Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

Hållbar Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

325 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en produktionsutvecklare?

Vill du arbeta med hållbar utveckling och effektivitet i tillverkningsprocessen? Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. I arbetsuppgifterna ingår det att medverka i produktionsplaneringen så att förutsättningarna för en produkt blir de bästa för en effektiv tillverkning och montering. I yrkesrollen ingår det även att skapa effektivitet med avseende på ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöden, underhåll och arbetsorganisation.

 

För att lyckas och trivas i rollen som produktionsutvecklare är det viktigt att du är en kreativ person, som brinner för att lösa problem med ny teknik!

 

Du kan ha följande roller efter avslutade studier:

 

 • Produktionsutvecklare
 • Produktionstekniker
 • Kvalitetstekniker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbättringsledare
 • Projektledare i produktion
 • Produktionsberedare

 

Jobbmöjligheter efter examen

Robotar, automation, VR och inbyggda system är några av de möjligheter som idag används för att utveckla företagen och dess Produktion Industri 4.0 är stort och kommer bli desto viktigare. Digitalisering, automation och smarta fabriker ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet.

 

Det finns spännande tekniska lösningar som är tillgängliga på marknaden men där företagen behöver hjälp med att förstå vilka möjligheter detta ger. I rollen som produktionsutvecklare Industri 4.0 så kommer du vara en viktig del av företagens modernisering och den personen som bidrar till utveckling och digitalisering av produktionslinan. Din kompetens kommer att vara lika viktig för små som stora företag och du kommer också bidra till att skapa en mer hållbar framtid. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar och träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Praktikperioden ger dig en möjlighet att få testa på mer praktiskt arbete och knyta viktiga kontakter på arbetsplatser.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? 

Kontakta eva.lena.westman@ya.se eller ring 0708-62 27 73.

 

Har du frågor om antagning och behörighet?

Kontakta antagningyh@ya.se

Kommunikation och förändringsledning, 20 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kommunikativa förmåga och ge redskap för att leda ett förändringsarbete i produktion. Målet med kursen är att den studerande ska kunna effektivt kommunicera i grupp och genomföra en målgruppsanalys och anpassa sin kommunikation efter detta. De ska också få verktyg för att leda ett förändringsarbete i produktion och ges tillfälle att praktiska öva detta i grupp.

Kursen innehåller:
• Genomföra målgruppsanalyser
• Kommunicera muntligt och skriftligt
• Arbetsplatskonflikter
• Leda ett förändringsarbete
• Implementera nya arbetssätt i befintlig produktion
• Arbetsmiljö och säkerhetskrav, standarder och regler
• Aktivitetsplanering (GANTT-schema/aktivitets lista) och budget/kostnader
• Presentationsverktyg

Beräkningsverktyg med matematik, 15 yhp

Syftet med kursen är ge tillräckliga kunskaper i matematik och färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollenMålet med kursen är att de studerande skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska uppgifter av betydelse för övriga delar i utbildningen.

Kursen innehåller:
• Algebra, formler och funktioner
• Linjära och icke linjära ekvationer
• Ekonomiska beräkningar
• Statistiska beräkningar
• Geometriska beräkningar
• Beräkningsverktyg
• Presentationsverktyg
• Standardisering

Produktionsteknik, 40 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om metoder, beredning och tekniker inom produktionsprocessen. Målet med kursen är att de studerande skall kunna tillämpa de mest förekommande arbetsmetoderna inom produktionsteknik. Bereda en produkt för tillverkning, balansera kopplade, taktade flöden, utföra analys och beräkna vinsten/kostnaden av densamma.Kursen innehåller:
• Frekvensstudiens användningsområden och fördelar
• Riktlinjer för statistisk signifikans i förhållande till syftet
• Grunderna i balansering av taktade flöden och dess för och nackdelar
• Systematiskt och kvalitetssäkert hantera en ändringsorder
• Utföra en klockstudie
• Beredning
• SAM, Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys samt andra elementartiddsystem

Produktionsstyrning, 45 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter att använda produktionstekniska verktyg för produktionsstyrning och kunna implementera dessa i befintlig verksamhet.Målet med kursen är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens inom produktionsstyrning och färdighet att använda produktionstekniska verktyg.

