Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

300 YH-poäng, ca 1.5 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en mobilitetstekniker?  

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. För att lyckas med detta krävs utvecklad infrastruktur och hållbara transportmedel – samt utbildade tekniker med rätt kompetens för att tillämpa och underhålla den senaste framdrivningstekniken.  Som mobilitetstekniker har du en djupgående kunskap för att arbeta med olika typer av elektrifierade fordon och maskiner; från bilar, bussar, lastbilar, båtar, tåg, flyg till olika typer av anläggningsmaskiner, trädgårds- och jordbruksmaskiner.   

 

Du har även systemkunskap inom elektrifierad drivteknik, fossilfri drivmedelsteknik och inom fossilfri hybridteknik. Vanliga uppgifter är att genomföra felsökningar och reparationer på avancerade system, med fokus på riskmedvetenhet, kvalité och säker arbetsmiljö. Mobilitetsteknikern är också med och tar fram samt tolkar underlag till kalibrering och omprogrammering av styrsystem och komponenter. För att trivas i rollen som mobilitetstekniker är det viktigt att vara lösningsorienterad, ansvarstagande samt ha goda tekniska kunskaper.   

 

Efter utbildningen kommer dina yrkesroller att kunna vara:   

 

 • Högvoltsexpert  
 • Högvoltstekniker  
 • Mobilitetstekniker  
 • Systemteknisk expert  

Hur ser jobbmöjligheterna efter examen ut för en mobilitetstekniker?

Snabb elektrifieringstakt ökar efterfrågan på kompetens i framkant, och behovet av arbetskraft som besitter märkesoberoende specialisering inom gas-, el- och hybridfordon är därför stort. Sverige siktar på att 2045 vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att redan 2030 ha en fossil-oberoende fordonsflotta. Denna omställning gör att efterfrågan på mobilitetstekniker inom hållbara drivmedel är oerhört eftertraktad inom sektorer som: vägtrafik, järnväg, luftfart, marin till jordbruk- och skogsindustrin. Framtidsutsikterna ser med andra ord ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till mobilitetstekniker!

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under ca 1.5 år och ger 300 YH-poäng. Det är totalt 8 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Västerås. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, men visst kursmaterial är på engelska.   
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?   

Kontakta utbildningsledare Henrik Vestman på henrik.vestman@ya.se

En behovsstyrd marknad kräver olika lösningar, 20 yhp

Kursen syftar till att den studerande ska få en introduktion till utbildningen och yrkesrollen och de framdrivningstekniker den studerande, efter avslutad utbildning förväntas kunna hantera. Vidare syftar kursen till att ge den studerande förståelse för den fossilfria framdrivningsteknikens roll i samhället, olika sektorers behov av olika tekniska lösningar samt hur dessa tillsammans blir bryggorna till en fossilfri och bransch överskridande mobilitetssektor.

Kursen tangerar framdrivningsteknik, lagar och regler samt den kontext tekniken både är en del av samt står i beroendeförhållande till. - Samhällsutmaningar – Agenda 2030- Mobilitetsbranschens nya förutsättningar – Olika branscher behöver olika lösningar men alla strävar mot samma mål.

Elektrifierade drivningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om olika tekniker inom energilagring, hur dessa är utformade framdrivningstekniker. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper om risker och brister i hanteringen av batterier inom högvoltssektorn och hur hanteringen av tekniken ska ske i olika miljöer och i förhållande till rådande lagstiftning.
- Batteritekniker
- Bränsleceller
- Funktioner, användningsområden, effektiviteter, energiinnehåll, tekniska lösningar för olika mobilitetsbehov

Fossilfria förbränningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om olika fossilfria förbränningstekniker, hur dessa är utformade och hur systemen tillämpas i olika fordonslösningar och framdrivningstekniker. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper om risker och brister i hanteringen av trycksatta kärl för gas och fossilfria bränslen, hur hanteringen av tekniken ska ske i olika miljöer och i förhållande till rådande lagstiftning.
- Etanoler
- Metaner
- Butaner
- Vätgas
- Funktioner, användningsområden, effektiviteter, energiinnehåll, tekniska lösningar för olika mobilitetsbehov

