Mina studier

Program YH

Platschef Samhällsbyggnad Distans

Program YH

Längd

200 YH-poäng, 1.5 år

Studieform

Distans

Studietakt

Deltid 75%

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en platschef inom bygg- och anläggningsbranschen? 

Har du erfarenhet av att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen och vill ta nästa steg i din karriär? Vill du ha en nyckelroll i ett byggprojekt? Som platschef har du en central roll i alla typer av byggprojekt, med både administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Platschefen bygger projektteamet av arbetsledare, yrkesarbetare och andra kompetenser såsom entreprenadingenjörer, inköpare och underentreprenörer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ha ett övergripande ansvar för budget, tidsplan, inköp, samt miljöpåverkan. Platschefen ansvarar dessutom för arbetsmiljön och den personal som arbetar i projektet.  

 

Yrkesrollen kräver kompetens inom ledarskap, planering, ekonomi, juridik, byggteknik samt miljö- och klimatlagstiftning. För att lyckas i rollen är det viktigt att vara noggrann, ha ett starkt kundfokus samt vara duktig på att samordna personal och ett byggprojekts olika intressenter.  

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:  
 

 • Byggplatschef, mindre företag 
 • Byggplatschef, stort eller medelstort företag 
 • Platschef bygg och anläggning 

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en platschef? 

Varje byggprojekt kräver en platschef. Idag finns det över 17 000 pågående bygg- och anläggningsprojekt i Sverige, och enligt Byggföretagen behövs det årligen rekryteras ca 800 platschefer för att täcka kompetensbehovet inom branschen. Bakom efterfrågan ligger byggteknisk utveckling, pensionsavgångar och stora satsningar för att nå miljö- och klimatmålen i Agenda 2030. Jobbmöjligheterna ser därför ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till platschef inom samhällsbyggnad! 

 
Utbildningens upplägg  

Denna utbildning går helt på distans och pågår under tre terminer (1.5 år) med en studietakt på 75%. Undervisningens tider är anpassade för personer som redan arbetar. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare Anna Munters på anna.munters@ya.se tel.076-860 74 03

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Byggstyrning och uppföljning, 40 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska ha kunskaperför att planera, kalkylera följa upp de ekonomiska förutsättningarna för ett bygg/anläggningsprojekt inkluderat inköpsprocessen med färdigheter i att beställa inköp och kontrollera leveranser. Denna kurs förutsätter att den studerande har genomgått entreprenadjuridiken och de studerande ska här bygga på så de får färdigheter och kompetenser för att självständigt kunna genomföra prognoser och budgetera vid ett byggprojekt samt ta fram tidsplaner och andra projektövergripande planer för bygg- eller anläggningsprojektet. Utöver detta skall den studerande få kompetenser att räkna på jobb, framställa olika sorts kalkyler och göra underlag till anbud.

Entreprenadjuridik, 25 yhp

Mål och syfte med kursen är att de studerande ska få fördjupade färdigheter och kompetenser i att hantera upphandlingar och avtal. Samt att de ska få avancerad kunskap kring ÄTA-arbeten (ändringar, tillägg och avgående) administreras, dokumenteras och hanteras enligt gällande avtal.

Examensarbete, 15 yhp

Kursens mål och syfte är att den studerande skall utveckla sina färdigheter och kompetenser att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för valda metoder för ett fördjupningsarbete som genomförs hos eller på beställning av ett företag som verkar inom bygg- anläggningsbranschen. Examensarbetet ska fokusera på ett relevant område för utbildningen, där de studerande tillämpar kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på verkliga problem genom att analysera och behandla tillämpliga frågeställningar.

Förhandlingsteknik och kommunikation, 25 yhp

Mål och syfte med kursen är att ge de studerande möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i affärsmannaskap och kommunikation samt färdigheter och kompetenser i korrekt förhandlingsteknik. Kursens mål är att de studerande har metoder och verktyg för att på ett affärsmässigt sätt kunna kommunicera motivera egna val vid anbud, upphandling, i avtal och inköp.

Kvalitet Miljö Arbetsmiljö (KMA), 25 yhp

Mål och syfte med kursen är att den studerande dels ska få kunskaper om kvalitet och certifieringar i sin yrkesroll samt arbetsmiljö i produktion. Kursen ger vidare den studerande en specialiserad kunskap om hållbart byggande, hållbar utveckling och miljölagstiftning. Studenten får en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energimål samt förstå hur dessa påverkar produktion, förvaltning, rivning och sanering. Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen samt färdighet att kunna leda arbetsmiljöplaneringen inom hela byggprocessen, både gällande identifiering och konsekvenser av risker och att förutse potentiella olyckor, tillbud och ohälsa. Den studerande ska efter avslutad kurs självständigt kunna utföra arbetsmiljöplanering och byggarbetsmiljösamordning, samt känna till roller inom kvalitets- och arbetsmiljöarbete och efter avslutad utbildning kunna inneha rollen som BAS-P och BAS-U.

