Mina studier

Program YH

Laborant

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en laborant? 

Vill du vara med och göra världen med säker och hållbar? Då är yrkesrollen som laborant något för dig! Som laborant med inriktning mot industrin genomför du mikrobiologiska och kemiska analyser, med fokus på säkerhet, kvalitét, utveckling och problemlösning. Vanliga uppgifter är att göra löpande mätningar och kontroller. Det kan handla om allt från att säkerställa att råvaror håller hög kvalité, utföra kvalitétstester av förpackningar och material, till att göra vattenmätningar och löpande underhåll av instrument.  
 
Yrkesrollen som laborant är spännande och varierande, där det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och analytisk. I utbildningen kommer du få fördjupade kunskaper i kemi, mikrobiologi, kommunikation och laboratoriematematik.  

 

Efter utbildningen kan du arbeta som: 

 

 • Laborant 
 • Laborantassistent 
 • Laboratorietekniker 
   

Jobbmöjligheter efter examen 

Ny teknisk utveckling, pensionsavgångar och ett ökat fokus på klimat och miljö gör att allt fler verksamheter inom industriell tillverkning är i stort behov av laboranter med praktisk utbildning. Kompetensen efterfrågas i hela Sverige, från den lilla orten till storstadsregionerna. Framtidsutsikterna ser med andra ord ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till laborant!  

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 2 år och ger 400 YH-poäng. Det är totalt 6 fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Uppsala eller Umeå. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till Yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta Malgorzata Nylén

 

Analytisk kemi, 25 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska ges kunskaper inom analytisk kemi med fokus på klassiska analysmetoder, instrumentella tekniker och indirekta mätmetoder. Den studerande får även en inblick i atom- och molekylspektrometri, vätskekromatografi, gaskromatografi.

Kursen omfattar
Grundläggande teori inom atom och molekylspektrometri såsom som AAS, IR, NIR, NMR,UV/VIS, MS
Grundläggande teori inom kromatografi såsom gaskromatografi och vätskekromatografi
Grundläggande teori extraktions- och löslighetsjämvikter samt titrering och pH
Grundläggande teori runt kalibrering och underhåll av analytisk utrustning
Grundläggande teori kring kvalitetssäkring och förståelse för mätmetodens osäkerhet tex standardavvikelse, precision och noggrannhet

Övriga delar i kursen är:
• Vätskekromatografi, Gaskromatografi, kapillärelektrofores och kromatografisk teori
• Elektrokemiska och atomspektroskopiska analystekniker
• Masspektrometri
• Extraktions- och löslighetsjämvikter
• Spektrofotometri i UV-Vis-området (absorption och flourescens)
• PCR metodik
• Kalibrering
• NIR/IR
• Titrering

Biomedicinskt laboratoriearbete, 30 yhp

Kursen ska ge kunskaper och färdigheter och fysikaliska mätmetoder inom det biomedicinska området, den studerande ska kunna utföra samt dokumentera grundläggande laboratoriearbete och med hänsyn till säkerhetsföreskrifter och förhållningsregler för arbete med biologiskt material.

Därutöver ska den studerande lära sig etiska principer för bemötande i laboratorieverksamhet, hygienföreskrifter och hygienrutiner samt smittspridning i laboratoriearbete. De studerande får lära sig grundläggande farmakologi och läkemedelsräkning. I kursen ingår även etisk lagstiftning för djurmodeller och biobanker.

Kursen ger den studerande träning i att utföra provtagningar och analyser med hänsyn till pre-, per- och postanalytiska faser samt att tillämpa gällande hygienföreskrifter inom laborativt arbete

Examensarbete, 15 yhp

Syftet med kursen är ge den studerande möjligheten att utvecklas inom ett område valt i samråd med LIA-företaget (laboratorieverksamhet inom sjukvård/djurvård/industri) där den studerande gör sin sista LIA. Den studerande kan utgå från ett eget valt ämne utifrån kunskaper i tidigare förvärvade kurser eller utgå från ett skarpt fall från praktikföretaget som sammanfattar och innefattar del av eller helhet av de kurser som utbildningen gett.

