Mina studier

Program YH

Miljöutredare – Förorenade områden

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en miljöutredare?

Vill du ha ett omväxlande arbete där du bidrar till att skydda vår natur och miljö? Som miljöutredare med inriktning på förorenade områden har du en nyckelroll i att säkerställa att förorenade områden tas om hand på ett säkert sätt: både före, under och efter en verksamhet utfört arbete på platsen. Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet, som påverkar miljön negativt och hotar människors hälsa. Det kan röra sig om bygg- och anläggningsplatser, mark- eller vattenområden, industrianläggningar, gruvdrift eller vid järnvägsarbete. Som miljöutredare utför du undersökningar, provtagningar, riskanalyser, tar fram åtgärdsförslag samt genomför efterbehandling vid förorenade byggnader och mark. Det är en spännande och kommunikativ yrkesroll, där du även ofta deltar på kundmöten, markägarmöten samt har tät dialog med myndigheter.  
 

I din yrkesroll kommer du att ha specialiserad kunskap om farligt avfall, riskbedömningar, kemiska processer, entreprenadjuridik och aktuell miljölagstiftning. För att trivas i rollen är det viktigt att vara självgående, lösningsorienterad samt ha en förmåga att kunna arbeta lugnt och metodiskt.  

 

Efter utbildningen kommer du kunna jobba hos såväl privata företag som inom kommuner och organisationer med industri- och miljösanering. Din yrkesroll kommer att kunna vara bland annat:  
 

 • Miljöhandläggare
 • Miljöutredare – förorenade områden
 • Miljötekniker – undersökning förorenade områden
 • Miljötekniker – efterbehandling förorenade områden
 • Miljökonsult
 • Miljöassistent
   

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en miljöutredare? 

Naturvårdsverket uppskattar att det i dagsläget finns över 1000 områden över hela landet som är i behov av efterbehandling, och att det kommer ta 30 år innan samtliga av dessa områden är återställda. För att lyckas med detta arbete krävs utbildade miljöutredare med rätt kompetens att bedöma och minimera kopplade risker. Just nu sker även stora satsningar på ny infrastruktur, bostadsbyggande samt ombyggnationer runt om i Sverige, vilket kräver markundersökningar både före, under och efter entreprenaden. Behovet av miljöutredare är med andra ord stort och kommer att fortsätta växa! 

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 2 år och ger 400 YH-poäng. Det är totalt 4 fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Nynäshamn. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta fastighet.yh@ya.se 

Arbetsledning och projektsamordning, 30 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper i att hantera ett projekts olika faser, dokumentera korrekt och göra en ekonomisk och logistisk riskbedömning och riskhantering i ett anläggningsprojekt.
Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om samhällsbyggnadsprojekts olika faser med hänsyn till ekonomi, risker och intressenter, samt att kunna kommunicera med ett projekts involverade.

Entreprenadjuridik, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om de standarder, föreskrifter, regler och avtal som finns reglerar uppdraget.
Den studerande skall efter kursens slut kunna använda sig av gällande regelverk och förklara exempelvis skillnaden mellan föreskrifter, lagar, råd och regler och vilka som är ansvariga för dessa dokument.
Målet är att den studerande ska veta hur de olika lagarna och reglerna påverkar byggprocessen, dess intressenter och projekteringen, samt självständigt kunna tillämpa de direkta krav som föreligger. Studenten ska också veta var dessa finns och hur de kan användas som praktiska stöd och hjälpmedel i arbetet.

Examensarbete, 20 yhp

Kursens syfte är att knyta ihop säcken för utbildningen och ge den studerande kunskaper och färdigheter kring de områden som tidigare behandlats i utbildningen och på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i.

Förorenad utemiljö, 25 yhp

Kursen skall ge de studerande en kunskaper hur arbetet med förorenade områden går till i Sverige, från identifiering, riskklassning, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och mätbara åtgärdsmål, fram till beslut om åtgärdsbehov och val av saneringsmetod går till. Vidare skall kursen ge färdigheter i vanligast förekommande saneringsteknikerna för förorenad mark och grundvatten, som tillämpas utifrån markens, vattnets och föroreningens egenskaper.

Förorenade byggnader, 20 yhp

Kursens mål och syfte är att ge den studerande kunskaper om hur arbetet med förorenade områden går till i Sverige, från identifiering, riskklassning, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och mätbara åtgärdsmål, fram till beslut om åtgärdsbehov och val av saneringsmetod. Kursen innehåller också kunskaper om avfall, inventering, riskbedömning och sanering av förorenade byggnader, sanering av förorenat sediment, samt hantering av förorenade jordmassor.

