Mina studier

Program YH

Socialpedagog

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 2 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en socialpedagog?

Vill du ha en yrkesroll där du hjälper andra människor till ett bättre och mer välmående liv? Då ska du utbilda dig till socialpedagog! I rollen som socialpedagog arbetar du med barn, ungdomar eller vuxna i olika livssituationer, där du tillsammans med den du möter hittar vägar till förändring och förbättring. Du kan till exempel arbeta med barn som varit med om svåra uppväxtförhållanden, arbeta på ett HVB hem för ensamkommande flyktingbarn, vara en del av en skolas elevhälsovårdsteam, eller arbete med vuxna som behöver hjälp med återgången till ett stabilt vardagsliv.

 

Socialpedagogik innehåller en blandning av olika kunskapsområden, exempelvis: socialpsykologi, socialt arbete, psykiatri, pedagogik, sociologi och juridisk kunskap anpassad efter yrkesrollen. För att lyckas i rollen som socialpedagog är det viktigt att du är en ansvarstagande, lyhörd och motiverande person, som brinner för att skapa trygghet åt den du möter. En viss del av personlig mognad krävs för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor, där det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt även i pressade situationer. Som socialpedagog är du en viktig länk mellan de som du hjälper och samhället.

 

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en socialpedagog? 

Det finns en stor efterfrågan på kompetens som socialpedagog, både inom offentlig och privat sektor.  Framtidsprognoserna ser mycket goda ut flera år framöver. Detta är en yrkesroll som verkligen behövs! 

 

Efter examen kommer du ha kompetens för att på ett självständigt sätt arbeta som socialpedagog inom vård och behandling på HVB och olika former av stödboenden. Din arbetsplats kan bland annat vara på:

 

 • Statliga institutioner
 • Kriminalvården
 • Fältverksamhet
 • Kommunal öppenverksamhet
 • Kvinnojourer samt hem för personer med trauma

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under 2 år (400 YHP), är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer 2 fysiska träffar på respektive ort. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.

 

Frågor?

Har du frågor om utbildningen? Kontakta yhvard@ya.se

 

Socialt arbete – yrkesintroduktion, organisation och författningar, 30 yhp

Kursen ger en introduktion till det socialpedagogiska arbetet, dess historik och utveckling. Den ger en
förståelse för hur olika traditioner påverkar dagens olika perspektiv i socialt arbete. Kursen innefattar också
introduktion om socialpedagogikens bredd och yrkets olika grundläggande perspektiv, dess grundläggande
värderingar och yrkesetik. Kursen avhandlar lagstiftning, styrdokument och föreskrifter som reglerar det
sociala arbetets förutsättningar och utförande.

Utveckling, socialisation och livsvillkor - individ, grupp och samhälle , 40 yhp

Kursen har fokus på hur samhället, sociologi, psykologi och socialpsykologiska teorier, begrepp och praxis
är av betydelse för hur människor och grupper påverkar och påverkas av sociala strukturer och
samhällsstrukturer. Vägen in i en normbrytande eller kriminell livsstil tas upp. Vidare främjar kursdeltagandet
de studerandes insikter i socialpolitiska och systemteoretiska perspektiv. I kursen avhandlas sociologiska,
psykologiska och socialpsykologiska perspektiv som relaterar till socialpedagogiskt arbete. Särskilt görs
betoning på interrelationella perspektiv och sociala system i samhället som är av betydelse för människors
socialisation, identitetsutveckling, grupputveckling och handlingsperspektiv.

Psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, 35 yhp

Kursen omfattar främst psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet men även
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess påverkan på människors vardagsliv. I kursen utvecklas
kunskap om vikten av evidensbaserade praktik som rör bemötande av och insatser för människor med
behov av omvårdnad, stöd och behandling utifrån psykisk ohälsa. Förekomsten av samsjuklighet motiverar
kunskapsprocesser om bemötande och samordnad vårdplanering. Vidare tar kursen upp samvariationer
mellan antisocial problematik, kriminell livsstil, psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar. Den
studerande lär sig hur socialpedagogiska insatser riktade till människor med psykisk ohälsa, psykiska
funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet kan utformas.

Beroendesyndrom och samsjuklighet, 35 yhp

Kursen tar upp social och psykisk problematik hos människor med beroendesyndrom och om
beroendeproblematiken i sig. Fokus ligger på substansbrukssyndrom. Kursen ger den studerande en
möjlighet att fördjupa sin kunskap om olika förekommande metoder i stöd och behandling av människor med
beroendesyndrom. Trots fokus på substansberoendesyndrom tar kursen även upp andra typer av
beroendesyndrom liksom olika behandlingsalternativ relaterat till typ av beroende. Samband mellan
beroendesyndrom och psykisk ohälsa uppmärksammas liksom samvariation med olika typer av
beroendesyndrom. De studerande orienteras om komplexiteten i förebyggande arbete och vård och
behandling riktad till människor med beroendesyndrom och behovet av multifunktionellt behandlingsarbete.
Familjeperspektiv och medberoendeproblematik ingår som en viktig del av att lära om nätverksarbete.