Den studerande ska formulera problem/frågeställning och syfte, välja metod, samla in material för att värdera och sammanställa samt utefter egen analys dra relevantaslutsatser. Examensarbetet ska visa att den studerande behärskar att kommunicera skriftligt, använda god struktur och korrekt språk. Att hen har utvecklat färdigheter i att identifiera problemställning och syfte, kritiskt reflektera, sammanställa material, analysera och dra slutsatser därav genom att ha utvärderat en studie med ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Denna kurs bidrar till den studerandes kompetens att ta ansvar och utvecklas i sitt arbete.

Kommunikation och arbetsmiljö, 15 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes språkliga förmåga samt ge förståelse och insikt i kommunikationens betydelse med fokus på den kommande yrkesrollen och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Kursen syftar även till att ge den studerande verktyg inom rapportskrivning och presentationsteknik som är förberedande för kursen;Examensarbete. Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om praktiska verktyg inom argumentationsteknik och bemötande.

Kursen tar upp vikten av källhantering, kommunikation kring säkerhet, tränar på att ge konstruktiv feedback och själv kunna hantera klagomål på ett konstruktivt sätt för att hitta nya lösningar. Kommunikationsträning muntligt och skriftligt, med fokus på tydlighet för mottagaren. Kursen tar dessutom upp arbetsmiljöaspekter, både den fysiska samt den psykosociala.

Laboratoriearbete, 20 yhp

Kursen ska ge de studerande kunskap kring de säkerhetsrutiner, regler och arbetsmetodik som gäller vid laborativt arbete och kemikaliehantering. Att få kunskap omden vanligaste laboratorieutrustningen samt dess användning, och att noggrannhet, precision och hantering av kemikalier är avgörande faktorer för yrkesrollen utförande.. Kursen ska ge färdighet i hur man utför de vanligaste arbetsmomenten i ett laboratorium för att på egen hand utföra laborativa arbetsmoment som pipettering, vägning och dokumentering enligt gällande instruktioner. Att få kunskap om avfallshantering utifrån de risker och miljöperspektiv som råder.

Övriga moment:
• Säkerhetsrutiner vid kemikaliehantering
• Faropiktogram och säkerhetsdatablad
• Allmän hygien och arbete i steril miljö
• Avfallshantering
• Kvalitetsarbete på lab, ackreditering
• Laboratorieutrustning som kolvar, bägare, provrör, vågar,pipetter, inkubatorer etc.
• Ringanalyser
• Referensampuller
• Tillsyn
• Egenkontrollprogram
• Mikrobiologiska kriterier
• Laboration

Laboratoriematematik, statistik och fysik, 30 yhp

Matematiska begrepp samt beräkning för laborationer. Med hjälp av logaritmens definition beräkna förekommande logaritmuttryck. Utföra olika beräkningar som metrisk enhetsomvandling, procenträkning, samt exponential- och logaritmfunktioner. Statistiska funktioner och användning därav. Efter analys kunna ta fram statistiskt material utifrån resultaten.

Kursen ska ge kunskaper om termodynamik och SI-enheter, och förstå betydelsen av korrekta sådana. I kursen tränas på användningen av olika matematiska formler relaterade till yrket.

Grundläggande biokemi, 25 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper inom biokemi och kompetens inom kemiska mätmetoder för biokemi. De studerande ska få en förståelse för grundläggande kemiska processer inom organismer och egenskaper för proteiner, enzymer, cellmembran mm. Kursen ger kunskap och färdigheter i laboratoriemetodik inom biokemi samt i att hantera några av de standardinstrument och apparater som används inom biokemisk metodik. Målet är att den studerande ska kunna använda och sätta upp olika analystekniker för att hantera analytiska mätningar och kvalitetssäkra analytisk data.