Kursen innehåller:
• Värdeflödesanalyser
• Visuell styrning
• Simulering
• LEAN och 5S
• Standardisering
• Ständiga förbättringar
• Ställtidsreducering

LIA 1, 40 yhp

Syftet med kursen är att de studerande aktivt skall delta i det produktionstekniska arbetet, identifiera och dokumentera de arbetsmetoder som används i en befintlig produktionslina. De skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen med erfarenhet och kunskaper om yrkesrollen. Målet med kursen är att de studerande skall få kunskap och kompetens om den produktionstekniska funktionens arbetsmetoder, analysera och förbättra flödesupplägg samt erfarenhet av arbetsmätning och analysmetoder som används i produktionsteknisk verksamhet.

Automatiserade tillverkningsprocesser, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande god kunskap om utvecklingen inom automatiserade tillverkningsprocesser. Från industrialiseringens ursprung till de senaste helt automatiserade produktionsenheterna. Om konstruktionen hos automatiserade tillverkningssystem samt de program och maskinvarulösningar som behövs för att dessa ska samverka effektivt. Målet med kursen är att den studerande skall ha kunskap om vanliga automationslösningar inom industri, programmeringsspråk samt de vanligaste funktionerna som används inom industriautomation. De skall kunna analysera automationslösningar i befintlig produktion, identifiera programmeringslösning samt värdera de förbättringar som ges genom användandet av realtidsdata och IOT (Internet of things).

Kursen innehåller:
• Utvecklingen inom automatiserad produktion
• Om programmeringsverktygen dess menyer och konfiguration
• Automatiseringens betydelse för effektiv produktion
• Framställa en pedagogisk instruktion i lämplig mjukvara

Digitalisering och inbyggda system i produktion, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra. Den studerande får kunskaper om de möjligheter den nya tekniken inom digitalisering och automation kan innebära för produktionen resultatmässigt. Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens inom digitala kommunikationssätt, robotar, programmering och signalteknik. Vidare vilken effekt en digital implementering innebär i en befintlig produktionsenhet gällande utfall såväl flödesmässigt, i producerade enheter och ekonomiskt.

Kursen innehåller:
• Utveckling och optimering av IT system
• Digitalisering i produktion
• Digitala kommunikationssätt, robotar, programmering och signalteknik
• Användningsområden inom den industriella produktionen av realtidsdata och IOT (internet of things)
• Nätverkstopologier, OSI-modellen, standarder och protokoll som utgör grunden i industriella IT-lösningar
• Big data för produktionsenheter och underhåll

Produktionsutveckling mot Industri 4.0, 40 yhp

Syftet med kursen är att de studerande skall kunna styra, effektivisera och förbättra den befintliga produktionen. Genom att optimera arbetsflöden, simulera produktionen och implementera ett ständigt förbättringsarbete i verksamheten. Målet med kursen är att de studerande skall ha kompetens att mäta, utvärdera och föreslå förbättringar i en befintlig produktion. Bidra till ett produktionstekniskt arbete som tar sitt ursprung i Industri 4.0 och dess utveckling. De skall också ha kompetens att analysera möjligheten att implementera automatiserade lösningar och ny teknik i produktionen; såsom visualiseringslösningar 3D, autonoma robotar - MRK, IOT (Internet of things) och digitalt uppkopplade processer.

Kursen innehåller:
• Produktionstekniska arbete som tar sitt ursprung i Industri 4.0 och dess utveckling
• Bedöma påverkan förändringen har på produktionens effektivitet och lönsamhet
• Analysera den industriella utvecklingen avseende automatisering och digitalisering
• Förklara de möjligheter och utmaningar Industri 4.0 innebär, förstå de centrala teknologierna

Hållbar produktion, 10 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i hur hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategi påverkar och styr utvecklingen inom produktion.Målet med kursen är att den studerande ska få en ökad förståelse för kopplingen mellan produktionsutveckling och hållbar utveckling samt kunna hantera frågeställningar och processer relaterade till hållbarhetsarbete i yrkesrollen.

