Mina studier

Program YH

Fastighetsförvaltare

Program YH

Längd

500 YH-poäng, 2.5 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Yrkesrollen som fastighetsförvaltare beskrivs ofta som flexibel och spännande av de som jobbar i branschen. Arbetsdagen för en fastighetsförvaltare innebär mycket ansvar men också variation på arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från tekniska delar, så som fastighetsautomation och installationsteknik, till affärsmannaskap och ekonomi. En annan viktig del i yrkesrollen är alla möten med människor. Du kommer dagligen träffa hyresgäster, möta underleverantörer och projektledare, diskutera tekniska lösningar med fastighetstekniker och mycket annat! 

 

Din sociala förmåga och intresse för andra människor blir en viktig framgångsfaktor. 

Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för en eller flera fastigheter och arbetar aktivt med att vårda dina kundrelationer. Rollen ser olika ut beroende på var du jobbar, det kan variera allt ifrån bostäder och kontorslokaler till större köpcentra. 

 

Hur ser framtiden ut för en fastighetsförvaltare?

Fastighetsbranschen är på frammarsch vilket betyder att behovet av moderna fastighetsförvaltare är stort i stora delar av Sverige – du är eftertraktad!

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans 2,5 år, heltidsstudier med 5 fysiska träffar med inspirerande studiebesök, gästföreläsare och branschsamverkan. Det betyder att vi varje termin kommer att arrangera fysiska träffar i vardera Halmstad, Västerås och Luleå och du som studerande väljer vilka av träffarna du vill delta på. Träffarna ger ett mervärde för dig och är ett bra sätt att branschnätverka. Längden på träffarna kommer oftast vara 2 dagar. 

 

Under veckorna kommer du att ha ca 5-8 timmar webbaserade föreläsningar / handledningar via Zoom och däremellan jobbar du på egen hand, eller i grupp, med olika uppgifter. Under denna tid har du tillgång till din utbildare och utbildningsledare för frågor och vägledning via chatt/mejl/digitalt klassrum.  

 

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Har du frågor om utbildningen? Kontakta fastighet.yh@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Affärsmannaskap inom fastighetsbranschen, 20 yhp

Kursen ger en professionell kunskap om försäljning, uthyrning, köp, marknadsföring och service samt utvecklar begreppet kundnytta för att ge extra god service. Kursen tar också upp anbudskalkylering, anbudsgivning och kostnadsuppskattning.

Byggnadsteknik, 15 yhp

Kursen ger avancerade kunskaper om byggnadsteknik och byggnadsfysikaliska problem. Kursen ger vidare specialiserade kunskaper avseende energianvändning och förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna ska bedömas ur såväl ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv och rangordnas på mest lämpligast sätt. Kursen ger också avancerade kunskaper i att beakta och beskriva konsekvenserna på inomhusklimatet samt riskerna för fuktskador.

• Digitalisering och energieffektivisering, 30 yhp

Kursen ger kunskap i olika relevanta digitala fastighetsprogram och system, planeringsverktyg, ärendehanteringssystem, skalskydd, uppvärmning, och appar som är aktuella inom branschen. Vidare ska den studerande få kunskap om kommande innovationer och framtidslösningar. Kursen ger även kunskaper inom BIM, ArchiCad, Revit och Excel. Därutöver skall de studeranden ha goda kunskaper och en förståelse för hur digitaliseringen skapar möjligheter att energieffektivisera och sänka både driftskostnader och koldioxidutsläpp (tex uppvärmning av lokaler och bostäder).

• Ekonomi inriktning mot fastighetsförvaltare, 25 yhp

Kursen ger avancerade kunskaper om hur affärer uppstår och utvecklas inom fastighetsföretag. Kursen ger vidare en specialiserad kunskap i att förstå relevanta begrepp och kritiskt reflektera och värdera utfall. Den studerande ska kunna upprätta -fastighetsekonomiska investeringskalkyler och lönsamhetskalkyler -fastställa det mest sannolika ekonomiska värdet på hyresfastigheter.