Hybridbaserade drivningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om fossilfria hybridtekniker, hur dessa är utformade och hur systemen tillämpas i olika hybridslösningar i kombination med olika framdrivningstekniker. Vidare syftar kursen till att ge fördjupade kunskaper om risker i hanteringen av komponenter och system för högvolt, gas och fossilfria bränslen, olika kombinationer av dessa energibärare och hur hanteringen av tekniken ska ske i olika miljöer och i förhållande till rådande lagstiftning.
- Olika framdrivningskombinationer såsom exempelvis vätgas- och eldrift, etanoler och bränsleceller
- Funktioner, användningsområden, effektiviteter, energiinnehåll, tekniska lösningar för olika mobilitetsbehov, möjligheter och begränsningar

LIA 1, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. Kursens huvudsakliga innehåll är att den studerande följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Den studerande har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig genom utbildningen fram till denna LIA-period, för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar.

Reparation och underhåll på elektrifierade drivningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade tillämpade kunskaper inom underhåll, reparation, diagnos och felsökning på mobilitetssektorns elektrifierade drivningslösningar. Kursen syftar även till att ge fördjupad komponentkännedom, mätningsmetodik för felsökning och säker hantering av högvoltsenheter och trycksatta system. Vidare syftar kursen till att säkerställa hantering av batterier inom högvoltssektorn, rutinframtagning samt tillämpning av rutiner och metoder, anpassade för den del av mobilitetssektorn som tekniken berör.
- Lagar och regler för hantering av El- och bränslecellsdrift
- Risker och riskbedömning
- Komponentkännedom
- Ström och spänning
- Säkerhetssystem
- Rutiner vid hantering fordon som drivs på el eller av bränsleceller
- Metoder vid reparation och underhåll av el-och/eller bränslecellsdrift.
- Utrustning för säker hantering av el- och bränslecellssystem.

Reparation och underhåll på fossilfria förbränningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade tillämpade kunskaper inom underhåll, reparation, diagnos och felsökning på mobilitetssektorns fossilfria förbränningslösningar. Kursen syftar även till att ge fördjupad komponentkännedom, mätningsmetodik för felsökning och systemförståelse inom fossilfri bränsledrift och trycksatta system. Vidare syftar kursen till att säkerställa fördjupade kunskaper inom hantering av trycksatta kärl samt rutiner för riskbedömning i arbetet med aktuell framdrivningslösning.
- Lagar och regler för hantering av fossilfriadrivmedelslösningar
- Risker och riskbedömning
- Komponentkännedom
- Styrsystem för fossilfria bränslen
- Säkerhetssystem
- Rutiner vid hantering av fordon som drivs av fossilfria bränslen
- Metoder vid reparation och underhåll av system för fossilfria drivmedel.
- Utrustning för säker hantering av system för fossilfria drivmedel.

Reparation och underhåll av hybridbaserade drivmedelssystem, 40 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade tillämpande färdigheter och kompetenser inom underhåll, reparation, diagnos och felsökningsmetodik inom fossilfria hybridtekniker. Kursen syftar även till att ge fördjupad komponentkännedom, mätningsmetodik för felsökning och säker hantering av hybridlösningar för olika framdrivningsvarianter.
- Lagar och regler för hantering av hybridbaserade drivmedelslösningar
- Risker och riskbedömning
- Komponentkännedom
- Styrsystem för hybridbaseradedrivmedelslösningar
- Säkerhetssystem
- Rutiner vid hantering av fordon som drivs av hybridbaserade lösningar.
- Metoder vid reparation och underhåll av systemför hybridbaserade lösningar
- Utrustning för säker hantering av hybridbaseradedrivmedelssystem

LIA 2, 40 yhp

Kursens syfte är att den studerande genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. Detta för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att den studerande följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren.

Den studerande har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Examensarbete, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och /eller muntlig presentation.