Kursen innehåller:
• Hållbar utveckling ur ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner
• Modeller, Ramverk och riktlinjer för hållbarhetsarbete
• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Etik och moral, samt etiska dilemman
• Miljömärkningar
• Cirkulär ekonomi - definition, koncept, 3R/4R of waste management
• Hållbarhetsarbete inom olika branscher

Examensarbete - Produktionstekniskt förändringsarbete, 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande får fördjupa sig i ett produktionstekniskt förändringsarbete, antingen ett uppdrag i skarpt läge för ett företag eller en utvärdering av en befintlig process med förslag på alternativa lösningar. Målet med kursen är att den studerande utvecklar ett analytiskt och metodiskt arbetssätt och redovisar ett självständigt arbete skriftligt i rapportform med modern källförteckning och hänvisning.

LIA 2: Produktionstekniskt förändringsarbete, 50 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande möjlighet att praktiskt få tillämpa de kunskaper och färdigheter som man erhållit i de övriga kurserna. Den studerande ska även få en fördjupad kunskap om företaget och dess produktion, arbetsmiljö och kvalitetsstyrning i relation till Industri 4.0. I samarbete med företaget identifiera och föreslå förändringar kopplat mot utbildningens tidigare kurser.Målet med kursen är att den studerande ska utveckla sin samarbetsförmåga, systemkännedom och kunna välja rätt metod för att skapa en fungerande lösning inom Industri 4.0. Den studerande skall befästa sin kompetens att planera, utföra och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom produktionsutveckling.

 

Totalt: 325 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Teknik 1 eller Produktionskunskap 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning?

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Teknik 1 går det att läsa en preparandutbildning. 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att studera till produktionsutvecklare på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna alterneras mellan de olika orterna. Varje fysisk träff är mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en produktionsutvecklare?

Vill du arbeta med hållbar utveckling och effektivitet i tillverkningsprocessen? Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. I arbetsuppgifterna ingår det att medverka i produktionsplaneringen så att förutsättningarna för en produkt blir de bästa för en effektiv tillverkning och montering. I yrkesrollen ingår det även att skapa effektivitet med avseende på ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöden, underhåll och arbetsorganisation.

 

För att lyckas och trivas i rollen som produktionsutvecklare är det viktigt att du är en kreativ person, som brinner för att lösa problem med ny teknik!

 

Du kan ha följande roller efter avslutade studier:

 

 • Produktionsutvecklare
 • Produktionstekniker
 • Kvalitetstekniker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbättringsledare
 • Projektledare i produktion
 • Produktionsberedare

 

Jobbmöjligheter efter examen

Robotar, automation, VR och inbyggda system är några av de möjligheter som idag används för att utveckla företagen och dess Produktion Industri 4.0 är stort och kommer bli desto viktigare. Digitalisering, automation och smarta fabriker ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet.

 

Det finns spännande tekniska lösningar som är tillgängliga på marknaden men där företagen behöver hjälp med att förstå vilka möjligheter detta ger. I rollen som produktionsutvecklare Industri 4.0 så kommer du vara en viktig del av företagens modernisering och den personen som bidrar till utveckling och digitalisering av produktionslinan. Din kompetens kommer att vara lika viktig för små som stora företag och du kommer också bidra till att skapa en mer hållbar framtid. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar och träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Praktikperioden ger dig en möjlighet att få testa på mer praktiskt arbete och knyta viktiga kontakter på arbetsplatser.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? 

Kontakta eva.lena.westman@ya.se eller ring 0708-62 27 73.

 

Har du frågor om antagning och behörighet?

Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Kommunikation och förändringsledning, 20 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kommunikativa förmåga och ge redskap för att leda ett förändringsarbete i produktion. Målet med kursen är att den studerande ska kunna effektivt kommunicera i grupp och genomföra en målgruppsanalys och anpassa sin kommunikation efter detta. De ska också få verktyg för att leda ett förändringsarbete i produktion och ges tillfälle att praktiska öva detta i grupp.

