Mina studier

Öppen för sen ansökan

Program YH

Byggnadsingenjör Energi och ROT i Sollentuna/Västerås

Öppen för sen ansökan

Program YH

Längd

300 YH-poäng, 1.5 år

Studieform

Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en Byggnadsingenjör med inriktning Energi och ROT? 

Vill du arbeta med att renovera och bygga om äldre hus och fastigheter, med fokus på smart energieffektivisering? ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Som byggnadsingenjör med inriktning energi och ROT är du expert på byggnadsteknik och arbetar med att projektera, konstruera, producera och förvalta ett byggprojekts olika delar. Du ansvarar för energi- och miljöfrågor i ny- och ombyggnationer med fokus på att bidra till energieffektivitet och tekniska lösningar. Detta gör du oftast i samverkan med andra yrkesgrupper såsom arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer och myndigheter.

 

Yrket passar dig som är noggrann, kommunikativ och duktig på att samarbeta i projekt med många intressenter. Under utbildningen kommer du bland annat få kunskap inom husbyggnadsteknik och praktiskt ROT-arbete, ritningslära, hållbart samhällsbyggande, ledarskap, juridik och energieffektiva byggnader.  

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:  
 

 • Arbetsledare ROT 
 • Byggnadsingenjör ROT 
 • Byggnadsingenjör Energi 
 • ROT-projektör 

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en byggnadsingenjör med inriktning Energi och ROT? 

Just nu står Sverige inför ett omfattande behov av att renovera och energioptimera äldre bostäder och fastigheter, därav är behovet av byggnadsingenjörer specialiserade på energi och ROT stort. Ökat fokus på miljö- och klimat i samhället, stora pensionsavgångar och ny byggteknik gör att kompetenser efterfrågas i hela landet. Framförallt när det gäller personal som kan vägleda och projektleda arbetet framåt. 
 
Jobbmöjligheterna ser därför mycket ljusa ut för dig som väljer utbildningen Byggnadsingenjör – Energi och ROT! 

 
Utbildningens upplägg  

Utbildningen pågår under 1.5 år och ger 300 YH-poäng. Det är totalt 4 fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Sollentuna eller Västerås. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare Annelie Hansdotter, annelie.hansdotter@ya.se 

Arbetsledning, KMA och kommunikation, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få en bred orientering inom ledarskapfältet, förses med verktyg för att hantera en arbetsledarroll samt vara väl förtrogen med gällande arbetsrättsliga lagar och regler. Målet är att den studerande ska få övergripande kunskaper inom ledarskap, ledarskapsstilar, kommunikation och gruppsammansättningar. Den studerande ska självständigt kunna välja lämplig ledarstil utefter kontext, förses med färdighet och kompetens att arbetsleda i ROT-arbeten samt kunna tolka, applicera och arbeta utefter arbetsrättsliga lagar och regler.

Byggproduktion och logistik, 10 yhp

Syftet med denna kurs är att den studerande ska introduceras i yrkesrollen vid platsträff och via studiebesök och direkta möten med arbetslivet. Den studerande skall även få specialiserade kunskaper i byggprocessen, branschpraxis, stadsutveckling och produktionsmetoder samt färdigheter för att identifiera branschenliga arbetsmetoder och möjligheter i branschenMålet med kursen är att den studerande ska förses med kunskap, färdighet och kompetens för att kunna diskutera byggproduktionen utifrån sin yrkesroll.

Energi , klimat och hållbart samhällsbyggande, 35 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska vara väl förtrogen med det miljöarbete som omger en arbetsplats gällande lagar och regler, anmälnings- och tillståndsplikt, miljöledningssystem och miljöplaner. Den studerande ska också förses med kunskaper kring återvinningsprinciper, energieffektivisering och hållbarhetsaspekter, hantering av farligt avfall samt utsläpp och regler för miljöklassningssystem.

Examensarbete, 5 yhp

Kursen syftar till att den studerande självständigt skall genomföra ett arbete genom att knyta ihop säcken kring de områden som tidigare behandlats i utbildningen och på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i.

