Mina studier

Program YH

Elingenjör – Fastighet, industri och järnväg

Program YH

Längd

410 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en elingenjör?  

 Som elingenjör med inriktning fastighet, industri och järnväg har du en nyckelroll i samhällets omställning mot smarta och hållbara energilösningar. Till stor del arbetar du med att projektera och konstruera elinstallation i fastigheter, industrier och gatunät, eller i större infrastruktursatsningar på exempelvis järnväg. Du kan bland annat arbeta med att effektivisera elkraftanläggningar, utforma elinstallationer för nya miljöklassade bostadsområden, till att vara med och skapa energismarta lösningar för framtidens tåg- och spårtrafik. Elingenjören arbetar även mycket med samordning och har kontakt med tillverkare och kunder. Eftersom arbetsuppgifterna är varierande behöver en elingenjör ha god kunskap inom: projektets olika faser, att kunna kommunicera åtaganden och lösningar, samt matematik och ellära. 

 

Dina arbetsplatser kan vara hos ett entreprenadföretag, som anställd på ett konsultbolag med uppdrag hos olika typer av kunder eller som egenföretagare. Rollen som elingenjör passar dig som har ett genuint teknikintresse, och vill arbeta med hållbara energilösningar som bidrar till Sveriges framtida elförsörjning.  

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:  
 

 • Elingenjör – fastighet/industri 
 • Elingenjör – järnväg 
 • El-konstruktör 
 • El-projektör 

 
Hur ser jobbmöjligheterna efter examen ut för en elingenjör?   

Just nu sker stora satsningar på gröna energikällor som sol- och vindkraftverk, elektrifierade fordon- och maskinparker, energismarta fastigheter samt utbyggnad av Sveriges infrastruktur och järnvägar. Denna omställning skapar stora kompetensbehov av elingenjörer. Totalt beräknas 8000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras inom de kommande tre åren. Elförsörjning i Sverige är en livsviktig samhällsfunktion, och branschen efterfrågar praktisk kunskap som kan verka i hela processen kring att projektera och bereda el, till att medverka i uppdrag nära kund.  

 

Utbildningen Elingenjör – fastighet, industri och järnväg är framtagen med aktörer från branschen och skräddarsydd efter de behov som finns. Ta chansen och utbilda dig till en yrkesroll som behövs! 

 
Utbildningens upplägg  

Utbildningen pågår under ca 2 år och ger 410 YH-poäng. Det är totalt 15 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Helsingborg. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet (exempelvis internationella branschstandarder) är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?   

Kontakta utbildningsledare Elisabeth Lundgren.

Automationsprojektering, 50 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper om ett styrsystems uppbyggnad och färdigheter i att konstruera och programmera automationsanläggningar inom fastighet och industriprojekt.

Kursen kommer att ge specialiserad kunskap om programmering och driftsättning av styrsystem för byggnadsautomation vid elinstallation av kraft och belysning i såväl bostäder som industrianläggningar.

Efter avslutad kurs ska studerande ha färdighet i att konfigurera ett styrsystem och att skriva välstrukturerade program samt ha kunskap om viktiga standarder och lagkrav, skillnader och likheter mellan olika typer av styrsystem, och förstå begrepp som funktionsblock, räknare, minnen mm.

Kursen är både teoretisk och praktisk med en stor del laborationer och praktiskt projektarbete. I kursen ingår avancerad problemlösning inom PLC och andra industriella styrsystem, styrsystem för fastighet, övergripande system, fältbussystem, givare och ställdon samt grundläggande reglerteknik. Vidare ingår att lära sig använda olika programmeringstekniker och programelement som register, minnen, matematiska operationer, jämförelseinstruktioner och kommentarer samt att konfigurera operatörsterminaler och andra användargränssnitt.

CAD, 25 yhp

Kursen ger den studerande specialiserade kunskaper i ritteknik som är förknippad med området elteknik samt de AutoCAD baserade professionella verktygen man använder för konstruktion av ritningar. Den studerande ska också lära sig att utifrån ritningsunderlag i form av elscheman och funktionsbeskrivningar koppla ihop eltekniska komponenter till en fungerande enhet samt utföra uppgifterna på ett säkerhets- och regelmässigt sätt. Kursen ger specialiserad kunskap i AutoCAD-konstruktion. Kursen ger färdigheter i att rita elscheman och installationsritningar i 2D och 3D. Kursen ger också en introduktion i att arbeta i Microstation genom en föreläsning med tillhörande metodövning.