Kursen innehåller:
• Genomföra målgruppsanalyser
• Kommunicera muntligt och skriftligt
• Arbetsplatskonflikter
• Leda ett förändringsarbete
• Implementera nya arbetssätt i befintlig produktion
• Arbetsmiljö och säkerhetskrav, standarder och regler
• Aktivitetsplanering (GANTT-schema/aktivitets lista) och budget/kostnader
• Presentationsverktyg

Beräkningsverktyg med matematik, 15 yhp

Syftet med kursen är ge tillräckliga kunskaper i matematik och färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollenMålet med kursen är att de studerande skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska uppgifter av betydelse för övriga delar i utbildningen.

Kursen innehåller:
• Algebra, formler och funktioner
• Linjära och icke linjära ekvationer
• Ekonomiska beräkningar
• Statistiska beräkningar
• Geometriska beräkningar
• Beräkningsverktyg
• Presentationsverktyg
• Standardisering

Produktionsteknik, 40 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om metoder, beredning och tekniker inom produktionsprocessen. Målet med kursen är att de studerande skall kunna tillämpa de mest förekommande arbetsmetoderna inom produktionsteknik. Bereda en produkt för tillverkning, balansera kopplade, taktade flöden, utföra analys och beräkna vinsten/kostnaden av densamma.Kursen innehåller:
• Frekvensstudiens användningsområden och fördelar
• Riktlinjer för statistisk signifikans i förhållande till syftet
• Grunderna i balansering av taktade flöden och dess för och nackdelar
• Systematiskt och kvalitetssäkert hantera en ändringsorder
• Utföra en klockstudie
• Beredning
• SAM, Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys samt andra elementartiddsystem

Produktionsstyrning, 45 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter att använda produktionstekniska verktyg för produktionsstyrning och kunna implementera dessa i befintlig verksamhet.Målet med kursen är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens inom produktionsstyrning och färdighet att använda produktionstekniska verktyg.

Kursen innehåller:
• Värdeflödesanalyser
• Visuell styrning
• Simulering
• LEAN och 5S
• Standardisering
• Ständiga förbättringar
• Ställtidsreducering

LIA 1, 40 yhp

Syftet med kursen är att de studerande aktivt skall delta i det produktionstekniska arbetet, identifiera och dokumentera de arbetsmetoder som används i en befintlig produktionslina. De skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen med erfarenhet och kunskaper om yrkesrollen. Målet med kursen är att de studerande skall få kunskap och kompetens om den produktionstekniska funktionens arbetsmetoder, analysera och förbättra flödesupplägg samt erfarenhet av arbetsmätning och analysmetoder som används i produktionsteknisk verksamhet.

Automatiserade tillverkningsprocesser, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande god kunskap om utvecklingen inom automatiserade tillverkningsprocesser. Från industrialiseringens ursprung till de senaste helt automatiserade produktionsenheterna. Om konstruktionen hos automatiserade tillverkningssystem samt de program och maskinvarulösningar som behövs för att dessa ska samverka effektivt. Målet med kursen är att den studerande skall ha kunskap om vanliga automationslösningar inom industri, programmeringsspråk samt de vanligaste funktionerna som används inom industriautomation. De skall kunna analysera automationslösningar i befintlig produktion, identifiera programmeringslösning samt värdera de förbättringar som ges genom användandet av realtidsdata och IOT (Internet of things).

Kursen innehåller:
• Utvecklingen inom automatiserad produktion
• Om programmeringsverktygen dess menyer och konfiguration
• Automatiseringens betydelse för effektiv produktion
• Framställa en pedagogisk instruktion i lämplig mjukvara

Digitalisering och inbyggda system i produktion, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra. Den studerande får kunskaper om de möjligheter den nya tekniken inom digitalisering och automation kan innebära för produktionen resultatmässigt. Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens inom digitala kommunikationssätt, robotar, programmering och signalteknik. Vidare vilken effekt en digital implementering innebär i en befintlig produktionsenhet gällande utfall såväl flödesmässigt, i producerade enheter och ekonomiskt.