Grön cement och andra klimatsvänliga material, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande verktyg att kritiskt kunna välja metoder och lösningar med hänsyn till material och lösningar i om- och nybyggnadsprojekt, med fokus på klimateffektiva lösningar och långsiktighet. Centralt i kursen står betongtyper och hur man genom val av betongkvalitet och metoder för arbetet, kan minska de koldioxidutsläpp som uppkommer både vid framställning av betongen, men även vid dess uttorkning och materialmängd.

Husbyggnadsteknik och praktiskt ROT-arbete, 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper och färdigheter att utifrån tidigare kurs arbeta med metoder och hållfasthetsprinciper inom husbyggnadsteknik. samt förses med färdighet inom branschspecifika metoder, och tekniker inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad, och kompetens att självständigt kunna välja rätt metod för givet ROT-projektet. Målet är att den studerande ska få kunskap och färdighet inom branschspecifika metoder, och tekniker inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad, den studerande ska förses med kunskap om fukt och fuktskador samt visa på bred kompetens gällande åtgärder för att renovera och förbättra olika byggnader.

Den studerande ska vidare förses med kunskap om fukt och fuktskador samt visa på bred kompetens gällande åtgärder för att renovera och förbättra olika byggnader. Den studerande ska vara väl förtrogen med LCA som verktyg/metod för att bedöma miljöpåverkan.

Lärande i arbete (LIA) 1, 50 yhp

Syftet med kursen är att den studerande med handledning ska genomföra praktiska arbetsuppgifter baserade på de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande tillägnat sig under tidigare kurser. Målet är att den studerande med viss handledning ska fördjupa sig i för yrkesrollen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Den studerande ska ha färdigheter och kompetenser att aktivt delta i det dagliga arbetet för en byggnadsingenjör med inriktning ROT-arbete samt kunna tillämpa metoder inom det aktuella verksamhetsfältet. LIA-perioden ska dokumenteras i form av en branschmässig byggdagbok och LIA-perioden skall ska redovisas inför klass och utbildare.

Lärande i Arbete (LIA) 2, 50 yhp

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra praktiska arbetsuppgifter baserade på de kunskaper den studerande tillägnat sig under tidigare kurser. Målet är att den studerande självständigt och med säkerhet ska hantera för yrkesrollen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Den studerande ska ha färdigheter och kompetenser att aktivt delta i det dagliga arbetet för en byggnadsingenjör med inriktning ROT-arbete samt kunna tillämpa metoder inom det aktuella verksamhetsfältet. LIA-perioden ska dokumenteras och resultera i en skriftlig rapport, som muntligt ska redovisas inför klass och utbildare.

Praktisk byggstyrning och juridik, 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få en bred orientering inom det ekonomiska och juridiska området för att självständigt kunna förstå, tolka och arbeta efter branschenliga ekonomiska begrepp och modeller. Målet är att den studerande ska få kunskaper inom planering och styrning ur en ekonomisk aspekt samt utveckla en bred förståelse hur detta i arbetet kan bidra till ökad lönsamhet.

Den studerande ska förses med kunskap, färdighet och kompetens att självständigt upprätta budgetar och kalkyler samt självständigt kunna arbeta, analysera och agera utefter intäkts/kostnadskalkyler under en byggproduktion. Den studerande ska kunna hantera ekonomiska modeller samt vara väl förtrogen med ekonomiska begrepp, detta inom ramen för yrkesrollen.

Ritningslära och mätteknik, 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i att arbeta med branschenlig mätteknik, mätutrustning och ritningslära samt läsa ritningar, handlingar och genomföra kontrollinmätningar.

Målet är att den studerande ska förses med specialiserade kunskaper för att tolka byggritningar och beskrivningar samt förses med färdighet att tydligt kunna kommunicera dessa.

Den studerande ska självständigt ta hjälp av mät-regler för att uppnå ett lönsamt projekt och genom nyvunnen färdighet och kompetens hantera branschenlig mätteknisk utrustning relevant för yrkesrollen.

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Bygg och anläggning 1

Och 

 • Matematik 2

 

Saknar du behörighet?


Gå en preparandutbilding: 
 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvararar gymnasiets Matematik2 eller Bygg och anläggning 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt och det finns även möjlighet till handledning ett par tillfällen per vecka via Zoom.

 

Preparandkurs Matematik 2

 

PREPARANDKURS BYGG OCH ANLÄGGNING 1

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till tre dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en Byggnadsingenjör med inriktning Energi och ROT? 