Socialpedagogik och metodarbete, 40 yhp

Kursen ska främja lärande om socialpedagogikens centrala förklaringsmodeller och teorier samt samband
med olika näraliggande discipliner. Deltagande i kursen skall träna förmågan att skapa en bred
socialpedagogisk yrkesprofessionalitet. Vidare att utveckla kunskaper om socialpedagogikens samhälleliga,
institutionella, relationella och individuella perspektiv. Det innebär att kursen omfattar relativt breda
socialpedagogiska arbetsfält ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Den studerande skapar kunskap om
och färdigheter i olika socialpedagogiska förhållningssätt och metoder. Socialpedagogikens pedagogiska
perspektiv betonas. Metoder med etablerad evidens berörs i kursen men också behovet av att, i arbetet,
utveckla praxisteori och samskapande av förhållningssätt och interaktionsstrategier i realtid. Inte minst i
relation till etablering av arbets- och behandlingsallianser med människor i det socialpedagogiska arbetets
målgrupper.

Integrationspedagogiskt socialt arbete, 35 yhp

Kursen tar upp migrationsrelaterat och interkulturellt socialpedagogiskt arbete. Kunskaper som berör
människors migrationsrelaterade dilemman i pre-migration, flykt och post-migration står i fokus. Bemötande
av människor i kris utgör en viktig del av kunskapsstoffet. Vidare främjas lärande om hjälpande arbete för
personer som utvecklat migrationsrelaterade stressbeteenden och om att identifiera tidiga tecken på psykisk
ohälsa och kunskap om tillgängliga insatser för stödinsatser. I kursen orienteras de studerande om
samhällets strukturer för integrationsarbete allmänt och stödinsatser i synnerhet. Behov av att
uppmärksamma samskapande relationer i interkulturella perspektiv tas upp.

Socialpedagogiskt arbete med barn och unga, 40 yhp

I denna kurs görs en särskild betoning på barn och unga ur i olika perspektiv i de socialpedagogiska
arbetsfälten. Kursen tar upp ett i bred bemärkelsefrämjandeperspektiv av barn- och ungas förutsättningar till
en prosocial utveckling. Betoning görs på arbete med barn och unga som blivit aktuella för
samhällsingripande, bland annat med placering i heldygnsvård som HVB-institutioner, särskilda
ungdomshem, olika former av familjehemsvård och mellanvårdsinsatser i barnens och de ungas
uppväxtmiljöer. Kursen innefattar också socialpedagogiskt mobiliserande, främjande och förebyggande
arbete med barn och unga.

Lärande i arbete 1, 45 yhp

Under första LIA-kursen prövar den studerande teoretiska kunskaper i praktisk kontext och återför
erfarenheter till en utvecklande dialog om praktik och teori. I denna första LIA-kurs fokuseras det
socialpedagogiska arbetets grundläggande faktorer och metoder. Den studerande ges möjlighet att
reflektera över dokumenterade erfarenheter på LIA-arbetsplatsen och relatera dem till genomförda kursers
kunskapsstoff.

Lärande i arbete 2, 70 yhp

I den andra LIA-kursen ska den studerande ges möjlighet att fördjupa sig inom valt arbetsfält. Den
studerande ska, med handledning och med ökad självständighet, ges möjlighet att utveckla sin förmåga att
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet. Vidare utvecklas den studerandes förmåga att
arbeta med de målgrupper, värdegrund och verksamhetsfält som finns på LIA-platsen samt sin förmåga att
samverka med vårdkedjans olika professioner. LIA 2 ger även den studerande möjligheten att generalisera
sina reflekterade erfarenheter mot hela det socialpedagogiska fältet eftersträvas. LIA 2 tar även upp kvalitet i
arbete och handlingsteoretiska perspektiv i relation till konkreta insatser.

Examensarbete, 30 yhp

Kursen socialpedagogiskt arbete ur ett vetenskapligt perspektiv. Den studerande ska utveckla sin förmåga
att ta del av och kritiskt granska vetenskaplig och annan kunskapsinriktad publicering inom området. Den
studerande ska omsätta sina praktiska och teoretiska erfarenheter till ett vetenskapligt perspektiv i ett
examensarbete. (vetenskaplig grund, evidensinriktad metod).

Totalt: 400 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till två dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. 

De flesta utbildningar sker på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Vill du veta mer om hur det är att plugga på distans?

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” (LIA). Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en socialpedagog?