Elkraftssystem och elsäkerhet, 45 yhp

Kursen består av tre delar:
- Elproduktion och eldistribution 10Yhp
- El och teleinstallationer i byggnader 20 YHp
– Järnvägsspecifika anläggningar (växelvärme, hjälpkraft, kontaktledningar, kraftförsörjning) 10 YHp
- Regler och standarder 5 YHp

Kursen syftar till att ge de studerande specialiserad kunskap och färdigheter om elkraftsystem, el- och teleanläggningar inklusive järnväg på ett driftsäkert, service- och underhållsvänligt och kostnadseffektivt sätt. De studerande kommer att få kunskaper om olika kraftförsörjningssystem, el-och teleinstallationer i byggnader, hur el produceras och distribueras samt förståelse för dess miljöpåverkan.

Ellära, 20 yhp

Den studerande får specialiserad kunskap om olika begrepp inom ellära samt färdighet att utföra beräkningar och praktiska mätningar av lik- och växelströms storheter och enheter.

El-projektering, 70 yhp

Kursen är indelad i två separata delkurser:
- Elprojektering fastighet och industri, 50 YHp
- Järnvägsspecifik elanläggning 20 YHp

Kursen ger den studerande specialiserad kunskap och insikt i etablerade metoder och färdigheter att elprojektera fastigheter och byggnader enligt föreskrifter samt omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar och elkonstruktioner. Elprojekteringen omfattar även projektering av kontaktledning för växelström till järnvägsspecifika elanläggningar.

Kursen ger kunskap i genomförandet av konstruktionsberäkningar och kabeldimensionering, el, tele och belysningsinstallation samt elprojekteringens olika faser inom fastighet och järnväg.

Kursen omfattar även elprojektering i fastighetsautomation såsom KNX-system och andra bus-kommunikationssystem, ledningsdimensionering samt metoder för effektberäkning och sammanlagring.

De studerande får lära sig att utföra elprojektering med förstudie, framtagande av kravspecifikationer och kalkyler samt dokumentation jämte att redogöra för begreppet egenkontroll.

De studerande får också en inblick i och förståelse för regelverk kring brandlarm, inbrottslarm och datanätverk.

Kursen ger färdigheter i energi- och kostnadseffektiva konstruktioner samt att rita elscheman och installationsritningar i 2D och 3D.

Entreprenadjuridik, 15 yhp

Kursen ska ge specialiserade kunskaper om entreprenadjuridik och dess användningsområden, arbetsmiljö samt kvalitets- och miljösäkring. Den studerande får färdigheter i hur entreprenadjuridiken inverkar på projekteringen och handlingarnas utformning. De studerande får även specialiserad kunskap om de olika juridiska entreprenadformerna.

Examensarbete, 15 yhp

Kursen syftar till att utveckla för yrket relevanta kunskaper samt stärka den studerandes förmåga inom det eltekniska området.

Examensarbetet ska baseras på beprövad erfarenhet samt utgöra en fördjupning av de till professionen knutna kompetenserna. Den studerande ska skriftligt presentera ett projektarbete inom ett eltekniskt område som hör till yrket elingenjör.

Examensarbetet innebär en konkretisering, fördjupning och omsättning av teoretiska kunskaper från en yrkesmässig tillämpning inom något av områdena. Den studerande får självständigt inom ramen av kursen identifiera, analysera och lösa ett sammansatt problem.

Examensarbetet kan företrädesvis genomföras i samverkan med extern uppdragsgivare, men kan även utföras på eget initiativ. Studerande skall under kursens början inlämna en projektplan för examensarbetets upplägg och genomförande. Arbetet bedrivs självständigt, om möjligt vid den arbetsplats varifrån eventuellt uppdrag erhållits.