LEAN, metod och utveckling, 10 yhp

Kursen ger kunskaper om och förståelse för hur LEAN kan användas i arbetet för att skapa effektiva flöden. Målet med kursen är att den studerande ska få färdighet i att använda olika verktyg för effektivisering och kunna identifiera aktiviteter som inte är värdehöjande samt minska aktiviteters ledtid i den egna organisationen.

Kursen ger dessutom kunskaper om lednings- och förbättringsverktyg, värdeflödeskartläggning och hur man identifierar förändringsbehov.

LIA 1, 40 yhp

Kursens syfte är att i laboratorieverksamhet på LIA-företaget ge den studerande grundläggande förståelse om branschen, yrkesrollen, LIA-platsens verksamhet, arbetsprocess och arbetsmiljö. Kursens mål är att den studerande ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, samt med handledning och självständigt genomföra enklare arbetsuppgifter på LIA-företaget.

Lian ska ge förståelse för kemi- och laborationsbranschen och de yrkesroller som ingår i verksamheten. Efter lian ska den studerande kunna redovisa, analysera och återkoppla till tidigare förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper, samt förstå laboratoriets uppdrag/arbetsprocess.

LIA 2, 50 yhp

Kursens syfte är att i laboratorieverksamhet på LIA-företaget ge den studerande fördjupad förståelse och kunskap om branschen, yrkesrollen, LIA-platsens verksamhet, arbetsprocess och arbetsmiljö. Kursens mål är att den studerande ska kunna återkoppla till ytterligare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, samt självständigt genomföra arbetsuppgifter på LIA-företaget.

Lia 2 ska ge möjlighet till att utföra någon typ av studie för att sedan dokumentera denna i Examensarbetet. Den får gärna ligga till grund för en problemformulering för densamma.

Livsmedelskemi och sensorik, 20 yhp

Kursen ger god insikt i allmän livsmedelskemi samt kunskaper om flödesscheman vid livsmedelstillverkning och i analys av huvudkomponenter i livsmedel. Grundbgrepp inom livsmedleskemin såsom polär/opolär och sur/basisk och kemiska sammansättning av olika livsmedel, deras fysiska egenskaper och hur dessa påverkas av förädlingsprocesser.I kursen igår kunskaper om olika matkomponenter som vatten, kolhydrater, lipider, proteiner, vitaminer, mineraler, konserveringsmedel och antinutrienter. Hur egenskaperna hos främst kolhydrater, fetter och proteiner i livsmedel påverkas vid tillverkning och tillagning samt hur detta i sin tur påverkar livsmedlens smak, konsistens, färg och doft.

De studerande får analysera och utvärdera fysiska egenskaper som konsistens, viskositet och textur i några livsmedel. Kursen ger också förståelse för perceptionsprocessen, sinnesorganens anatomi och fysiologi. Vidare behandlas hur syn, lukt, smak och känsel, i kombination med attityder påverkar acceptans och preferenser. Faktorer som påverkar smakupplevelsen.

Mikrobiologi, 35 yhp

Kursens ska ge kunskap om mikroorganismernas morfologi, metabolism, fysiologi, ekologi och evolution. Vidare ska de studerande känna till begrepp relevanta för yrkesrollen samt kunna belysa mikrobiologiska arbetsmiljörisker gällande smitta, toxinpåverkan och överkänslighet vid förekomst av mikroorganismer i en arbetsmiljö.

Målet med kursen är att genom mikrobiologisk arbetsmetodik kunna analysera prover och bereda substrat. De studerande ska genom praktiska övningar utföra spädserier, ympning, avläsning, verifieringsmetoder, tillverkning av preparat samt mikroskopering. Att ha kunskap om olika nu gällande mikrobiologiska metoder, samt träna på att använda dessa.