Vill du ha en yrkesroll där du hjälper andra människor till ett bättre och mer välmående liv? Då ska du utbilda dig till socialpedagog! I rollen som socialpedagog arbetar du med barn, ungdomar eller vuxna i olika livssituationer, där du tillsammans med den du möter hittar vägar till förändring och förbättring. Du kan till exempel arbeta med barn som varit med om svåra uppväxtförhållanden, arbeta på ett HVB hem för ensamkommande flyktingbarn, vara en del av en skolas elevhälsovårdsteam, eller arbete med vuxna som behöver hjälp med återgången till ett stabilt vardagsliv.

 

Socialpedagogik innehåller en blandning av olika kunskapsområden, exempelvis: socialpsykologi, socialt arbete, psykiatri, pedagogik, sociologi och juridisk kunskap anpassad efter yrkesrollen. För att lyckas i rollen som socialpedagog är det viktigt att du är en ansvarstagande, lyhörd och motiverande person, som brinner för att skapa trygghet åt den du möter. En viss del av personlig mognad krävs för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor, där det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt även i pressade situationer. Som socialpedagog är du en viktig länk mellan de som du hjälper och samhället.

 

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en socialpedagog? 

Det finns en stor efterfrågan på kompetens som socialpedagog, både inom offentlig och privat sektor.  Framtidsprognoserna ser mycket goda ut flera år framöver. Detta är en yrkesroll som verkligen behövs! 

 

Efter examen kommer du ha kompetens för att på ett självständigt sätt arbeta som socialpedagog inom vård och behandling på HVB och olika former av stödboenden. Din arbetsplats kan bland annat vara på:

 

 • Statliga institutioner
 • Kriminalvården
 • Fältverksamhet
 • Kommunal öppenverksamhet
 • Kvinnojourer samt hem för personer med trauma

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under 2 år (400 YHP), är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer 2 fysiska träffar på respektive ort. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.

 

Frågor?

Har du frågor om utbildningen? Kontakta yhvard@ya.se

 

Innehåll
Socialt arbete – yrkesintroduktion, organisation och författningar, 30 yhp

Kursen ger en introduktion till det socialpedagogiska arbetet, dess historik och utveckling. Den ger en
förståelse för hur olika traditioner påverkar dagens olika perspektiv i socialt arbete. Kursen innefattar också
introduktion om socialpedagogikens bredd och yrkets olika grundläggande perspektiv, dess grundläggande
värderingar och yrkesetik. Kursen avhandlar lagstiftning, styrdokument och föreskrifter som reglerar det
sociala arbetets förutsättningar och utförande.

Utveckling, socialisation och livsvillkor - individ, grupp och samhälle , 40 yhp

Kursen har fokus på hur samhället, sociologi, psykologi och socialpsykologiska teorier, begrepp och praxis
är av betydelse för hur människor och grupper påverkar och påverkas av sociala strukturer och
samhällsstrukturer. Vägen in i en normbrytande eller kriminell livsstil tas upp. Vidare främjar kursdeltagandet
de studerandes insikter i socialpolitiska och systemteoretiska perspektiv. I kursen avhandlas sociologiska,
psykologiska och socialpsykologiska perspektiv som relaterar till socialpedagogiskt arbete. Särskilt görs
betoning på interrelationella perspektiv och sociala system i samhället som är av betydelse för människors
socialisation, identitetsutveckling, grupputveckling och handlingsperspektiv.

Psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, 35 yhp

Kursen omfattar främst psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet men även
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess påverkan på människors vardagsliv. I kursen utvecklas
kunskap om vikten av evidensbaserade praktik som rör bemötande av och insatser för människor med
behov av omvårdnad, stöd och behandling utifrån psykisk ohälsa. Förekomsten av samsjuklighet motiverar
kunskapsprocesser om bemötande och samordnad vårdplanering. Vidare tar kursen upp samvariationer
mellan antisocial problematik, kriminell livsstil, psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar. Den
studerande lär sig hur socialpedagogiska insatser riktade till människor med psykisk ohälsa, psykiska
funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet kan utformas.

Beroendesyndrom och samsjuklighet, 35 yhp

Kursen tar upp social och psykisk problematik hos människor med beroendesyndrom och om
beroendeproblematiken i sig. Fokus ligger på substansbrukssyndrom. Kursen ger den studerande en
möjlighet att fördjupa sin kunskap om olika förekommande metoder i stöd och behandling av människor med
beroendesyndrom. Trots fokus på substansberoendesyndrom tar kursen även upp andra typer av
beroendesyndrom liksom olika behandlingsalternativ relaterat till typ av beroende. Samband mellan
beroendesyndrom och psykisk ohälsa uppmärksammas liksom samvariation med olika typer av
beroendesyndrom. De studerande orienteras om komplexiteten i förebyggande arbete och vård och
behandling riktad till människor med beroendesyndrom och behovet av multifunktionellt behandlingsarbete.
Familjeperspektiv och medberoendeproblematik ingår som en viktig del av att lära om nätverksarbete.

