Gerontologi och geriatrik

 

Yrkeserfarenhet: Minst motsvarande 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom vården som undersköterska.

 

Skyddad yrkestitel

Tänk på att vi enbart bedömer din behörighet till utbildningen och det är Socialstyrelsen som bedömer och godkänner din titel till undersköterska.

 

Du behöver själv söka hos Socialstyrelsen för att få din titel prövad och godkänd som undersköterska.

 

YrkesAkademin YH fråntar sig ansvaret för titeln som undersköterska som Socialstyrelsen bedömer och godkänner.

 

För mer info, se https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.