Förvaltningsrätt och miljölagstiftning, 30 yhp

Kursens mål och syfte är att ge den studerande kunskaper om svensk miljö- och vattenlagstiftning med utgångspunkt ifrån Miljöbalken och då med fokus på de delar av miljölagstiftningen som är specifikt inriktade mot arbete med förorenade områden. Vidare ger kursen kunskaper om kring lagar, regelverk och praxis, som finns inom de bygg- och infrastrukturprojekt som de kommer komma i kontakt med vid utbildningens slut samt den juridik som styr ansvarsfrågan vid förorenade områden och IED-direktivet.

Hydrologi, 20 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande avancerad kunskap om vattnets roll i naturen, om mark-, yt-, och grundvattnets bildning och förekomst, samt om spridning och mätning av vatten.

Denna kurs ges i samband med platsträff.

LIA 1, 45 yhp

Kursens mål och syfte är att ge de studerande möjlighet att praktiskt prova på och med handledning delta i olika arbetssituationer som är relevanta för marksaneringsbranschen, t ex provtagning, utvärdering. Målet är att den studerande med viss handledning ska fördjupa sig i för yrkesrollen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Den studerande ska ha färdigheter och kompetenser att aktivt delta i det dagliga arbetet samt kunna tillämpa metoder inom det aktuella verksamhetsfältet. LIA-perioden ska dokumenteras i och LIA-perioden skall ska redovisas inför klass och utbildare.

LIA2, 50 yhp

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra praktiska arbetsuppgifter baserade på de kunskaper den studerande tillägnat sig under tidigare kurser. Kursen skall ge de studerande färdigheter och kompetenser att arbeta i skarpt läge i arbetssituationer som är relevanta för marksaneringsbranschen, t ex provtagning, utvärdering eller handläggning och får möjligheter att fördjupa färdigheter och kompetenser inom området miljösanering. LIA-perioden ska dokumenteras och resultera i en skriftlig rapport, som muntligt ska redovisas inför klass och utbildare.

Marklära och GIS, 35 yhp

Kursens mål och syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper om geologi och de processer som styr bildandet och återbildandet av det fasta materialet. Kursen ger kunskaper och färdigheter i att hantera kartor och projiceringar, GPS-systemet på ett professionellt sätt. Vidare skall den studerande förstå vilken betydelse marken och det lösa materialet har, samt hur detta påverkar förekomst och spridning av näringsämnen och föroreningar. Dessutom får den studerande färdigheter och kompetenser i att använda digitala verktyg, som GIS, vid arbete på förorenade områden.

Miljö och Hållbar utveckling, 20 yhp

Kursens mål och syfte är att ge den studerande kunskaper om yrkesrollen, svenska hållbarhetsstrategier och miljöteknik. Vidare är kursens mål att introducera den studerande i yrkesrollen och ge kunskaper och färdigheter i hur en attraktiv miljö- och hälsofrämjande organisation skapas genom övergripande hållbarhetsstrategier, socialt ansvarstagande och god miljösamordning där arbetsmiljö- och miljökrav efterföljs.

Miljöföroreningarnas kemi, 35 yhp

Kursen skall ge de studerande kunskap om hur kemiska ämnen sprider sig och omvandlas i miljön och hur de påverkar den omgivande miljön och oss människor. Särskilt fokus i kursen ligger på markföroreningar. Vidare tar kursen upp metoder för kvantifiering och bedömning av kemiska ämnen farlighet, samt användandet av riktvärden på förorenade områden.

Provtagning och dokumentation, 40 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i hur planering och genomförande av kvalificerad provtagning i olika områden går till. Denna kurs ges i samband med närträff och har obligatoriskt examinerande moment. Dessutom ingår arbete med arbetsmiljö och första hjälpen vid kemikalieolycka. Målet är att den studerande självständigt skall kunna utföra provtagning, hantera standardavvikelser och korrekt dokumentera arbetet. I samband med kursen får de studerande varsitt ID06, och för dem som behöver det ges dessutom möjlighet att ta ett SSG-pass.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Grundläggande behörighet:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:  

 

 • Kemi 1 

 

Saknar du behörighet? 

Bli behörig med reell kompetens:   

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffar, dessa är i denna utbildning  mellan 3-4 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. Denna utbildning har varje vecka 3-5 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det kan det även förekomma handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.  

Beskrivning

Vad gör en miljöutredare?