LIA, 40 yhp

Kursens mål och syfte är att fördjupa färdigheter och kompetenser inom för yrkesområdet vanligt förekommande arbetsmetoder. Den studerande skall, efter avslutad kurs självständigt kunna ta sig an arbetsuppgifter som förekommer i yrkesrollen i ett relevant byggprojekt.

Platschefens roll och uppgifter, 30 yhp

Denna inledande kurs syftar till att Ge de studerande kunskaper om platschefens vardag och arbetsuppgifter och färdigheter i att sätta upp och leda arbetslag och individer mot uppsatta mål i bygg och anläggningsproduktionen. Den studerande får också kompetenser att motivera och förklara fattade beslut, leda genom svåra samtal och kriser samt kommunicera mål och förväntningar på anställda och arbetslag.

Totalt: 200 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

Yrkeserfarenhet = 3 års heltid 

Denna utbildning vänder sig till dig som har arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör, kalkylator eller projektledare inom bygg och anläggning under minst 3 år på heltid.  

 
 

Saknar du behörighet? 

Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider, där tiderna är anpassade för att passa dig som redan jobbar. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.  Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Vad gör en platschef inom bygg- och anläggningsbranschen? 

Har du erfarenhet av att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen och vill ta nästa steg i din karriär? Vill du ha en nyckelroll i ett byggprojekt? Som platschef har du en central roll i alla typer av byggprojekt, med både administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Platschefen bygger projektteamet av arbetsledare, yrkesarbetare och andra kompetenser såsom entreprenadingenjörer, inköpare och underentreprenörer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ha ett övergripande ansvar för budget, tidsplan, inköp, samt miljöpåverkan. Platschefen ansvarar dessutom för arbetsmiljön och den personal som arbetar i projektet.  

 

Yrkesrollen kräver kompetens inom ledarskap, planering, ekonomi, juridik, byggteknik samt miljö- och klimatlagstiftning. För att lyckas i rollen är det viktigt att vara noggrann, ha ett starkt kundfokus samt vara duktig på att samordna personal och ett byggprojekts olika intressenter.  

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:  
 

 • Byggplatschef, mindre företag 
 • Byggplatschef, stort eller medelstort företag 
 • Platschef bygg och anläggning 

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en platschef? 

Varje byggprojekt kräver en platschef. Idag finns det över 17 000 pågående bygg- och anläggningsprojekt i Sverige, och enligt Byggföretagen behövs det årligen rekryteras ca 800 platschefer för att täcka kompetensbehovet inom branschen. Bakom efterfrågan ligger byggteknisk utveckling, pensionsavgångar och stora satsningar för att nå miljö- och klimatmålen i Agenda 2030. Jobbmöjligheterna ser därför ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till platschef inom samhällsbyggnad! 

 
Utbildningens upplägg  

Denna utbildning går helt på distans och pågår under tre terminer (1.5 år) med en studietakt på 75%. Undervisningens tider är anpassade för personer som redan arbetar. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare Anna Munters på anna.munters@ya.se tel.076-860 74 03

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Byggstyrning och uppföljning, 40 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska ha kunskaperför att planera, kalkylera följa upp de ekonomiska förutsättningarna för ett bygg/anläggningsprojekt inkluderat inköpsprocessen med färdigheter i att beställa inköp och kontrollera leveranser. Denna kurs förutsätter att den studerande har genomgått entreprenadjuridiken och de studerande ska här bygga på så de får färdigheter och kompetenser för att självständigt kunna genomföra prognoser och budgetera vid ett byggprojekt samt ta fram tidsplaner och andra projektövergripande planer för bygg- eller anläggningsprojektet. Utöver detta skall den studerande få kompetenser att räkna på jobb, framställa olika sorts kalkyler och göra underlag till anbud.

Entreprenadjuridik, 25 yhp

Mål och syfte med kursen är att de studerande ska få fördjupade färdigheter och kompetenser i att hantera upphandlingar och avtal. Samt att de ska få avancerad kunskap kring ÄTA-arbeten (ändringar, tillägg och avgående) administreras, dokumenteras och hanteras enligt gällande avtal.

Examensarbete, 15 yhp

Kursens mål och syfte är att den studerande skall utveckla sina färdigheter och kompetenser att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för valda metoder för ett fördjupningsarbete som genomförs hos eller på beställning av ett företag som verkar inom bygg- anläggningsbranschen. Examensarbetet ska fokusera på ett relevant område för utbildningen, där de studerande tillämpar kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på verkliga problem genom att analysera och behandla tillämpliga frågeställningar.