Miljö och hållbarhet, 10 yhp

Kursen ger en orientering och kunskaper i ämnet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. De studerande ska medvetandegöras om hur arbetet i laboratoriet ska bedrivas utifrån ett väl utvecklat miljö- och hållbarhetstänk. Hur analyser genomförs på ett rättssäkert och hållbart sätt. Kursen tar upp energilagar, miljö-etik, avfallshantering på laboratorier, lagstiftning och regler. Hur en plan arbetas fram på företaget för hållbarhetsarbetet. Kunskaper om hur man försöker finna bästa teknik och råvara, för att utveckla produkt och produktegenskaper, men också att möta de miljökrav som gäller.

Oorganisk kemi, 25 yhp

Kursen ger en grundläggande förståelse för reaktioner samt struktur och bindning i oorganiska, metallorganiska och bio-oorganiska ämnen och material, som till exempel syra/bas-egenskaper, redoxreaktioner, koordinationskemi, fasta tillståndet kemi samt syntes av olika oorganiska material inklusive nanomaterial.

De studerande får kunskap om nödvändiga för tillämpningar inom en rad olika områden: katalys, energiomvandling och energilagring, ren och effektiv processteknologi, sensorer, korrosion, metallproteiner, farmakologi, medicinska implantat, biologiska processer, elektronik, informations- och kommunikationsteknologi och nanoteknologi.

Laborationerna inriktar sig mot att bestämma egenskaper hos grundämnen, jon-, och molekylföreningar med hjälp av tekniker som senare används ute i arbetslivet.

Organisk kemi, 30 yhp

Kursen ger grundläggande kunskap om organiska ämnens egenskaper och deras betydelse inom industriella tillämpningar. Grundläggande begrepp inom reaktionskinetik såsom reaktioners hastighet och aktiveringsenergi, mekanismer för viktiga organisk-kemiska reaktionstyper (substitution, addition, eliminering, oxidation, reduktion), faktorer som påverkar en molekyls stabilitet och reaktivitet, katalys, laboratorieteknik och riskbedömning. Vi utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin. Kursen ger såväl teoretiska kunskaper som laborationer.

Projektmetodik, 20 yhp

Kursen ger de studerande kunskap i att medverka i projektgrupp och eventuellt leda projekt med dess olika faser från planering till genomförande och utvärdering. Kursen betonar särskilt vikten av att vara strukturerad och ha god projektplanering och projektekonomi.

Kursen ger specialiserade kunskaper om skriftliga och muntliga rapporter, projekt- och grupprocesser, samt olika projektmodeller. Kursen ger vidare kunskap om att använda olika utvecklingsmodeller och planer. Kursen ger kunskaper i de olika roller som ingår i projektgruppen och rollernas skillnader och paralleller. Kursen ger kunskaper om lagar, avtal och bestämmelser som styr förutsättningarna för projekt.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2
 • Naturkunskap 1b

Eller

 

 • Kemi 1
 • Matematik 2

 

Saknar du behörighet?

 

Gå en preparandutbildning!  
 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvararar gymnasiets Matematik2aPreparandutbildningen består av webbaserade självstudier, där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare. 

 

 

Preparandkurs Matematik 2

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en laborant? 

Vill du vara med och göra världen med säker och hållbar? Då är yrkesrollen som laborant något för dig! Som laborant med inriktning mot industrin genomför du mikrobiologiska och kemiska analyser, med fokus på säkerhet, kvalitét, utveckling och problemlösning. Vanliga uppgifter är att göra löpande mätningar och kontroller. Det kan handla om allt från att säkerställa att råvaror håller hög kvalité, utföra kvalitétstester av förpackningar och material, till att göra vattenmätningar och löpande underhåll av instrument.  
 
Yrkesrollen som laborant är spännande och varierande, där det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och analytisk. I utbildningen kommer du få fördjupade kunskaper i kemi, mikrobiologi, kommunikation och laboratoriematematik.  

