Mina studier

Program YH

Hållbarhetsstrateg bygg

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en hållbarhetsstrateg med inriktning bygg? 

Är du en strategisk person som drivs av handling och brinner för att göra skillnad? Vill du ha en nyckelroll i att accelerera en organisations hållbarhetsarbete för att uppnå målen i Agenda 2030? Som hållbarhetsstrateg med inriktning mot byggbranschen arbetar du med en organisations strategiska och operativa utvecklingsarbete inom hållbar omställning. Detta är en eftertraktad och spännande roll där du ansvarar för att värdera, prioritera och implementera hållbara miljöval, med målet att skapa konkreta resultat. Hållbarhetsstrategen deltar ofta i projekt- och arbetsgrupper, håller i interna utbildningar och workshops samt utför omvärldsbevakning. En hållbarhetsstrateg arbetar vanligtvis nära ledningen.  

 

Som hållbarhetsstrateg med inriktning bygg har du specialiserad kunskap om bland annat återvinning, återbruk, demontering, byggmaterials klimatpåverkan, samt hållbara leveranskedjor. Du har även rätt kompetens för att på ett affärsmässigt vis möta kunder, leverantörer och andra intressenter. Yrkesrollen passar dig som är strategisk, målinriktad och driven. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på fastighetsbolag, byggentreprenörer, konsultfirmor och andra aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen.  

 

Din yrkesroll efter utbildningen kan vara:  
 

 • Hållbarhetskoordinator 
 • Hållbarhetssamordnare 
 • Hållbarhetsstrateg bygg 

 
Hur ser jobbmöjligheterna ut för en hållbarhetsstrateg? 

Allt fler organisationer inom bygg- och anläggningssektorn ställer om till en klimatneutral verksamhet. För att uppnå Sveriges hållbarhetsmål, och i förlängningen målen i Agenda 2030, är det viktigt att personer med rätt kunskap är med och driver arbetet. Därför är efterfrågan stor på hållbarhetstrateger med en specialisering inom bygg. Rekryteringsbehovet är spritt över hela Sverige, där både små och stora företag ser detta som en eftertraktad kompetens.  

 
Utbildningens upplägg  

Utbildningen pågår under 2 år och ger 400 YH-poäng. Det är 8 fysiska träffar under utbildningens gång, i Växjö. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare annelie.hansdotter@ya.se 

Byggnormer och standarder, 20 yhp

Den studerande ska i kursen lära sig hur svenskt byggande och samhällsplanering styrs av föreskrifter, regler och förordningar. Den studerande får också se hur detta i praktiken påverkar utformning, tekniska krav och utförandekrav, samt hur uppnådda krav kontrolleras och bedöms underprojekterings- och byggprocessen. I kursen ingår även myndigheternas roller och organisationer som arbetar med skärpta krav för ett ännu hållbarare byggande.

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna lokalisera de byggnormer, standarder och villkor som finns i byggande och samhällsplanering, samt applicera dessa på byggteknik, utformning och materialval.

Examensarbete, 30 yhp

Målet med kursen är att den studerande redovisar ett självständigt och fördjupat arbete inom området hållbarhet och miljö muntligt och skriftligt, i en rapport med modern källförteckning och källhänvisning Syftet med kursen är att den studerande får fördjupning genom en undersökning kring en frågeställning rörande området hållbarhet och miljö.

Hållbarhet i byggbranschen, 20 yhp

Denna kurs syftar till att ge den studerande kunskap om sin kommande yrkesroll och hur den fungerar i omställningen av branschen mot en minskad miljöpåverkan. Den studerande ska kunna leda diskussioner kring ökad hållbarhet samt att kunna implementera begreppet mot hållbart byggande och planering. Den studerande ska få kunskap om de utmaningar för miljö och klimat som råder och peka på de strategiska åtgärder som samhällsbyggnadsbranschen ska bidra med.

