Mina studier

Program YH

Electric Powertrain Engineering

Program YH

Längd

295 HVE credits, approximately 1 yr

Studieform

Distance learning

Studietakt

Full-time

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Picture: Volvo Car Corporation

 

What does an electric powertrain engineer work with? 

A transforming automotive industry relies on the ability to find innovative solutions. With this program you develop the knowledge to work as a highly qualified electric powertrain engineer. Your job is within research, design, and development to support e-drive systems, power electronics, and energy storage. 

 

These skills are highly demanded in the future for designers, test engineers, and development engineers in the automotive industry. The program is designed to provide knowledge about: 

 

 • Dimensioning of electricity in vehicles 
 • Electrical storage technology 
 • Control systems and functions of the power electronics 
 • EMC  
 • Challenges with electrical measurement technology 
 • Laws, standards, and safety guidelines regarding electrical vehicles 

Specialized skills matched to industry need  

Together with leading vehicle manufacturers, we have developed a training concept for  
e- drive systems and the challenges this entails. The program is aimed at both newly graduated technicians and engineers as well as those who have many years of experience. All program components prepare you for research and development in support of e-drive systems, power electronics, as well as battery and energy storage.  

 

Distance learning 

The Electric Powertrain Engineering program run full-time (100% study tempo). All lectures are delivered as live webinar/seminars during daytime. It’s a demand to schedule sufficient time for assignments, quizzes, degree projects, and laboratory reports. All live webinars/seminars will be recorded and uploaded on the learning platform. There are seven scheduled meetings during the program where you will get to meet educators and classmates in person in Trollhättan and/or Gothenburg for hands-on lab sessions and other student learning activities to enhance learning. 

 
The program will be held in English.  

 

Diploma 

The program leads to a Higher Vocational Education degree (yrkeshögskoleexamen). 

 

 

 

Do you need to apply for student aid from CSN?

To apply for student aid/grants, you need to specify the educational institution on CSN.se. Since we have changed our name from YrkesAkademin Yrkeshögskola to YH Akademin, you need to provide our new name. When applying for student aid, you first specify the type of school and location, and then select YH Akademin AB from the dropdown list.

 

Questions regarding the application process

Find answers to the most frequent questions regarding application, late apply, the application process and requirements here (in Swedish)

 

Do you have any questions? 

If you have any questions, please contact our Program Manager Michael Backman.

Do you have questions about eligibility? Contact antagningyh@ya.se   

 

qbsite incubator X YrkesAkademin YH

YrkesAkademin YH has teamed up with qbsite incubator! Are you a current or former student of YrkesAkademin YH and want to turn your business idea into something big? Now is your chance! READ MORE.

Introduktion till Elektriska System, Komponenter och Mjukvara, 30 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få introduktion till elsystemet i fordonets uppbyggnad, komponenter och dess funktion. Kursen är utformad för att ge generell kunskap om elektriska vridsystem och relaterade komponenter. Den första delen av kursen är inriktad på att ge historisk kontext och teoretisk bakgrund till driften av huvudkomponenterna. Dessutom kommer mjukvaru- och hårdvarumedvetenhet i relation till olika elektroniska komponenter att behandlas. Den andra delen av kursen kommer att presentera en fallstudie som förklarar hur man dimensionerar elektriska motorer för elektrisk drivlina.

Målet med kursen är att de studerande ska ha kunskaper om ett el-fordons komponenter och dess funktion och förstå skillnaderna mellan de olika tillverkarnas tekniska lösningar samt vilken maskintyp som passar bäst i olika drivsystem, transmissionssystem, batteri, växelriktare och elektriska maskiner. Mjukvaran och löpande mjukvaru-uppdateringar är en stor del av produktens funktionalitet, därför kommer en del av kursen att behandla mjukvaru-implikationen och konsekvenser i samband med utveckling och uppdatering av elektrisk drivlina.

Kursen omfattar:
- de viktigaste systemkomponenterna i ett E-drivsystem
- de branschen förekommande elektriskt drivsystem och dess tekniska lösningar
- fordonets behov och dess förhållande till E-drivlinans komponenter
- dimensionerar elektriska motorer för elektrisk drivlina
- förståelsen för mjukvaruimplikationer i samband med löpande uppdateringar

Introduktion till Elektroteknik & Konstruktion, 30 yhp

Kursen består av föreläsningar som ger en introduktionen till elektroteknik. Grundläggande fysik som bl.a behandlar laddning, ström, och spänning. Därefter presenteras begreppen kretselement som källor, resistanser, kapacitanser och induktanser, vilket gör det möjligt att ytterligare studera DC och AC elektriska kretsar i stationärt tillstånd och att tillämpa elementär kretslösningsteknik följt av grunderna för elektromagnetism. Kursen ger också grundläggande kunskaper om datamanipulation och plottningsteknik i MATLAB och introducerar kursdeltagare till elektrisk kretssimulering i MATLAB Simulink.

Målet med denna kurs är att förbereda de studerande för de kommande kurserna Kraftelektronik och Elektriska Maskiner samt ge de studerande grunderna inom elektroteknik och att obehindrat använda programmet Matlab/Simulink som är elementärt inom industrin

Elektriska maskiner, 35 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få förståelse för de olika typerna av elmaskiner och dess egenskaper och prestanda. Den viktigaste delen är att kunna beräkna elmaskinens effekt i olika driftfall och att kunna dimensionera elmaskinen för att uppnå den prestanda som driftfallet kräver.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna dimensionera elmaskiner, för såväl industriella tillämpningar som elektriska drivsystem för fordon.