Grundläggande byggnadsteknik, 20 yhp

Kursen ger en introduktion i planering och projektering i byggnadsprojekt och järnväg. Den studerande får kunskap om terminologi och metoder inom fastighetsbyggnation och järnväg samt hållbara byggtekniska lösningar. Vidare får den studerande grundläggande kunskaper om materiallära och komponentkännedom genom praktiska laborationer.

Under kursen får de studerande göra ett studiebesök vid ett pågående byggnadsprojekt samt genomgå säkerhetsutbildningen BASÄVISTA.

Lärande i arbete 1, 45 yhp

Syftet med kursen LIA1 är att i strukturerad form få den studerande att tillämpa utbildningens teoretiska delar i en reell arbetsmiljö. Den studerande får prova på yrkesrollen och får erfarenhet av dagliga rutiner. Kursen genomförs på heltid under nio veckor och ger en utvecklad förståelse för yrket. Den studerande får också viktiga arbetslivskontakter. Den studerande skall lära sig planera, genomföra och färdigställa arbetsuppgifter inom valt eltekniskt område. Undervisning sker genom praktisk tillämpning där den studerande får ta del av och utföra uppgifter i det dagliga arbetet.

I kursen får den studerande stöd av sin handledare och andra kollegor för att kunna nå resultatet av lärandet och baserat på formativ bedömning ges löpande återkoppling gällande den studerandes progression.

Lärande i arbete 2, 55 yhp

I strukturerad form få den studerande att tillämpa utbildningens teoretiska delar i en reell arbetsmiljö, på en fördjupad nivå. De studerande får ytterligare utvecklas i yrkesrollen, får utvärdera arbetsmiljön samt får tillämpa sin yrkesutövning i dagliga rutiner. Kursen genomförs på heltid under elva veckor och ger en fördjupad förståelse för yrket. Den studerande får också möjlighet att fortsätta utveckla sina arbetslivskontakter.

Den studerande ska kunna vara verksam i en yrkesmässig roll inom ett eltekniskt område. Den studerande får kompetens direkt från branschen genom att få arbeta självständigt med att slutföra projekt och får lära sig att ta eget ansvar och arbeta i grupp. Detta innebär även att lära sig att motivera sina beslut, komma fram till lösningar och att samarbeta.

Den studerande får stöd av sin handledare och andra kollegor för att leda den studerande mot sitt lärandemål och baserat på formativ bedömning ges löpande återkoppling som gör den studerande redo att möta arbetslivet.

Efter LIA 2 ska den studerande ha specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom sin yrkesroll och vara redo att arbeta självständigt och ta ansvar för att utveckla och slutföra delar av ett större arbete.

Projektekonomi och entreprenörskap, 20 yhp

Kursen syftar till att ge de studerande specialiserade kunskaper och färdighet att ta fram kalkyler, prognoser, och kostnadsanalyser i olika skeden av ett projekt. Kursen skall även ge kunskaper i att kunna förstå och följa en projektbeskrivning innehållande budget, tids- och arbetsplan och mål samt att kunna formulera, kommunicera och följa upp dessa. Den studerande får färdigheter i att förstå och tolka hur en offert/ett anbud utformas, hur en kalkyl genomförs och hur priser tas fram samt lär sig uppskatta tidsåtgång för arbetet.

Som en introduktion till digitalisering och hållbart arbete får den studerande färdigheter i att genomföra och dokumentera fysiska och web-baserade genomgångar och möten med minnesanteckningar och protokoll. Insikt i förutsättningar och strukturer som krävs för att kunna genomföra webbaserade möten och att upprätta minnesanteckningar och spara dokumentation i aktuella program.

Kursen kommer även att utveckla de studerande kompetens gällande kundförhållande och kundrelationer. Den studerande får en förståelse för samspelet mellan de olika rollerna i ett projekt och en entreprenad och vikten av öppenhet och transparens mot kund.

Tillämpad matematik, 30 yhp

Kursen ska ge de studerande specialiserade kunskaper och färdigheter i att lösa sammansatta problem. Vidare ges den studerande de matematiska verktyg som ligger till grund för de kurser som ingår i utbildningen Elingenjör och är en förutsättning för att kunna ta till sig övriga kurser.