Examensarbete, 25 yhp

Kursen ska ge kunskap i hur man självständigt planerar, upprättar, utformar och redovisar en rapport/undersökning. Rapporten/undersökningen ska behandla och analysera någon eller flera av de kurser som ingår i utbildningen gärna också med anknytning till någon av de arbetsplatser som man haft under utbildningen. Ett examensarbete kan liknas vid ett uppdrag inom fastighetsbranschen. Den studerande ska efter kursen ha tillägnat sig insikt i ett reflekterande arbetssätt utifrån den kunskapsinhämtning som skett i mötet mellan teoretiska och praktiska moment i utbildningen.

Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik, 20 yhp

Kursen ger vidare den studerande specialiserade kunskaper i att identifiera olika styr- och reglersystem som finns i såväl gamla som nya fastighetssystem samt färdigheter och kompetenser rörande drift av systemen, verktyg för felsökning, identifiering av störningar och kunskaper om relevanta åtgärder. Kursen ger kunnande i att läsa, förstå och använda sig av styrtekniska systemritningar samt metodiska verktyg för dokumentation av genomförda åtgärder. Efter slutförd kurs har de studerande kompetens att kunna ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll och justering av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.

Fastighetsföretagande och samhälle, 15 yhp

Kursen ger professionell kunskap om förutsättningarna för ett framgångsrikt fastighetsföretagande. Kursen beskriver i ett historiskt perspektiv framväxten och utvecklingen av fastighetsbranschen och skapar en bred förståelse för fastighetsföretagens roll i samhället. Kursen ger specialiserade kunskaper om fastighetsbranschens ”konkurrenter” och aktörer, arkitektur, samhällsplanering och dess intressenter samt ger en insikt om kulturer och kulturmönster. Kursen blickar framåt för att läsa av trender och förändringar inom samhället som påverkar yrkesfältet.

Fastighetsrätt med inriktning mot hyra, 30 yhp

Kursen ska ge specialiserade och fördjupade kunskaper i fastighetsrätt med särskild inriktning mot hyresrätt. Kursen behandlar, utifrån ett rätts och förvaltningsperspektiv, också olika ägar-, upplåtelse-, och nyttjanderättsformer. Den studerande ska ha professionella kunskaper för att: - kunna upprätta förekommande rättshandlingar knutna till hyresrättens område - kunna granska och bedöma konsekvenser av rättshandlingar knutna till hyresrättens område - känna till förutsättningarna avseende olika ägar-, upplåtelse- och nyttjanderättsformer - vara förtrogen med kontrahenters rättigheter och skyldigheter främst inom hyresrätt - vara väl förtrogen med det kollektiva hyressättningssystemet - kunna driva mål avseende hyresrättsliga tvister i hyresnämnd såväl som i allmän domstol.

Fastighetsunderhåll, 15 yhp

Kursen ger den studerande avancerade kunskaper i planering och genomförande av planerat underhåll, ronderingar och akut felavhjälpning samt fastighetsförvaltarens roll och ansvar i underhållsprocesserna och underhållsorganisationerna. Kursen ger specialiserade kunskaper om AFF-begreppet och dess terminologi, underhållsplaner, livstidskostnadscykler, besiktningsteknik, drift- och funktionssäkerhet.

Installationsteknik - Integrerade system, 30 yhp

Kursen ger specialiserade och i vissa avseenden avancerade kunskaper och insikter om fastigheters olika installationer och installationssystem. Kursen ger även kunskaper i att hantera installationstekniska drifts- och underhållsfrågor för att kunna bedöma rimligheten i teknikval. Kursen tar upp luftbehandlings- och ventilationssystem, värmesystem, kylsystem och Va-systemens uppbyggnad och drift och dess sammansatta funktion som ett integrerat system i en byggnad. Kursen ger en specialiserad kunskap om de regler som ställer krav på inomhusklimatet och vilka risker det kan medföra för en fastighetsverksamhet. Kursen ger en fördjupad kunskap om betydelsen av att samordna installationsarbetet för få bra lösningar inom teknik, energi, ekonomi och miljö. Kursen tar speciellt upp god planering och styrning av installationsarbetet och de krav som ställs på arbetsmiljön, egen kontroll, injustering, samordnad provning, dokumentation, överlämnande och anpassning till användare.

Investeringskalkylering, 15 yhp

Kursen ger specialiserade och i vissa avseenden avancerade kunskaper om modeller och metoder i investeringskalkylering. Kursen tar vidare upp nödvändigt beslutsunderlag för investeringar baserat på lönsamhetsberäkning och lönsamhetsbedömning. Kursen ger den studerande kunskaper om hur man bygger upp olika datormodeller för simulering av investeringsförslag. Kursen ger kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar resultaträkningen.