Vill du ha ett omväxlande arbete där du bidrar till att skydda vår natur och miljö? Som miljöutredare med inriktning på förorenade områden har du en nyckelroll i att säkerställa att förorenade områden tas om hand på ett säkert sätt: både före, under och efter en verksamhet utfört arbete på platsen. Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet, som påverkar miljön negativt och hotar människors hälsa. Det kan röra sig om bygg- och anläggningsplatser, mark- eller vattenområden, industrianläggningar, gruvdrift eller vid järnvägsarbete. Som miljöutredare utför du undersökningar, provtagningar, riskanalyser, tar fram åtgärdsförslag samt genomför efterbehandling vid förorenade byggnader och mark. Det är en spännande och kommunikativ yrkesroll, där du även ofta deltar på kundmöten, markägarmöten samt har tät dialog med myndigheter.  
 

I din yrkesroll kommer du att ha specialiserad kunskap om farligt avfall, riskbedömningar, kemiska processer, entreprenadjuridik och aktuell miljölagstiftning. För att trivas i rollen är det viktigt att vara självgående, lösningsorienterad samt ha en förmåga att kunna arbeta lugnt och metodiskt.  

 

Efter utbildningen kommer du kunna jobba hos såväl privata företag som inom kommuner och organisationer med industri- och miljösanering. Din yrkesroll kommer att kunna vara bland annat:  
 

 • Miljöhandläggare
 • Miljöutredare – förorenade områden
 • Miljötekniker – undersökning förorenade områden
 • Miljötekniker – efterbehandling förorenade områden
 • Miljökonsult
 • Miljöassistent
   

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en miljöutredare? 

Naturvårdsverket uppskattar att det i dagsläget finns över 1000 områden över hela landet som är i behov av efterbehandling, och att det kommer ta 30 år innan samtliga av dessa områden är återställda. För att lyckas med detta arbete krävs utbildade miljöutredare med rätt kompetens att bedöma och minimera kopplade risker. Just nu sker även stora satsningar på ny infrastruktur, bostadsbyggande samt ombyggnationer runt om i Sverige, vilket kräver markundersökningar både före, under och efter entreprenaden. Behovet av miljöutredare är med andra ord stort och kommer att fortsätta växa! 

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 2 år och ger 400 YH-poäng. Det är totalt 4 fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Nynäshamn. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta fastighet.yh@ya.se 

Innehåll
Arbetsledning och projektsamordning, 30 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper i att hantera ett projekts olika faser, dokumentera korrekt och göra en ekonomisk och logistisk riskbedömning och riskhantering i ett anläggningsprojekt.
Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om samhällsbyggnadsprojekts olika faser med hänsyn till ekonomi, risker och intressenter, samt att kunna kommunicera med ett projekts involverade.

Entreprenadjuridik, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om de standarder, föreskrifter, regler och avtal som finns reglerar uppdraget.
Den studerande skall efter kursens slut kunna använda sig av gällande regelverk och förklara exempelvis skillnaden mellan föreskrifter, lagar, råd och regler och vilka som är ansvariga för dessa dokument.
Målet är att den studerande ska veta hur de olika lagarna och reglerna påverkar byggprocessen, dess intressenter och projekteringen, samt självständigt kunna tillämpa de direkta krav som föreligger. Studenten ska också veta var dessa finns och hur de kan användas som praktiska stöd och hjälpmedel i arbetet.

Examensarbete, 20 yhp

Kursens syfte är att knyta ihop säcken för utbildningen och ge den studerande kunskaper och färdigheter kring de områden som tidigare behandlats i utbildningen och på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i.

Förorenad utemiljö, 25 yhp

Kursen skall ge de studerande en kunskaper hur arbetet med förorenade områden går till i Sverige, från identifiering, riskklassning, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och mätbara åtgärdsmål, fram till beslut om åtgärdsbehov och val av saneringsmetod går till. Vidare skall kursen ge färdigheter i vanligast förekommande saneringsteknikerna för förorenad mark och grundvatten, som tillämpas utifrån markens, vattnets och föroreningens egenskaper.

Förorenade byggnader, 20 yhp

Kursens mål och syfte är att ge den studerande kunskaper om hur arbetet med förorenade områden går till i Sverige, från identifiering, riskklassning, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och mätbara åtgärdsmål, fram till beslut om åtgärdsbehov och val av saneringsmetod. Kursen innehåller också kunskaper om avfall, inventering, riskbedömning och sanering av förorenade byggnader, sanering av förorenat sediment, samt hantering av förorenade jordmassor.