Kursen omfattar följande matematiska områden: Algebra, linjära ekvationssystem, räta linjens ekvation, andragradsekvationer, komplexa tal, trigonometri, potenser, enheter och storheter, prefix, derivatan och integraler.

Totalt: 410 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Grundläggande behörighet:  
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:  

 

 • Matematik 2a  

 

Saknar du behörighet?  

 
Gå en preparandutbildning!  
 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvararar gymnasiets Matematik2a. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Preparandkurs Matematik 2

 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.   Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier  

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffarna, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Vad gör en elingenjör?  

 Som elingenjör med inriktning fastighet, industri och järnväg har du en nyckelroll i samhällets omställning mot smarta och hållbara energilösningar. Till stor del arbetar du med att projektera och konstruera elinstallation i fastigheter, industrier och gatunät, eller i större infrastruktursatsningar på exempelvis järnväg. Du kan bland annat arbeta med att effektivisera elkraftanläggningar, utforma elinstallationer för nya miljöklassade bostadsområden, till att vara med och skapa energismarta lösningar för framtidens tåg- och spårtrafik. Elingenjören arbetar även mycket med samordning och har kontakt med tillverkare och kunder. Eftersom arbetsuppgifterna är varierande behöver en elingenjör ha god kunskap inom: projektets olika faser, att kunna kommunicera åtaganden och lösningar, samt matematik och ellära. 

 

Dina arbetsplatser kan vara hos ett entreprenadföretag, som anställd på ett konsultbolag med uppdrag hos olika typer av kunder eller som egenföretagare. Rollen som elingenjör passar dig som har ett genuint teknikintresse, och vill arbeta med hållbara energilösningar som bidrar till Sveriges framtida elförsörjning.  

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:  
 

 • Elingenjör – fastighet/industri 
 • Elingenjör – järnväg 
 • El-konstruktör 
 • El-projektör 

 
Hur ser jobbmöjligheterna efter examen ut för en elingenjör?   

Just nu sker stora satsningar på gröna energikällor som sol- och vindkraftverk, elektrifierade fordon- och maskinparker, energismarta fastigheter samt utbyggnad av Sveriges infrastruktur och järnvägar. Denna omställning skapar stora kompetensbehov av elingenjörer. Totalt beräknas 8000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras inom de kommande tre åren. Elförsörjning i Sverige är en livsviktig samhällsfunktion, och branschen efterfrågar praktisk kunskap som kan verka i hela processen kring att projektera och bereda el, till att medverka i uppdrag nära kund.  

 

Utbildningen Elingenjör – fastighet, industri och järnväg är framtagen med aktörer från branschen och skräddarsydd efter de behov som finns. Ta chansen och utbilda dig till en yrkesroll som behövs! 

 
Utbildningens upplägg  

Utbildningen pågår under ca 2 år och ger 410 YH-poäng. Det är totalt 15 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Helsingborg. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet (exempelvis internationella branschstandarder) är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?   

Kontakta utbildningsledare Elisabeth Lundgren.

Innehåll
Automationsprojektering, 50 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper om ett styrsystems uppbyggnad och färdigheter i att konstruera och programmera automationsanläggningar inom fastighet och industriprojekt.

Kursen kommer att ge specialiserad kunskap om programmering och driftsättning av styrsystem för byggnadsautomation vid elinstallation av kraft och belysning i såväl bostäder som industrianläggningar.

Efter avslutad kurs ska studerande ha färdighet i att konfigurera ett styrsystem och att skriva välstrukturerade program samt ha kunskap om viktiga standarder och lagkrav, skillnader och likheter mellan olika typer av styrsystem, och förstå begrepp som funktionsblock, räknare, minnen mm.

Kursen är både teoretisk och praktisk med en stor del laborationer och praktiskt projektarbete. I kursen ingår avancerad problemlösning inom PLC och andra industriella styrsystem, styrsystem för fastighet, övergripande system, fältbussystem, givare och ställdon samt grundläggande reglerteknik. Vidare ingår att lära sig använda olika programmeringstekniker och programelement som register, minnen, matematiska operationer, jämförelseinstruktioner och kommentarer samt att konfigurera operatörsterminaler och andra användargränssnitt.

