Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Bygglovshandläggare distans

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Bygglovshandläggare

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Jobbmöjligheter

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång.

Vad tjänar en bygglovshandläggare?

Lönen för bygglovshandläggare varierar beroende på erfarenhet och vilket företag du arbetar på. Löneutvecklingen för bygglovshandläggare har varit bra de senaste åren. Läs mer om yrket, efterfrågan och lön för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer här

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta bygglov@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arkitektur och byggd miljö, 30 yhp
 • Bygglovshandläggning och lagstiftningens krav på byggnadsverk, 50 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • Förvaltningsjuridik, 30 yhp
 • Kommunalförvaltning, 15 yhp
 • Ledarskap, kommunikation och retorik, 25 yhp
 • Lärande i arbete 1 (LIA), 40 yhp
 • Lärande i arbete 2 (LIA), 60 yhp
 • Miljölagstiftning och hållbar samhällsbyggnad, 15 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning 1, 30 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning 2, 15 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning 3, 15 yhp
 • Samhällsplanering, 40 yhp
 • Tillsyn, 15 yhp

Total: 400 poäng

Kursbeskrivning

Kommunal förvaltning, 15 yhp: Som bygglovhandläggare behöver du dagligen kommunicera olika åtaganden med allmänheten och samverka med berörda parter på ett rättssäkert sätt. Kursen ger dig god kännedom om hur det kommunala arbetet organiseras samt om de grundläggande rättsprinciper som styr förvaltningsarbetet inom en kommun.

Samhällsplanering, 40 yhp: I rollen som bygglovshandläggare hanterar du olika komplexa planeringsprocesser i enlighet med gällande plan- och bygglagstiftning samt angränsande lagstiftning. Här lär du dig hur detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas och tolkas samt hur detaljplanering påverkar samhället i stort. Du får färdigheter i att självständigt tolka och kommunicera olika planers juridiska status samt hur dessa planer påverkar prövningar enligt PBL.

 

Förvaltningsjuridik, 30 yhp: För att bygglovsärenden skall kunna handläggas på ett rättssäkert sätt behöver du god kunskap om de regler och de allmänna förvaltningsrättsliga principer som kommer att styra ditt dagliga arbete. Under denna kurs får du en förståelse för förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet samt de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen och svensk lagstiftnings förhållande till EU-rätten.

 

Arkitektur och byggd miljö, 30 yhp: Här får du förståelse för byggnadsutformning, rumsplanering samt den historiska utvecklingen i samhälls- och byggnadsplaneringen utifrån arkitekturstilar, planarbete, bostads- och rumsutformning. Kunskaper om gestaltning och kulturmiljö är viktiga för att du ska kunna hantera utformning och placering av byggnader med hänsyn till omgivande miljö.

Byggnadsteknik och lagstiftningens krav på byggnadsverk, 50 yhp: Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om byggnaden som tekniskt system, om kontrollansvarigs och kontrollplaners funktion samt hur tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd genomförs. Du lär dig även om byggnadsteknikens påverkan på människa och miljö.

 

Praktisk bygglovshandläggning 1, 30 yhp: Här får du en god inblick i hur bygglovsprocessen går till samt i hur Plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler tillämpas på ett rättssäkert sätt vid handläggning av bygglov.

 

Miljölagstiftning & Hållbart byggande, 15 yhp: I din roll som bygglovshandläggare behöver du följa den svenska miljörätten och förstå dess koppling till Plan- och bygglagen. Kursen ger dig god kännedom om hållbart byggande. Du får även en djupare förståelse för tillämpning av miljölagstiftning, främst miljöbalken, i samband med prövning av ärenden enligt Plan- och bygglagen.

 

Praktisk bygglovshandläggning 2, 15 yhp: Kursen ger fördjupade kunskaper om Plan- och bygglagen, Plan och byggförordningen, samt Boverkets byggregler och förvaltningslagen.

 

Ledarskap, kommunikation och retorik, 25 yhp: Som bygglovshandläggare kommunicerar och samarbetar du dagligen med andra tjänstemän inom kommunen, politiker, medborgare, konsulter samt andra myndigheter. Att alltid kunna ge medborgarna en hög service och ett professionellt bemötande är en efterfrågad kompetens. Den här kursen fokuserar på ledarskap, kommunikation, coachning, gruppdynamik, organisation samt konflikthantering.