Socialpedagogik och metodarbete, 40 yhp

Kursen ska främja lärande om socialpedagogikens centrala förklaringsmodeller och teorier samt samband
med olika näraliggande discipliner. Deltagande i kursen skall träna förmågan att skapa en bred
socialpedagogisk yrkesprofessionalitet. Vidare att utveckla kunskaper om socialpedagogikens samhälleliga,
institutionella, relationella och individuella perspektiv. Det innebär att kursen omfattar relativt breda
socialpedagogiska arbetsfält ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Den studerande skapar kunskap om
och färdigheter i olika socialpedagogiska förhållningssätt och metoder. Socialpedagogikens pedagogiska
perspektiv betonas. Metoder med etablerad evidens berörs i kursen men också behovet av att, i arbetet,
utveckla praxisteori och samskapande av förhållningssätt och interaktionsstrategier i realtid. Inte minst i
relation till etablering av arbets- och behandlingsallianser med människor i det socialpedagogiska arbetets
målgrupper.

Integrationspedagogiskt socialt arbete, 35 yhp

Kursen tar upp migrationsrelaterat och interkulturellt socialpedagogiskt arbete. Kunskaper som berör
människors migrationsrelaterade dilemman i pre-migration, flykt och post-migration står i fokus. Bemötande
av människor i kris utgör en viktig del av kunskapsstoffet. Vidare främjas lärande om hjälpande arbete för
personer som utvecklat migrationsrelaterade stressbeteenden och om att identifiera tidiga tecken på psykisk
ohälsa och kunskap om tillgängliga insatser för stödinsatser. I kursen orienteras de studerande om
samhällets strukturer för integrationsarbete allmänt och stödinsatser i synnerhet. Behov av att
uppmärksamma samskapande relationer i interkulturella perspektiv tas upp.

Socialpedagogiskt arbete med barn och unga, 40 yhp

I denna kurs görs en särskild betoning på barn och unga ur i olika perspektiv i de socialpedagogiska
arbetsfälten. Kursen tar upp ett i bred bemärkelsefrämjandeperspektiv av barn- och ungas förutsättningar till
en prosocial utveckling. Betoning görs på arbete med barn och unga som blivit aktuella för
samhällsingripande, bland annat med placering i heldygnsvård som HVB-institutioner, särskilda
ungdomshem, olika former av familjehemsvård och mellanvårdsinsatser i barnens och de ungas
uppväxtmiljöer. Kursen innefattar också socialpedagogiskt mobiliserande, främjande och förebyggande
arbete med barn och unga.

Lärande i arbete 1, 45 yhp

Under första LIA-kursen prövar den studerande teoretiska kunskaper i praktisk kontext och återför
erfarenheter till en utvecklande dialog om praktik och teori. I denna första LIA-kurs fokuseras det
socialpedagogiska arbetets grundläggande faktorer och metoder. Den studerande ges möjlighet att
reflektera över dokumenterade erfarenheter på LIA-arbetsplatsen och relatera dem till genomförda kursers
kunskapsstoff.

Lärande i arbete 2, 70 yhp

I den andra LIA-kursen ska den studerande ges möjlighet att fördjupa sig inom valt arbetsfält. Den
studerande ska, med handledning och med ökad självständighet, ges möjlighet att utveckla sin förmåga att
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet. Vidare utvecklas den studerandes förmåga att
arbeta med de målgrupper, värdegrund och verksamhetsfält som finns på LIA-platsen samt sin förmåga att
samverka med vårdkedjans olika professioner. LIA 2 ger även den studerande möjligheten att generalisera
sina reflekterade erfarenheter mot hela det socialpedagogiska fältet eftersträvas. LIA 2 tar även upp kvalitet i
arbete och handlingsteoretiska perspektiv i relation till konkreta insatser.

Examensarbete, 30 yhp

Kursen socialpedagogiskt arbete ur ett vetenskapligt perspektiv. Den studerande ska utveckla sin förmåga
att ta del av och kritiskt granska vetenskaplig och annan kunskapsinriktad publicering inom området. Den
studerande ska omsätta sina praktiska och teoretiska erfarenheter till ett vetenskapligt perspektiv i ett
examensarbete. (vetenskaplig grund, evidensinriktad metod).

Totalt: 400 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till två dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. 

De flesta utbildningar sker på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Vill du veta mer om hur det är att plugga på distans?

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” (LIA). Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Socialpedagog

Se fler utbildningar i

FalunSundsvallTrollhättanUppsala