Förhandlingsteknik och kommunikation, 25 yhp

Mål och syfte med kursen är att ge de studerande möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i affärsmannaskap och kommunikation samt färdigheter och kompetenser i korrekt förhandlingsteknik. Kursens mål är att de studerande har metoder och verktyg för att på ett affärsmässigt sätt kunna kommunicera motivera egna val vid anbud, upphandling, i avtal och inköp.

Kvalitet Miljö Arbetsmiljö (KMA), 25 yhp

Mål och syfte med kursen är att den studerande dels ska få kunskaper om kvalitet och certifieringar i sin yrkesroll samt arbetsmiljö i produktion. Kursen ger vidare den studerande en specialiserad kunskap om hållbart byggande, hållbar utveckling och miljölagstiftning. Studenten får en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energimål samt förstå hur dessa påverkar produktion, förvaltning, rivning och sanering. Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen samt färdighet att kunna leda arbetsmiljöplaneringen inom hela byggprocessen, både gällande identifiering och konsekvenser av risker och att förutse potentiella olyckor, tillbud och ohälsa. Den studerande ska efter avslutad kurs självständigt kunna utföra arbetsmiljöplanering och byggarbetsmiljösamordning, samt känna till roller inom kvalitets- och arbetsmiljöarbete och efter avslutad utbildning kunna inneha rollen som BAS-P och BAS-U.

LIA, 40 yhp

Kursens mål och syfte är att fördjupa färdigheter och kompetenser inom för yrkesområdet vanligt förekommande arbetsmetoder. Den studerande skall, efter avslutad kurs självständigt kunna ta sig an arbetsuppgifter som förekommer i yrkesrollen i ett relevant byggprojekt.

Platschefens roll och uppgifter, 30 yhp

Denna inledande kurs syftar till att Ge de studerande kunskaper om platschefens vardag och arbetsuppgifter och färdigheter i att sätta upp och leda arbetslag och individer mot uppsatta mål i bygg och anläggningsproduktionen. Den studerande får också kompetenser att motivera och förklara fattade beslut, leda genom svåra samtal och kriser samt kommunicera mål och förväntningar på anställda och arbetslag.

Totalt: 200 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

Yrkeserfarenhet = 3 års heltid 

Denna utbildning vänder sig till dig som har arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör, kalkylator eller projektledare inom bygg och anläggning under minst 3 år på heltid.  

 
 

Saknar du behörighet? 

Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider, där tiderna är anpassade för att passa dig som redan jobbar. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.  Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Byggplatschef, mindre företag

#Byggplatschef, stort eller medelstort företag

#Platschef bygg och anläggning

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Platschef Samhällsbyggnad

Längd : 200 YH-poäng, 1.5 år

Studieform : Distans

Studietakt : Deltid 75%


Beskrivning

Vad gör en platschef inom bygg- och anläggningsbranschen? 

Har du erfarenhet av att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen och vill ta nästa steg i din karriär? Vill du ha en nyckelroll i ett byggprojekt? Som platschef har du en central roll i alla typer av byggprojekt, med både administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Platschefen bygger projektteamet av arbetsledare, yrkesarbetare och andra kompetenser såsom entreprenadingenjörer, inköpare och underentreprenörer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ha ett övergripande ansvar för budget, tidsplan, inköp, samt miljöpåverkan. Platschefen ansvarar dessutom för arbetsmiljön och den personal som arbetar i projektet.  

 

Yrkesrollen kräver kompetens inom ledarskap, planering, ekonomi, juridik, byggteknik samt miljö- och klimatlagstiftning. För att lyckas i rollen är det viktigt att vara noggrann, ha ett starkt kundfokus samt vara duktig på att samordna personal och ett byggprojekts olika intressenter.  

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:  
 

 • Byggplatschef, mindre företag 
 • Byggplatschef, stort eller medelstort företag 
 • Platschef bygg och anläggning 

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en platschef? 

Varje byggprojekt kräver en platschef. Idag finns det över 17 000 pågående bygg- och anläggningsprojekt i Sverige, och enligt Byggföretagen behövs det årligen rekryteras ca 800 platschefer för att täcka kompetensbehovet inom branschen. Bakom efterfrågan ligger byggteknisk utveckling, pensionsavgångar och stora satsningar för att nå miljö- och klimatmålen i Agenda 2030. Jobbmöjligheterna ser därför ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till platschef inom samhällsbyggnad! 

 
Utbildningens upplägg  

Denna utbildning går helt på distans och pågår under tre terminer (1.5 år) med en studietakt på 75%. Undervisningens tider är anpassade för personer som redan arbetar. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare Anna Munters på anna.munters@ya.se tel.076-860 74 03

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 200 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 


Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

Yrkeserfarenhet = 3 års heltid 

Denna utbildning vänder sig till dig som har arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör, kalkylator eller projektledare inom bygg och anläggning under minst 3 år på heltid.  

 
 

Saknar du behörighet? 

Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider, där tiderna är anpassade för att passa dig som redan jobbar. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.  Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.