Kursen omfattar:
- olika typer av elmaskiner, dess egenskaper och prestanda
- vilken maskintyp som passar bäst i olika typer av drivsystem.
- de olika sensorer dess regler och principer
- Magnetism,
- elektromagnetism,
- miljöpåverkan
- elmaskiners övervakning och hur dessa styrs
- de lagar, standarder och state of art/ best practice som finns på marknaden för elmaskiner

Kraftelektronik, 25 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få en ingående kunskap om den kraftelektronik som styr elektriska drivsystem.

Kursen består av föreläsningar och Matlab/Simulink-simuleringsexempel på kraftelektronik. Typiska halvledaromkopplingselement introduceras först. Därefter studeras olika effektomvandlartopologier, speciellt AC/DC, DC/DC och DC/AC-omvandlare med applikationer i elektriska drivlinor. Funktionsprinciper, ingångs- och utgångsström- och spänningsvågformer studeras teoretiskt och demonstreras genom simuleringar.
Denna kursdel kommer att ge kursdeltagarna kunskap om att förstå olika effektomvandlartopologier och -typer så att de kan välja rätt typ av effektomvandlare för olika tillämpningar vad gäller olika krav: effekt, spänning, ström, frekvens etc.

Målet med denna kursdel är att förbereda kursdeltagarna för att arbeta inom området elektriska drivlinor där kunskap om kraftelektroniken är väsentlig. De studerande ska kunna beräkna behovet hos kraftelektroniken vad det gäller ström och spänning i elektriska drivsystem.

Kursen omfattar:
- olika typer av halvledare och dess fysiska begränsningar
- hur kraftelektronik påverkar annan elektronisk utrustning
- olika typer av styrning
- beräkningar i Matlab
- kraftelektronikens behov av ström och spänning
- de regler och principer som gäller för olika typer av krafthalvledare
- kraftelektronikens påverkar på annan elektronisk utrustning
- styrning av kraftelektronik och analysera deras för och nackdelar

Introduktion till styrning av Elektriska Motorer, 20 yhp

Kursen består av föreläsningar och Matlab/Simulink simuleringsexempel som täcker introduktionen till styrning av elektriska motorer. Först studeras enkla regler och principer för öppen och sluten slinga och P-, PI- och PID-regulatorer. Sedan tillämpas dessa principer på elektriska maskiner när det gäller ström, vridmoment och hastighetskontroll. Slutligen studeras den skalära styrningen och vektorstyrningen på induktionsmotor och synkron permanentmagnetmotor med tonvikt på tillämpning av elektriska drivlinor.

Denna kursdel kommer att ge kursdeltagarna kunskap om att förstå hur elmotorerna styrs för att uppnå önskade effektegenskaper och bra dynamiskt beteende.

Målet med denna kursdel är att förbereda kursdeltagarna för att arbeta inom området elektriska drivlinor där kunskap om elmotorstyrning är väsentlig.

Elsäkerhet och Lagkrav, 15 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande ingående kunskaper om de elsäkerhetsanvisningar och riktlinjer som gäller vid arbete på och i elfordon. Fokus ska ligga på säkerhet i arbetet och vara baserat på de aktuella riktlinjer framtagna av MSB och industrin. Kursen är utformad för att ge allmän kunskap om elektriska lagar, standarder och riktlinjer i applikationer för elektrisk dragkraft för fordon. Den första delen av kursen är inriktad på att ge teoretisk bakgrund hur människokroppen beter sig vid tillstånd av elektriska stötar, typer av skador och viktigast av allt förebyggande strategier och god praxis. Vidare kommer kursen att ge praktiska övningar genom Traction Voltage System Rigg (TVS-rigg), som simulerar alla kritiska elfordonskomponenter.

Kursens mål är att de studerande ska kunna skapa och arbeta i en riskfri miljö med elektriska drivsystem under alla förutsättningar, ha kunskaper om elsäkerhet motsvarande standarden och drift av elektriska anläggningar samt kunskap om de kemiska faror som batteridrift kan innebära. De ska ha god kännedom om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskanalyser.

Kursen omfattar:
- arbete med elektriska riskmoment
- certifiering i samband med utbildning i högvoltsäkerhet (TVS Rigg)
- elsäkerhetsanvisningar och riktlinjer som gäller vid arbete på och i elfordon
- riktlinjer framtagna av MSB och industrin.
- kemiska risker som kan förkomma vid hanteringen av batterier och bränsleceller
- systematiskt arbetsmiljöarbete och riskanalyser
- elsäkerhet motsvarande standarden och drift av elektriska anläggningar

Elektrisk mätteknik, 20 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få ingående kännedom den elektriska mättekniken, dess instrument och begränsningar.Kursen består av föreläsningar som täcker området elektrisk mätteknik med tonvikt på tillämpning i elfordon. Inledningsvis presenteras och förklaras mätmetoderna och den nödvändiga teoretiska delen om effektberäkning. Efter introduktionen får kursdeltagarna lära sig om individuella sensorer och deras funktionella principer, men också teori och praktik för signalanalys, som är en väsentlig del av elektriska mätningar. Utöver det kommer kursen att ge kunskap om att analysera mätsignaler i MATLAB vilket är en uppgradering till befintlig kunskap om MATLAB.