Logistik och transport, 20 yhp

Syftet med kursen är att ge kunskaper om och färdigheter i att hantera transportmetoders påverkan och hur det kan påverka val av byggteknik eller material. logistikcentraler och scheman för att förbättra produktivitet, arbetsmiljö samt minska svinn och misstag och därmed skapa ett mera hållbart byggande. Den studerande ska efter avslutad kurs ha fördjupad kunskap om transporters miljöpåverkan och därmed kunna välja byggmetoder där man minimerar en överdriven eller omständlig logistik. Den studerande ska också få strategiska kunskaper med lager- och logistikplanering, exempelvis att kunna utforma ett projekts tidplan genom att hushålla med personal-, förvarings- och transportresurser.

Byggteknik, 50 yhp

Kursen syftar till att ge kunskap om byggprocessens olika skeden och vilka huvudsakliga roller och ansvarsområden som hör till dessa skeden samt färdighet och kompetens att bedöma byggnadens stomme och klimatskal: typer, samt hur -material och teknisk utformning hänger ihop, samt påverkar helheten.

Cirkulär ekonomi, 40 yhp

Kursen behandlar koncept och strategier för utvecklingen av en hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Detta genom att återskapa, behålla eller utveckla resursernas värde. Den studerande ska vidare kunna tillämpa cirkulära modeller och identifiera modeller om återbruk och återvinning.

Hållbart byggande, 40 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur val av material och metoder påverkar kvalitet och inomhusmiljö, samt hur det i slutändan påverkar hälsan och välbefinnandet samt färdigheter i att hantera livscykelanalys och kostnaden för en byggnadskomponent och hela byggnaden över dess livstid.

LIA 1, 100 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska erhålla kompetens om arbetet och berörda processer inom en verksamhet som arbetar med hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnad.
Syftet med kursen är att den studerande ska få uppleva hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö inom samhällsbyggnad och byggsektorn.

Materiallära, 50 yhp

Den studerande ska få kunskaper om material som används i anläggning, byggande och installationer i nu och dåtid samt väga ett materials för- och nackdelar ut miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv Den studerande ska också lära sig verktyg, standarder och certifieringar kopplade till material och dess egenskaper.

Projektledning och ledarskap, 30 yhp

Målet med kursen är att den studerande efter slutförd kurs ska ha kunskap och färdighet i principer för projektstyrning, organisationsformer, modernt ledarskap och dess betydelse samt kommunikation och gruppdynamik.

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i grundläggande principer för modernt ledarskap, projektstyrning, ekonomi, organisation, planering genomförande, leverans, uppföljning, kommunikation och gruppdynamik.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   
   

Saknar du behörighet?
 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

 

Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier  

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffarna, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.  

Beskrivning

Vad gör en hållbarhetsstrateg med inriktning bygg? 

Är du en strategisk person som drivs av handling och brinner för att göra skillnad? Vill du ha en nyckelroll i att accelerera en organisations hållbarhetsarbete för att uppnå målen i Agenda 2030? Som hållbarhetsstrateg med inriktning mot byggbranschen arbetar du med en organisations strategiska och operativa utvecklingsarbete inom hållbar omställning. Detta är en eftertraktad och spännande roll där du ansvarar för att värdera, prioritera och implementera hållbara miljöval, med målet att skapa konkreta resultat. Hållbarhetsstrategen deltar ofta i projekt- och arbetsgrupper, håller i interna utbildningar och workshops samt utför omvärldsbevakning. En hållbarhetsstrateg arbetar vanligtvis nära ledningen.  

 

Som hållbarhetsstrateg med inriktning bygg har du specialiserad kunskap om bland annat återvinning, återbruk, demontering, byggmaterials klimatpåverkan, samt hållbara leveranskedjor. Du har även rätt kompetens för att på ett affärsmässigt vis möta kunder, leverantörer och andra intressenter. Yrkesrollen passar dig som är strategisk, målinriktad och driven. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på fastighetsbolag, byggentreprenörer, konsultfirmor och andra aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen.  