 

Efter utbildningen kan du arbeta som: 

 

 • Laborant 
 • Laborantassistent 
 • Laboratorietekniker 
   

Jobbmöjligheter efter examen 

Ny teknisk utveckling, pensionsavgångar och ett ökat fokus på klimat och miljö gör att allt fler verksamheter inom industriell tillverkning är i stort behov av laboranter med praktisk utbildning. Kompetensen efterfrågas i hela Sverige, från den lilla orten till storstadsregionerna. Framtidsutsikterna ser med andra ord ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till laborant!  

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 2 år och ger 400 YH-poäng. Det är totalt 6 fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Uppsala eller Umeå. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till Yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta Malgorzata Nylén

 

Innehåll
Analytisk kemi, 25 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska ges kunskaper inom analytisk kemi med fokus på klassiska analysmetoder, instrumentella tekniker och indirekta mätmetoder. Den studerande får även en inblick i atom- och molekylspektrometri, vätskekromatografi, gaskromatografi.

Kursen omfattar
Grundläggande teori inom atom och molekylspektrometri såsom som AAS, IR, NIR, NMR,UV/VIS, MS
Grundläggande teori inom kromatografi såsom gaskromatografi och vätskekromatografi
Grundläggande teori extraktions- och löslighetsjämvikter samt titrering och pH
Grundläggande teori runt kalibrering och underhåll av analytisk utrustning
Grundläggande teori kring kvalitetssäkring och förståelse för mätmetodens osäkerhet tex standardavvikelse, precision och noggrannhet

Övriga delar i kursen är:
• Vätskekromatografi, Gaskromatografi, kapillärelektrofores och kromatografisk teori
• Elektrokemiska och atomspektroskopiska analystekniker
• Masspektrometri
• Extraktions- och löslighetsjämvikter
• Spektrofotometri i UV-Vis-området (absorption och flourescens)
• PCR metodik
• Kalibrering
• NIR/IR
• Titrering

Biomedicinskt laboratoriearbete, 30 yhp

Kursen ska ge kunskaper och färdigheter och fysikaliska mätmetoder inom det biomedicinska området, den studerande ska kunna utföra samt dokumentera grundläggande laboratoriearbete och med hänsyn till säkerhetsföreskrifter och förhållningsregler för arbete med biologiskt material.

Därutöver ska den studerande lära sig etiska principer för bemötande i laboratorieverksamhet, hygienföreskrifter och hygienrutiner samt smittspridning i laboratoriearbete. De studerande får lära sig grundläggande farmakologi och läkemedelsräkning. I kursen ingår även etisk lagstiftning för djurmodeller och biobanker.

Kursen ger den studerande träning i att utföra provtagningar och analyser med hänsyn till pre-, per- och postanalytiska faser samt att tillämpa gällande hygienföreskrifter inom laborativt arbete

Examensarbete, 15 yhp

Syftet med kursen är ge den studerande möjligheten att utvecklas inom ett område valt i samråd med LIA-företaget (laboratorieverksamhet inom sjukvård/djurvård/industri) där den studerande gör sin sista LIA. Den studerande kan utgå från ett eget valt ämne utifrån kunskaper i tidigare förvärvade kurser eller utgå från ett skarpt fall från praktikföretaget som sammanfattar och innefattar del av eller helhet av de kurser som utbildningen gett.

Den studerande ska formulera problem/frågeställning och syfte, välja metod, samla in material för att värdera och sammanställa samt utefter egen analys dra relevantaslutsatser. Examensarbetet ska visa att den studerande behärskar att kommunicera skriftligt, använda god struktur och korrekt språk. Att hen har utvecklat färdigheter i att identifiera problemställning och syfte, kritiskt reflektera, sammanställa material, analysera och dra slutsatser därav genom att ha utvärderat en studie med ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Denna kurs bidrar till den studerandes kompetens att ta ansvar och utvecklas i sitt arbete.

Kommunikation och arbetsmiljö, 15 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes språkliga förmåga samt ge förståelse och insikt i kommunikationens betydelse med fokus på den kommande yrkesrollen och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Kursen syftar även till att ge den studerande verktyg inom rapportskrivning och presentationsteknik som är förberedande för kursen;Examensarbete. Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om praktiska verktyg inom argumentationsteknik och bemötande.