Förvaltningsrätt och miljölagstiftning, 30 yhp

Kursens mål och syfte är att ge den studerande kunskaper om svensk miljö- och vattenlagstiftning med utgångspunkt ifrån Miljöbalken och då med fokus på de delar av miljölagstiftningen som är specifikt inriktade mot arbete med förorenade områden. Vidare ger kursen kunskaper om kring lagar, regelverk och praxis, som finns inom de bygg- och infrastrukturprojekt som de kommer komma i kontakt med vid utbildningens slut samt den juridik som styr ansvarsfrågan vid förorenade områden och IED-direktivet.

Hydrologi, 20 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande avancerad kunskap om vattnets roll i naturen, om mark-, yt-, och grundvattnets bildning och förekomst, samt om spridning och mätning av vatten.

Denna kurs ges i samband med platsträff.

LIA 1, 45 yhp

Kursens mål och syfte är att ge de studerande möjlighet att praktiskt prova på och med handledning delta i olika arbetssituationer som är relevanta för marksaneringsbranschen, t ex provtagning, utvärdering. Målet är att den studerande med viss handledning ska fördjupa sig i för yrkesrollen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Den studerande ska ha färdigheter och kompetenser att aktivt delta i det dagliga arbetet samt kunna tillämpa metoder inom det aktuella verksamhetsfältet. LIA-perioden ska dokumenteras i och LIA-perioden skall ska redovisas inför klass och utbildare.

LIA2, 50 yhp

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra praktiska arbetsuppgifter baserade på de kunskaper den studerande tillägnat sig under tidigare kurser. Kursen skall ge de studerande färdigheter och kompetenser att arbeta i skarpt läge i arbetssituationer som är relevanta för marksaneringsbranschen, t ex provtagning, utvärdering eller handläggning och får möjligheter att fördjupa färdigheter och kompetenser inom området miljösanering. LIA-perioden ska dokumenteras och resultera i en skriftlig rapport, som muntligt ska redovisas inför klass och utbildare.

Marklära och GIS, 35 yhp

Kursens mål och syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper om geologi och de processer som styr bildandet och återbildandet av det fasta materialet. Kursen ger kunskaper och färdigheter i att hantera kartor och projiceringar, GPS-systemet på ett professionellt sätt. Vidare skall den studerande förstå vilken betydelse marken och det lösa materialet har, samt hur detta påverkar förekomst och spridning av näringsämnen och föroreningar. Dessutom får den studerande färdigheter och kompetenser i att använda digitala verktyg, som GIS, vid arbete på förorenade områden.

Miljö och Hållbar utveckling, 20 yhp

Kursens mål och syfte är att ge den studerande kunskaper om yrkesrollen, svenska hållbarhetsstrategier och miljöteknik. Vidare är kursens mål att introducera den studerande i yrkesrollen och ge kunskaper och färdigheter i hur en attraktiv miljö- och hälsofrämjande organisation skapas genom övergripande hållbarhetsstrategier, socialt ansvarstagande och god miljösamordning där arbetsmiljö- och miljökrav efterföljs.

Miljöföroreningarnas kemi, 35 yhp

Kursen skall ge de studerande kunskap om hur kemiska ämnen sprider sig och omvandlas i miljön och hur de påverkar den omgivande miljön och oss människor. Särskilt fokus i kursen ligger på markföroreningar. Vidare tar kursen upp metoder för kvantifiering och bedömning av kemiska ämnen farlighet, samt användandet av riktvärden på förorenade områden.

Provtagning och dokumentation, 40 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i hur planering och genomförande av kvalificerad provtagning i olika områden går till. Denna kurs ges i samband med närträff och har obligatoriskt examinerande moment. Dessutom ingår arbete med arbetsmiljö och första hjälpen vid kemikalieolycka. Målet är att den studerande självständigt skall kunna utföra provtagning, hantera standardavvikelser och korrekt dokumentera arbetet. I samband med kursen får de studerande varsitt ID06, och för dem som behöver det ges dessutom möjlighet att ta ett SSG-pass.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:  

 

 • Kemi 1 

 

Saknar du behörighet? 

Bli behörig med reell kompetens:   

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffar, dessa är i denna utbildning  mellan 3-4 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. Denna utbildning har varje vecka 3-5 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det kan det även förekomma handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.  

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Miljöutredare - förorenade områden

#Miljöhandläggare

#Miljötekniker - undersökning förorenade områden

#Miljötekniker - efterbehandling förorenade områden

#Miljökonsult

#Miljöassistent

Se fler utbildningar i

Nynäshamn

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.