Juridik - Entreprenad och upphandling, 25 yhp

Kursen ger specialiserade och i vissa avseenden avancerade kunskaper om upphandlingsprocessen som begrepp inom fastighetsbranschen. Kursen ger den studerande fördjupad förståelse om lagen om offentlig upphandling (LOU) och Plan- och bygglagen (PBL). Kursen tar vidare upp och ger en djup kunskap om och en kompetens i att tillämpa olika upphandlingsformer som: AFF – avtal fastighetsförvaltning, konsultavtal samt de bestämmelser och tillämpningar som råder inom bygg- och fastighetssektorn för olika entreprenadformer. Den studerande kan efter kursen använda olika lagar, förordningar och regelverk som är tillämpliga för upphandling inom branschen. Den studerande kan också bedöma vilka risker som verksamheten tar utifrån aktuell lagstiftning.

Kommunikation, ledarskap och gruppdynamik, 30 yhp

Att utifrån en teoretisk förståelse få professionell kunskap om aktuella modeller för kommunikation och ledarskap för att kunna hantera yrkesrollens frågor. Den studerande ska ha förmåga att upprätthålla en kontakt med beställare, hyresgäster och myndigheter avseende fastighetsärenden på svenska samt engelska.

LIA 1 - Affärsmannaskap och förvaltningsekonomi, 45 yhp

Kursen ska ge den studerande djupare förståelse, kunskaper, kompetenser och färdigheter om affärsmannaskap och de för verksamheten tillämpliga affärsidéer och affärs- och marknadsutveckling. Den studerande ska arbeta praktiskt med anbudskalkylering, anbudsgivning, kostnadsuppskattningar och upphandling. Den studerande ska vidare få kunskap om och reflektera över arbetet med upprättandet av årsredovisning, budget, budgetuppföljning samt upprättandet av finansiella nyckeltal. Den studerande ska under LIA 1, dels få en praktisk förståelse för yrkesrollen, dels träna sig i att reflektera kring teorikunskaperna genom att upprätta en LIA-rapport.

LIA 2 – Energieffektivisering och digitalisering, 45 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap, kompetenser och färdigheter samt en första introduktion och förståelse om energitekniska anläggningar och utrustningar som förekommer i byggnader. Den studerande ska få en helhetsbild över de olika system som påverkar energianvändningen och ekonomin kring detta. Den studerande ska också få en insikt om de för branschen lämpliga inköps- och leverantörsbestämmelser. Därtill ge kunskap om hur digitaliseringen skapar möjligheter att energieffektivisera för att sänka driftskostnader samt koldioxidutsläpp. Den studerande ska under LIA 2, dels få en praktisk förståelse för yrkesrollen, dels träna sig i att reflektera kring teorikunskaperna genom att upprätta en LIA-rapport.

LIA 3 - Förvaltning, 60 yhp

Kursen ska ge den studerande möjlighet att aktivt delta i organisationens löpande verksamhet och ge den studerande förtrogenhet med arbetsuppgifter kopplade till utbildningens övergripande inriktning och mål mot fastighetsförvaltning. Den studerande ska under LIA 3 under handledning utöva yrkesrollen och träna sig i att reflektera kring kunskaperna genom att upprätta en LIArapport.

Miljö och Hållbar utveckling, 15 yhp

Kursen ger specialiserade och bransch anpassade breda kunskaper om fastighetsägarens ansvar utifrån ett miljömedvetet och hållbart miljöperspektiv, tex. avfallshantering, buller, OVK, m.m. De studerande skall få djup kunskap om miljöområdet samt de miljöcertifieringssystem som är aktuella inom branschen. Vidare skall kursen ge de studerande kunskap och förståelse för hållbarhetsbegreppets tre delar (ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet) som beskrivs i. Agenda 2030. Efter avslutad kurs ska de studerande ha kunskap och kompetens att aktivt arbeta med en hållbar utveckling kopplat till sitt egna verksamhetsområde, trender och omvärldskrav, miljöcertifieringssystem och energiledningssystem samt hållbar avfallshantering.