Vill du arbeta med att renovera och bygga om äldre hus och fastigheter, med fokus på smart energieffektivisering? ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Som byggnadsingenjör med inriktning energi och ROT är du expert på byggnadsteknik och arbetar med att projektera, konstruera, producera och förvalta ett byggprojekts olika delar. Du ansvarar för energi- och miljöfrågor i ny- och ombyggnationer med fokus på att bidra till energieffektivitet och tekniska lösningar. Detta gör du oftast i samverkan med andra yrkesgrupper såsom arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer och myndigheter.

 

Yrket passar dig som är noggrann, kommunikativ och duktig på att samarbeta i projekt med många intressenter. Under utbildningen kommer du bland annat få kunskap inom husbyggnadsteknik och praktiskt ROT-arbete, ritningslära, hållbart samhällsbyggande, ledarskap, juridik och energieffektiva byggnader.  

 

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:  
 

 • Arbetsledare ROT 
 • Byggnadsingenjör ROT 
 • Byggnadsingenjör Energi 
 • ROT-projektör 

Hur ser jobbmöjligheterna ut för en byggnadsingenjör med inriktning Energi och ROT? 

Just nu står Sverige inför ett omfattande behov av att renovera och energioptimera äldre bostäder och fastigheter, därav är behovet av byggnadsingenjörer specialiserade på energi och ROT stort. Ökat fokus på miljö- och klimat i samhället, stora pensionsavgångar och ny byggteknik gör att kompetenser efterfrågas i hela landet. Framförallt när det gäller personal som kan vägleda och projektleda arbetet framåt. 
 
Jobbmöjligheterna ser därför mycket ljusa ut för dig som väljer utbildningen Byggnadsingenjör – Energi och ROT! 

 
Utbildningens upplägg  

Utbildningen pågår under 1.5 år och ger 300 YH-poäng. Det är totalt 4 fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Sollentuna eller Västerås. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på svenska, där viss del av kursmaterialet är på engelska.  
 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare Annelie Hansdotter, annelie.hansdotter@ya.se 

Innehåll
Arbetsledning, KMA och kommunikation, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få en bred orientering inom ledarskapfältet, förses med verktyg för att hantera en arbetsledarroll samt vara väl förtrogen med gällande arbetsrättsliga lagar och regler. Målet är att den studerande ska få övergripande kunskaper inom ledarskap, ledarskapsstilar, kommunikation och gruppsammansättningar. Den studerande ska självständigt kunna välja lämplig ledarstil utefter kontext, förses med färdighet och kompetens att arbetsleda i ROT-arbeten samt kunna tolka, applicera och arbeta utefter arbetsrättsliga lagar och regler.

Byggproduktion och logistik, 10 yhp

Syftet med denna kurs är att den studerande ska introduceras i yrkesrollen vid platsträff och via studiebesök och direkta möten med arbetslivet. Den studerande skall även få specialiserade kunskaper i byggprocessen, branschpraxis, stadsutveckling och produktionsmetoder samt färdigheter för att identifiera branschenliga arbetsmetoder och möjligheter i branschenMålet med kursen är att den studerande ska förses med kunskap, färdighet och kompetens för att kunna diskutera byggproduktionen utifrån sin yrkesroll.

Energi , klimat och hållbart samhällsbyggande, 35 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska vara väl förtrogen med det miljöarbete som omger en arbetsplats gällande lagar och regler, anmälnings- och tillståndsplikt, miljöledningssystem och miljöplaner. Den studerande ska också förses med kunskaper kring återvinningsprinciper, energieffektivisering och hållbarhetsaspekter, hantering av farligt avfall samt utsläpp och regler för miljöklassningssystem.

Examensarbete, 5 yhp

Kursen syftar till att den studerande självständigt skall genomföra ett arbete genom att knyta ihop säcken kring de områden som tidigare behandlats i utbildningen och på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i.

Grön cement och andra klimatsvänliga material, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande verktyg att kritiskt kunna välja metoder och lösningar med hänsyn till material och lösningar i om- och nybyggnadsprojekt, med fokus på klimateffektiva lösningar och långsiktighet. Centralt i kursen står betongtyper och hur man genom val av betongkvalitet och metoder för arbetet, kan minska de koldioxidutsläpp som uppkommer både vid framställning av betongen, men även vid dess uttorkning och materialmängd.