Kursen kommer att ge de studerande kunskap om de experiment som genomförts under provningen av huvudkomponenter i elfordon (batteripaket, växelriktare och drivmotor). De studerande kommer också att lära sig hur man väljer sensorer för ett typiskt test och att lära sig funktionsprinciperna.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna utföra tillförlitliga elektriska mätningar och analysera mätdata och elektriska signaturer och förbereda kursdeltagarna för att arbeta i teststationer där komponenter till elfordon testas.

Kursen omfattar:
- funktionen hos instrument inom den elektriska mättekniken
- toleranser i de elektriska mätsystemen
- hur man testar med olika elektriska mätsystem
- olika elektriska mätsystems begränsningar och dess risker
- val av rätt typ av instrument till olika mätobjekt
- analys av mätdata och elektriska signaturer.

Elektriska lagringssystem, 30 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om i branschen alla förekommande typer av elektriska lagringssystem, batterier, bränsleceller och dess konstruktion, effekt samt dess prestanda.

Målet med kursen är att de studerande skall kunna välja dimensionera rätt typ av batteri till det elektriska drivsystemet samt kunna använda matlab, och batterisimuleringsprogram.

Kursen omfattar:
- den kemiska uppbyggnaden av bränsleceller
- olika typer av celler och dess kemi
- belastningsfall och spänningsvariationer
- hur man beräknar, effekt, energi och livslängd hos batterier och bränsleceller
- hur man testar olika typer av bränsleceller
- de branschen förekommande elektriskt drivsystem och dess tekniska lösningar
- den tekniska utvecklingen inom tekniken för batterier och bränsleceller
- verifiering och validering av säkerhetskritisk batterireglering
- laddningsteknik och dess tekniska utveckling

EMC, Elektromagnetisk kompabilitet, 15 hp

Syftet med kursen är att veta hur ett elektriskt system konstrueras så korrekt som möjligt ifrån början, för att förhindra risken att få problem avseende uppfyllande av EMC relaterade krav vid ett projektavslut.Kursen är utformad för att ge generell kunskap om elektriska kraftsystem och relaterade komponenter. Den första delen av kursen är inriktad på att ge en grundläggande förståelse för elektromagnetisk störning (EMI) i hybrid- och elfordon. Andra delen av kursen är inriktad på att förklara principer för hantering av fordons EMC-krav.

Huvudsyftet med kursen är att ge erforderliga bakgrunder och färdigheter i relation till EMC.Målet med denna del är att förbereda deltagaren för arbete med el- och hybridkomponenter inom fordonssektorn i förhållande till EMC-krav samt att spegla olika scenarier utifrån dels hur komponenter och komponenter i system påverkar EMC relaterade utfall. Kursen kommer även att ta upp hur ett eller flera EMC test kan gå till avseende fordonskraven gällande EMC.

Kursen omfattar:
- orsak och källan till EMI
- kabelförläggning och dimensionering samt materialval
- hur EMI kan påverka systemen och hur man uppnår EMC med sin design.
- de beräkningar som krävs för dimensionering av systemet med hänsyn till EMC och dess prestanda.
- EMC test går till och hur man tolkar EMC relaterade krav
- analys av en konstruktions möjliga systempåverkan av EMC
- att arbeta enligt lagar, standarder och state of the art/ best practice

Examensarbete, 15 yhp

Syftet och målet med kursen är att de studerande ska fördjupa sig i en komponent i en elektrisk drivlina beskriva och relatera till andra på marknaden förekommande lösningar samt redovisa detta i rapportform.

Kursen omfattar:
- projektering, rapportskrivningsformat, presaentation och källförteckning
- systematik i arbetet
- de innovativa och tekniska lösningar som finns inom E-drivsystem

LIA - Praktisk tillämpning inom E-drivsystem, 60 yhp

Syftet med LIA-kursen är att den studerande ska få tillämpa kunskaper, färdigheter och kompetenser förvärvade från tidigare kurser. LIA kursen ska ge goda möjligheter till arbete i och med elektriska drivlinor och ge praktisk erfarenhet inom de olika delarna.

Målet med kursen är att förankra den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser genom uppdrag och projekt som genomförs på LIA företaget. Den studerande ska också utveckla ett analyserande arbetssätt och göra aktiva jämförelser av olika tekniska lösningar inom elektriska drivsystem.

Kursen omfattar:
- de olika el/elhybrid drivsystem som förekommer på marknaden
- dimensionering av ett elektriskt drivsystem
- utvecklingsprocessen gällande dimensionering av komponenterna i E-drivsystem
- säkerhetslösningar som används på arbetsplatsen

Totalt: 295 YH-poäng (HVE credits)

 

Click each course to expand.

 

Basic eligibility 

You are formally qualified for admission to education if you meet one of the following: 

 • Have a high school diploma from secondary school and municipal adult education. 
 • Have a Swedish or foreign education that meets the requirements of paragraph 1. 
 • Resident in Denmark, Finland, Iceland, or Norway and is authorized to appropriate training. 
 • Swedish or foreign education, practical experience, or because of some other circumstance has the potential to benefit your education. 

Specific requirements

 

Lowest score E (Pass or similar): 

 • Mathematics 3 
 • English 6 (English B) 
 • Physics 1 (Physics A) 

  

Are you missing some requirements? 