Kursen tar upp vikten av källhantering, kommunikation kring säkerhet, tränar på att ge konstruktiv feedback och själv kunna hantera klagomål på ett konstruktivt sätt för att hitta nya lösningar. Kommunikationsträning muntligt och skriftligt, med fokus på tydlighet för mottagaren. Kursen tar dessutom upp arbetsmiljöaspekter, både den fysiska samt den psykosociala.

Laboratoriearbete, 20 yhp

Kursen ska ge de studerande kunskap kring de säkerhetsrutiner, regler och arbetsmetodik som gäller vid laborativt arbete och kemikaliehantering. Att få kunskap omden vanligaste laboratorieutrustningen samt dess användning, och att noggrannhet, precision och hantering av kemikalier är avgörande faktorer för yrkesrollen utförande.. Kursen ska ge färdighet i hur man utför de vanligaste arbetsmomenten i ett laboratorium för att på egen hand utföra laborativa arbetsmoment som pipettering, vägning och dokumentering enligt gällande instruktioner. Att få kunskap om avfallshantering utifrån de risker och miljöperspektiv som råder.

Övriga moment:
• Säkerhetsrutiner vid kemikaliehantering
• Faropiktogram och säkerhetsdatablad
• Allmän hygien och arbete i steril miljö
• Avfallshantering
• Kvalitetsarbete på lab, ackreditering
• Laboratorieutrustning som kolvar, bägare, provrör, vågar,pipetter, inkubatorer etc.
• Ringanalyser
• Referensampuller
• Tillsyn
• Egenkontrollprogram
• Mikrobiologiska kriterier
• Laboration

Laboratoriematematik, statistik och fysik, 30 yhp

Matematiska begrepp samt beräkning för laborationer. Med hjälp av logaritmens definition beräkna förekommande logaritmuttryck. Utföra olika beräkningar som metrisk enhetsomvandling, procenträkning, samt exponential- och logaritmfunktioner. Statistiska funktioner och användning därav. Efter analys kunna ta fram statistiskt material utifrån resultaten.

Kursen ska ge kunskaper om termodynamik och SI-enheter, och förstå betydelsen av korrekta sådana. I kursen tränas på användningen av olika matematiska formler relaterade till yrket.

Grundläggande biokemi, 25 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper inom biokemi och kompetens inom kemiska mätmetoder för biokemi. De studerande ska få en förståelse för grundläggande kemiska processer inom organismer och egenskaper för proteiner, enzymer, cellmembran mm. Kursen ger kunskap och färdigheter i laboratoriemetodik inom biokemi samt i att hantera några av de standardinstrument och apparater som används inom biokemisk metodik. Målet är att den studerande ska kunna använda och sätta upp olika analystekniker för att hantera analytiska mätningar och kvalitetssäkra analytisk data.

LEAN, metod och utveckling, 10 yhp

Kursen ger kunskaper om och förståelse för hur LEAN kan användas i arbetet för att skapa effektiva flöden. Målet med kursen är att den studerande ska få färdighet i att använda olika verktyg för effektivisering och kunna identifiera aktiviteter som inte är värdehöjande samt minska aktiviteters ledtid i den egna organisationen.

Kursen ger dessutom kunskaper om lednings- och förbättringsverktyg, värdeflödeskartläggning och hur man identifierar förändringsbehov.

LIA 1, 40 yhp

Kursens syfte är att i laboratorieverksamhet på LIA-företaget ge den studerande grundläggande förståelse om branschen, yrkesrollen, LIA-platsens verksamhet, arbetsprocess och arbetsmiljö. Kursens mål är att den studerande ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, samt med handledning och självständigt genomföra enklare arbetsuppgifter på LIA-företaget.

Lian ska ge förståelse för kemi- och laborationsbranschen och de yrkesroller som ingår i verksamheten. Efter lian ska den studerande kunna redovisa, analysera och återkoppla till tidigare förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper, samt förstå laboratoriets uppdrag/arbetsprocess.