Projektledning och affärsutveckling, 25 yhp

Kursen ger de studerande mycket god kunskap för att självständigt leda projekt och dess olika faser från planering till genomförande och utvärdering. Kursen betonar särskilt vikten av att vara strukturerad och ha god projektplanering och projektekonomi. Kursen ger specialiserade kunskaper om skriftliga och muntliga rapporter, projekt- och grupprocesser, samt olika projektmodeller. Kursen ger vidare kunskap om och färdigheter att skapa och använda affärsutvecklingsmodeller och planer. Kursen ger fördjupad kunskaper inom såväl konsultrollen, affärsutvecklingsrollen, entreprenörsrollen som beställarrollen och gör den studerande väl insatt i rollernas skillnader och paralleller. Kursen ger specialiserade kunskaper om lagar, avtal och bestämmelser som styr förutsättningarna för projekt.

Säkerhet och fastighetsägarens ansvar, 15 yhp

Kursen ger en specialiserad kunskap ur ett säkerhetsperspektiv som t.ex. brand- och skalskydd av en fastighet. Kursen ger även kunskaper om fastighetsägares egenkontroll i form av SBA och SSA och de lagstadgade kontroller och regler som gäller för fastighetsägare samt upprättande av riskanalyser. Kursen ger kunskap om hur de olika beståndsdelarna i utemiljön är uppbyggda och vilka metoder som används vid skötsel, underhåll och anläggning.

Totalt: 500 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

 

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning: 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskravet i Matematik 2 har du möjlighet att läsa en preparandutbildning. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

 

Reell kompetens

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom våra 5 fysiska träffar med inspirerande studiebesök, gästföreläsare och branschsamverkan. Det betyder att vi varje termin kommer att arrangera fysiska träffar i vardera Halmstad, Västerås och Luleå och du som studerande väljer vilka av träffarna du vill delta på. Träffarna är ett erbjudande och mervärde för dig och ett bra sätt att branschnätverka. Längden på träffarna kommer att vara oftast under 2 dagar. 

 

Under veckorna kommer du att ha ca 5-8 timmar webbaserade föreläsningar / handledningar via Zoom och däremellan jobbar du på egen hand, eller i grupp, med olika uppgifter. Under denna tid har du tillgång till din utbildare och utbildningsledare för frågor och vägledning via chatt/mejl/digitalt 

klassrum. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

En viktig del av utbildningstiden är LIA – Lärande i Arbete. Under din LIA-period är du ute på en arbetsplats och får testa på yrkesrollen samt lära känna branschen. Praktiken ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställning efter utbildningens slut. Dessa LIA-perioder är uppdelade på tre terminer under utbildningen och du är ute och praktiserar hos ett företag mellan 9-11 veckor per LIA-period.

 

Praktiken kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Yrkesrollen som fastighetsförvaltare beskrivs ofta som flexibel och spännande av de som jobbar i branschen. Arbetsdagen för en fastighetsförvaltare innebär mycket ansvar men också variation på arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från tekniska delar, så som fastighetsautomation och installationsteknik, till affärsmannaskap och ekonomi. En annan viktig del i yrkesrollen är alla möten med människor. Du kommer dagligen träffa hyresgäster, möta underleverantörer och projektledare, diskutera tekniska lösningar med fastighetstekniker och mycket annat! 

 

Din sociala förmåga och intresse för andra människor blir en viktig framgångsfaktor. 

Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för en eller flera fastigheter och arbetar aktivt med att vårda dina kundrelationer. Rollen ser olika ut beroende på var du jobbar, det kan variera allt ifrån bostäder och kontorslokaler till större köpcentra. 

 

Hur ser framtiden ut för en fastighetsförvaltare?

Fastighetsbranschen är på frammarsch vilket betyder att behovet av moderna fastighetsförvaltare är stort i stora delar av Sverige – du är eftertraktad!

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans 2,5 år, heltidsstudier med 5 fysiska träffar med inspirerande studiebesök, gästföreläsare och branschsamverkan. Det betyder att vi varje termin kommer att arrangera fysiska träffar i vardera Halmstad, Västerås och Luleå och du som studerande väljer vilka av träffarna du vill delta på. Träffarna ger ett mervärde för dig och är ett bra sätt att branschnätverka. Längden på träffarna kommer oftast vara 2 dagar. 