Kursen innehåller:
• Utveckling och optimering av IT system
• Digitalisering i produktion
• Digitala kommunikationssätt, robotar, programmering och signalteknik
• Användningsområden inom den industriella produktionen av realtidsdata och IOT (internet of things)
• Nätverkstopologier, OSI-modellen, standarder och protokoll som utgör grunden i industriella IT-lösningar
• Big data för produktionsenheter och underhåll

Produktionsutveckling mot Industri 4.0, 40 yhp

Syftet med kursen är att de studerande skall kunna styra, effektivisera och förbättra den befintliga produktionen. Genom att optimera arbetsflöden, simulera produktionen och implementera ett ständigt förbättringsarbete i verksamheten. Målet med kursen är att de studerande skall ha kompetens att mäta, utvärdera och föreslå förbättringar i en befintlig produktion. Bidra till ett produktionstekniskt arbete som tar sitt ursprung i Industri 4.0 och dess utveckling. De skall också ha kompetens att analysera möjligheten att implementera automatiserade lösningar och ny teknik i produktionen; såsom visualiseringslösningar 3D, autonoma robotar - MRK, IOT (Internet of things) och digitalt uppkopplade processer.

Kursen innehåller:
• Produktionstekniska arbete som tar sitt ursprung i Industri 4.0 och dess utveckling
• Bedöma påverkan förändringen har på produktionens effektivitet och lönsamhet
• Analysera den industriella utvecklingen avseende automatisering och digitalisering
• Förklara de möjligheter och utmaningar Industri 4.0 innebär, förstå de centrala teknologierna

Hållbar produktion, 10 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i hur hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategi påverkar och styr utvecklingen inom produktion.Målet med kursen är att den studerande ska få en ökad förståelse för kopplingen mellan produktionsutveckling och hållbar utveckling samt kunna hantera frågeställningar och processer relaterade till hållbarhetsarbete i yrkesrollen.

Kursen innehåller:
• Hållbar utveckling ur ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner
• Modeller, Ramverk och riktlinjer för hållbarhetsarbete
• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Etik och moral, samt etiska dilemman
• Miljömärkningar
• Cirkulär ekonomi - definition, koncept, 3R/4R of waste management
• Hållbarhetsarbete inom olika branscher

Examensarbete - Produktionstekniskt förändringsarbete, 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande får fördjupa sig i ett produktionstekniskt förändringsarbete, antingen ett uppdrag i skarpt läge för ett företag eller en utvärdering av en befintlig process med förslag på alternativa lösningar. Målet med kursen är att den studerande utvecklar ett analytiskt och metodiskt arbetssätt och redovisar ett självständigt arbete skriftligt i rapportform med modern källförteckning och hänvisning.

LIA 2: Produktionstekniskt förändringsarbete, 50 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande möjlighet att praktiskt få tillämpa de kunskaper och färdigheter som man erhållit i de övriga kurserna. Den studerande ska även få en fördjupad kunskap om företaget och dess produktion, arbetsmiljö och kvalitetsstyrning i relation till Industri 4.0. I samarbete med företaget identifiera och föreslå förändringar kopplat mot utbildningens tidigare kurser.Målet med kursen är att den studerande ska utveckla sin samarbetsförmåga, systemkännedom och kunna välja rätt metod för att skapa en fungerande lösning inom Industri 4.0. Den studerande skall befästa sin kompetens att planera, utföra och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom produktionsutveckling.

 

Totalt: 325 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Teknik 1 eller Produktionskunskap 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning?

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Teknik 1 går det att läsa en preparandutbildning. 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att studera till produktionsutvecklare på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna alterneras mellan de olika orterna. Varje fysisk träff är mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Industriell förbättringsledare / Produktionsledare i produktion

#Kvalitetstekniker

#LEAN-koordinator

#Operativ beredare / Produktionsberedare

#Produktionstekniker

#Produktionsutvecklare

Se fler utbildningar i

Avesta/Falun/LudvikaÖrnsköldsvik

“Jag har lärt mig massor på den här utbildningen som jag kommer att ha nytta av dagligen, både i min fortsatta karriär och faktiskt även privat. Att optimera flöden och minska slöseri kan ge vinster i alla situationer, oavsett om det handlar om driften av en industriell verkstad eller bara att få företaget ”familjen” att fungera på bästa möjliga vis.”