Kursen innehåller:
- projekt som arbetsform; planering, genomförande, dokumentation och presentation
- metoder för faktasök, källkritik, vetenskaplig grund- rapportskrivning; formalia och innehåll

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet: 
 

 • Förkunskaper från Ellära 1  
 • eller Fordonsteknik – introduktion   
 • eller Teknik 1

 

Saknar du behörighet?

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen är CSN-berättigad och på heltid (100%), den genomförs mellan 2024-01-01 till 2024-01-26. BFU:n sker på distans och avslutas med en fysisk träff i Västerås på ca fyra dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Varje vecka är det delprov. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

Läs mer och ansök till BFU

 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.    

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffar, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag. 

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid. 

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. 

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Vad gör en mobilitetstekniker?  

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. För att lyckas med detta krävs utvecklad infrastruktur och hållbara transportmedel – samt utbildade tekniker med rätt kompetens för att tillämpa och underhålla den senaste framdrivningstekniken.  Som mobilitetstekniker har du en djupgående kunskap för att arbeta med olika typer av elektrifierade fordon och maskiner; från bilar, bussar, lastbilar, båtar, tåg, flyg till olika typer av anläggningsmaskiner, trädgårds- och jordbruksmaskiner.   

 

Du har även systemkunskap inom elektrifierad drivteknik, fossilfri drivmedelsteknik och inom fossilfri hybridteknik. Vanliga uppgifter är att genomföra felsökningar och reparationer på avancerade system, med fokus på riskmedvetenhet, kvalité och säker arbetsmiljö. Mobilitetsteknikern är också med och tar fram samt tolkar underlag till kalibrering och omprogrammering av styrsystem och komponenter. För att trivas i rollen som mobilitetstekniker är det viktigt att vara lösningsorienterad, ansvarstagande samt ha goda tekniska kunskaper.   

 

Efter utbildningen kommer dina yrkesroller att kunna vara:   

 

 • Högvoltsexpert  
 • Högvoltstekniker  
 • Mobilitetstekniker  
 • Systemteknisk expert  

Hur ser jobbmöjligheterna efter examen ut för en mobilitetstekniker?

Snabb elektrifieringstakt ökar efterfrågan på kompetens i framkant, och behovet av arbetskraft som besitter märkesoberoende specialisering inom gas-, el- och hybridfordon är därför stort. Sverige siktar på att 2045 vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att redan 2030 ha en fossil-oberoende fordonsflotta. Denna omställning gör att efterfrågan på mobilitetstekniker inom hållbara drivmedel är oerhört eftertraktad inom sektorer som: vägtrafik, järnväg, luftfart, marin till jordbruk- och skogsindustrin. Framtidsutsikterna ser med andra ord ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till mobilitetstekniker!

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under ca 1.5 år och ger 300 YH-poäng. Det är totalt 8 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Västerås. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, men visst kursmaterial är på engelska.   
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?   

Kontakta utbildningsledare Henrik Vestman på henrik.vestman@ya.se

Innehåll
En behovsstyrd marknad kräver olika lösningar, 20 yhp

Kursen syftar till att den studerande ska få en introduktion till utbildningen och yrkesrollen och de framdrivningstekniker den studerande, efter avslutad utbildning förväntas kunna hantera. Vidare syftar kursen till att ge den studerande förståelse för den fossilfria framdrivningsteknikens roll i samhället, olika sektorers behov av olika tekniska lösningar samt hur dessa tillsammans blir bryggorna till en fossilfri och bransch överskridande mobilitetssektor.

Kursen tangerar framdrivningsteknik, lagar och regler samt den kontext tekniken både är en del av samt står i beroendeförhållande till. - Samhällsutmaningar – Agenda 2030- Mobilitetsbranschens nya förutsättningar – Olika branscher behöver olika lösningar men alla strävar mot samma mål.