 

Under veckorna kommer du att ha ca 5-8 timmar webbaserade föreläsningar / handledningar via Zoom och däremellan jobbar du på egen hand, eller i grupp, med olika uppgifter. Under denna tid har du tillgång till din utbildare och utbildningsledare för frågor och vägledning via chatt/mejl/digitalt klassrum.  

 

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Har du frågor om utbildningen? Kontakta fastighet.yh@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Affärsmannaskap inom fastighetsbranschen, 20 yhp

Kursen ger en professionell kunskap om försäljning, uthyrning, köp, marknadsföring och service samt utvecklar begreppet kundnytta för att ge extra god service. Kursen tar också upp anbudskalkylering, anbudsgivning och kostnadsuppskattning.

Byggnadsteknik, 15 yhp

Kursen ger avancerade kunskaper om byggnadsteknik och byggnadsfysikaliska problem. Kursen ger vidare specialiserade kunskaper avseende energianvändning och förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna ska bedömas ur såväl ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv och rangordnas på mest lämpligast sätt. Kursen ger också avancerade kunskaper i att beakta och beskriva konsekvenserna på inomhusklimatet samt riskerna för fuktskador.

• Digitalisering och energieffektivisering, 30 yhp

Kursen ger kunskap i olika relevanta digitala fastighetsprogram och system, planeringsverktyg, ärendehanteringssystem, skalskydd, uppvärmning, och appar som är aktuella inom branschen. Vidare ska den studerande få kunskap om kommande innovationer och framtidslösningar. Kursen ger även kunskaper inom BIM, ArchiCad, Revit och Excel. Därutöver skall de studeranden ha goda kunskaper och en förståelse för hur digitaliseringen skapar möjligheter att energieffektivisera och sänka både driftskostnader och koldioxidutsläpp (tex uppvärmning av lokaler och bostäder).

• Ekonomi inriktning mot fastighetsförvaltare, 25 yhp

Kursen ger avancerade kunskaper om hur affärer uppstår och utvecklas inom fastighetsföretag. Kursen ger vidare en specialiserad kunskap i att förstå relevanta begrepp och kritiskt reflektera och värdera utfall. Den studerande ska kunna upprätta -fastighetsekonomiska investeringskalkyler och lönsamhetskalkyler -fastställa det mest sannolika ekonomiska värdet på hyresfastigheter.

Examensarbete, 25 yhp

Kursen ska ge kunskap i hur man självständigt planerar, upprättar, utformar och redovisar en rapport/undersökning. Rapporten/undersökningen ska behandla och analysera någon eller flera av de kurser som ingår i utbildningen gärna också med anknytning till någon av de arbetsplatser som man haft under utbildningen. Ett examensarbete kan liknas vid ett uppdrag inom fastighetsbranschen. Den studerande ska efter kursen ha tillägnat sig insikt i ett reflekterande arbetssätt utifrån den kunskapsinhämtning som skett i mötet mellan teoretiska och praktiska moment i utbildningen.

Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik, 20 yhp

Kursen ger vidare den studerande specialiserade kunskaper i att identifiera olika styr- och reglersystem som finns i såväl gamla som nya fastighetssystem samt färdigheter och kompetenser rörande drift av systemen, verktyg för felsökning, identifiering av störningar och kunskaper om relevanta åtgärder. Kursen ger kunnande i att läsa, förstå och använda sig av styrtekniska systemritningar samt metodiska verktyg för dokumentation av genomförda åtgärder. Efter slutförd kurs har de studerande kompetens att kunna ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll och justering av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.

Fastighetsföretagande och samhälle, 15 yhp

Kursen ger professionell kunskap om förutsättningarna för ett framgångsrikt fastighetsföretagande. Kursen beskriver i ett historiskt perspektiv framväxten och utvecklingen av fastighetsbranschen och skapar en bred förståelse för fastighetsföretagens roll i samhället. Kursen ger specialiserade kunskaper om fastighetsbranschens ”konkurrenter” och aktörer, arkitektur, samhällsplanering och dess intressenter samt ger en insikt om kulturer och kulturmönster. Kursen blickar framåt för att läsa av trender och förändringar inom samhället som påverkar yrkesfältet.