  

Ways to meet the requirements through recognition of prior learning: 

  

If you do not have the necessary formal qualifications, recognition of prior learning is a way to qualify for this education.  

  

Prior learning means that you have the necessary skills, but you may have acquired them through other means than the traditional scholar route. For example, you may already have been working, or in other ways been active, within a relevant field and/or profession, or you may have completed other courses with the required skills. 

  

For us to make a proper assessment we ask that you upload any relevant documents such as diplomas from courses, letters of recommendation from earlier employers, certifications, documentation of voluntary work, internships, etc. 

  

The documents should provide information about your previous courses and/or positions and responsibilities – i.e. during which time were you active and to what extent (full-time/part-time) while working/studying? 

  

Please utilize the form in the link below (please note that it is in Swedish) to map out your eligibility through real-life experience or, if you have any questions regarding this subject, please contact our dedicated staff at antagningyh@ya.se for help. 

  

Fill in the form Formulär för kompetenskartläggning and submit your application. 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distance learning

Studying a distance learning course gives you the freedom to choose where you want to study and, to a large extent, when you want to study. Learning and communication take place online, but also through a couple of physical class meetings per semester. Each meeting is between one and four days and can include activities such as exams, lectures, discussions, reports, group exercises, and group work.

 

This form of study allows for great freedom but also a great responsibility. In most courses, seminars with educators take place in real-time online during business hours. This also applies to tutoring. Most of the courses are full-time, meaning about 40 hours per week (including self-studies). To succeed, you need to plan your studies and actively take part in communication regarding tasks, schedules, and more.

 

Your classroom

You need to have access to a computer (not a smartphone or tablet), a stable internet connection, a webcam (preferably external), and a headset intended for your computer (we recommend USB headsets). You can choose to study at home, at the municipalities’ learning centers, at libraries, or in other suitable environments.

 

The daily work

We teach via our learning platform and our web-based seminar tool. Through these, you get access to educational material and can participate in discussions and seminars. Both individual assignments and group work occur.

 

Internship (LIA)

During your program, you will get the chance to apply your theoretical knowledge in the field via internships. In Swedish it’s called Lärande I Arbete (LIA). You are allowed to do your internship wherever you’d like in Sweden. If you cannot find a suitable company to do your LIA at, YrkesAkademin can guarantee an internship, but we cannot guarantee that it will be in your desired city. The internship position must be related to the professional role and approved by us.

Beskrivning

Picture: Volvo Car Corporation

 

What does an electric powertrain engineer work with? 

A transforming automotive industry relies on the ability to find innovative solutions. With this program you develop the knowledge to work as a highly qualified electric powertrain engineer. Your job is within research, design, and development to support e-drive systems, power electronics, and energy storage. 

 

These skills are highly demanded in the future for designers, test engineers, and development engineers in the automotive industry. The program is designed to provide knowledge about: 

 

 • Dimensioning of electricity in vehicles 
 • Electrical storage technology 
 • Control systems and functions of the power electronics 
 • EMC  
 • Challenges with electrical measurement technology 
 • Laws, standards, and safety guidelines regarding electrical vehicles 

Specialized skills matched to industry need  

Together with leading vehicle manufacturers, we have developed a training concept for  
e- drive systems and the challenges this entails. The program is aimed at both newly graduated technicians and engineers as well as those who have many years of experience. All program components prepare you for research and development in support of e-drive systems, power electronics, as well as battery and energy storage.  

 

Distance learning 

The Electric Powertrain Engineering program run full-time (100% study tempo). All lectures are delivered as live webinar/seminars during daytime. It’s a demand to schedule sufficient time for assignments, quizzes, degree projects, and laboratory reports. All live webinars/seminars will be recorded and uploaded on the learning platform. There are seven scheduled meetings during the program where you will get to meet educators and classmates in person in Trollhättan and/or Gothenburg for hands-on lab sessions and other student learning activities to enhance learning. 

 
The program will be held in English.  

 

Diploma 

The program leads to a Higher Vocational Education degree (yrkeshögskoleexamen). 

 

 

 

Do you need to apply for student aid from CSN?

To apply for student aid/grants, you need to specify the educational institution on CSN.se. Since we have changed our name from YrkesAkademin Yrkeshögskola to YH Akademin, you need to provide our new name. When applying for student aid, you first specify the type of school and location, and then select YH Akademin AB from the dropdown list.

 

Questions regarding the application process

Find answers to the most frequent questions regarding application, late apply, the application process and requirements here (in Swedish)

 

Do you have any questions? 

If you have any questions, please contact our Program Manager Michael Backman.

Do you have questions about eligibility? Contact antagningyh@ya.se   

 

qbsite incubator X YrkesAkademin YH

YrkesAkademin YH has teamed up with qbsite incubator! Are you a current or former student of YrkesAkademin YH and want to turn your business idea into something big? Now is your chance! READ MORE.

Innehåll
Introduktion till Elektriska System, Komponenter och Mjukvara, 30 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få introduktion till elsystemet i fordonets uppbyggnad, komponenter och dess funktion. Kursen är utformad för att ge generell kunskap om elektriska vridsystem och relaterade komponenter. Den första delen av kursen är inriktad på att ge historisk kontext och teoretisk bakgrund till driften av huvudkomponenterna. Dessutom kommer mjukvaru- och hårdvarumedvetenhet i relation till olika elektroniska komponenter att behandlas. Den andra delen av kursen kommer att presentera en fallstudie som förklarar hur man dimensionerar elektriska motorer för elektrisk drivlina.

