Mina studier

Program YH

Fastighetsingenjör

Program YH

Längd

250 YH-poäng, 2,5 år

Studieform

Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt

Deltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en fastighetsingenjör?

En fastighetsingenjör har ett övergripande ansvar över en eller flera fastigheters driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering. Arbetsuppgifter innebär ofta att vara ett tekniskt stöd åt exempelvis driften eller stötta andra i ditt fastighetsteam. Du kan leda mindre tekniska projekt, medverka vid tekniska upphandlingar och säkerställa korrekt leverans från entreprenörer. Ibland kan arbetet innebära en ledarroll med personalansvar.

 

Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på var du arbetar och hur verksamheten är organiserad. Arbetsplatser kan vara inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentrum.

 

Hur ser framtiden ut för fastighetsingenjörer?

Efterfrågan på fastighetsingenjörer är och kommer att vara stor i framtiden. Nya tekniska lösningar kräver hela tiden aktuell kunskap. Bostadsbygge, klimat- och miljömål och  pensionsavgångar gör att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt stor. 

 

En fastighetsingenjör har en bred palett av jobbmöjligheter inom fastighetsbranschen. Du kan till exempel jobba som teknisk förvaltare, driftcontroller, energicontroller och givetvis som fastighetsingenjör. 

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker på distans, i 50% studietakt med fyra fysiska träffar i Göteborg under utbildningen. Många av våra studerande kombinerar utbildningen med anställning. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

I utbildningen ingår även LIA-perioder, som kan göras på olika platser i landet. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Praktikperioden ger dig möjlighet att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter. Du utvecklar dina kunskaper samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Inspiration

 

Per läste till fastighetsingenjör

 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta fastighet.yh@ya.se om du har frågor om utbildningen. Kontakta antagningyh@ya.se om du har frågor om antagning och behörigheter. 

Arbetsledning och kommunikation, 20 yhp

Under den här kursen lär du dig att leda projekt och arbetsgrupper och får möjlighet att utveckla en medvetenhet om dig själv som arbetsledare. Du får insikt i arbetsledningens psykologi, ledarens roll och ansvar samt om arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet. Du övar dig också på affärsmässig kommunikation med kunder i olika sammanhang och att utveckla en medvetenhet om dig själv som arbetsledare och om konstruktiv kommunikation.

Fastighet och byggnadsteknik, 25 yhp

Under kursen lär du dig om byggnadsteknik, byggnadsprocess, dimensioneringsprinciper och laster för byggnadskonstruktioner. Vi går igenom teknikval för att kunna identifiera och
analysera byggnadsfysikaliska problem, och du får specialiserade kunskaper i byggnadsfysikaliska förlopp vad gäller transport av värme och fukt. Du lär dig att upprätta energibalans för en byggnad och att ta fram förbättringsåtgärder för att minska energianvändning. Vi går också igenom inomhusklimatet och riskerna för fuktskador. Du lär dig att göra beräkningar gällande värme, fukt, luft och energi och att värdera metoder för utformning av energieffektiva byggnader med ett bra inomhusklimat och hälsokriterier för god inomhusmiljö.

Projektledning, 20 yhp

Under kursen lär du dig om projektledningens olika faser från planering till genomförande och utvärdering. Vi går igenom om skriftliga och muntliga rapporter, projekt- och grupprocesser samt olika projektmodeller. Du får förståelse för konsultrollen, entreprenörsrollen och beställarrollen och får insikt i lagar, avtal och bestämmelser som styr förutsättningarna för projekt.

Integrerade system - installationsteknik, 30 yhp

Under kursen lär du dig om fastigheters olika installationer och installationssystem.
Vi går igenom luftbehandlings- och ventilationssystem, värmesystem, kylsystem och Va-systems uppbyggnad och drift samt dess sammansatta funktion som ett integrerat
system i en byggnad. Du lär dig om betydelsen av att samordna installationsarbetet för bra lösningar inom teknik, energi, ekonomi och miljö. Kursen omfattar också de krav som ställs på arbetsmiljön, egenkontroll, injustering, samordnad provning, dokumentation, överlämnande och anpassning till användare.

Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik, 20 yhp

Under kursen lär du dig att identifiera styr- och reglersystem i gamla och nya fastigheter och hur du använder dig av styrtekniska systemritningar, metodiska verktyg för dokumentation av genomförda åtgärder samt om kommunikationsteknik ( IP-teknik och fältbussar). Kursen ger dig kompetens att självständigt kunna använda fastighetsautomationssystemet för felsökning och ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll och justering/intrimning av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.

Miljö och säkerhet - fastighetsägarens ansvar, 10 yhp

Under kursen får du kunskaper om fastighetsägarens ansvar ur ett arbetsmiljö- och miljöperspektiv. Du lär dig att värdera fastigheten ur ett säkerhetsperspektiv och får också kunskaper om fastighetsägares egenkontroll och de lagstadgade kontroller och regler som gäller för fastighetsägare. Kursen omfattar de lagrum som fastighetsbranschen omfattas av samt hur fastighetsförvaltning påverkar miljön.

Fastighetsunderhåll, 15 yhp

Kursen ger den studerande avancerade kunskaper i planering och
genomförande av planerat underhåll, ronderingar och akut felavhjälpning
samt fastighetsingenjörens roll och ansvar. Du får kunskap om besiktningsteknik och olika metoder för upprättandet av en underhållsplan. Kursen berör ämnen som AFF-begreppet och dess terminologi, livstidskostnadscykler, besiktningsteknik samt drift- och funktionssäkerhet.

Fastighetsekonomi och investeringskalkylering, 20 yhp

Under den här kursen får du kunskap för att kunna ta ett resultat- och
budgetansvar för fastigheter och lär dig mer om ekonomistyrning och kalkylering mot fastighetsbranschen. Du får ingående kunskap om hur affärer uppstår och utvecklas inom fastighetsföretag. Kursen berör också årsredovisning, budget, budgetuppföljning och finansiella driftnyckeltal i anslutning till budgetutfall.

Fastighetsjuridik, 20 yhp

Under kursen får du fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU) och Plan- och bygglagen (PBL). Du lär dig att tillämpa olika upphandlingsformer och om de bestämmelser och tillämpningar som råder inom bygg- och fastighetssektorn för olika entreprenadformer. Vi går också igenom upprättandet av förfrågningshandlingar och rambeskrivning.

Examensarbete, 30 yhp

Kursen är en sammanfattning av flera av de kurser som de studerande har genomfört under sin utbildning såsom byggteknik, integrerade system - installationsteknik, styr- och reglerteknik samt investeringskalkylering. Målet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i att genomföra projekt inom energi-kartläggning och energioptimering med hänsyn till intern och extern miljöpåverkan. Under kursen får du fördjupade kunskaper om energikartläggning av fastigheter och hur energianvändningen påverkar miljön samt hur man genomför en energikartläggning. Med hjälp av energikartläggningen ska du sammanställa och i rapportform skriva ett examensarbete med syfte att hitta förbättringsförslag på en fastighet utifrån energianvändning och ett miljömässigt förhållningssätt.

LIA, Lärande i arbete, 40 yhp

Under kursen som är arbetsplatsförlagd ska du få kompetens att leda och fördela arbetsuppgifter inom ett projekt med hänsyn till lagar, arbetsmiljö och fokus på hållbarhet. Du ska få förståelse för sambanden mellan byggnadens användning, konstruktion, energipåverkande faktorer, hyresgästkrav och ekonomi. Dessutom kunna se sambanden mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav, investeringar och affärsmannaskap. Syftet med kursen är att den studerande ska få se hur teorin från utbildningen tillämpas i verkligheten i en roll som fastighetsingenjör och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i verklig miljö.