Fastighetsrätt med inriktning mot hyra, 30 yhp

Kursen ska ge specialiserade och fördjupade kunskaper i fastighetsrätt med särskild inriktning mot hyresrätt. Kursen behandlar, utifrån ett rätts och förvaltningsperspektiv, också olika ägar-, upplåtelse-, och nyttjanderättsformer. Den studerande ska ha professionella kunskaper för att: - kunna upprätta förekommande rättshandlingar knutna till hyresrättens område - kunna granska och bedöma konsekvenser av rättshandlingar knutna till hyresrättens område - känna till förutsättningarna avseende olika ägar-, upplåtelse- och nyttjanderättsformer - vara förtrogen med kontrahenters rättigheter och skyldigheter främst inom hyresrätt - vara väl förtrogen med det kollektiva hyressättningssystemet - kunna driva mål avseende hyresrättsliga tvister i hyresnämnd såväl som i allmän domstol.

Fastighetsunderhåll, 15 yhp

Kursen ger den studerande avancerade kunskaper i planering och genomförande av planerat underhåll, ronderingar och akut felavhjälpning samt fastighetsförvaltarens roll och ansvar i underhållsprocesserna och underhållsorganisationerna. Kursen ger specialiserade kunskaper om AFF-begreppet och dess terminologi, underhållsplaner, livstidskostnadscykler, besiktningsteknik, drift- och funktionssäkerhet.

Installationsteknik - Integrerade system, 30 yhp

Kursen ger specialiserade och i vissa avseenden avancerade kunskaper och insikter om fastigheters olika installationer och installationssystem. Kursen ger även kunskaper i att hantera installationstekniska drifts- och underhållsfrågor för att kunna bedöma rimligheten i teknikval. Kursen tar upp luftbehandlings- och ventilationssystem, värmesystem, kylsystem och Va-systemens uppbyggnad och drift och dess sammansatta funktion som ett integrerat system i en byggnad. Kursen ger en specialiserad kunskap om de regler som ställer krav på inomhusklimatet och vilka risker det kan medföra för en fastighetsverksamhet. Kursen ger en fördjupad kunskap om betydelsen av att samordna installationsarbetet för få bra lösningar inom teknik, energi, ekonomi och miljö. Kursen tar speciellt upp god planering och styrning av installationsarbetet och de krav som ställs på arbetsmiljön, egen kontroll, injustering, samordnad provning, dokumentation, överlämnande och anpassning till användare.

Investeringskalkylering, 15 yhp

Kursen ger specialiserade och i vissa avseenden avancerade kunskaper om modeller och metoder i investeringskalkylering. Kursen tar vidare upp nödvändigt beslutsunderlag för investeringar baserat på lönsamhetsberäkning och lönsamhetsbedömning. Kursen ger den studerande kunskaper om hur man bygger upp olika datormodeller för simulering av investeringsförslag. Kursen ger kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar resultaträkningen.

Juridik - Entreprenad och upphandling, 25 yhp

Kursen ger specialiserade och i vissa avseenden avancerade kunskaper om upphandlingsprocessen som begrepp inom fastighetsbranschen. Kursen ger den studerande fördjupad förståelse om lagen om offentlig upphandling (LOU) och Plan- och bygglagen (PBL). Kursen tar vidare upp och ger en djup kunskap om och en kompetens i att tillämpa olika upphandlingsformer som: AFF – avtal fastighetsförvaltning, konsultavtal samt de bestämmelser och tillämpningar som råder inom bygg- och fastighetssektorn för olika entreprenadformer. Den studerande kan efter kursen använda olika lagar, förordningar och regelverk som är tillämpliga för upphandling inom branschen. Den studerande kan också bedöma vilka risker som verksamheten tar utifrån aktuell lagstiftning.

Kommunikation, ledarskap och gruppdynamik, 30 yhp

Att utifrån en teoretisk förståelse få professionell kunskap om aktuella modeller för kommunikation och ledarskap för att kunna hantera yrkesrollens frågor. Den studerande ska ha förmåga att upprätthålla en kontakt med beställare, hyresgäster och myndigheter avseende fastighetsärenden på svenska samt engelska.

LIA 1 - Affärsmannaskap och förvaltningsekonomi, 45 yhp

Kursen ska ge den studerande djupare förståelse, kunskaper, kompetenser och färdigheter om affärsmannaskap och de för verksamheten tillämpliga affärsidéer och affärs- och marknadsutveckling. Den studerande ska arbeta praktiskt med anbudskalkylering, anbudsgivning, kostnadsuppskattningar och upphandling. Den studerande ska vidare få kunskap om och reflektera över arbetet med upprättandet av årsredovisning, budget, budgetuppföljning samt upprättandet av finansiella nyckeltal. Den studerande ska under LIA 1, dels få en praktisk förståelse för yrkesrollen, dels träna sig i att reflektera kring teorikunskaperna genom att upprätta en LIA-rapport.