CAD, 25 yhp

Kursen ger den studerande specialiserade kunskaper i ritteknik som är förknippad med området elteknik samt de AutoCAD baserade professionella verktygen man använder för konstruktion av ritningar. Den studerande ska också lära sig att utifrån ritningsunderlag i form av elscheman och funktionsbeskrivningar koppla ihop eltekniska komponenter till en fungerande enhet samt utföra uppgifterna på ett säkerhets- och regelmässigt sätt. Kursen ger specialiserad kunskap i AutoCAD-konstruktion. Kursen ger färdigheter i att rita elscheman och installationsritningar i 2D och 3D. Kursen ger också en introduktion i att arbeta i Microstation genom en föreläsning med tillhörande metodövning.

Elkraftssystem och elsäkerhet, 45 yhp

Kursen består av tre delar:
- Elproduktion och eldistribution 10Yhp
- El och teleinstallationer i byggnader 20 YHp
– Järnvägsspecifika anläggningar (växelvärme, hjälpkraft, kontaktledningar, kraftförsörjning) 10 YHp
- Regler och standarder 5 YHp

Kursen syftar till att ge de studerande specialiserad kunskap och färdigheter om elkraftsystem, el- och teleanläggningar inklusive järnväg på ett driftsäkert, service- och underhållsvänligt och kostnadseffektivt sätt. De studerande kommer att få kunskaper om olika kraftförsörjningssystem, el-och teleinstallationer i byggnader, hur el produceras och distribueras samt förståelse för dess miljöpåverkan.

Ellära, 20 yhp

Den studerande får specialiserad kunskap om olika begrepp inom ellära samt färdighet att utföra beräkningar och praktiska mätningar av lik- och växelströms storheter och enheter.

El-projektering, 70 yhp

Kursen är indelad i två separata delkurser:
- Elprojektering fastighet och industri, 50 YHp
- Järnvägsspecifik elanläggning 20 YHp

Kursen ger den studerande specialiserad kunskap och insikt i etablerade metoder och färdigheter att elprojektera fastigheter och byggnader enligt föreskrifter samt omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar och elkonstruktioner. Elprojekteringen omfattar även projektering av kontaktledning för växelström till järnvägsspecifika elanläggningar.

Kursen ger kunskap i genomförandet av konstruktionsberäkningar och kabeldimensionering, el, tele och belysningsinstallation samt elprojekteringens olika faser inom fastighet och järnväg.

Kursen omfattar även elprojektering i fastighetsautomation såsom KNX-system och andra bus-kommunikationssystem, ledningsdimensionering samt metoder för effektberäkning och sammanlagring.

De studerande får lära sig att utföra elprojektering med förstudie, framtagande av kravspecifikationer och kalkyler samt dokumentation jämte att redogöra för begreppet egenkontroll.

De studerande får också en inblick i och förståelse för regelverk kring brandlarm, inbrottslarm och datanätverk.

Kursen ger färdigheter i energi- och kostnadseffektiva konstruktioner samt att rita elscheman och installationsritningar i 2D och 3D.

Entreprenadjuridik, 15 yhp

Kursen ska ge specialiserade kunskaper om entreprenadjuridik och dess användningsområden, arbetsmiljö samt kvalitets- och miljösäkring. Den studerande får färdigheter i hur entreprenadjuridiken inverkar på projekteringen och handlingarnas utformning. De studerande får även specialiserad kunskap om de olika juridiska entreprenadformerna.

Examensarbete, 15 yhp

Kursen syftar till att utveckla för yrket relevanta kunskaper samt stärka den studerandes förmåga inom det eltekniska området.

Examensarbetet ska baseras på beprövad erfarenhet samt utgöra en fördjupning av de till professionen knutna kompetenserna. Den studerande ska skriftligt presentera ett projektarbete inom ett eltekniskt område som hör till yrket elingenjör.

Examensarbetet innebär en konkretisering, fördjupning och omsättning av teoretiska kunskaper från en yrkesmässig tillämpning inom något av områdena. Den studerande får självständigt inom ramen av kursen identifiera, analysera och lösa ett sammansatt problem.