 

Totalt: 250 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2A, 100p

 

— Och —

 

Yrkeserfarenhetens omfattning och längd: 1 år heltid

 

Du behöver styrka ett års dokumenterad relevant teknisk yrkeserfarenhet på heltid från fastighetsbranschen.  Erfarenheten ska omfatta ett eller flera områden inom fastighetsteknik, byggteknik, el- och energiteknik. För att styrka din yrkeserfarenhet vill vi att du laddar upp anställningsintyg eller motsvarande från arbetsgivaren. Det skall framgå både din arbetsbefattning, omfattning och längd på anställningen samt en utförlig beskrivning av innehållet i arbetsuppgifterna.

 

Har du yrkeserfarenhet och saknar övriga behörighetskrav? Kontakta oss på fastighet.yh@ya.se

 

Saknar du behörighet?

 

Förutbildning för dig som saknar behörighet

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Beskrivning

Vad gör en fastighetsingenjör?

En fastighetsingenjör har ett övergripande ansvar över en eller flera fastigheters driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering. Arbetsuppgifter innebär ofta att vara ett tekniskt stöd åt exempelvis driften eller stötta andra i ditt fastighetsteam. Du kan leda mindre tekniska projekt, medverka vid tekniska upphandlingar och säkerställa korrekt leverans från entreprenörer. Ibland kan arbetet innebära en ledarroll med personalansvar.

 

Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på var du arbetar och hur verksamheten är organiserad. Arbetsplatser kan vara inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentrum.

 

Hur ser framtiden ut för fastighetsingenjörer?

Efterfrågan på fastighetsingenjörer är och kommer att vara stor i framtiden. Nya tekniska lösningar kräver hela tiden aktuell kunskap. Bostadsbygge, klimat- och miljömål och  pensionsavgångar gör att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt stor. 

 

En fastighetsingenjör har en bred palett av jobbmöjligheter inom fastighetsbranschen. Du kan till exempel jobba som teknisk förvaltare, driftcontroller, energicontroller och givetvis som fastighetsingenjör. 

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker på distans, i 50% studietakt med fyra fysiska träffar i Göteborg under utbildningen. Många av våra studerande kombinerar utbildningen med anställning. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

I utbildningen ingår även LIA-perioder, som kan göras på olika platser i landet. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Praktikperioden ger dig möjlighet att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter. Du utvecklar dina kunskaper samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Inspiration

 

Per läste till fastighetsingenjör

 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta fastighet.yh@ya.se om du har frågor om utbildningen. Kontakta antagningyh@ya.se om du har frågor om antagning och behörigheter. 

Innehåll
Arbetsledning och kommunikation, 20 yhp

Under den här kursen lär du dig att leda projekt och arbetsgrupper och får möjlighet att utveckla en medvetenhet om dig själv som arbetsledare. Du får insikt i arbetsledningens psykologi, ledarens roll och ansvar samt om arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet. Du övar dig också på affärsmässig kommunikation med kunder i olika sammanhang och att utveckla en medvetenhet om dig själv som arbetsledare och om konstruktiv kommunikation.

Fastighet och byggnadsteknik, 25 yhp

Under kursen lär du dig om byggnadsteknik, byggnadsprocess, dimensioneringsprinciper och laster för byggnadskonstruktioner. Vi går igenom teknikval för att kunna identifiera och
analysera byggnadsfysikaliska problem, och du får specialiserade kunskaper i byggnadsfysikaliska förlopp vad gäller transport av värme och fukt. Du lär dig att upprätta energibalans för en byggnad och att ta fram förbättringsåtgärder för att minska energianvändning. Vi går också igenom inomhusklimatet och riskerna för fuktskador. Du lär dig att göra beräkningar gällande värme, fukt, luft och energi och att värdera metoder för utformning av energieffektiva byggnader med ett bra inomhusklimat och hälsokriterier för god inomhusmiljö.

Projektledning, 20 yhp

Under kursen lär du dig om projektledningens olika faser från planering till genomförande och utvärdering. Vi går igenom om skriftliga och muntliga rapporter, projekt- och grupprocesser samt olika projektmodeller. Du får förståelse för konsultrollen, entreprenörsrollen och beställarrollen och får insikt i lagar, avtal och bestämmelser som styr förutsättningarna för projekt.