Johan Domeij, examinerad Produktionsutvecklare Industri 4.0

Stor efterfrågan på denna kompetens.

Anna Edblad, VD Örnsköldsviks Industrigrupp

Det bästa valet jag gjort utbildningsmässigt! Sjukt glad att jag vågade!

Anna-Maria Kalla, studerande Produktionsutvecklare Industri 4.0

Jag har lärt mig massor på den här utbildningen som jag kommer att ha nytta av dagligen, både i min fortsatta karriär och faktiskt även privat. Att optimera flöden och minska slöseri kan ge vinster i alla situationer, oavsett om det handlar om driften av en industriell verkstad eller bara att få företaget ”familjen” att fungera på bästa möjliga vis.

Johan Domeij, examinerad Produktionsutvecklare Industri 4.0

Efter att ha arbetat 3 år inom stålindustrin bestämde jag mig för att studera. Denna utbildning har utvecklat mig både teoretiskt och praktiskt. Jag har under studietiden haft möjlighet att arbeta extra vilket har gjort att distansutbildning har passat mig perfekt.

Max Lindberg, examinerad Produktionsutvecklare Industri 4.0

Vill du ha ett spännande jobb där du kan göra skillnad? Industrin behöver kompetenta medarbetare som kan och vill vara med och utveckla vår gemensamma framtid. Sök utbildningen Produktionsutveckling Industri 4.0 och bli en framtida kollega.

Monica Nygren, Produktionschef Bosch Rexroth AB

Vi ser att behovet av denna kompetens bara kommer att öka med tiden.

Per Hedberg, VD Anva Components

Industrin behöver dig! Tekniken går fort framåt och vi behöver mer kompetens och arbetskraft. Var med och påverka framtiden. Ta tillfället i akt att söka till Produktionsutveckling Industri 4.0

Patrick Hellström, Produktionschef Nordic Flanges AB

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Hållbar Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Längd : 325 YH-poäng, 1,5 år

Studieform : Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en produktionsutvecklare?

Vill du arbeta med hållbar utveckling och effektivitet i tillverkningsprocessen? Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. I arbetsuppgifterna ingår det att medverka i produktionsplaneringen så att förutsättningarna för en produkt blir de bästa för en effektiv tillverkning och montering. I yrkesrollen ingår det även att skapa effektivitet med avseende på ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöden, underhåll och arbetsorganisation.

 

För att lyckas och trivas i rollen som produktionsutvecklare är det viktigt att du är en kreativ person, som brinner för att lösa problem med ny teknik!

 

Du kan ha följande roller efter avslutade studier:

 

 • Produktionsutvecklare
 • Produktionstekniker
 • Kvalitetstekniker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbättringsledare
 • Projektledare i produktion
 • Produktionsberedare

 

Jobbmöjligheter efter examen

Robotar, automation, VR och inbyggda system är några av de möjligheter som idag används för att utveckla företagen och dess Produktion Industri 4.0 är stort och kommer bli desto viktigare. Digitalisering, automation och smarta fabriker ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet.

 

Det finns spännande tekniska lösningar som är tillgängliga på marknaden men där företagen behöver hjälp med att förstå vilka möjligheter detta ger. I rollen som produktionsutvecklare Industri 4.0 så kommer du vara en viktig del av företagens modernisering och den personen som bidrar till utveckling och digitalisering av produktionslinan. Din kompetens kommer att vara lika viktig för små som stora företag och du kommer också bidra till att skapa en mer hållbar framtid. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar och träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Praktikperioden ger dig en möjlighet att få testa på mer praktiskt arbete och knyta viktiga kontakter på arbetsplatser.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? 

Kontakta eva.lena.westman@ya.se eller ring 0708-62 27 73.

 

Har du frågor om antagning och behörighet?

Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

 

Totalt: 325 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Teknik 1 eller Produktionskunskap 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning?

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Teknik 1 går det att läsa en preparandutbildning. 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att studera till produktionsutvecklare på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna alterneras mellan de olika orterna. Varje fysisk träff är mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.