 

Din yrkesroll efter utbildningen kan vara:  
 

 • Hållbarhetskoordinator 
 • Hållbarhetssamordnare 
 • Hållbarhetsstrateg bygg 

 
Hur ser jobbmöjligheterna ut för en hållbarhetsstrateg? 

Allt fler organisationer inom bygg- och anläggningssektorn ställer om till en klimatneutral verksamhet. För att uppnå Sveriges hållbarhetsmål, och i förlängningen målen i Agenda 2030, är det viktigt att personer med rätt kunskap är med och driver arbetet. Därför är efterfrågan stor på hållbarhetstrateger med en specialisering inom bygg. Rekryteringsbehovet är spritt över hela Sverige, där både små och stora företag ser detta som en eftertraktad kompetens.  

 
Utbildningens upplägg  

Utbildningen pågår under 2 år och ger 400 YH-poäng. Det är 8 fysiska träffar under utbildningens gång, i Växjö. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare annelie.hansdotter@ya.se 

Innehåll
Byggnormer och standarder, 20 yhp

Den studerande ska i kursen lära sig hur svenskt byggande och samhällsplanering styrs av föreskrifter, regler och förordningar. Den studerande får också se hur detta i praktiken påverkar utformning, tekniska krav och utförandekrav, samt hur uppnådda krav kontrolleras och bedöms underprojekterings- och byggprocessen. I kursen ingår även myndigheternas roller och organisationer som arbetar med skärpta krav för ett ännu hållbarare byggande.

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna lokalisera de byggnormer, standarder och villkor som finns i byggande och samhällsplanering, samt applicera dessa på byggteknik, utformning och materialval.

Examensarbete, 30 yhp

Målet med kursen är att den studerande redovisar ett självständigt och fördjupat arbete inom området hållbarhet och miljö muntligt och skriftligt, i en rapport med modern källförteckning och källhänvisning Syftet med kursen är att den studerande får fördjupning genom en undersökning kring en frågeställning rörande området hållbarhet och miljö.

Hållbarhet i byggbranschen, 20 yhp

Denna kurs syftar till att ge den studerande kunskap om sin kommande yrkesroll och hur den fungerar i omställningen av branschen mot en minskad miljöpåverkan. Den studerande ska kunna leda diskussioner kring ökad hållbarhet samt att kunna implementera begreppet mot hållbart byggande och planering. Den studerande ska få kunskap om de utmaningar för miljö och klimat som råder och peka på de strategiska åtgärder som samhällsbyggnadsbranschen ska bidra med.

Logistik och transport, 20 yhp

Syftet med kursen är att ge kunskaper om och färdigheter i att hantera transportmetoders påverkan och hur det kan påverka val av byggteknik eller material. logistikcentraler och scheman för att förbättra produktivitet, arbetsmiljö samt minska svinn och misstag och därmed skapa ett mera hållbart byggande. Den studerande ska efter avslutad kurs ha fördjupad kunskap om transporters miljöpåverkan och därmed kunna välja byggmetoder där man minimerar en överdriven eller omständlig logistik. Den studerande ska också få strategiska kunskaper med lager- och logistikplanering, exempelvis att kunna utforma ett projekts tidplan genom att hushålla med personal-, förvarings- och transportresurser.

Byggteknik, 50 yhp

Kursen syftar till att ge kunskap om byggprocessens olika skeden och vilka huvudsakliga roller och ansvarsområden som hör till dessa skeden samt färdighet och kompetens att bedöma byggnadens stomme och klimatskal: typer, samt hur -material och teknisk utformning hänger ihop, samt påverkar helheten.

Cirkulär ekonomi, 40 yhp

Kursen behandlar koncept och strategier för utvecklingen av en hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Detta genom att återskapa, behålla eller utveckla resursernas värde. Den studerande ska vidare kunna tillämpa cirkulära modeller och identifiera modeller om återbruk och återvinning.