Integrerade system - installationsteknik, 30 yhp

Under kursen lär du dig om fastigheters olika installationer och installationssystem.
Vi går igenom luftbehandlings- och ventilationssystem, värmesystem, kylsystem och Va-systems uppbyggnad och drift samt dess sammansatta funktion som ett integrerat
system i en byggnad. Du lär dig om betydelsen av att samordna installationsarbetet för bra lösningar inom teknik, energi, ekonomi och miljö. Kursen omfattar också de krav som ställs på arbetsmiljön, egenkontroll, injustering, samordnad provning, dokumentation, överlämnande och anpassning till användare.

Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik, 20 yhp

Under kursen lär du dig att identifiera styr- och reglersystem i gamla och nya fastigheter och hur du använder dig av styrtekniska systemritningar, metodiska verktyg för dokumentation av genomförda åtgärder samt om kommunikationsteknik ( IP-teknik och fältbussar). Kursen ger dig kompetens att självständigt kunna använda fastighetsautomationssystemet för felsökning och ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll och justering/intrimning av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.

Miljö och säkerhet - fastighetsägarens ansvar, 10 yhp

Under kursen får du kunskaper om fastighetsägarens ansvar ur ett arbetsmiljö- och miljöperspektiv. Du lär dig att värdera fastigheten ur ett säkerhetsperspektiv och får också kunskaper om fastighetsägares egenkontroll och de lagstadgade kontroller och regler som gäller för fastighetsägare. Kursen omfattar de lagrum som fastighetsbranschen omfattas av samt hur fastighetsförvaltning påverkar miljön.

Fastighetsunderhåll, 15 yhp

Kursen ger den studerande avancerade kunskaper i planering och
genomförande av planerat underhåll, ronderingar och akut felavhjälpning
samt fastighetsingenjörens roll och ansvar. Du får kunskap om besiktningsteknik och olika metoder för upprättandet av en underhållsplan. Kursen berör ämnen som AFF-begreppet och dess terminologi, livstidskostnadscykler, besiktningsteknik samt drift- och funktionssäkerhet.

Fastighetsekonomi och investeringskalkylering, 20 yhp

Under den här kursen får du kunskap för att kunna ta ett resultat- och
budgetansvar för fastigheter och lär dig mer om ekonomistyrning och kalkylering mot fastighetsbranschen. Du får ingående kunskap om hur affärer uppstår och utvecklas inom fastighetsföretag. Kursen berör också årsredovisning, budget, budgetuppföljning och finansiella driftnyckeltal i anslutning till budgetutfall.

Fastighetsjuridik, 20 yhp

Under kursen får du fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU) och Plan- och bygglagen (PBL). Du lär dig att tillämpa olika upphandlingsformer och om de bestämmelser och tillämpningar som råder inom bygg- och fastighetssektorn för olika entreprenadformer. Vi går också igenom upprättandet av förfrågningshandlingar och rambeskrivning.

Examensarbete, 30 yhp

Kursen är en sammanfattning av flera av de kurser som de studerande har genomfört under sin utbildning såsom byggteknik, integrerade system - installationsteknik, styr- och reglerteknik samt investeringskalkylering. Målet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i att genomföra projekt inom energi-kartläggning och energioptimering med hänsyn till intern och extern miljöpåverkan. Under kursen får du fördjupade kunskaper om energikartläggning av fastigheter och hur energianvändningen påverkar miljön samt hur man genomför en energikartläggning. Med hjälp av energikartläggningen ska du sammanställa och i rapportform skriva ett examensarbete med syfte att hitta förbättringsförslag på en fastighet utifrån energianvändning och ett miljömässigt förhållningssätt.

LIA, Lärande i arbete, 40 yhp

Under kursen som är arbetsplatsförlagd ska du få kompetens att leda och fördela arbetsuppgifter inom ett projekt med hänsyn till lagar, arbetsmiljö och fokus på hållbarhet. Du ska få förståelse för sambanden mellan byggnadens användning, konstruktion, energipåverkande faktorer, hyresgästkrav och ekonomi. Dessutom kunna se sambanden mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav, investeringar och affärsmannaskap. Syftet med kursen är att den studerande ska få se hur teorin från utbildningen tillämpas i verkligheten i en roll som fastighetsingenjör och få fördjupade teorikunskaper samt praktiska färdigheter i verklig miljö.