Målet med kursen är att de studerande ska ha kunskaper om ett el-fordons komponenter och dess funktion och förstå skillnaderna mellan de olika tillverkarnas tekniska lösningar samt vilken maskintyp som passar bäst i olika drivsystem, transmissionssystem, batteri, växelriktare och elektriska maskiner. Mjukvaran och löpande mjukvaru-uppdateringar är en stor del av produktens funktionalitet, därför kommer en del av kursen att behandla mjukvaru-implikationen och konsekvenser i samband med utveckling och uppdatering av elektrisk drivlina.

Kursen omfattar:
- de viktigaste systemkomponenterna i ett E-drivsystem
- de branschen förekommande elektriskt drivsystem och dess tekniska lösningar
- fordonets behov och dess förhållande till E-drivlinans komponenter
- dimensionerar elektriska motorer för elektrisk drivlina
- förståelsen för mjukvaruimplikationer i samband med löpande uppdateringar

Introduktion till Elektroteknik & Konstruktion, 30 yhp

Kursen består av föreläsningar som ger en introduktionen till elektroteknik. Grundläggande fysik som bl.a behandlar laddning, ström, och spänning. Därefter presenteras begreppen kretselement som källor, resistanser, kapacitanser och induktanser, vilket gör det möjligt att ytterligare studera DC och AC elektriska kretsar i stationärt tillstånd och att tillämpa elementär kretslösningsteknik följt av grunderna för elektromagnetism. Kursen ger också grundläggande kunskaper om datamanipulation och plottningsteknik i MATLAB och introducerar kursdeltagare till elektrisk kretssimulering i MATLAB Simulink.

Målet med denna kurs är att förbereda de studerande för de kommande kurserna Kraftelektronik och Elektriska Maskiner samt ge de studerande grunderna inom elektroteknik och att obehindrat använda programmet Matlab/Simulink som är elementärt inom industrin

Elektriska maskiner, 35 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få förståelse för de olika typerna av elmaskiner och dess egenskaper och prestanda. Den viktigaste delen är att kunna beräkna elmaskinens effekt i olika driftfall och att kunna dimensionera elmaskinen för att uppnå den prestanda som driftfallet kräver.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna dimensionera elmaskiner, för såväl industriella tillämpningar som elektriska drivsystem för fordon.

Kursen omfattar:
- olika typer av elmaskiner, dess egenskaper och prestanda
- vilken maskintyp som passar bäst i olika typer av drivsystem.
- de olika sensorer dess regler och principer
- Magnetism,
- elektromagnetism,
- miljöpåverkan
- elmaskiners övervakning och hur dessa styrs
- de lagar, standarder och state of art/ best practice som finns på marknaden för elmaskiner

Kraftelektronik, 25 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få en ingående kunskap om den kraftelektronik som styr elektriska drivsystem.

Kursen består av föreläsningar och Matlab/Simulink-simuleringsexempel på kraftelektronik. Typiska halvledaromkopplingselement introduceras först. Därefter studeras olika effektomvandlartopologier, speciellt AC/DC, DC/DC och DC/AC-omvandlare med applikationer i elektriska drivlinor. Funktionsprinciper, ingångs- och utgångsström- och spänningsvågformer studeras teoretiskt och demonstreras genom simuleringar.
Denna kursdel kommer att ge kursdeltagarna kunskap om att förstå olika effektomvandlartopologier och -typer så att de kan välja rätt typ av effektomvandlare för olika tillämpningar vad gäller olika krav: effekt, spänning, ström, frekvens etc.

Målet med denna kursdel är att förbereda kursdeltagarna för att arbeta inom området elektriska drivlinor där kunskap om kraftelektroniken är väsentlig. De studerande ska kunna beräkna behovet hos kraftelektroniken vad det gäller ström och spänning i elektriska drivsystem.

Kursen omfattar:
- olika typer av halvledare och dess fysiska begränsningar
- hur kraftelektronik påverkar annan elektronisk utrustning
- olika typer av styrning
- beräkningar i Matlab
- kraftelektronikens behov av ström och spänning
- de regler och principer som gäller för olika typer av krafthalvledare
- kraftelektronikens påverkar på annan elektronisk utrustning
- styrning av kraftelektronik och analysera deras för och nackdelar

Introduktion till styrning av Elektriska Motorer, 20 yhp

Kursen består av föreläsningar och Matlab/Simulink simuleringsexempel som täcker introduktionen till styrning av elektriska motorer. Först studeras enkla regler och principer för öppen och sluten slinga och P-, PI- och PID-regulatorer. Sedan tillämpas dessa principer på elektriska maskiner när det gäller ström, vridmoment och hastighetskontroll. Slutligen studeras den skalära styrningen och vektorstyrningen på induktionsmotor och synkron permanentmagnetmotor med tonvikt på tillämpning av elektriska drivlinor.

Denna kursdel kommer att ge kursdeltagarna kunskap om att förstå hur elmotorerna styrs för att uppnå önskade effektegenskaper och bra dynamiskt beteende.

Målet med denna kursdel är att förbereda kursdeltagarna för att arbeta inom området elektriska drivlinor där kunskap om elmotorstyrning är väsentlig.