Examensarbetet kan företrädesvis genomföras i samverkan med extern uppdragsgivare, men kan även utföras på eget initiativ. Studerande skall under kursens början inlämna en projektplan för examensarbetets upplägg och genomförande. Arbetet bedrivs självständigt, om möjligt vid den arbetsplats varifrån eventuellt uppdrag erhållits.

Grundläggande byggnadsteknik, 20 yhp

Kursen ger en introduktion i planering och projektering i byggnadsprojekt och järnväg. Den studerande får kunskap om terminologi och metoder inom fastighetsbyggnation och järnväg samt hållbara byggtekniska lösningar. Vidare får den studerande grundläggande kunskaper om materiallära och komponentkännedom genom praktiska laborationer.

Under kursen får de studerande göra ett studiebesök vid ett pågående byggnadsprojekt samt genomgå säkerhetsutbildningen BASÄVISTA.

Lärande i arbete 1, 45 yhp

Syftet med kursen LIA1 är att i strukturerad form få den studerande att tillämpa utbildningens teoretiska delar i en reell arbetsmiljö. Den studerande får prova på yrkesrollen och får erfarenhet av dagliga rutiner. Kursen genomförs på heltid under nio veckor och ger en utvecklad förståelse för yrket. Den studerande får också viktiga arbetslivskontakter. Den studerande skall lära sig planera, genomföra och färdigställa arbetsuppgifter inom valt eltekniskt område. Undervisning sker genom praktisk tillämpning där den studerande får ta del av och utföra uppgifter i det dagliga arbetet.

I kursen får den studerande stöd av sin handledare och andra kollegor för att kunna nå resultatet av lärandet och baserat på formativ bedömning ges löpande återkoppling gällande den studerandes progression.

Lärande i arbete 2, 55 yhp

I strukturerad form få den studerande att tillämpa utbildningens teoretiska delar i en reell arbetsmiljö, på en fördjupad nivå. De studerande får ytterligare utvecklas i yrkesrollen, får utvärdera arbetsmiljön samt får tillämpa sin yrkesutövning i dagliga rutiner. Kursen genomförs på heltid under elva veckor och ger en fördjupad förståelse för yrket. Den studerande får också möjlighet att fortsätta utveckla sina arbetslivskontakter.

Den studerande ska kunna vara verksam i en yrkesmässig roll inom ett eltekniskt område. Den studerande får kompetens direkt från branschen genom att få arbeta självständigt med att slutföra projekt och får lära sig att ta eget ansvar och arbeta i grupp. Detta innebär även att lära sig att motivera sina beslut, komma fram till lösningar och att samarbeta.

Den studerande får stöd av sin handledare och andra kollegor för att leda den studerande mot sitt lärandemål och baserat på formativ bedömning ges löpande återkoppling som gör den studerande redo att möta arbetslivet.

Efter LIA 2 ska den studerande ha specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom sin yrkesroll och vara redo att arbeta självständigt och ta ansvar för att utveckla och slutföra delar av ett större arbete.

Projektekonomi och entreprenörskap, 20 yhp

Kursen syftar till att ge de studerande specialiserade kunskaper och färdighet att ta fram kalkyler, prognoser, och kostnadsanalyser i olika skeden av ett projekt. Kursen skall även ge kunskaper i att kunna förstå och följa en projektbeskrivning innehållande budget, tids- och arbetsplan och mål samt att kunna formulera, kommunicera och följa upp dessa. Den studerande får färdigheter i att förstå och tolka hur en offert/ett anbud utformas, hur en kalkyl genomförs och hur priser tas fram samt lär sig uppskatta tidsåtgång för arbetet.

Som en introduktion till digitalisering och hållbart arbete får den studerande färdigheter i att genomföra och dokumentera fysiska och web-baserade genomgångar och möten med minnesanteckningar och protokoll. Insikt i förutsättningar och strukturer som krävs för att kunna genomföra webbaserade möten och att upprätta minnesanteckningar och spara dokumentation i aktuella program.