Elektrifierade drivningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om olika tekniker inom energilagring, hur dessa är utformade framdrivningstekniker. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper om risker och brister i hanteringen av batterier inom högvoltssektorn och hur hanteringen av tekniken ska ske i olika miljöer och i förhållande till rådande lagstiftning.
- Batteritekniker
- Bränsleceller
- Funktioner, användningsområden, effektiviteter, energiinnehåll, tekniska lösningar för olika mobilitetsbehov

Fossilfria förbränningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om olika fossilfria förbränningstekniker, hur dessa är utformade och hur systemen tillämpas i olika fordonslösningar och framdrivningstekniker. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper om risker och brister i hanteringen av trycksatta kärl för gas och fossilfria bränslen, hur hanteringen av tekniken ska ske i olika miljöer och i förhållande till rådande lagstiftning.
- Etanoler
- Metaner
- Butaner
- Vätgas
- Funktioner, användningsområden, effektiviteter, energiinnehåll, tekniska lösningar för olika mobilitetsbehov

Hybridbaserade drivningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om fossilfria hybridtekniker, hur dessa är utformade och hur systemen tillämpas i olika hybridslösningar i kombination med olika framdrivningstekniker. Vidare syftar kursen till att ge fördjupade kunskaper om risker i hanteringen av komponenter och system för högvolt, gas och fossilfria bränslen, olika kombinationer av dessa energibärare och hur hanteringen av tekniken ska ske i olika miljöer och i förhållande till rådande lagstiftning.
- Olika framdrivningskombinationer såsom exempelvis vätgas- och eldrift, etanoler och bränsleceller
- Funktioner, användningsområden, effektiviteter, energiinnehåll, tekniska lösningar för olika mobilitetsbehov, möjligheter och begränsningar

LIA 1, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. Kursens huvudsakliga innehåll är att den studerande följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Den studerande har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig genom utbildningen fram till denna LIA-period, för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar.

Reparation och underhåll på elektrifierade drivningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade tillämpade kunskaper inom underhåll, reparation, diagnos och felsökning på mobilitetssektorns elektrifierade drivningslösningar. Kursen syftar även till att ge fördjupad komponentkännedom, mätningsmetodik för felsökning och säker hantering av högvoltsenheter och trycksatta system. Vidare syftar kursen till att säkerställa hantering av batterier inom högvoltssektorn, rutinframtagning samt tillämpning av rutiner och metoder, anpassade för den del av mobilitetssektorn som tekniken berör.
- Lagar och regler för hantering av El- och bränslecellsdrift
- Risker och riskbedömning
- Komponentkännedom
- Ström och spänning
- Säkerhetssystem
- Rutiner vid hantering fordon som drivs på el eller av bränsleceller
- Metoder vid reparation och underhåll av el-och/eller bränslecellsdrift.
- Utrustning för säker hantering av el- och bränslecellssystem.

Reparation och underhåll på fossilfria förbränningslösningar, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade tillämpade kunskaper inom underhåll, reparation, diagnos och felsökning på mobilitetssektorns fossilfria förbränningslösningar. Kursen syftar även till att ge fördjupad komponentkännedom, mätningsmetodik för felsökning och systemförståelse inom fossilfri bränsledrift och trycksatta system. Vidare syftar kursen till att säkerställa fördjupade kunskaper inom hantering av trycksatta kärl samt rutiner för riskbedömning i arbetet med aktuell framdrivningslösning.
- Lagar och regler för hantering av fossilfriadrivmedelslösningar
- Risker och riskbedömning
- Komponentkännedom
- Styrsystem för fossilfria bränslen
- Säkerhetssystem
- Rutiner vid hantering av fordon som drivs av fossilfria bränslen
- Metoder vid reparation och underhåll av system för fossilfria drivmedel.
- Utrustning för säker hantering av system för fossilfria drivmedel.

Reparation och underhåll av hybridbaserade drivmedelssystem, 40 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade tillämpande färdigheter och kompetenser inom underhåll, reparation, diagnos och felsökningsmetodik inom fossilfria hybridtekniker. Kursen syftar även till att ge fördjupad komponentkännedom, mätningsmetodik för felsökning och säker hantering av hybridlösningar för olika framdrivningsvarianter.
- Lagar och regler för hantering av hybridbaserade drivmedelslösningar
- Risker och riskbedömning
- Komponentkännedom
- Styrsystem för hybridbaseradedrivmedelslösningar
- Säkerhetssystem
- Rutiner vid hantering av fordon som drivs av hybridbaserade lösningar.
- Metoder vid reparation och underhåll av systemför hybridbaserade lösningar
- Utrustning för säker hantering av hybridbaseradedrivmedelssystem

LIA 2, 40 yhp

Kursens syfte är att den studerande genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. Detta för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att den studerande följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren.