Elsäkerhet och Lagkrav, 15 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande ingående kunskaper om de elsäkerhetsanvisningar och riktlinjer som gäller vid arbete på och i elfordon. Fokus ska ligga på säkerhet i arbetet och vara baserat på de aktuella riktlinjer framtagna av MSB och industrin. Kursen är utformad för att ge allmän kunskap om elektriska lagar, standarder och riktlinjer i applikationer för elektrisk dragkraft för fordon. Den första delen av kursen är inriktad på att ge teoretisk bakgrund hur människokroppen beter sig vid tillstånd av elektriska stötar, typer av skador och viktigast av allt förebyggande strategier och god praxis. Vidare kommer kursen att ge praktiska övningar genom Traction Voltage System Rigg (TVS-rigg), som simulerar alla kritiska elfordonskomponenter.

Kursens mål är att de studerande ska kunna skapa och arbeta i en riskfri miljö med elektriska drivsystem under alla förutsättningar, ha kunskaper om elsäkerhet motsvarande standarden och drift av elektriska anläggningar samt kunskap om de kemiska faror som batteridrift kan innebära. De ska ha god kännedom om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskanalyser.

Kursen omfattar:
- arbete med elektriska riskmoment
- certifiering i samband med utbildning i högvoltsäkerhet (TVS Rigg)
- elsäkerhetsanvisningar och riktlinjer som gäller vid arbete på och i elfordon
- riktlinjer framtagna av MSB och industrin.
- kemiska risker som kan förkomma vid hanteringen av batterier och bränsleceller
- systematiskt arbetsmiljöarbete och riskanalyser
- elsäkerhet motsvarande standarden och drift av elektriska anläggningar

Elektrisk mätteknik, 20 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få ingående kännedom den elektriska mättekniken, dess instrument och begränsningar.Kursen består av föreläsningar som täcker området elektrisk mätteknik med tonvikt på tillämpning i elfordon. Inledningsvis presenteras och förklaras mätmetoderna och den nödvändiga teoretiska delen om effektberäkning. Efter introduktionen får kursdeltagarna lära sig om individuella sensorer och deras funktionella principer, men också teori och praktik för signalanalys, som är en väsentlig del av elektriska mätningar. Utöver det kommer kursen att ge kunskap om att analysera mätsignaler i MATLAB vilket är en uppgradering till befintlig kunskap om MATLAB.

Kursen kommer att ge de studerande kunskap om de experiment som genomförts under provningen av huvudkomponenter i elfordon (batteripaket, växelriktare och drivmotor). De studerande kommer också att lära sig hur man väljer sensorer för ett typiskt test och att lära sig funktionsprinciperna.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna utföra tillförlitliga elektriska mätningar och analysera mätdata och elektriska signaturer och förbereda kursdeltagarna för att arbeta i teststationer där komponenter till elfordon testas.

Kursen omfattar:
- funktionen hos instrument inom den elektriska mättekniken
- toleranser i de elektriska mätsystemen
- hur man testar med olika elektriska mätsystem
- olika elektriska mätsystems begränsningar och dess risker
- val av rätt typ av instrument till olika mätobjekt
- analys av mätdata och elektriska signaturer.

Elektriska lagringssystem, 30 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om i branschen alla förekommande typer av elektriska lagringssystem, batterier, bränsleceller och dess konstruktion, effekt samt dess prestanda.

Målet med kursen är att de studerande skall kunna välja dimensionera rätt typ av batteri till det elektriska drivsystemet samt kunna använda matlab, och batterisimuleringsprogram.

Kursen omfattar:
- den kemiska uppbyggnaden av bränsleceller
- olika typer av celler och dess kemi
- belastningsfall och spänningsvariationer
- hur man beräknar, effekt, energi och livslängd hos batterier och bränsleceller
- hur man testar olika typer av bränsleceller
- de branschen förekommande elektriskt drivsystem och dess tekniska lösningar
- den tekniska utvecklingen inom tekniken för batterier och bränsleceller
- verifiering och validering av säkerhetskritisk batterireglering
- laddningsteknik och dess tekniska utveckling

EMC, Elektromagnetisk kompabilitet, 15 hp

Syftet med kursen är att veta hur ett elektriskt system konstrueras så korrekt som möjligt ifrån början, för att förhindra risken att få problem avseende uppfyllande av EMC relaterade krav vid ett projektavslut.Kursen är utformad för att ge generell kunskap om elektriska kraftsystem och relaterade komponenter. Den första delen av kursen är inriktad på att ge en grundläggande förståelse för elektromagnetisk störning (EMI) i hybrid- och elfordon. Andra delen av kursen är inriktad på att förklara principer för hantering av fordons EMC-krav.

Huvudsyftet med kursen är att ge erforderliga bakgrunder och färdigheter i relation till EMC.Målet med denna del är att förbereda deltagaren för arbete med el- och hybridkomponenter inom fordonssektorn i förhållande till EMC-krav samt att spegla olika scenarier utifrån dels hur komponenter och komponenter i system påverkar EMC relaterade utfall. Kursen kommer även att ta upp hur ett eller flera EMC test kan gå till avseende fordonskraven gällande EMC.