LIA 2 – Energieffektivisering och digitalisering, 45 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap, kompetenser och färdigheter samt en första introduktion och förståelse om energitekniska anläggningar och utrustningar som förekommer i byggnader. Den studerande ska få en helhetsbild över de olika system som påverkar energianvändningen och ekonomin kring detta. Den studerande ska också få en insikt om de för branschen lämpliga inköps- och leverantörsbestämmelser. Därtill ge kunskap om hur digitaliseringen skapar möjligheter att energieffektivisera för att sänka driftskostnader samt koldioxidutsläpp. Den studerande ska under LIA 2, dels få en praktisk förståelse för yrkesrollen, dels träna sig i att reflektera kring teorikunskaperna genom att upprätta en LIA-rapport.

LIA 3 - Förvaltning, 60 yhp

Kursen ska ge den studerande möjlighet att aktivt delta i organisationens löpande verksamhet och ge den studerande förtrogenhet med arbetsuppgifter kopplade till utbildningens övergripande inriktning och mål mot fastighetsförvaltning. Den studerande ska under LIA 3 under handledning utöva yrkesrollen och träna sig i att reflektera kring kunskaperna genom att upprätta en LIArapport.

Miljö och Hållbar utveckling, 15 yhp

Kursen ger specialiserade och bransch anpassade breda kunskaper om fastighetsägarens ansvar utifrån ett miljömedvetet och hållbart miljöperspektiv, tex. avfallshantering, buller, OVK, m.m. De studerande skall få djup kunskap om miljöområdet samt de miljöcertifieringssystem som är aktuella inom branschen. Vidare skall kursen ge de studerande kunskap och förståelse för hållbarhetsbegreppets tre delar (ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet) som beskrivs i. Agenda 2030. Efter avslutad kurs ska de studerande ha kunskap och kompetens att aktivt arbeta med en hållbar utveckling kopplat till sitt egna verksamhetsområde, trender och omvärldskrav, miljöcertifieringssystem och energiledningssystem samt hållbar avfallshantering.

Projektledning och affärsutveckling, 25 yhp

Kursen ger de studerande mycket god kunskap för att självständigt leda projekt och dess olika faser från planering till genomförande och utvärdering. Kursen betonar särskilt vikten av att vara strukturerad och ha god projektplanering och projektekonomi. Kursen ger specialiserade kunskaper om skriftliga och muntliga rapporter, projekt- och grupprocesser, samt olika projektmodeller. Kursen ger vidare kunskap om och färdigheter att skapa och använda affärsutvecklingsmodeller och planer. Kursen ger fördjupad kunskaper inom såväl konsultrollen, affärsutvecklingsrollen, entreprenörsrollen som beställarrollen och gör den studerande väl insatt i rollernas skillnader och paralleller. Kursen ger specialiserade kunskaper om lagar, avtal och bestämmelser som styr förutsättningarna för projekt.

Säkerhet och fastighetsägarens ansvar, 15 yhp

Kursen ger en specialiserad kunskap ur ett säkerhetsperspektiv som t.ex. brand- och skalskydd av en fastighet. Kursen ger även kunskaper om fastighetsägares egenkontroll i form av SBA och SSA och de lagstadgade kontroller och regler som gäller för fastighetsägare samt upprättande av riskanalyser. Kursen ger kunskap om hur de olika beståndsdelarna i utemiljön är uppbyggda och vilka metoder som används vid skötsel, underhåll och anläggning.

Totalt: 500 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

 

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning: 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskravet i Matematik 2 har du möjlighet att läsa en preparandutbildning. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

 

Reell kompetens

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom våra 5 fysiska träffar med inspirerande studiebesök, gästföreläsare och branschsamverkan. Det betyder att vi varje termin kommer att arrangera fysiska träffar i vardera Halmstad, Västerås och Luleå och du som studerande väljer vilka av träffarna du vill delta på. Träffarna är ett erbjudande och mervärde för dig och ett bra sätt att branschnätverka. Längden på träffarna kommer att vara oftast under 2 dagar. 