 

Totalt: 250 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2A, 100p

 

— Och —

 

Yrkeserfarenhetens omfattning och längd: 1 år heltid

 

Du behöver styrka ett års dokumenterad relevant teknisk yrkeserfarenhet på heltid från fastighetsbranschen.  Erfarenheten ska omfatta ett eller flera områden inom fastighetsteknik, byggteknik, el- och energiteknik. För att styrka din yrkeserfarenhet vill vi att du laddar upp anställningsintyg eller motsvarande från arbetsgivaren. Det skall framgå både din arbetsbefattning, omfattning och längd på anställningen samt en utförlig beskrivning av innehållet i arbetsuppgifterna.

 

Har du yrkeserfarenhet och saknar övriga behörighetskrav? Kontakta oss på fastighet.yh@ya.se

 

Saknar du behörighet?

 

Förutbildning för dig som saknar behörighet

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Fastighetsingenjör

Se fler utbildningar i

Göteborg

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Fastighetsingenjör

Längd : 250 YH-poäng, 2,5 år

Studieform : Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt : Deltid


Beskrivning

Vad gör en fastighetsingenjör?

En fastighetsingenjör har ett övergripande ansvar över en eller flera fastigheters driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering. Arbetsuppgifter innebär ofta att vara ett tekniskt stöd åt exempelvis driften eller stötta andra i ditt fastighetsteam. Du kan leda mindre tekniska projekt, medverka vid tekniska upphandlingar och säkerställa korrekt leverans från entreprenörer. Ibland kan arbetet innebära en ledarroll med personalansvar.

 

Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på var du arbetar och hur verksamheten är organiserad. Arbetsplatser kan vara inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentrum.

 

Hur ser framtiden ut för fastighetsingenjörer?

Efterfrågan på fastighetsingenjörer är och kommer att vara stor i framtiden. Nya tekniska lösningar kräver hela tiden aktuell kunskap. Bostadsbygge, klimat- och miljömål och  pensionsavgångar gör att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt stor. 

 

En fastighetsingenjör har en bred palett av jobbmöjligheter inom fastighetsbranschen. Du kan till exempel jobba som teknisk förvaltare, driftcontroller, energicontroller och givetvis som fastighetsingenjör. 

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker på distans, i 50% studietakt med fyra fysiska träffar i Göteborg under utbildningen. Många av våra studerande kombinerar utbildningen med anställning. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

I utbildningen ingår även LIA-perioder, som kan göras på olika platser i landet. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Praktikperioden ger dig möjlighet att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter. Du utvecklar dina kunskaper samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Inspiration

 

Per läste till fastighetsingenjör

 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta fastighet.yh@ya.se om du har frågor om utbildningen. Kontakta antagningyh@ya.se om du har frågor om antagning och behörigheter. 


Innehåll

 

Totalt: 250 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2A, 100p

 

— Och —

 

Yrkeserfarenhetens omfattning och längd: 1 år heltid

 

Du behöver styrka ett års dokumenterad relevant teknisk yrkeserfarenhet på heltid från fastighetsbranschen.  Erfarenheten ska omfatta ett eller flera områden inom fastighetsteknik, byggteknik, el- och energiteknik. För att styrka din yrkeserfarenhet vill vi att du laddar upp anställningsintyg eller motsvarande från arbetsgivaren. Det skall framgå både din arbetsbefattning, omfattning och längd på anställningen samt en utförlig beskrivning av innehållet i arbetsuppgifterna.

 

Har du yrkeserfarenhet och saknar övriga behörighetskrav? Kontakta oss på fastighet.yh@ya.se

 

Saknar du behörighet?

 

Förutbildning för dig som saknar behörighet

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.