Kursen kommer även att utveckla de studerande kompetens gällande kundförhållande och kundrelationer. Den studerande får en förståelse för samspelet mellan de olika rollerna i ett projekt och en entreprenad och vikten av öppenhet och transparens mot kund.

Tillämpad matematik, 30 yhp

Kursen ska ge de studerande specialiserade kunskaper och färdigheter i att lösa sammansatta problem. Vidare ges den studerande de matematiska verktyg som ligger till grund för de kurser som ingår i utbildningen Elingenjör och är en förutsättning för att kunna ta till sig övriga kurser.

Kursen omfattar följande matematiska områden: Algebra, linjära ekvationssystem, räta linjens ekvation, andragradsekvationer, komplexa tal, trigonometri, potenser, enheter och storheter, prefix, derivatan och integraler.

Totalt: 410 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:  
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:  

 

 • Matematik 2a  

 

Saknar du behörighet?  

 
Gå en preparandutbildning!  
 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvararar gymnasiets Matematik2a. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Preparandkurs Matematik 2

 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.   Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier  

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffarna, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Elingenjör - fastighet / industri

#Elingenjör - järnväg

#El-konstruktör

#El-projektör

#Kalkylerare

#Programmerare inom automation

Se fler utbildningar i

Helsingborg

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Elingenjör – Fastighet, industri och järnväg

Längd : 410 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en elingenjör?  

 Som elingenjör med inriktning fastighet, industri och järnväg har du en nyckelroll i samhällets omställning mot smarta och hållbara energilösningar. Till stor del arbetar du med att projektera och konstruera elinstallation i fastigheter, industrier och gatunät, eller i större infrastruktursatsningar på exempelvis järnväg. Du kan bland annat arbeta med att effektivisera elkraftanläggningar, utforma elinstallationer för nya miljöklassade bostadsområden, till att vara med och skapa energismarta lösningar för framtidens tåg- och spårtrafik. Elingenjören arbetar även mycket med samordning och har kontakt med tillverkare och kunder. Eftersom arbetsuppgifterna är varierande behöver en elingenjör ha god kunskap inom: projektets olika faser, att kunna kommunicera åtaganden och lösningar, samt matematik och ellära. 

 

Dina arbetsplatser kan vara hos ett entreprenadföretag, som anställd på ett konsultbolag med uppdrag hos olika typer av kunder eller som egenföretagare. Rollen som elingenjör passar dig som har ett genuint teknikintresse, och vill arbeta med hållbara energilösningar som bidrar till Sveriges framtida elförsörjning.  

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:  
 

 • Elingenjör – fastighet/industri 
 • Elingenjör – järnväg 
 • El-konstruktör 
 • El-projektör 

 
Hur ser jobbmöjligheterna efter examen ut för en elingenjör?   

Just nu sker stora satsningar på gröna energikällor som sol- och vindkraftverk, elektrifierade fordon- och maskinparker, energismarta fastigheter samt utbyggnad av Sveriges infrastruktur och järnvägar. Denna omställning skapar stora kompetensbehov av elingenjörer. Totalt beräknas 8000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras inom de kommande tre åren. Elförsörjning i Sverige är en livsviktig samhällsfunktion, och branschen efterfrågar praktisk kunskap som kan verka i hela processen kring att projektera och bereda el, till att medverka i uppdrag nära kund.  

 

Utbildningen Elingenjör – fastighet, industri och järnväg är framtagen med aktörer från branschen och skräddarsydd efter de behov som finns. Ta chansen och utbilda dig till en yrkesroll som behövs! 

 
Utbildningens upplägg  

Utbildningen pågår under ca 2 år och ger 410 YH-poäng. Det är totalt 15 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Helsingborg. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet (exempelvis internationella branschstandarder) är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?   

Kontakta utbildningsledare Elisabeth Lundgren.


Innehåll

Totalt: 410 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:  
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:  

 

 • Matematik 2a  

 

Saknar du behörighet?  

 
Gå en preparandutbildning!  
 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvararar gymnasiets Matematik2a. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Preparandkurs Matematik 2

 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   
 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    
 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.   Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier  

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffarna, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   
 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.