Den studerande har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Examensarbete, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och /eller muntlig presentation.

Kursen innehåller:
- projekt som arbetsform; planering, genomförande, dokumentation och presentation
- metoder för faktasök, källkritik, vetenskaplig grund- rapportskrivning; formalia och innehåll

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet: 
 

 • Förkunskaper från Ellära 1  
 • eller Fordonsteknik – introduktion   
 • eller Teknik 1

 

Saknar du behörighet?

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen är CSN-berättigad och på heltid (100%), den genomförs mellan 2024-01-01 till 2024-01-26. BFU:n sker på distans och avslutas med en fysisk träff i Västerås på ca fyra dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Varje vecka är det delprov. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

Läs mer och ansök till BFU

 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.    

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffar, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag. 

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid. 

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. 

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Högvoltsexperter

#Högvoltstekniker

#Mobilitetstekniker

#Systemteknisk expert

Se fler utbildningar i

Västerås

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel

Längd : 300 YH-poäng, ca 1.5 år

Studieform : Distans

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en mobilitetstekniker?  

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. För att lyckas med detta krävs utvecklad infrastruktur och hållbara transportmedel – samt utbildade tekniker med rätt kompetens för att tillämpa och underhålla den senaste framdrivningstekniken.  Som mobilitetstekniker har du en djupgående kunskap för att arbeta med olika typer av elektrifierade fordon och maskiner; från bilar, bussar, lastbilar, båtar, tåg, flyg till olika typer av anläggningsmaskiner, trädgårds- och jordbruksmaskiner.   

 

Du har även systemkunskap inom elektrifierad drivteknik, fossilfri drivmedelsteknik och inom fossilfri hybridteknik. Vanliga uppgifter är att genomföra felsökningar och reparationer på avancerade system, med fokus på riskmedvetenhet, kvalité och säker arbetsmiljö. Mobilitetsteknikern är också med och tar fram samt tolkar underlag till kalibrering och omprogrammering av styrsystem och komponenter. För att trivas i rollen som mobilitetstekniker är det viktigt att vara lösningsorienterad, ansvarstagande samt ha goda tekniska kunskaper.   

 

Efter utbildningen kommer dina yrkesroller att kunna vara:   

 

 • Högvoltsexpert  
 • Högvoltstekniker  
 • Mobilitetstekniker  
 • Systemteknisk expert  

Hur ser jobbmöjligheterna efter examen ut för en mobilitetstekniker?

Snabb elektrifieringstakt ökar efterfrågan på kompetens i framkant, och behovet av arbetskraft som besitter märkesoberoende specialisering inom gas-, el- och hybridfordon är därför stort. Sverige siktar på att 2045 vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att redan 2030 ha en fossil-oberoende fordonsflotta. Denna omställning gör att efterfrågan på mobilitetstekniker inom hållbara drivmedel är oerhört eftertraktad inom sektorer som: vägtrafik, järnväg, luftfart, marin till jordbruk- och skogsindustrin. Framtidsutsikterna ser med andra ord ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till mobilitetstekniker!

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under ca 1.5 år och ger 300 YH-poäng. Det är totalt 8 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Västerås. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, men visst kursmaterial är på engelska.   
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?   

Kontakta utbildningsledare Henrik Vestman på henrik.vestman@ya.se


Innehåll

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 


Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet: 
 

 • Förkunskaper från Ellära 1  
 • eller Fordonsteknik – introduktion   
 • eller Teknik 1

 

Saknar du behörighet?

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen är CSN-berättigad och på heltid (100%), den genomförs mellan 2024-01-01 till 2024-01-26. BFU:n sker på distans och avslutas med en fysisk träff i Västerås på ca fyra dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Varje vecka är det delprov. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

Läs mer och ansök till BFU

 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.    

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffar, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag. 

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid. 

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. 

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.