Kursen omfattar:
- orsak och källan till EMI
- kabelförläggning och dimensionering samt materialval
- hur EMI kan påverka systemen och hur man uppnår EMC med sin design.
- de beräkningar som krävs för dimensionering av systemet med hänsyn till EMC och dess prestanda.
- EMC test går till och hur man tolkar EMC relaterade krav
- analys av en konstruktions möjliga systempåverkan av EMC
- att arbeta enligt lagar, standarder och state of the art/ best practice

Examensarbete, 15 yhp

Syftet och målet med kursen är att de studerande ska fördjupa sig i en komponent i en elektrisk drivlina beskriva och relatera till andra på marknaden förekommande lösningar samt redovisa detta i rapportform.

Kursen omfattar:
- projektering, rapportskrivningsformat, presaentation och källförteckning
- systematik i arbetet
- de innovativa och tekniska lösningar som finns inom E-drivsystem

LIA - Praktisk tillämpning inom E-drivsystem, 60 yhp

Syftet med LIA-kursen är att den studerande ska få tillämpa kunskaper, färdigheter och kompetenser förvärvade från tidigare kurser. LIA kursen ska ge goda möjligheter till arbete i och med elektriska drivlinor och ge praktisk erfarenhet inom de olika delarna.

Målet med kursen är att förankra den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser genom uppdrag och projekt som genomförs på LIA företaget. Den studerande ska också utveckla ett analyserande arbetssätt och göra aktiva jämförelser av olika tekniska lösningar inom elektriska drivsystem.

Kursen omfattar:
- de olika el/elhybrid drivsystem som förekommer på marknaden
- dimensionering av ett elektriskt drivsystem
- utvecklingsprocessen gällande dimensionering av komponenterna i E-drivsystem
- säkerhetslösningar som används på arbetsplatsen

Totalt: 295 YH-poäng (HVE credits)

 

Click each course to expand.

 

Behörighet

Basic eligibility 

You are formally qualified for admission to education if you meet one of the following: 

 • Have a high school diploma from secondary school and municipal adult education. 
 • Have a Swedish or foreign education that meets the requirements of paragraph 1. 
 • Resident in Denmark, Finland, Iceland, or Norway and is authorized to appropriate training. 
 • Swedish or foreign education, practical experience, or because of some other circumstance has the potential to benefit your education. 

Specific requirements

 

Lowest score E (Pass or similar): 

 • Mathematics 3 
 • English 6 (English B) 
 • Physics 1 (Physics A) 

  

Are you missing some requirements? 

  

Ways to meet the requirements through recognition of prior learning: 

  

If you do not have the necessary formal qualifications, recognition of prior learning is a way to qualify for this education.  

  

Prior learning means that you have the necessary skills, but you may have acquired them through other means than the traditional scholar route. For example, you may already have been working, or in other ways been active, within a relevant field and/or profession, or you may have completed other courses with the required skills. 

  

For us to make a proper assessment we ask that you upload any relevant documents such as diplomas from courses, letters of recommendation from earlier employers, certifications, documentation of voluntary work, internships, etc. 

  

The documents should provide information about your previous courses and/or positions and responsibilities – i.e. during which time were you active and to what extent (full-time/part-time) while working/studying? 

  

Please utilize the form in the link below (please note that it is in Swedish) to map out your eligibility through real-life experience or, if you have any questions regarding this subject, please contact our dedicated staff at antagningyh@ya.se for help. 

  

Fill in the form Formulär för kompetenskartläggning and submit your application. 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans
 

Distance learning

Studying a distance learning course gives you the freedom to choose where you want to study and, to a large extent, when you want to study. Learning and communication take place online, but also through a couple of physical class meetings per semester. Each meeting is between one and four days and can include activities such as exams, lectures, discussions, reports, group exercises, and group work.

 

This form of study allows for great freedom but also a great responsibility. In most courses, seminars with educators take place in real-time online during business hours. This also applies to tutoring. Most of the courses are full-time, meaning about 40 hours per week (including self-studies). To succeed, you need to plan your studies and actively take part in communication regarding tasks, schedules, and more.

 

Your classroom

You need to have access to a computer (not a smartphone or tablet), a stable internet connection, a webcam (preferably external), and a headset intended for your computer (we recommend USB headsets). You can choose to study at home, at the municipalities’ learning centers, at libraries, or in other suitable environments.

 

The daily work

We teach via our learning platform and our web-based seminar tool. Through these, you get access to educational material and can participate in discussions and seminars. Both individual assignments and group work occur.

 

Internship (LIA)

During your program, you will get the chance to apply your theoretical knowledge in the field via internships. In Swedish it’s called Lärande I Arbete (LIA). You are allowed to do your internship wherever you’d like in Sweden. If you cannot find a suitable company to do your LIA at, YrkesAkademin can guarantee an internship, but we cannot guarantee that it will be in your desired city. The internship position must be related to the professional role and approved by us.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Konstruktör av elektriska drivsystem

#Provare för elektriska drivsystem

#Tekniker specialiserad elektriska drivsystem

#Utvecklingsingenjör elektriska drivsystem

Se fler utbildningar i

Trollhättan

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Electric Powertrain Engineering

Längd : 295 HVE credits, approximately 1 yr

Studieform : Distance learning

Studietakt : Full-time


Beskrivning

Picture: Volvo Car Corporation

 

What does an electric powertrain engineer work with? 

A transforming automotive industry relies on the ability to find innovative solutions. With this program you develop the knowledge to work as a highly qualified electric powertrain engineer. Your job is within research, design, and development to support e-drive systems, power electronics, and energy storage. 