 

Under veckorna kommer du att ha ca 5-8 timmar webbaserade föreläsningar / handledningar via Zoom och däremellan jobbar du på egen hand, eller i grupp, med olika uppgifter. Under denna tid har du tillgång till din utbildare och utbildningsledare för frågor och vägledning via chatt/mejl/digitalt 

klassrum. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

En viktig del av utbildningstiden är LIA – Lärande i Arbete. Under din LIA-period är du ute på en arbetsplats och får testa på yrkesrollen samt lära känna branschen. Praktiken ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställning efter utbildningens slut. Dessa LIA-perioder är uppdelade på tre terminer under utbildningen och du är ute och praktiserar hos ett företag mellan 9-11 veckor per LIA-period.

 

Praktiken kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Se fler utbildningar i

Halmstad/Luleå/Västerås

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Fastighetsförvaltare

Längd : 500 YH-poäng, 2.5 år

Studieform : Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Yrkesrollen som fastighetsförvaltare beskrivs ofta som flexibel och spännande av de som jobbar i branschen. Arbetsdagen för en fastighetsförvaltare innebär mycket ansvar men också variation på arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från tekniska delar, så som fastighetsautomation och installationsteknik, till affärsmannaskap och ekonomi. En annan viktig del i yrkesrollen är alla möten med människor. Du kommer dagligen träffa hyresgäster, möta underleverantörer och projektledare, diskutera tekniska lösningar med fastighetstekniker och mycket annat! 

 

Din sociala förmåga och intresse för andra människor blir en viktig framgångsfaktor. 

Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för en eller flera fastigheter och arbetar aktivt med att vårda dina kundrelationer. Rollen ser olika ut beroende på var du jobbar, det kan variera allt ifrån bostäder och kontorslokaler till större köpcentra. 

 

Hur ser framtiden ut för en fastighetsförvaltare?

Fastighetsbranschen är på frammarsch vilket betyder att behovet av moderna fastighetsförvaltare är stort i stora delar av Sverige – du är eftertraktad!

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans 2,5 år, heltidsstudier med 5 fysiska träffar med inspirerande studiebesök, gästföreläsare och branschsamverkan. Det betyder att vi varje termin kommer att arrangera fysiska träffar i vardera Halmstad, Västerås och Luleå och du som studerande väljer vilka av träffarna du vill delta på. Träffarna ger ett mervärde för dig och är ett bra sätt att branschnätverka. Längden på träffarna kommer oftast vara 2 dagar. 

 

Under veckorna kommer du att ha ca 5-8 timmar webbaserade föreläsningar / handledningar via Zoom och däremellan jobbar du på egen hand, eller i grupp, med olika uppgifter. Under denna tid har du tillgång till din utbildare och utbildningsledare för frågor och vägledning via chatt/mejl/digitalt klassrum.  

 

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Har du frågor om utbildningen? Kontakta fastighet.yh@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 500 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

 

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning: 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskravet i Matematik 2 har du möjlighet att läsa en preparandutbildning. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

 

Reell kompetens

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom våra 5 fysiska träffar med inspirerande studiebesök, gästföreläsare och branschsamverkan. Det betyder att vi varje termin kommer att arrangera fysiska träffar i vardera Halmstad, Västerås och Luleå och du som studerande väljer vilka av träffarna du vill delta på. Träffarna är ett erbjudande och mervärde för dig och ett bra sätt att branschnätverka. Längden på träffarna kommer att vara oftast under 2 dagar. 

 

Under veckorna kommer du att ha ca 5-8 timmar webbaserade föreläsningar / handledningar via Zoom och däremellan jobbar du på egen hand, eller i grupp, med olika uppgifter. Under denna tid har du tillgång till din utbildare och utbildningsledare för frågor och vägledning via chatt/mejl/digitalt 

klassrum. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

En viktig del av utbildningstiden är LIA – Lärande i Arbete. Under din LIA-period är du ute på en arbetsplats och får testa på yrkesrollen samt lära känna branschen. Praktiken ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställning efter utbildningens slut. Dessa LIA-perioder är uppdelade på tre terminer under utbildningen och du är ute och praktiserar hos ett företag mellan 9-11 veckor per LIA-period.

 

Praktiken kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.