Husbyggnadsteknik och praktiskt ROT-arbete, 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper och färdigheter att utifrån tidigare kurs arbeta med metoder och hållfasthetsprinciper inom husbyggnadsteknik. samt förses med färdighet inom branschspecifika metoder, och tekniker inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad, och kompetens att självständigt kunna välja rätt metod för givet ROT-projektet. Målet är att den studerande ska få kunskap och färdighet inom branschspecifika metoder, och tekniker inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad, den studerande ska förses med kunskap om fukt och fuktskador samt visa på bred kompetens gällande åtgärder för att renovera och förbättra olika byggnader.

Den studerande ska vidare förses med kunskap om fukt och fuktskador samt visa på bred kompetens gällande åtgärder för att renovera och förbättra olika byggnader. Den studerande ska vara väl förtrogen med LCA som verktyg/metod för att bedöma miljöpåverkan.

Lärande i arbete (LIA) 1, 50 yhp

Syftet med kursen är att den studerande med handledning ska genomföra praktiska arbetsuppgifter baserade på de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande tillägnat sig under tidigare kurser. Målet är att den studerande med viss handledning ska fördjupa sig i för yrkesrollen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Den studerande ska ha färdigheter och kompetenser att aktivt delta i det dagliga arbetet för en byggnadsingenjör med inriktning ROT-arbete samt kunna tillämpa metoder inom det aktuella verksamhetsfältet. LIA-perioden ska dokumenteras i form av en branschmässig byggdagbok och LIA-perioden skall ska redovisas inför klass och utbildare.

Lärande i Arbete (LIA) 2, 50 yhp

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra praktiska arbetsuppgifter baserade på de kunskaper den studerande tillägnat sig under tidigare kurser. Målet är att den studerande självständigt och med säkerhet ska hantera för yrkesrollen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Den studerande ska ha färdigheter och kompetenser att aktivt delta i det dagliga arbetet för en byggnadsingenjör med inriktning ROT-arbete samt kunna tillämpa metoder inom det aktuella verksamhetsfältet. LIA-perioden ska dokumenteras och resultera i en skriftlig rapport, som muntligt ska redovisas inför klass och utbildare.

Praktisk byggstyrning och juridik, 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få en bred orientering inom det ekonomiska och juridiska området för att självständigt kunna förstå, tolka och arbeta efter branschenliga ekonomiska begrepp och modeller. Målet är att den studerande ska få kunskaper inom planering och styrning ur en ekonomisk aspekt samt utveckla en bred förståelse hur detta i arbetet kan bidra till ökad lönsamhet.

Den studerande ska förses med kunskap, färdighet och kompetens att självständigt upprätta budgetar och kalkyler samt självständigt kunna arbeta, analysera och agera utefter intäkts/kostnadskalkyler under en byggproduktion. Den studerande ska kunna hantera ekonomiska modeller samt vara väl förtrogen med ekonomiska begrepp, detta inom ramen för yrkesrollen.

Ritningslära och mätteknik, 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i att arbeta med branschenlig mätteknik, mätutrustning och ritningslära samt läsa ritningar, handlingar och genomföra kontrollinmätningar.

Målet är att den studerande ska förses med specialiserade kunskaper för att tolka byggritningar och beskrivningar samt förses med färdighet att tydligt kunna kommunicera dessa.

Den studerande ska självständigt ta hjälp av mät-regler för att uppnå ett lönsamt projekt och genom nyvunnen färdighet och kompetens hantera branschenlig mätteknisk utrustning relevant för yrkesrollen.

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Bygg och anläggning 1

Och 

 • Matematik 2

 

Saknar du behörighet?


Gå en preparandutbilding: 
 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvararar gymnasiets Matematik2 eller Bygg och anläggning 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt och det finns även möjlighet till handledning ett par tillfällen per vecka via Zoom.

 

Preparandkurs Matematik 2

 

PREPARANDKURS BYGG OCH ANLÄGGNING 1

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till tre dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Arbetsledare ROT

#Byggnadsingenjör ROT

#Bygnadsingenjör Energi

#ROT-projektör

Se fler utbildningar i

Sollentuna/Västerås

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.