 

These skills are highly demanded in the future for designers, test engineers, and development engineers in the automotive industry. The program is designed to provide knowledge about: 

 

 • Dimensioning of electricity in vehicles 
 • Electrical storage technology 
 • Control systems and functions of the power electronics 
 • EMC  
 • Challenges with electrical measurement technology 
 • Laws, standards, and safety guidelines regarding electrical vehicles 

Specialized skills matched to industry need  

Together with leading vehicle manufacturers, we have developed a training concept for  
e- drive systems and the challenges this entails. The program is aimed at both newly graduated technicians and engineers as well as those who have many years of experience. All program components prepare you for research and development in support of e-drive systems, power electronics, as well as battery and energy storage.  

 

Distance learning 

The Electric Powertrain Engineering program run full-time (100% study tempo). All lectures are delivered as live webinar/seminars during daytime. It’s a demand to schedule sufficient time for assignments, quizzes, degree projects, and laboratory reports. All live webinars/seminars will be recorded and uploaded on the learning platform. There are seven scheduled meetings during the program where you will get to meet educators and classmates in person in Trollhättan and/or Gothenburg for hands-on lab sessions and other student learning activities to enhance learning. 

 
The program will be held in English.  

 

Diploma 

The program leads to a Higher Vocational Education degree (yrkeshögskoleexamen). 

 

 

 

Do you need to apply for student aid from CSN?

To apply for student aid/grants, you need to specify the educational institution on CSN.se. Since we have changed our name from YrkesAkademin Yrkeshögskola to YH Akademin, you need to provide our new name. When applying for student aid, you first specify the type of school and location, and then select YH Akademin AB from the dropdown list.

 

Questions regarding the application process

Find answers to the most frequent questions regarding application, late apply, the application process and requirements here (in Swedish)

 

Do you have any questions? 

If you have any questions, please contact our Program Manager Michael Backman.

Do you have questions about eligibility? Contact antagningyh@ya.se   

 

qbsite incubator X YrkesAkademin YH

YrkesAkademin YH has teamed up with qbsite incubator! Are you a current or former student of YrkesAkademin YH and want to turn your business idea into something big? Now is your chance! READ MORE.


Innehåll

Totalt: 295 YH-poäng (HVE credits)

 

Click each course to expand.

 


Behörighet

Basic eligibility 

You are formally qualified for admission to education if you meet one of the following: 

 • Have a high school diploma from secondary school and municipal adult education. 
 • Have a Swedish or foreign education that meets the requirements of paragraph 1. 
 • Resident in Denmark, Finland, Iceland, or Norway and is authorized to appropriate training. 
 • Swedish or foreign education, practical experience, or because of some other circumstance has the potential to benefit your education. 

Specific requirements

 

Lowest score E (Pass or similar): 

 • Mathematics 3 
 • English 6 (English B) 
 • Physics 1 (Physics A) 

  

Are you missing some requirements? 

  

Ways to meet the requirements through recognition of prior learning: 

  

If you do not have the necessary formal qualifications, recognition of prior learning is a way to qualify for this education.  

  

Prior learning means that you have the necessary skills, but you may have acquired them through other means than the traditional scholar route. For example, you may already have been working, or in other ways been active, within a relevant field and/or profession, or you may have completed other courses with the required skills. 

  

For us to make a proper assessment we ask that you upload any relevant documents such as diplomas from courses, letters of recommendation from earlier employers, certifications, documentation of voluntary work, internships, etc. 

  

The documents should provide information about your previous courses and/or positions and responsibilities – i.e. during which time were you active and to what extent (full-time/part-time) while working/studying? 

  

Please utilize the form in the link below (please note that it is in Swedish) to map out your eligibility through real-life experience or, if you have any questions regarding this subject, please contact our dedicated staff at antagningyh@ya.se for help. 

  

Fill in the form Formulär för kompetenskartläggning and submit your application. 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

 

Distance learning

Studying a distance learning course gives you the freedom to choose where you want to study and, to a large extent, when you want to study. Learning and communication take place online, but also through a couple of physical class meetings per semester. Each meeting is between one and four days and can include activities such as exams, lectures, discussions, reports, group exercises, and group work.

 

This form of study allows for great freedom but also a great responsibility. In most courses, seminars with educators take place in real-time online during business hours. This also applies to tutoring. Most of the courses are full-time, meaning about 40 hours per week (including self-studies). To succeed, you need to plan your studies and actively take part in communication regarding tasks, schedules, and more.

 

Your classroom

You need to have access to a computer (not a smartphone or tablet), a stable internet connection, a webcam (preferably external), and a headset intended for your computer (we recommend USB headsets). You can choose to study at home, at the municipalities’ learning centers, at libraries, or in other suitable environments.

 

The daily work

We teach via our learning platform and our web-based seminar tool. Through these, you get access to educational material and can participate in discussions and seminars. Both individual assignments and group work occur.

 

Internship (LIA)

During your program, you will get the chance to apply your theoretical knowledge in the field via internships. In Swedish it’s called Lärande I Arbete (LIA). You are allowed to do your internship wherever you’d like in Sweden. If you cannot find a suitable company to do your LIA at, YrkesAkademin can guarantee an internship, but we cannot guarantee that it will be in your desired city. The internship position must be related to the professional role and approved by us.