Hållbart byggande, 40 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur val av material och metoder påverkar kvalitet och inomhusmiljö, samt hur det i slutändan påverkar hälsan och välbefinnandet samt färdigheter i att hantera livscykelanalys och kostnaden för en byggnadskomponent och hela byggnaden över dess livstid.

LIA 1, 100 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska erhålla kompetens om arbetet och berörda processer inom en verksamhet som arbetar med hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnad.
Syftet med kursen är att den studerande ska få uppleva hur teorin tillämpas i verkligheten och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i en verklig miljö inom samhällsbyggnad och byggsektorn.

Materiallära, 50 yhp

Den studerande ska få kunskaper om material som används i anläggning, byggande och installationer i nu och dåtid samt väga ett materials för- och nackdelar ut miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv Den studerande ska också lära sig verktyg, standarder och certifieringar kopplade till material och dess egenskaper.

Projektledning och ledarskap, 30 yhp

Målet med kursen är att den studerande efter slutförd kurs ska ha kunskap och färdighet i principer för projektstyrning, organisationsformer, modernt ledarskap och dess betydelse samt kommunikation och gruppdynamik.

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i grundläggande principer för modernt ledarskap, projektstyrning, ekonomi, organisation, planering genomförande, leverans, uppföljning, kommunikation och gruppdynamik.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   
   

Saknar du behörighet?
 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

 

Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier  

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffarna, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.  

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Hållbarhetskoordinator

#Hållbarhetssamordnare

#Hållbarhetsstrateg bygg

Se fler utbildningar i

Växjö

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Hållbarhetsstrateg bygg

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en hållbarhetsstrateg med inriktning bygg? 

Är du en strategisk person som drivs av handling och brinner för att göra skillnad? Vill du ha en nyckelroll i att accelerera en organisations hållbarhetsarbete för att uppnå målen i Agenda 2030? Som hållbarhetsstrateg med inriktning mot byggbranschen arbetar du med en organisations strategiska och operativa utvecklingsarbete inom hållbar omställning. Detta är en eftertraktad och spännande roll där du ansvarar för att värdera, prioritera och implementera hållbara miljöval, med målet att skapa konkreta resultat. Hållbarhetsstrategen deltar ofta i projekt- och arbetsgrupper, håller i interna utbildningar och workshops samt utför omvärldsbevakning. En hållbarhetsstrateg arbetar vanligtvis nära ledningen.  

 

Som hållbarhetsstrateg med inriktning bygg har du specialiserad kunskap om bland annat återvinning, återbruk, demontering, byggmaterials klimatpåverkan, samt hållbara leveranskedjor. Du har även rätt kompetens för att på ett affärsmässigt vis möta kunder, leverantörer och andra intressenter. Yrkesrollen passar dig som är strategisk, målinriktad och driven. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på fastighetsbolag, byggentreprenörer, konsultfirmor och andra aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen.  

 

Din yrkesroll efter utbildningen kan vara:  
 

 • Hållbarhetskoordinator 
 • Hållbarhetssamordnare 
 • Hållbarhetsstrateg bygg 

 
Hur ser jobbmöjligheterna ut för en hållbarhetsstrateg? 

Allt fler organisationer inom bygg- och anläggningssektorn ställer om till en klimatneutral verksamhet. För att uppnå Sveriges hållbarhetsmål, och i förlängningen målen i Agenda 2030, är det viktigt att personer med rätt kunskap är med och driver arbetet. Därför är efterfrågan stor på hållbarhetstrateger med en specialisering inom bygg. Rekryteringsbehovet är spritt över hela Sverige, där både små och stora företag ser detta som en eftertraktad kompetens.  

 
Utbildningens upplägg  

Utbildningen pågår under 2 år och ger 400 YH-poäng. Det är 8 fysiska träffar under utbildningens gång, i Växjö. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare annelie.hansdotter@ya.se 


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.


Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   
   

Saknar du behörighet?
 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

 

Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier  

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffarna, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.