LIA 2, 50 yhp

Kursens syfte är att i laboratorieverksamhet på LIA-företaget ge den studerande fördjupad förståelse och kunskap om branschen, yrkesrollen, LIA-platsens verksamhet, arbetsprocess och arbetsmiljö. Kursens mål är att den studerande ska kunna återkoppla till ytterligare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, samt självständigt genomföra arbetsuppgifter på LIA-företaget.

Lia 2 ska ge möjlighet till att utföra någon typ av studie för att sedan dokumentera denna i Examensarbetet. Den får gärna ligga till grund för en problemformulering för densamma.

Livsmedelskemi och sensorik, 20 yhp

Kursen ger god insikt i allmän livsmedelskemi samt kunskaper om flödesscheman vid livsmedelstillverkning och i analys av huvudkomponenter i livsmedel. Grundbgrepp inom livsmedleskemin såsom polär/opolär och sur/basisk och kemiska sammansättning av olika livsmedel, deras fysiska egenskaper och hur dessa påverkas av förädlingsprocesser.I kursen igår kunskaper om olika matkomponenter som vatten, kolhydrater, lipider, proteiner, vitaminer, mineraler, konserveringsmedel och antinutrienter. Hur egenskaperna hos främst kolhydrater, fetter och proteiner i livsmedel påverkas vid tillverkning och tillagning samt hur detta i sin tur påverkar livsmedlens smak, konsistens, färg och doft.

De studerande får analysera och utvärdera fysiska egenskaper som konsistens, viskositet och textur i några livsmedel. Kursen ger också förståelse för perceptionsprocessen, sinnesorganens anatomi och fysiologi. Vidare behandlas hur syn, lukt, smak och känsel, i kombination med attityder påverkar acceptans och preferenser. Faktorer som påverkar smakupplevelsen.

Mikrobiologi, 35 yhp

Kursens ska ge kunskap om mikroorganismernas morfologi, metabolism, fysiologi, ekologi och evolution. Vidare ska de studerande känna till begrepp relevanta för yrkesrollen samt kunna belysa mikrobiologiska arbetsmiljörisker gällande smitta, toxinpåverkan och överkänslighet vid förekomst av mikroorganismer i en arbetsmiljö.

Målet med kursen är att genom mikrobiologisk arbetsmetodik kunna analysera prover och bereda substrat. De studerande ska genom praktiska övningar utföra spädserier, ympning, avläsning, verifieringsmetoder, tillverkning av preparat samt mikroskopering. Att ha kunskap om olika nu gällande mikrobiologiska metoder, samt träna på att använda dessa.

Miljö och hållbarhet, 10 yhp

Kursen ger en orientering och kunskaper i ämnet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. De studerande ska medvetandegöras om hur arbetet i laboratoriet ska bedrivas utifrån ett väl utvecklat miljö- och hållbarhetstänk. Hur analyser genomförs på ett rättssäkert och hållbart sätt. Kursen tar upp energilagar, miljö-etik, avfallshantering på laboratorier, lagstiftning och regler. Hur en plan arbetas fram på företaget för hållbarhetsarbetet. Kunskaper om hur man försöker finna bästa teknik och råvara, för att utveckla produkt och produktegenskaper, men också att möta de miljökrav som gäller.

Oorganisk kemi, 25 yhp

Kursen ger en grundläggande förståelse för reaktioner samt struktur och bindning i oorganiska, metallorganiska och bio-oorganiska ämnen och material, som till exempel syra/bas-egenskaper, redoxreaktioner, koordinationskemi, fasta tillståndet kemi samt syntes av olika oorganiska material inklusive nanomaterial.

De studerande får kunskap om nödvändiga för tillämpningar inom en rad olika områden: katalys, energiomvandling och energilagring, ren och effektiv processteknologi, sensorer, korrosion, metallproteiner, farmakologi, medicinska implantat, biologiska processer, elektronik, informations- och kommunikationsteknologi och nanoteknologi.