LIA (Lärande i Arbete) 1, 40 yhp: LIA (Lärande i arbete) är förlagd till en arbetsplats där du har möjlighet att omsätta teori i praktik och utveckla de kompetenser som är nödvändiga i ditt yrkesutövande. Genom praktisk erfarenhet får du djupare förståelse för samhällsbyggnadsprocessens komplexitet med utgångspunkt i lagstiftning och samhällsplanering. Du får även fokusera djupare på att kunna identifiera problemområden inom samhällsbyggnadsprocessen samt diskutera lösningar på dessa.

 

 

Praktisk bygglovshandläggning 3, 15 yhp: I LIA-kursen får du praktiskt tillämpa dina kunskaper och färdigheter i bygglovsprocessen på en arbetsplats. Du får arbeta med att förbereda och bedöma bygglovsärenden och att formulera beslut. Fokus läggs även på att med ett professionellt bemötande hantera yrkesrollen som bygglovshandläggare gentemot allmänheten.

 

 

Examensarbete, 20 yhp: Här får du möjlighet att fördjupa din förståelse inom ett specifikt område. Du fördjupar dig inom ämnet och arbetar med att självständigt analysera och diskutera frågeställningar inom området. Du får kompetens att värdera och kritiskt granska egna och andras resultat samt att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap.

 

Tillsyn, 15 yhp: Kursen ger dig god insyn i de regler som styr byggnadsnämndens skyldigheter vid överträdelser samt om hur dessa lagar och regler styr den praktiska handläggningen av tillsynsärenden.

 

LIA (Lärande i Arbete) 2, 60 yhp: Under LIA 2 får du fördjupad praktisk erfarenhet i arbetet som bygglovshandläggare och utvecklar din förmåga att identifiera lagmässiga, tekniska och kommunikativa problemområden och föreslå lösningar till dessa. Med visst stöd av handledare kommer du att handlägga ärendet med hänsyn till gällande lagstiftning, kulturhistoriska och arkitektoniska värden samt hållbarhetshänseende i en kommunalt styrd verksamhet. Du får djupare förståelse för hur samverkan med parterna i bygglovsärende går till och du kommer även att ta del av tekniskt samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök.

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska 2 alt Svenska som andra språk 2
 • Arkitektur hus eller bygg och anläggning 1 eller byggnadsverk
 •  

LÄS PREPARANDUTBILDNING “BYGG OCH ANLÄGGNING 1”

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “ARKITEKTUR HUS”

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Bygglovshandläggare

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Jobbmöjligheter

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång.

Vad tjänar en bygglovshandläggare?

Lönen för bygglovshandläggare varierar beroende på erfarenhet och vilket företag du arbetar på. Löneutvecklingen för bygglovshandläggare har varit bra de senaste åren. Läs mer om yrket, efterfrågan och lön för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer här

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta bygglov@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se
Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arkitektur och byggd miljö, 30 yhp
 • Bygglovshandläggning och lagstiftningens krav på byggnadsverk, 50 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • Förvaltningsjuridik, 30 yhp
 • Kommunalförvaltning, 15 yhp
 • Ledarskap, kommunikation och retorik, 25 yhp
 • Lärande i arbete 1 (LIA), 40 yhp
 • Lärande i arbete 2 (LIA), 60 yhp
 • Miljölagstiftning och hållbar samhällsbyggnad, 15 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning 1, 30 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning 2, 15 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning 3, 15 yhp
 • Samhällsplanering, 40 yhp
 • Tillsyn, 15 yhp

Total: 400 poäng

Kursbeskrivning

Kommunal förvaltning, 15 yhp: Som bygglovhandläggare behöver du dagligen kommunicera olika åtaganden med allmänheten och samverka med berörda parter på ett rättssäkert sätt. Kursen ger dig god kännedom om hur det kommunala arbetet organiseras samt om de grundläggande rättsprinciper som styr förvaltningsarbetet inom en kommun.

Samhällsplanering, 40 yhp: I rollen som bygglovshandläggare hanterar du olika komplexa planeringsprocesser i enlighet med gällande plan- och bygglagstiftning samt angränsande lagstiftning. Här lär du dig hur detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas och tolkas samt hur detaljplanering påverkar samhället i stort. Du får färdigheter i att självständigt tolka och kommunicera olika planers juridiska status samt hur dessa planer påverkar prövningar enligt PBL.

 

Förvaltningsjuridik, 30 yhp: För att bygglovsärenden skall kunna handläggas på ett rättssäkert sätt behöver du god kunskap om de regler och de allmänna förvaltningsrättsliga principer som kommer att styra ditt dagliga arbete. Under denna kurs får du en förståelse för förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet samt de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen och svensk lagstiftnings förhållande till EU-rätten.

