Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

Elnätsspecialist inom Ställverk- och transformatorteknik

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

225 YH-poäng, ca 1 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en elnätsspecialist inom ställverk- och transformationsteknik? 

När du utbildar dig till ställverk- och transformatortekniker får du kompetens inom både gammal och ny teknik och kan möta utmaningen inom våra nya smarta elnät. Sverige står inför stora förändringar inom energi och elförsörjning, vi kommer ställa om till ett helt förnybart elsystem år 2040. Nya tekniska lösningar kräver ny kompetens. Elbranschen har slagit larm om arbetskraftsbrist och behöver 2 600 nya ingenjörer och tekniker de närmaste åren. Denna utbildning leder därför till ett intressant och utvecklande arbete med goda karriärmöjligheter.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid med en flexibel studieform. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen, två till tre dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rebecka.nordstrom@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Elkraftteknik och elnätets uppbyggnad, 15 yhp

Kursen ger dig en introduktion till yrkesrollen som elnätspecialist. Du lär dig om
energiframställning och energidistribution i Sverige för att få en förståelse för elnätens uppbyggnad och vilka aktörer som verkar på elmarknaden. Under kursen går vi igenom olika typer av energiframställning och energiomvandlingar och hur dessa påverkar miljön
och samhället. Du lär dig också hur samhället påverkas av driftstörningar och avbrott samt om Energimyndigheten och andra aktörers roller och ansvar för energileverans.

Elnätsautomation - Smarta elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Under kursen får du övergripande kunskaper om elektriska kraftsystem och hur de kan
optimeras. Vi lär oss hur dagens elnät måste fungera tillsammans med det mer
flexibla smarta elnätet och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa
generations elnät. Du lär dig att förstå de överföringsprotokoll och standarder
som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen berör också elnätsautomation, sambandet mellan nätintegration och decentraliserad produktion och sänkta överföringskostnader samt dubbelriktat energiflöde i smarta.

Kraftgenerering och förnybar elproduktion, 15 yhp

Under den här kursen lär du dig om kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion såsom solel, biogas, vattenkraft och vindkraft. Vi går igenom möjligheter och utmaningar med småskalig elproduktion i det befintliga elnätet med avseende på de tekniska förutsättningarna för bibehållen elkvalitet. Du lär dig att bedöma risker med och utvärdera förutsättningar för förnybar elproduktion.

Arbetsmiljö och elsäkerhet, 15 yhp

Kursen ger dig kunskaper om aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet som behövs för att kunna arbeta inom elkraftsbranschen på ett säkert sätt. Under kursen går vi igenom de lagar, förordningar och standarder som reglerar arbetet i elkraftsbranschen samt ESA 19, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och riskanalyser.

Ställverk och transformatorstationers konstruktion, 25 yhp

Kursen ger dig kunskaper om driftstationers uppbyggnad, funktion och konstruktion. Vi går också igenom ställverkets konstruktion och dess komponenter samt förutsättningar för layout och design. Under kursen lär du dig om kablar, kabeltillbehör och kopparskenor samt systemet för hjälpkraft och de säkerhetsföreskrifter som omfattar allt arbete i ett ställverk.

Reläskydd och elnätens kontrollsystem, 25 yhp

Under kursen lär du dig att redogöra för signalhanteringen mellan kontrollanläggningen och de anläggningsdelar som ska skyddas. VI går igenom hur man dimensionerar ett hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning samt upprättar selektivplaner genom koordinering av
Reläskyddsinställningar. Kursen behandlar också IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd samt hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning.

Transformatorer, reaktorer och kondensatorer, 20 yhp

Under kursen lär du dig att analysera och utvärdera funktionen hos transformatorer, reaktorer och kondensatorer, och övar på att läsa schema och instruktioner för installation och drifttagning samt till- och frånslag. Under kursen går vi också igenom kylsystem, oljegropar, splitterskydd och sabotageskydd.

Övervakning, service och underhåll av elanläggningar, 25 yhp

Kursen ger dig kunskaper om underhållsrutiner och strategier samt färdigheter oh kompetenser att utföra service och löpande underhåll i elanläggningar. Under kursen går vi igenom löpande service och underhållsarbete, underhållsrutiner och strategier, felsökning, besiktning och förebyggande underhåll.

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.”

LIA - Lärande i arbete, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs med om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

 

Totalt: 225 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Praktisk ellära, 100p

eller

 • Ellära 1, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? 
Läs en preparandutbildning: 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

Att bli behörig med reell kompetens:

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en elnätsspecialist inom ställverk- och transformationsteknik? 

När du utbildar dig till ställverk- och transformatortekniker får du kompetens inom både gammal och ny teknik och kan möta utmaningen inom våra nya smarta elnät. Sverige står inför stora förändringar inom energi och elförsörjning, vi kommer ställa om till ett helt förnybart elsystem år 2040. Nya tekniska lösningar kräver ny kompetens. Elbranschen har slagit larm om arbetskraftsbrist och behöver 2 600 nya ingenjörer och tekniker de närmaste åren. Denna utbildning leder därför till ett intressant och utvecklande arbete med goda karriärmöjligheter.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid med en flexibel studieform. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen, två till tre dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rebecka.nordstrom@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Elkraftteknik och elnätets uppbyggnad, 15 yhp

Kursen ger dig en introduktion till yrkesrollen som elnätspecialist. Du lär dig om
energiframställning och energidistribution i Sverige för att få en förståelse för elnätens uppbyggnad och vilka aktörer som verkar på elmarknaden. Under kursen går vi igenom olika typer av energiframställning och energiomvandlingar och hur dessa påverkar miljön
och samhället. Du lär dig också hur samhället påverkas av driftstörningar och avbrott samt om Energimyndigheten och andra aktörers roller och ansvar för energileverans.