Laborationerna inriktar sig mot att bestämma egenskaper hos grundämnen, jon-, och molekylföreningar med hjälp av tekniker som senare används ute i arbetslivet.

Organisk kemi, 30 yhp

Kursen ger grundläggande kunskap om organiska ämnens egenskaper och deras betydelse inom industriella tillämpningar. Grundläggande begrepp inom reaktionskinetik såsom reaktioners hastighet och aktiveringsenergi, mekanismer för viktiga organisk-kemiska reaktionstyper (substitution, addition, eliminering, oxidation, reduktion), faktorer som påverkar en molekyls stabilitet och reaktivitet, katalys, laboratorieteknik och riskbedömning. Vi utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin. Kursen ger såväl teoretiska kunskaper som laborationer.

Projektmetodik, 20 yhp

Kursen ger de studerande kunskap i att medverka i projektgrupp och eventuellt leda projekt med dess olika faser från planering till genomförande och utvärdering. Kursen betonar särskilt vikten av att vara strukturerad och ha god projektplanering och projektekonomi.

Kursen ger specialiserade kunskaper om skriftliga och muntliga rapporter, projekt- och grupprocesser, samt olika projektmodeller. Kursen ger vidare kunskap om att använda olika utvecklingsmodeller och planer. Kursen ger kunskaper i de olika roller som ingår i projektgruppen och rollernas skillnader och paralleller. Kursen ger kunskaper om lagar, avtal och bestämmelser som styr förutsättningarna för projekt.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2
 • Naturkunskap 1b

Eller

 

 • Kemi 1
 • Matematik 2

 

Saknar du behörighet?

 

Gå en preparandutbildning!  
 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvararar gymnasiets Matematik2aPreparandutbildningen består av webbaserade självstudier, där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare. 

 

 

Preparandkurs Matematik 2

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Laborant

#Laboratorieassistent

#Laboratorieassistent

#Laboratoriebiträde

#Laboratorietekniker

Se fler utbildningar i

Uppsala/Umeå

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Laborant

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en laborant? 

Vill du vara med och göra världen med säker och hållbar? Då är yrkesrollen som laborant något för dig! Som laborant med inriktning mot industrin genomför du mikrobiologiska och kemiska analyser, med fokus på säkerhet, kvalitét, utveckling och problemlösning. Vanliga uppgifter är att göra löpande mätningar och kontroller. Det kan handla om allt från att säkerställa att råvaror håller hög kvalité, utföra kvalitétstester av förpackningar och material, till att göra vattenmätningar och löpande underhåll av instrument.  
 
Yrkesrollen som laborant är spännande och varierande, där det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och analytisk. I utbildningen kommer du få fördjupade kunskaper i kemi, mikrobiologi, kommunikation och laboratoriematematik.  

 

Efter utbildningen kan du arbeta som: 

 

 • Laborant 
 • Laborantassistent 
 • Laboratorietekniker 
   

Jobbmöjligheter efter examen 

Ny teknisk utveckling, pensionsavgångar och ett ökat fokus på klimat och miljö gör att allt fler verksamheter inom industriell tillverkning är i stort behov av laboranter med praktisk utbildning. Kompetensen efterfrågas i hela Sverige, från den lilla orten till storstadsregionerna. Framtidsutsikterna ser med andra ord ljusa ut för dig som väljer att utbilda dig till laborant!  

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 2 år och ger 400 YH-poäng. Det är totalt 6 fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Uppsala eller Umeå. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till Yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta Malgorzata Nylén

 


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 


Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2
 • Naturkunskap 1b

Eller

 

 • Kemi 1
 • Matematik 2

 

Saknar du behörighet?

 

Gå en preparandutbildning!  
 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvararar gymnasiets Matematik2aPreparandutbildningen består av webbaserade självstudier, där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare. 

 

 

Preparandkurs Matematik 2

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.