 

Arkitektur och byggd miljö, 30 yhp: Här får du förståelse för byggnadsutformning, rumsplanering samt den historiska utvecklingen i samhälls- och byggnadsplaneringen utifrån arkitekturstilar, planarbete, bostads- och rumsutformning. Kunskaper om gestaltning och kulturmiljö är viktiga för att du ska kunna hantera utformning och placering av byggnader med hänsyn till omgivande miljö.

Byggnadsteknik och lagstiftningens krav på byggnadsverk, 50 yhp: Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om byggnaden som tekniskt system, om kontrollansvarigs och kontrollplaners funktion samt hur tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd genomförs. Du lär dig även om byggnadsteknikens påverkan på människa och miljö.

 

Praktisk bygglovshandläggning 1, 30 yhp: Här får du en god inblick i hur bygglovsprocessen går till samt i hur Plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler tillämpas på ett rättssäkert sätt vid handläggning av bygglov.

 

Miljölagstiftning & Hållbart byggande, 15 yhp: I din roll som bygglovshandläggare behöver du följa den svenska miljörätten och förstå dess koppling till Plan- och bygglagen. Kursen ger dig god kännedom om hållbart byggande. Du får även en djupare förståelse för tillämpning av miljölagstiftning, främst miljöbalken, i samband med prövning av ärenden enligt Plan- och bygglagen.

 

Praktisk bygglovshandläggning 2, 15 yhp: Kursen ger fördjupade kunskaper om Plan- och bygglagen, Plan och byggförordningen, samt Boverkets byggregler och förvaltningslagen.

 

Ledarskap, kommunikation och retorik, 25 yhp: Som bygglovshandläggare kommunicerar och samarbetar du dagligen med andra tjänstemän inom kommunen, politiker, medborgare, konsulter samt andra myndigheter. Att alltid kunna ge medborgarna en hög service och ett professionellt bemötande är en efterfrågad kompetens. Den här kursen fokuserar på ledarskap, kommunikation, coachning, gruppdynamik, organisation samt konflikthantering.

LIA (Lärande i Arbete) 1, 40 yhp: LIA (Lärande i arbete) är förlagd till en arbetsplats där du har möjlighet att omsätta teori i praktik och utveckla de kompetenser som är nödvändiga i ditt yrkesutövande. Genom praktisk erfarenhet får du djupare förståelse för samhällsbyggnadsprocessens komplexitet med utgångspunkt i lagstiftning och samhällsplanering. Du får även fokusera djupare på att kunna identifiera problemområden inom samhällsbyggnadsprocessen samt diskutera lösningar på dessa.

 

 

Praktisk bygglovshandläggning 3, 15 yhp: I LIA-kursen får du praktiskt tillämpa dina kunskaper och färdigheter i bygglovsprocessen på en arbetsplats. Du får arbeta med att förbereda och bedöma bygglovsärenden och att formulera beslut. Fokus läggs även på att med ett professionellt bemötande hantera yrkesrollen som bygglovshandläggare gentemot allmänheten.

 

 

Examensarbete, 20 yhp: Här får du möjlighet att fördjupa din förståelse inom ett specifikt område. Du fördjupar dig inom ämnet och arbetar med att självständigt analysera och diskutera frågeställningar inom området. Du får kompetens att värdera och kritiskt granska egna och andras resultat samt att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap.

 

Tillsyn, 15 yhp: Kursen ger dig god insyn i de regler som styr byggnadsnämndens skyldigheter vid överträdelser samt om hur dessa lagar och regler styr den praktiska handläggningen av tillsynsärenden.

 

LIA (Lärande i Arbete) 2, 60 yhp: Under LIA 2 får du fördjupad praktisk erfarenhet i arbetet som bygglovshandläggare och utvecklar din förmåga att identifiera lagmässiga, tekniska och kommunikativa problemområden och föreslå lösningar till dessa. Med visst stöd av handledare kommer du att handlägga ärendet med hänsyn till gällande lagstiftning, kulturhistoriska och arkitektoniska värden samt hållbarhetshänseende i en kommunalt styrd verksamhet. Du får djupare förståelse för hur samverkan med parterna i bygglovsärende går till och du kommer även att ta del av tekniskt samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska 2 alt Svenska som andra språk 2
 • Arkitektur hus eller bygg och anläggning 1 eller byggnadsverk
 •  

LÄS PREPARANDUTBILDNING “BYGG OCH ANLÄGGNING 1”

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “ARKITEKTUR HUS”

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Bygglovshandläggare

#Bygglovskoordinator

#Bygglovsinspektör

#Bygglovsassistent

#Bygglovskonsult

Se fler utbildningar i

Helsingborg

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.