Elnätsautomation - Smarta elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Under kursen får du övergripande kunskaper om elektriska kraftsystem och hur de kan
optimeras. Vi lär oss hur dagens elnät måste fungera tillsammans med det mer
flexibla smarta elnätet och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa
generations elnät. Du lär dig att förstå de överföringsprotokoll och standarder
som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen berör också elnätsautomation, sambandet mellan nätintegration och decentraliserad produktion och sänkta överföringskostnader samt dubbelriktat energiflöde i smarta.

Kraftgenerering och förnybar elproduktion, 15 yhp

Under den här kursen lär du dig om kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion såsom solel, biogas, vattenkraft och vindkraft. Vi går igenom möjligheter och utmaningar med småskalig elproduktion i det befintliga elnätet med avseende på de tekniska förutsättningarna för bibehållen elkvalitet. Du lär dig att bedöma risker med och utvärdera förutsättningar för förnybar elproduktion.

Arbetsmiljö och elsäkerhet, 15 yhp

Kursen ger dig kunskaper om aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet som behövs för att kunna arbeta inom elkraftsbranschen på ett säkert sätt. Under kursen går vi igenom de lagar, förordningar och standarder som reglerar arbetet i elkraftsbranschen samt ESA 19, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och riskanalyser.

Ställverk och transformatorstationers konstruktion, 25 yhp

Kursen ger dig kunskaper om driftstationers uppbyggnad, funktion och konstruktion. Vi går också igenom ställverkets konstruktion och dess komponenter samt förutsättningar för layout och design. Under kursen lär du dig om kablar, kabeltillbehör och kopparskenor samt systemet för hjälpkraft och de säkerhetsföreskrifter som omfattar allt arbete i ett ställverk.

Reläskydd och elnätens kontrollsystem, 25 yhp

Under kursen lär du dig att redogöra för signalhanteringen mellan kontrollanläggningen och de anläggningsdelar som ska skyddas. VI går igenom hur man dimensionerar ett hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning samt upprättar selektivplaner genom koordinering av
Reläskyddsinställningar. Kursen behandlar också IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd samt hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning.

Transformatorer, reaktorer och kondensatorer, 20 yhp

Under kursen lär du dig att analysera och utvärdera funktionen hos transformatorer, reaktorer och kondensatorer, och övar på att läsa schema och instruktioner för installation och drifttagning samt till- och frånslag. Under kursen går vi också igenom kylsystem, oljegropar, splitterskydd och sabotageskydd.

Övervakning, service och underhåll av elanläggningar, 25 yhp

Kursen ger dig kunskaper om underhållsrutiner och strategier samt färdigheter oh kompetenser att utföra service och löpande underhåll i elanläggningar. Under kursen går vi igenom löpande service och underhållsarbete, underhållsrutiner och strategier, felsökning, besiktning och förebyggande underhåll.

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.”

LIA - Lärande i arbete, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs med om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

 

Totalt: 225 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Praktisk ellära, 100p

eller

 • Ellära 1, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? 
Läs en preparandutbildning: 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

Att bli behörig med reell kompetens:

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Ställverkstekniker

#Ställverksspecialist

#Idrifttagare

#Substationsspecialist

#Teknisk säljsupport elkraft

#Reläskyddstekniker

Se fler utbildningar i

Malmö

För att spetsa min kompetens valde jag att söka till två av YrkesAkademins utbildningar för elnätsspecialister, framtiden inom området elkraft ser onekligen ljus ut med enorm utveckling och många arbetstillfällen. I utbildningarna får man lära sig av yrkesverksamma konsulter inom branschen. Det ger dagsfärska kunskaper och en mycket bra inblick i verkligheten bortom den typiska skolbänken. Skolan har vana och bra rutiner för distansstudier. Jag tycker att Yrkeshögskola på distans är optimalt upplägg, det ger en riktigt bra och gedigen utbildning med möjlighet att arbeta samtidigt.

Mats Bergqvist, studerande elnätsspecialist inom ställverk och transformatorteknik samtidigt som anställd på Sweco.

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Elnätsspecialist inom Ställverk- och transformatorteknik

Längd : 225 YH-poäng, ca 1 år

Studieform : Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en elnätsspecialist inom ställverk- och transformationsteknik? 

När du utbildar dig till ställverk- och transformatortekniker får du kompetens inom både gammal och ny teknik och kan möta utmaningen inom våra nya smarta elnät. Sverige står inför stora förändringar inom energi och elförsörjning, vi kommer ställa om till ett helt förnybart elsystem år 2040. Nya tekniska lösningar kräver ny kompetens. Elbranschen har slagit larm om arbetskraftsbrist och behöver 2 600 nya ingenjörer och tekniker de närmaste åren. Denna utbildning leder därför till ett intressant och utvecklande arbete med goda karriärmöjligheter.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid med en flexibel studieform. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen, två till tre dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rebecka.nordstrom@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

 

Totalt: 225 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Praktisk ellära, 100p

eller

 • Ellära 1, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? 
Läs en preparandutbildning: 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

Att bli behörig med reell kompetens:

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.